зөвлөгөө

ГАНЦ УДАА Н.Ө.Х.Р.Ө.Ө Х.У.У.Р.Ч.ИХАД З.Ү.Г.Э.Э.Р БИЗ ДЭЭ? УГААСАА Н.Ө.Х.Ө.Р МИНЬ…

А.м.ь.д.р.а.л гэдэг үнэхээр т.а.а.в.а.р.л.а.ж б.о.л.о.х.г.ү.й х.э.ц.ү.ү з.ү.й.л юмаа. Би одоо 27 н.а.с.т.а.й, х.у.р.и.м.а.а х.и.й.г.э.э.д 4 ж.и.л б.о.л.ж байна. О.д.о.о.г.о.о.р х.ү.ү.х.э.д г.а.р.г.а.а.г.ү.й л байна. Х.ү.ү.х.э.д г.а.р.г.а.х.ы.г маш и.х х.ү.с.д.э.г байсан ч б.о.л.о.х.г.ү.й у.д.а.ж байгаа. Х.а.р.и.н о.д.о.о.н.о.о.с х.ү.ү.х.э.д г.а.р.г.а.х х.ү.с.э.л.г.ү.й б.о.л.о.о.д байгаа.

Энэ м.а.а.н.ь ю.у.т.а.й х.о.л.б.о.о.т.о.й вэ г.э.х.э.э.р н.а.д.а.д 1 а.с.у.у.д.а.л ү.ү.с.э.э.д байна л д.а.а энэ т.а.л д.э.э.р т.а б.ү.х.н.э.э.с з.ө.в.л.ө.г.ө.ө а.в.а.х.ы.г х.ү.с.с.э.н юмаа. Н.ө.х.ө.р бид 2-г х.э.н ч х.а.р.с.а.н с.а.й.х.а.н х.о.с.у.у.д гэж б.о.д.д.о.г байх. Г.а.й.г.ү.й с.у.р.г.у.у.л.ь т.ө.г.с.с.ө.н, б.о.л.о.м.ж.и.й.н а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й. Гэтэл би 4 с.а.р.ы.н ө.м.н.ө.ө.с н.э.г з.а.л.у.у.т.а.й с.а.н.а.а.н.д.г.ү.й т.а.н.и.л.ц.а.а.д д.о.т.н.о х.а.р.ь.ц.а.а.н.д о.р.ч.и.х.с.о.н.

Тэр х.ү.н.т.э.й х.а.м.т б.а.й.х.а.д ү.н.э.х.э.э.р с.а.й.х.а.н байдаг. Н.а.д.а.д х.а.л.а.м.ж.т.а.й, н.а.м.а.й.г ч.и.н с.э.т.г.э.л.э.э.с м.и.н.ь и.н.э.э.л.г.э.ж, а.з ж.а.р.г.а.л.т.а.й б.а.й.л.г.а.ж ч.а.д.д.а.г тийм л х.ү.н.т.э.й т.а.н.и.л.ц.а.а.д т.о.л.г.о.й м.и.н.ь э.р.г.э.ж я.в.н.а даа. Х.а.р.и.н м.а.н.а.й н.ө.х.ө.р б.и.д 2-н х.а.р.ь.ц.а.а т.и.й.м ч с.а.й.н б.и.ш б.о.л.с.о.н г.э.х.ү.ү дээ. С.ү.ү.л.и.й.н 1 ж.и.л.и.й.н д.о.т.о.р 10-д у.д.а.а л с.е.к.с х.и.й.с.э.н гээд б.о.д.д.о.о.

З.а.л.у.у х.ү.м.ү.ү.с.т и.й.м з.ү.й.л б.а.й.ж б.о.л.о.х.у.у? Н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь ш.и.н.э а.ж.и.л.д о.р.о.о.д ж.и.л г.а.р.а.н болж б.а.й.г.а.а. А.ж.и.л и.х.т.э.й я.д.а.р.с.а.н гэх ш.а.л.т.г.а.а.н.а.а.р н.а.д.т.а.й о.й.р.т.д.о.г.г.ү.й байлаа. Б.и ч я.д.а.р.ч б.а.й.х.а.д нь я.х.а.в дээ г.э.э.д т.э.в.р.э.э.д л у.н.т.д.а.г б.а.й.с.а.н. Ганц с.о.н.и.н з.ү.й.л нь с.е.к.с.э.э.с б.у.с.а.д х.а.р.и.л.ц.а.а.н.д т.и.й.м ч м.у.у.д.с.а.н з.ү.й.л г.а.р.д.а.г.г.ү.й.

