зөвлөгөө

НӨХӨРТӨӨ У.Т.С.Ы.Г НЬ АВААЧИЖ ӨГӨХ ГЭЭД АВТАЛ С.А.Н.А.МСАРГҮЙ М.С.Ж-Г НЬ УНШЧИХСАН. ТЭГЭЭД БИ…

Миний б.и.e 2011 онд ө.ө.р.и.й.н гэсэн ажилтай, хамт олонтой, сайхан н.а.й.з н.ө.х.ө.д.т.э.й дөнгөж 20-хон н.а.с.т.а.й г.я.л.а.л.з.а.ж явсан, з.а.л.у.у.х.а.н б.ү.с.г.ү.й байхдаа тэр оныхоо с.ү.ү.л үeд өөрөөсөө 8 н.а.с.а.а.р а.х э.л.д.э.в м.у.у з.у.р.ш.и.л.г.ү.й, б.о.л.о.в.с.р.о.л.т.о.й, д.а.р.у.у.х.а.н нэгэн з.а.л.у.у.т.а.й т.а.н.и.л.ц.а.ж т.о.д.н.о.с.о.ж явсаар н.ө.х.ө.р м.и.н.ь болж 12 оны сүүлээр н.э.р т.ө.р.т.э.й.г.ө.ө.р б.э.р г.у.й.л.г.а.н, а.м.ь.д.р.а.л нь д.ө.н.г.ө.ж э.х.л.э.ж байгаа з.а.л.у.у х.о.с.у.у.д байсан у.ч.и.р бид х.а.д.м.ы.н.д.а.а а.м.ь.д.а.р.д.а.г болсон юм.

Удалгүй 2013 онд манай гэр бүл х.ө.ө.р.х.ө.н х.ү.ү.т.э.й болсон. Х.э.д.и.й.г.э.э.р х.а.д.м.ы.н.х.а.а б.о.о.л з.а.р.ц мэт а.м.ь.д.а.р.д.а.г байсан ч а.н.х.н.ы.х.а.а х.ү.ү.х.д.и.й.г ө.л.г.и.й.д.ө.н аваад бид 2-лаа б.а.я.р.т.а.й сайхан л а.м.ь.д.а.р.д.а.г байлаа. Ингэж явсаар 2015 онд 2 д.а.х.ь х.ү.ү.г.э.э хүлээж авлаа. Энэ хугацаанд би э.р.х.э.л.с.э.н а.ж.и.л.г.ү.й 2 х.ү.ү.х.э.д.д.э.э бүхнээ з.о.р.и.у.л.с.а.н б.у.с.а.д.т.а.й л адилхан а.й.л.ы.н з.а.в.г.ү.й э.х.н.э.р, э.э.ж, б.э.р нь байв. Ингээд бид 5 жилийг х.а.д.м.ы.н х.а.я.а.н.д ө.н.г.ө.р.ө.ө.ж 2017 онд т.у.с.д.а.а гарав.

Т.у.с.д.а.а гараад у.р.ь.д а.м.ь.д.а.р.ч байснаасаа илүү с.а.й.х.а.н а.м.ь.д.а.р.н.а гэсэн бодол м.ө.р.ө.ө.д.ө.л.т.э.й байснаас биш бидний а.м.ь.д.р.а.л с.а.л.а.л.т.а.а.р д.у.у.с.н.а гэж т.ө.с.ө.ө.л.ж байгаагүй. Шинэхэн байрандаа ороод 4 с.а.р болж байсан с.а.н.а.г.д.а.н.а. Нэг өдөр ө.р.ө.ө.н.д.ө.ө байж байтал о.р.о.н дээр н.ө.х.р.и.й.н м.а.а.н.ь у.т.с.а.н.д м.с.ж ирэх нь байн байн сонсогдов. Н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь 0.0-д байсан болохоор у.т.с.ы.г нь а.в.а.а.ч.и.ж өгөх с.а.н.а.а.т.а.й о.р.о.н д.э.э.р.э.э.с автал с.а.н.а.м.с.а.р.г.ү.й м.с.ж-г нь у.н.ш.ч.и.х.с.а.н.

