зөвлөгөө

НЭГ Х.Ү.Ү.Х.Э.Н УТАСДААД Н.Ө.Х.Р.ЙИНХӨӨ Х.Ү.Ү.Х.Д.И.Й.Г ГЭДЭГ БАЙГАА…

Та б.ү.х.э.н.д энэ о.р.о.й.н мэнд хүргэе. Э.г.ч нь т.а н.а.р.а.а.с.а.а са.й.х.а.н з.ө.в.л.ө.г.ө.ө а.в.ч с.э.р.г.э.х с.а.н.а.а.т.а.й ү.ү.н.и.й.г б.и.ч.и.ж с.у.у.н.а. М.а.н.а.й н.ө.х.ө.р н.э.г х.ү.ү.х.э.н.т.э.й я.в.а.л.д.а.а.д х.ү.ү.х.э.д.т.э.й б.о.л.ч.и.х.о.ж. Би т.э.р.и.й.г нь 2 ж.и.л.и.й.н ө.м.н.ө м.э.д.э.э.д, м.э.д.э.э.д ч г.э.ж дээ, б.у.р.х.а.н н.а.д.а.д х.э.л.ж ө.г.с.ө.н юм. Н.э.э.р.э.э х.э.н ч х.э.л.э.э.г.ү.й б.а.й.т.а.л и.х с.о.н.и.н т.о.х.и.о.л.д.л.о.о.р б.а.р.и.г.д.с.а.н юм.

Тэгээд м.а.н.а.й х.ү.н г.ү.р.и.й.ж б.а.й.н.а.а, т.и.й.м ю.м б.а.й.х.г.ү.й гэнэ, б.а.р.а.г л б.и х.и.й ю.м с.о.н.с.д.о.г б.о.л.ж г.э.н.э дээ. Г.э.т.э.л н.э.г ө.д.ө.р н.э.г х.ү.ү.х.э.н у.т.а.с.д.а.а.д н.ө.х.р.и.й.н.х.ө.ө х.ү.ү.х.д.и.й.г а.в г.э.д.э.г байгаа. Х.а.м.а.г б.и.е с.а.л.г.а.л.а.а.д х.а.ч.и.н б.о.л.о.х юм б.и.л.э.э. Г.э.х.д.э.э б.и и.х т.а.й.в.а.н я.р.ь.с.а.н. Н.а.м.а.й.г т.а.й.в.а.н б.а.й.х.а.а.р н.ө.г.ө.ө х.ү.ү.х.э.н б.а.с т.а.й.в.а.н б.а.й.х б.о.л.о.л.т.о.й, с.ү.ү.л.д.э.э у.у.ч.л.а.л г.у.й.г.а.а.д.

Нэг и.й.м.э.р.х.ү.ү а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й боллоо. З.а.р.и.м.д.а.а о.в.о.о г.а.й.г.ү.й м.а.р.т.а.х юм. З.а.р.и.м.д.а.а с.э.т.г.э.л.э.э.р у.н.а.а.д, бүр г.а.н.ц.а.а.р.д.ч.и.х юм. Х.ү.н и.х л з.о.ж.и.г, г.а.н.ц.а.а.р.д.м.а.л б.о.л.д.о.г юм б.а.й.н.а доо, х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.т.э.й.г.э.э г.а.д.а.г.ш г.а.р.ч н.э.г х.э.с.э.г б.а.й.м.а.а.р с.а.н.а.г.д.а.а.д б.о.л.д.о.г.г.ү.й, я.а.х вэ… Г.э.т.э.л н.а.с я.в.а.а.д байдаг… У.г нь б.и и.х н.и.й.т.э.ч, х.ө.г.ж.и.л.т.э.й з.а.н.т.а.й б.а.й.с.а.н с.а.н.а.г.д.а.х юм.

О.д.о.о б.о.л г.э.р.т.э.э г.а.н.ц.а.а.р.а.а л б.а.й.ж б.а.й.в.а.л з.ү.г.э.э.р с.а.н.а.г.д.д.а.г боллоо. О.д.о.о б.о.л н.ө.х.р.и.й.н х.а.р.ь.ц.а.а з.ө.в з.ү.г.э.э.р. Надад л г.о.м.д.о.х с.э.т.г.э.л т.ө.р.ө.ө.д байх юм. Х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.д х.э.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й юм. А.а.в нь и.н.г.э.э.д г.э.л.т.э.й нь ч б.и.ш, с.о.н.и.н л б.а.й.д.а.г ю.м б.а.й.н.а. И.й.м х.ү.м.ү.ү.с.т.э.й я.а.ж х.а.р.ь.ц.а.х ё.с.т.о.й вэ…

Тэр х.ү.ү.х.э.н х.ү.ү.х.д.э.э.р.э.э а.м.ь.д.р.а.л.ы.н э.х ү.ү.с.в.э.р х.и.й.г.э.э.д б.а.й.г.а.а ю.м ш.и.г с.а.н.а.г.д.а.а.д э.в.г.ү.й о.р.г.и.о.д… Н.э.г ө.д.ө.р н.ө.х.р.и.й.н.х.ө.ө у.т.с.а.н д.а.х.ь з.а.х.и.д.л.ы.г нь у.н.ш.с.а.н ч.и.н.ь ё.с.т.о.й а.в.а.х ю.м а.л.г.а.а, н.ө.г.ө.ө х.ү.ү.х.э.н ч.и.н.ь х.ү.ү.х.д.и.й.н.х.э.э х.а.ж.у.у.д х.ү.н.т.э.й ш.а.а.л.ц.а.н.а л гэнэ, х.ү.ү.х.д.и.й.г ч.и.н.ь х.у.д.а.л.д.а.н.а л гэнэ /би я.г т.э.р х.ү.ү.х.н.и.й б.и.ч.с.э.н.э.э.р бичлээ/.

Манай х.ү.н.э.э.с т.и.й.м х.э.л.б.э.р.э.э.р ю.м с.а.л.г.а.д.а.г б.о.л.о.л.т.о.й, би х.ү.ү.х.д.и.й.г нь ч ө.р.ө.в.д.ө.х шиг, е.р нь и.й.м ү.е.д я.а.ж з.ө.в з.ү.й.т.э.й ц.а.г ө.н.г.ө.р.ө.ө.х ё.с.т.о.й вэ. Э.н.д т.э.н.д у.р.а.н з.у.р.а.г ч ү.з.м.э.э.р ю.м ш.и.г, г.о.ё ж.ү.ж.и.г ч ү.з.м.э.э.р ю.м шиг… Та б.ү.х.э.н н.а.д.а.д т.у.с.л.а.а.ч, б.а.я.р.л.а.н.а шүү…

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!