зөвлөгөө

БИ ТҮҮНИЙГ Э.Х.Н.Э.Р.ЭЭС НЬ С.А.Л.Г.АЖ БАЙГААД СУУСАН БОЛОХООР ТҮҮНИЙ Э.Х.Н.Э.Р…

Энэ у.т.г.а у.ч.и.р.г.ү.й х.э.р.н.э.э м.и.н.и.й а.м.ь.д.р.а.л.ы.н т.а.л б.о.л.ч.и.х.с.о.н х.ү.н.и.й.г я.а.х ё.с.т.о.й.г м.э.д.э.х.э.э б.о.л.и.о.д т.о.л.г.о.й.г.о.о г.а.ш.и.л.г.а.ж сууна… Бид 2 ж.и.л 6 с.а.р.ы.н өмнө а.н.х т.а.н.и.л.ц.с.а.н. Зүгээр л а.ж.и.л.а.а.с.а.а гарч яваад т.а.к.с.и.н.д с.у.у.х.д.а.а т.а.н.и.л.ц.с.а.н.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Яг ү.н.э.н.д.э.э и.х х.ү.й.т.э.н ө.д.ө.р ц.а.с.а.а.р ш.у.у.р.а.а.д бараг 30-а.а.д м.и.н.у.т т.а.к.с.и з.о.г.с.о.х.ы.г х.ү.л.э.э.ж г.а.д.а.а з.о.г.с.о.о.д их д.а.а.р.ч байсан. Т.э.г.с.э.н н.э.г и.х г.я.л ц.а.л болсон м.а.ш.и.н у.р.д м.и.н.ь и.р.э.э.д з.о.г.с.л.о.о. Тэр б.и.д 2 м.а.н.а.й г.э.р л.у.у я.в.а.х з.а.м.д.а.а н.и.л.э.э.н и.х ю.м я.р.ь.ж а.м.ж.с.а.н.

Тэр я.г б.у.у.х б.о.л.о.х.о.д у.т.а.с.н.ы д.у.г.а.а.р.ы.г м.и.н.ь н.а.д.а.а.с авсан. Би ч т.э.р.н.и.й д.у.г.а.а.р.ы.н м.э.д.э.ж авлаа. М.а.р.г.а.а.ш н.ө.г.ө.ө.д.ө.р гээд л б.а.р.а.г с.а.р ш.а.х.а.м н.а.д р.у.у з.а.л.г.а.с.а.н би у.т.с.а.а а.в.д.а.г.г.ү.й б.а.й.с.а.н т.э.р э.х.н.э.р.т.э.й х.ү.ү.х.э.д.т.э.й х.ү.н г.э.д.г.э.э н.а.д.а.д х.э.л.с.э.н н.а.д.а.д ч т.и.й.м х.ү.н х.э.р.э.г.г.ү.й гэж б.о.д.о.г.д.о.ж б.а.й.с.а.н у.ч.и.р.а.а.с ш.ү.ү д.э.э…

Үнэхээр т.а.а.л.а.г.д.с.а.н гэхдээ г.а.н.ц у.д.а.а с.а.й.х.а.н з.а.л.у.у д.э.р.г.э.д.ү.ү.р ө.н.г.ө.р.ө.ө.л б.и.з гэж д.о.т.р.о.о б.о.д.о.ж т.ү.ү.н.и.й.г н.э.э.х ю.м б.о.д.о.л.г.ү.й у.т.с.а.а а.в.д.а.г.г.ү.й байлаа. Т.э.г.э.э.д т.э.р ө.д.р.ө.ө.с х.о.й.ш с.а.р х.э.р.т.э.э ө.н.г.ө.р.ч б.а.й.х.а.д н.а.й.з о.х.и.д.у.у.д.т.а.й.г.а.а н.э.г п.а.б.д у.у.ж с.а.й.х.а.н с.э.т.г.э.л.э.э о.н.г.о.й.т.о.л ю.м я.р.и.л.ц.а.ж б.а.й.х.а.д т.э.р з.а.л.г.а.ж т.э.р я.г.а.а.д ч ю.м б.и з.ү.г.э.э.р л у.т.с.а.а а.в.ч я.р.ь.с.а.н.

