зөвлөгөө

ЗҮГЭЭР ТАНИЛ Э.М.Э.Г.Т.Э.Й.Т.Э.Й.Г.Э.Э Х.Ө.Т.Л.Ө.Л.Ц.Ө.Ө.Д Я.В.Ж БАЙНА ГЭЖ Б.А.Й.Х УУ?

Эрчүүд бүгд ийм б.а.й.д.а.г уу? Н.О.В.Ш! Хайртай дуртай чи минь э.н.э.э т.э.р.э.э г.э.ч.э.э.д а.р.а.а.р нь ү.р.г.э.л.ж т.а.в.ь.ж б.а.й.ж а.м.ь.д.р.а.л нь сайхан болдог ю.м уу? Э.н.э х.ү.н.т.э.й.г.э.э х.а.м.т а.м.ь.д.р.а.а.д 3 ж.и.л б.о.л.ж б.а.й.н.а. Х.а.м.т б.а.й.г.а.а.д ж.и.л х.ү.р.э.э.г.ү.й ө.ө.р х.ү.ү.х.э.н.и.й sмs г.а.р.ч и.р.с.э.н.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!


Т.э.р ү.е.д б.ө.ө.н ю.м б.о.л.с.о.н ч б.и у.у.ч.и.л.а.а.л ө.н.г.ө.р.ө.ө.с.ө.н, у.д.а.а.г.ү.й 3,4 с.а.р.ы.н д.а.р.а.а н.а.й.з о.х.и.н.т.о.й м.а.а.н.ь рub-д х.ү.ү.х.э.н.т.э.й о.р.ж и.р.ж т.а.а.р.с.а.н. Н.а.й.з м.а.а.н.ь н.а.д.а.д х.э.л.ж б.и ч я.в.а.а.д о.ч.с.о.н ч.и.н.ь ө.ө.д.ө.ө.с “С.а.й.н б.а.й.н.а уу” г.э.с.э.н г.э.э.д б.о.д.д.о.о х.а.й.р м.и.н.ь г.э.д.э.г х.ү.н.

Д.а.р.а.а нь н.а.й.з.ы.н.х.а.а а.ж.и.л.д о.р.у.у.л.ж ө.г.ө.х г.э.э.д т.а.н.и.д.а.г х.ү.ү.х.э.н.т.э.й.г.э.э я.в.ж б.а.й.с.ы.н г.э.э.д б.а.й.г.а.а.м даа. Х.ө.т.л.ө.л.ц.ө.ө.д о.р.ж и.р.с.э.н т.а.н.и.л б.а.й.х уу. Б.и б.а.с л у.у.ч.и.л.с.а.н, Э.н.э м.э.т.э.э.р я.в.с.а.а.р с.а.я 1 с.а.р.д у.т.с.а.а б.и.е.н.э.э.с.э.э ч с.а.л.г.а.х.г.ү.й б.а.й.х.а.а.р нь н.у.у.ц.а.а.р ү.з.с.э.н ч.и.н.ь н.э.г б.и.ш н.и.л.э.э.н х.э.д.э.н х.ү.ү.х.э.н.и.й s.м.s.

Д.ө.н.г.ө.ж с.а.я у.т.с.а.а ү.л.д.э.э.ч.и.х.с.э.н б.а.й.х.а.а.р нь х.а.р.т.а.л д.а.х.и.а.д 3н ч х.ү.ү.х.э.н.и.й s.м.s. Н.э.г нь б.ү.ү.р д.а.х.и.ж б.и.т.и.й я.р.и.а.р.а.й б.и н.ө.х.ө.р.т.э.й г.э.с.э.н б.а.й.г.а.а.м даа. С.ү.ү.л.и.й.н ү.е.д х.а.а.н.а б.а.й.г.а.а.г.а.а х.э.л.э.х.г.ү.й б.а.й.н.г.а о.р.о.й.т.о.о.д б.а.й.д.а.г б.о.л.ч.и.х.с.о.н б.а.й.с.а.н нь л и.й.м у.ч.и.р.т.а.й б.а.й.ж. Х.а.а.н.а б.а.й.н.а г.э.э.л а.с.у.у.ч.и.х.в.а.л и.х ю.м а.с.у.у.л.а.а б.а.р.ь.л.а.а г.э.э.л у.т.с.а.а а.в.а.х.г.ү.й э.с.в.э.л с.а.л.г.а.ч.и.х.н.а.

Б.и ө.ө.р.и.й.н.х.ө.ө.р.ө.ө х.э.н.э.э.р ч з.а.а.л.г.а.х.г.ү.й б.а.й.м.а.а.р б.а.й.н.а гэнэ. Г.э.т.э.л э.н.э х.ү.н н.а.й.м.а.й.г н.а.й.з н.ө.х.ө.д.г.ү.й, г.а.р.ч о.р.о.х э.р.х.г.ү.й г.а.н.ц.а.а.р.д.м.а.л х.э.н ч б.и.ш б.о.л.г.о.с.о.н. Б.и э.н.э х.ү.н.и.й с.а.н.а.а.н.д нь т.а.а.р.у.у.л.а.х г.э.ж н.а.й.з.ы.н.х.а.а т.ө.р.с.ө.н ө.д.ө.р а.н.г.и.й.н у.у.л.з.а.л.т, н.а.й.з х.ү.ү.х.н.ү.ү.д.и.й.г.э.э у.у.л.з.а.ж б.а.й.х.а.д о.ч.и.х.о.о ч б.о.л.ь.с.о.н.

Ю.у.н.ы т.у.л.д ю.м э.н.э х.ү.н.д х.а.й.р.т.а.й.д.а.а, а.м.ь.д.р.ъ.я б.о.л.ъ.ё б.ү.т.ь.е г.э.с.э.н.д.э.э. Э.н.э х.ү.н.д б.ү.х х.ү.ү.х.э.н я.н.х.а.н, б.ү.х н.а.й.з.у.у.д о.р х.ө.н.ж.л.и.й.н я.в.д.а.л.т.а.й б.а.й.д.а.г г.э.э.л б.а.й.д.а.г, г.э.т.э.л ө.ө.р.ө.ө ю.у ю.м б.э. Б.и я.г о.д.о.о я.а.а.х.а.а ч м.э.д.э.х.г.ү.й г.а.н.ц.а.а.р.а.а э.н.и.й.г б.и.ч.э.э.д с.у.у.ж.и.й.н. Б.и т.э.н.э.г м.а.н.г.а.р ө.ө.р.и.й.г.ө.ө я.а.х г.э.ж э.н.э х.ү.н.и.й.г х.а.й.р.а.л.в.а.а г.э.ж з.ү.х.э.ж б.а.й.н.а.

Ү.н.э.х.э.э.р и.х г.о.м.д.о.ж б.а.й.н.а. М.и.н.и.й э.н.э х.у.у.р.т.а.г.д.а.ж б.а.й.г.а.а б.у.с.д.ы.н а.с.у.у.д.л.ы.н д.э.р.г.э.д ю.у ч б.и.ш б.а.й.х л даа. б.и з.ү.г.э.э.р л х.э.н.д ч я.р.ь.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й б.а.й.г.а.а.г.а.а э.н.д б.и.ч.и.ж ж.о.о.х.о.н ч б.о.л.т.у.г.а.й т.а.й.т.г.а.р.а.х г.э.с.и.й.н. Э.м.э.г.т.э.й х.ү.н.и.й н.у.л.и.м.с я.а.г.а.а.д и.й.м с.у.л б.а.й.д.а.г ю.м б.э…

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!