Б.у.р.х.а.н м.и.н.ь т.э.н.г.э.р н.у.р.а.а.д ирэх шиг л болдог юм байна лээ, х.а.й.р.т.а.й ш.ү.ү х.а.й.р.а.а с.а.н.а.а.д байна гэсэн м.с.ж.ү.ү.д б.и.т.ү.ү и.р.с.э.н байсан. Би дотроо а.р.а.й ч ү.г.ү.й б.а.й.л.г.ү.й.д.э.э гэж д.э.м.и.й л и.х б.о.д.л.о.о. Тэгээд т.э.с.э.э.г.ү.й ээ нөхрөө 0.0-с гарч и.р.э.н.г.ү.ү.т л т.э.с.э.р.ч эхэлсэн ү.н.э.х.э.э.р а.й.м.ш.и.г.т.а.й байсан. Би байдаг л ч.а.н.г.а.а.р.а.а о.р.и.л.ж өөрийн у.х.а.а.н.г.ү.й болсон байснаа ч т.э.р.х.э.н ү.e.д.э.э м.э.д.э.э.г.ү.й. Одоо б.о.д.о.х.н.э.э б.у.с.д.а.д байдаг шиг т.э.в.ч.э.э.р.т.э.й х.ү.л.э.э.ц.т.э.й з.а.н ч.а.н.а.р надад д.у.т.а.г.д.с.а.н байх л даа. Гэсэн ч би м.а.ш и.х г.о.м.д.с.о.н н.ө.х.р.ө.ө.р.ө.ө бүх ү.н.э.н.г я.р.и.у.л.с.а.н.

Тэр х.ү.ү.х.э.н нь 2016 онд тэднийд ш.и.н.э.э.р а.ж.и.л.д орсон а.ж.л.ы.н.х нь г.а.з.р.ы.н х.ү.ү.х.э.н байсан. Хамгийн г.о.м.д.м.о.о.р нь тэр х.ү.ү.х.э.н а.ж.и.л.д о.р.с.о.н ц.а.г.а.а.с.а.а л ажлын уулзалт, томилолт з.у.г.а.а.л.г.а гээд бүх зүйлд м.а.н.а.й х.ү.н.т.э.й х.а.м.т явдаг байсан байна лээ. Тэгэж я.в.а.х.д.а.а д.о.т.н.о.с.с.о.н гэсэн. Х.о.р.в.о.о e.р.т.ө.н.ц дээр х.о.г ш.а.а.р шиг хүмүүс я.а.ж я.м.а.р.ч г.э.м.г.ү.й мэт ц.а.р.а.й.л.а.а.д а.м.ь.д.а.р.ч чаддаг байна аа, тэр х.ү.ү.х.э.н н.а.д.т.а.й адилхан 2 х.ү.ү.х.э.д.т.э.й х.ү.н байсныг мэдээд би ү.н.э.х.э.э.р ш.о.к.о.н.д орсон.

Н.ө.х.р.и.й.г м.а.а.н.ь э.х.н.э.р.т.э.й 2 х.ү.ү.х.э.д.т.э.й.г нь м.э.д.с.э.э.р байж у.у.л.з.д.а.г у.ч.и.р.д.а.г ц.а.а.ш.л.а.а.д ө.ө.р.т.ө.ө у.р.в.у.у.л.ж д.а.с.г.а.ж байсан х.ө.г.и.й.н х.ү.ү.х.э.н.г би х.э.з.э.э.ч м.а.р.т.а.х.г.ү.й ээ бас ү.й.л.и.й.н ү.р.э.э э.д.л.э.х байх гэдэгт и.т.г.э.л.т.э.й байгаа. Тэр үeдээ би т.э.р х.ү.ү.х.э.н.т.э.й нь у.у.л.з.с.а.н. Надад т.а.й.л.б.а.р.л.а.х.д.а.а манай н.ө.х.ө.р н.а.м.а.й.г а.р.а.а.р м.и.н.ь олон удаа т.а.в.ь.ж г.о.м.д.о.о.д.о.г байсан болохоор e.р нь би ч гэсэн я.а.г.а.а.д ө.ө.р х.ү.н.т.э.й явж б.о.л.д.о.г.г.ү.й юм бэ г.э.с.э.н б.о.д.о.л т.ө.р.ө.ө.д танай н.ө.х.ө.р.т.э.й у.у.л.з.д.а.г болсон гэсэн.

Эхэндээ манай н.ө.х.р.и.й.г а.ш.и.г.л.а.х бодолтой байж байгаад с.ү.ү.л.р.ү.ү.г.э.э д.а.с.с.а.н юм байх. Н.ө.х.р.ө.ө надаас у.у.ч.л.а.л э.р.ж б.у.ц.а.а.д с.а.й.х.а.н а.м.ь.д.р.а.х талаар ярих байх гэж бодож байтал харин ч э.с.р.э.г.э.э.р.э.э с.а.л.м.а.а.р байна гэсэн. Б.у.р.у.у ү.й.л.д.э.л х.и.й.с.э.н.д.э.э г.э.м.ш.и.ж н.а.с.а.а.р.а.а чиний д.э.р.г.э.д б.у.р.у.у.т.а.й юм шиг а.м.ь.д.а.р.ч ч.а.д.а.х.г.ү.й гэсэн л ш.а.л.т.г.а.а.н хэлсэн. Тэр явдлаас хойш бараг 4 жил ө.н.г.ө.р.ч.э.э. Одоо х.ү.ү.х.д.ү.ү.д м.а.а.н.ь а.а.в.т.а.й.г.а.а э.м.э.э.т.э.й.г.э.э хамт амьдардаг.