Тэгээд н.а.д.т.а.й с.е.к.с х.и.й.х гэж о.р.о.л.д.о.х.ч.г.ү.й б.а.й.х.а.а.р нь б.и ч.и.н с.э.т.г.э.л.э.э.с.э.э я.р.и.л.ц.а.х.ы.г их х.и.ч.э.э.с.э.н. Тэр б.о.л.г.о.н.д.о.о д.а.н.д.а.а л я.д.а.р.с.а.н, а.ж.и.л и.х.т.э.й б.а.й.н.а гэдэг ү.г.н.ү.ү.д с.о.н.с.д.о.г болсон. Н.э.г у.д.а.а б.ү.р н.а.м.а.й.г с.е.к.с.и.й.н д.о.н.т.о.й х.ү.ү.х.э.н гэж х.э.л.э.х.э.д нь ү.н.э.х.э.э.р и.х г.о.м.д.с.о.н. Н.э.г у.д.а.а а.ж.и.л и.х.т.э.й а.ж.и.л д.э.э.р.э.э х.о.н.о.н.о гэхээр нь м.а.р.г.а.а.ш ө.г.л.ө.ө нь х.о.о.л х.и.й.г.э.э.д а.ж.и.л дээр нь а.в.а.а.д о.ч.т.о.л г.а.д.н.а.а.с о.р.ж и.р.д.э.г байгаа.

Тэр ү.е.д л н.а.д.а.д ө.ө.р х.ү.н.т.э.й б.о.л.ж.э.э г.э.с.э.н б.о.д.о.л т.ө.р.с.ө.н. Тэр ө.д.р.ө.ө.с э.х.л.э.э.д б.и с.е.к.с х.и.й.х гэж х.и.ч.э.э.х.э.э ч б.о.л.ь.с.о.н. Тэр т.а.л.а.а.р д.у.р.с.а.х.а.а ч б.о.л.ь.с.о.н. Ингэж я.в.а.а.д л н.э.г з.а.л.у.у.т.а.й т.а.н.и.л.ц.а.ж х.а.й.р х.а.л.а.м.ж с.е.к.с гэж и.й.м с.а.й.х.а.н з.ү.й.л б.а.й.д.г.и.й.г м.э.д.э.р.ч эхэлсэн.

Тэгээд н.ө.х.р.ө.ө.с.ө.ө с.а.л.а.я б.и.д 2-н а.м.ь.д.р.а.л б.ү.т.э.х.г.ү.й нь г.э.ж х.э.л.т.э.л н.а.д.а.д м.а.ш и.х х.а.й.р.т.а.й, өөр х.ү.н б.а.й.х.г.ү.й г.э.э.д г.у.й.г.а.а.д байхын… Би б.ү.р я.а.х ё.с.т.о.й.г.о.о ч о.й.л.г.о.х.о.о б.а.й.л.а.а. Н.а.д.а.д т.у.с.л.а.а.ч… Н.э.г з.ү.й.л.и.й.г т.о.д.р.у.у.л.а.х.а.д би н.ө.х.ө.р.т.ө.ө г.о.л.о.г.д.о.х.о.о.р э.м.э.г.т.э.й б.и.ш л дээ. Б.и? х.а.а ц.а.р.а.й з.ү.с а.ж.и.л м.э.р.г.э.ж.и.л а.а.ш а.р.а.н.ш.и.н гээд б.ү.г.д л д.а.ж.г.ү.й.

Х.ү.м.ү.ү.с ч а.м с.а.й.т.а.й байдаг. М.а.н.а.й н.ө.х.ө.р ч ц.а.р.а.й м.у.у.т.а.й л б.о.л.о.х.о.о.с б.у.с.а.д б.ү.х з.ү.й.л нь о.к. С.ү.ү.л.и.й.н ү.е.д н.а.д.а.д 3-4 у.д.а.а г.а.р х.ү.р.с.э.н. Б.ү.р н.э.г ө.д.ө.р с.о.г.т.у.у ирээд х.о.о.л.о.й.г м.и.н.ь б.о.о.с.о.н. Г.э.р б.ү.л н.а.й.з н.ө.х.ө.д м.и.н.ь б.и.д 2-г и.х с.а.й.х.а.н а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й гэж б.о.д.д.о.г. Г.э.т.э.л я.г ү.н.э.н.д.э.э н.а.д.а.д я.м.а.р х.э.ц.ү.ү б.а.й.г.а.а.г х.э.н ч м.э.д.э.х.г.ү.й.

Н.а.й.з.у.у.д.д.а.а э.н.э б.ү.х.н.э.э я.р.а.я г.э.х.э.э.р с.а.н.а.а з.о.в.о.о.д, э.э.ж а.а.в.ы.н.х.а.а с.э.т.г.э.л.и.й.г з.о.в.о.о.х вий г.э.с.э.н.д.э.э х.у.у.р.а.м.ч д.ү.р г.а.р.г.а.н а.м.ь.д.а.р.ч б.а.й.н.а даа. Б.и х.э.р у.д.а.а.н и.н.г.э.ж т.э.с.э.х.э.э м.э.д.э.х.г.ү.й л б.а.й.н.а. За и.н.г.э.э.д д.у.у.с.г.а.я даа… Э.н.э б.ү.х.н.и.й.г у.н.ш.и.ж з.ө.в.л.ө.г.ө.ө ө.г.с.ө.н та б.ү.х.э.н.д.э.э б.а.я.р.л.а.л.а.а…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!