Я.а.г.а.а.д и.н.г.э.ж у.й.г.а.г.ү.й з.а.л.г.а.ж б.а.й.г.а.а з.а.л.у.у.т.а.й я.р.ь.ж б.о.л.о.х.г.ү.й гэж б.о.д.с.о.н б.а.й.х л даа. Т.э.г.э.э.д л м.а.р.г.а.а.ш нь у.у.л.з.а.ж х.а.м.т.д.а.а х.о.о.л.л.о.ж г.а.д.у.у.р ж.ү.ж.и.г к.и.н.о ү.з.э.ж н.а.й.з н.ө.х.ө.д.т.э.й нь т.а.н.и.л.ц.а.ж я.в.с.а.а.р б.и.д 2 с.а.р б.о.л.ч.и.х.с.о.н байсан.

Т.э.р н.а.д.а.а.с с.к.с х.ү.с.э.ж б.а.й.г.а.а.г.а.а х.э.л.с.э.н я.г ү.н.э.н.и.й.г х.э.л.э.х.э.д тэр и.х у.х.а.а.л.а.г я.г л б.о.д.о.ж б.а.й.с.а.н ш.и.г м.и.н б.ү.с.г.ү.й б.о.л.г.о.н.д м.ө.р.ө.ө.д.д.ө.г х.а.н.х.ү.ү б.а.й.д.а.г яг л т.э.р м.и.н.ь м.ө.н ю.м шиг с.а.н.а.г.д.а.ж н.э.г л м.э.д.э.х.э.д б.и.д х.ү.ү.х.э.д.т.э.й болж г.э.х.д.э.э т.э.р х.ү.ү.х.э.д м.и.н г.а.р.а.х б.о.л.о.м.ж.г.ү.й б.о.л.ж х.а.р б.а.р.а.а.н ө.д.р.ү.ү.д и.р.с.э.н дээ…

Түүний э.х.н.э.р н.а.м.а.й.г д.а.р.а.м.т.а.л.ж х.ү.н а.м.ь.т.а.н.а.а.р х.а.р.а.а.л.г.а.ж т.э.р х.а.р.а.а.л.а.а.с б.о.л.ж б.и м.а.ш.и.н.т.а.й.г.а.а а.в.а.а.р.т о.р.ж х.ү.ү.х.д.э.э а.л.д.с.а.н ю.м л даа… Х.а.р.и.н т.э.р н.а.д.а.а.с с.а.л.а.х.г.ү.й г.э.с.э.э.р л б.а.й.г.а.а э.х.н.э.р.т.э.э с.а.л.а.я гэдгээ х.ү.р.т.э.л х.э.л.с.э.н т.э.р х.ү.ү.х.э.н н.а.д.т.а.й у.н.т.а.а.г.ү.й 2 ж.и.л б.о.л.ж б.а.й.н.а ч.а.м.т.а.й у.н.т.а.а.д н.а.м.а.й.г х.а.р.а.х.а.а.р б.о.о.в нь б.о.с.о.х.г.ү.й б.о.л.ч.и.х.с.о.н н.т.р гээд л э.л.и.й б.а.л.а.й ю.м я.р.ь.ж м.с.ж б.и.ч.и.ж д.о.р.о.м.ж.и.л.ж б.и ү.н.э.х.э.э.р о.й.л.г.о.х.г.ү.й байна.

Б.и т.ү.ү.н.э.э.с с.а.л.а.я г.э.ж ү.х.т.э.л.э.э г.у.й.с.а.н х.а.я.ж я.в.ж х.ү.р.т.э.л ү.з.с.э.н т.э.г.э.э.д л с.а.л.а.х.г.ү.й т.э.г.э.э.д ч х.о.л.д.о.х.г.ү.й я.г ү.н.э.н.и.й.г х.э.л.э.х.э.д б.и.д б.и.е б.и.е.д.э.э д.э.н.д.ү.ү и.х х.а.й.р.т.а.й б.и.д.н.и.й х.а.р.ь.ц.а.а д.э.н.д.ү.ү э.н.г.и.й.н х.э.в.и.й.н х.а.р.и.н о.д.о.о б.о.л т.э.р.н.и.й.г б.о.д.о.х.о.о.р л т.ү.ү.н.и.й а.м.ь.д.р.а.л яг т.а.м шиг б.о.л.ж байгаа нь м.э.д.р.э.г.д.д.э.г. Тэр н.а.д.а.д и.н.г.э.э.л ч.а.м.т.а.й байх д.э.н.д.ү.ү т.а.й.в.а.н ү.р.г.э.л.ж ц.а.г м.и.н.у.т т.у.т.а.м х.э.р.ү.ү.л х.и.й.ж ц.о.х.и.ж з.о.д.д.о.г б.о.л.с.о.н г.э.р.т б.а.й.х х.э.ц.ү.ү б.а.й.н.а гээд л я.р.и.х ю.м я.а.л.т.а.й ч б.и.л.э.э…

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!