зөвлөгөө

НЭГ Х.Ү.Ү.Х.Э.Н УТАСДААД Н.Ө.Х.Р.ЙИНХӨӨ Х.Ү.Ү.Х.Д.И.Й.Г ГЭДЭГ БАЙГАА…

Та б.ү.х.э.н.д энэ о.р.о.й.н мэнд хүргэе. Э.г.ч нь т.а н.а.р.а.а.с.а.а са.й.х.а.н з.ө.в.л.ө.г.ө.ө а.в.ч с.э.р.г.э.х с.а.н.а.а.т.а.й ү.ү.н.и.й.г б.и.ч.и.ж с.у.у.н.а. М.а.н.а.й н.ө.х.ө.р н.э.г х.ү.ү.х.э.н.т.э.й я.в.а.л.д.а.а.д х.ү.ү.х.э.д.т.э.й б.о.л.ч.и.х.о.ж. Би т.э.р.и.й.г нь 2 ж.и.л.и.й.н ө.м.н.ө м.э.д.э.э.д, м.э.д.э.э.д ч г.э.ж дээ, б.у.р.х.а.н н.а.д.а.д х.э.л.ж ө.г.с.ө.н юм. Н.э.э.р.э.э х.э.н ч х.э.л.э.э.г.ү.й б.а.й.т.а.л и.х с.о.н.и.н т.о.х.и.о.л.д.л.о.о.р б.а.р.и.г.д.с.а.н юм.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Тэгээд м.а.н.а.й х.ү.н г.ү.р.и.й.ж б.а.й.н.а.а, т.и.й.м ю.м б.а.й.х.г.ү.й гэнэ, б.а.р.а.г л б.и х.и.й ю.м с.о.н.с.д.о.г б.о.л.ж г.э.н.э дээ. Г.э.т.э.л н.э.г ө.д.ө.р н.э.г х.ү.ү.х.э.н у.т.а.с.д.а.а.д н.ө.х.р.и.й.н.х.ө.ө х.ү.ү.х.д.и.й.г а.в г.э.д.э.г байгаа. Х.а.м.а.г б.и.е с.а.л.г.а.л.а.а.д х.а.ч.и.н б.о.л.о.х юм б.и.л.э.э. Г.э.х.д.э.э б.и и.х т.а.й.в.а.н я.р.ь.с.а.н. Н.а.м.а.й.г т.а.й.в.а.н б.а.й.х.а.а.р н.ө.г.ө.ө х.ү.ү.х.э.н б.а.с т.а.й.в.а.н б.а.й.х б.о.л.о.л.т.о.й, с.ү.ү.л.д.э.э у.у.ч.л.а.л г.у.й.г.а.а.д.

Нэг и.й.м.э.р.х.ү.ү а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й боллоо. З.а.р.и.м.д.а.а о.в.о.о г.а.й.г.ү.й м.а.р.т.а.х юм. З.а.р.и.м.д.а.а с.э.т.г.э.л.э.э.р у.н.а.а.д, бүр г.а.н.ц.а.а.р.д.ч.и.х юм. Х.ү.н и.х л з.о.ж.и.г, г.а.н.ц.а.а.р.д.м.а.л б.о.л.д.о.г юм б.а.й.н.а доо, х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.т.э.й.г.э.э г.а.д.а.г.ш г.а.р.ч н.э.г х.э.с.э.г б.а.й.м.а.а.р с.а.н.а.г.д.а.а.д б.о.л.д.о.г.г.ү.й, я.а.х вэ… Г.э.т.э.л н.а.с я.в.а.а.д байдаг… У.г нь б.и и.х н.и.й.т.э.ч, х.ө.г.ж.и.л.т.э.й з.а.н.т.а.й б.а.й.с.а.н с.а.н.а.г.д.а.х юм.

О.д.о.о б.о.л г.э.р.т.э.э г.а.н.ц.а.а.р.а.а л б.а.й.ж б.а.й.в.а.л з.ү.г.э.э.р с.а.н.а.г.д.д.а.г боллоо. О.д.о.о б.о.л н.ө.х.р.и.й.н х.а.р.ь.ц.а.а з.ө.в з.ү.г.э.э.р. Надад л г.о.м.д.о.х с.э.т.г.э.л т.ө.р.ө.ө.д байх юм. Х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.д х.э.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й юм. А.а.в нь и.н.г.э.э.д г.э.л.т.э.й нь ч б.и.ш, с.о.н.и.н л б.а.й.д.а.г ю.м б.а.й.н.а. И.й.м х.ү.м.ү.ү.с.т.э.й я.а.ж х.а.р.ь.ц.а.х ё.с.т.о.й вэ…

Тэр х.ү.ү.х.э.н х.ү.ү.х.д.э.э.р.э.э а.м.ь.д.р.а.л.ы.н э.х ү.ү.с.в.э.р х.и.й.г.э.э.д б.а.й.г.а.а ю.м ш.и.г с.а.н.а.г.д.а.а.д э.в.г.ү.й о.р.г.и.о.д… Н.э.г ө.д.ө.р н.ө.х.р.и.й.н.х.ө.ө у.т.с.а.н д.а.х.ь з.а.х.и.д.л.ы.г нь у.н.ш.с.а.н ч.и.н.ь ё.с.т.о.й а.в.а.х ю.м а.л.г.а.а, н.ө.г.ө.ө х.ү.ү.х.э.н ч.и.н.ь х.ү.ү.х.д.и.й.н.х.э.э х.а.ж.у.у.д х.ү.н.т.э.й ш.а.а.л.ц.а.н.а л гэнэ, х.ү.ү.х.д.и.й.г ч.и.н.ь х.у.д.а.л.д.а.н.а л гэнэ /би я.г т.э.р х.ү.ү.х.н.и.й б.и.ч.с.э.н.э.э.р бичлээ/.

Манай х.ү.н.э.э.с т.и.й.м х.э.л.б.э.р.э.э.р ю.м с.а.л.г.а.д.а.г б.о.л.о.л.т.о.й, би х.ү.ү.х.д.и.й.г нь ч ө.р.ө.в.д.ө.х шиг, е.р нь и.й.м ү.е.д я.а.ж з.ө.в з.ү.й.т.э.й ц.а.г ө.н.г.ө.р.ө.ө.х ё.с.т.о.й вэ. Э.н.д т.э.н.д у.р.а.н з.у.р.а.г ч ү.з.м.э.э.р ю.м ш.и.г, г.о.ё ж.ү.ж.и.г ч ү.з.м.э.э.р ю.м шиг… Та б.ү.х.э.н н.а.д.а.д т.у.с.л.а.а.ч, б.а.я.р.л.а.н.а шүү…

 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!