Хүүхдүүдээ яагаад ө.ө.р д.э.э.р.э.э а.в.а.а.г.ү.й юм бэ гэж н.а.м.а.й.г б.и.т.г.и.й б.у.р.у.у.т.г.а.а.р.а.й. Ө.н.г.ө.р.с.ө.н бүх х.у.г.а.ц.а.а.н.д би зөвхөн г.э.р.т.э.э с.у.у.с.а.н ямарч ч.а.д.в.а.р.г.ү.й о.р.л.о.г.о.г.ү.й байсан тул тэр үeдээ х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.э а.а.в д.э.э.р нь ү.л.д.э.э.х.э.э.р ш.и.й.д.с.э.н юм. Х.ү.ү.х.д.ү.ү.д м.а.а.н.ь а.а.в д.э.э.р.э.э юугаар ч д.у.т.а.х.г.ү.й ж.а.р.г.а.л.т.а.й сайхан а.м.ь.д.а.р.д.а.г. Ганц э.х.и.й.н х.а.й.р.а.а.р л д.у.т.д.а.г гэдгийг би с.а.й.н м.э.д.э.р.д.э.г. Х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.т.э.й.г.э.э у.у.л.з.а.х гээд о.ч.и.х.о.о.р х.а.д.а.м э.э.ж з.э.х.э.н з.о.х.о.н х.и.й.г.э.э.д л бараг у.у.л.з.у.у.л.а.х.г.ү.й байх с.а.н.а.а.т.а.й х.э.г ё.о.г гээд л их х.э.ц.ү.ү байдаг байсаан о.д.о.о ч т.и.й.м. Миний б.о.д.о.л бол одоо ө.ө.р болсон.

Хэсэг хугацааны дараа х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.э өөр д.э.э.р.э.э авах тал дээр з.а.р.г.а.л.д.а.х с.а.н.а.а.т.а.й байгаа. Саяхан х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.и.й.н м.а.а.н.ь а.а.в нөгөө х.ү.ү.х.э.н.т.э.й.г.э.э 2 х.ү.ү.х.э.д.т.э.й нь бас м.и.н.и.й 2 х.ү.ү.х.э.д.т.э.й ингээд 6-у.у.л.а.а т.у.с.д.а.а гарах с.а.н.а.а.т.а.й байгаагаа хэлсэн. Х.ү.ү.х.д.ү.ү.д м.а.а.н.ь х.э.т.э.р.х.и.й н.я.л.х байна шүү дээ, т.ө.р.с.ө.н э.х нь б.а.й.с.а.а.р байтал өөрийнхөө б.у.р.у.у.г.а.а.с болж гэр бүлээ с.ү.й.т.г.э.ч.и.х.э.э.д а.а.в гэх тэр хүн одоо болтол я.а.г.а.а.д г.э.м.ш.д.э.г.г.ү.й юм бэ? Яагаад би х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.д.э.э хойд э.х.и.й.н г.а.р х.а.р.у.у.л.а.х ёстой юм бэ? Ө.н.г.ө.р.с.ө.н 5 гаруй жилийн а.м.ь.д.р.а.л.д.а.а би яг юуг б.у.р.у.у хийсэн юм бол доо гэж ө.д.ө.р ш.ө.н.ө.г.ү.й л бодож ө.ө.р.ө.ө.с.ө.ө а.с.у.у.х юм.

Бас тэр ө.ө.д.г.ү.й х.ү.ү.х.н.и.й.г би хэзээж у.у.ч.л.а.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й. С.а.л.с.н.а.а.с.а.а хойш хэдэн ш.ө.н.и.й.г н.о.й.р.г.ү.й о.р.о.н д.о.т.р.о.о х.ө.р.в.ө.ө.н, н.я.л.х ү.р.с.э.э с.а.н.а.н, х.ө.х минь ч.и.н.э.р.ч н.ү.д м.и.н.ь н.у.л.и.м.с.т.а.й х.о.н.о.с.н.ы.г тэр б.у.з.а.р х.ү.ү.х.э.н мэдэх болов уу, о.д.о.о б.и яг я.а.в.а.л дээр вэ? С.а.й.н с.а.н.а.а.т х.ү.м.ү.ү.с м.и.н.ь надад ч.и.н.ь с.э.т.г.э.л.э.э.с.э.э з.ө.в.л.ө.ө.ч. Эцэст нь х.э.л.э.х.э.д б.у.с.д.ы.н д.у.р.л.а.с.а.н з.ү.р.х.э.н.д б.и.т.г.и.й д.у.р.л.а.а.ч х.ү.м.ү.ү.с.э.э т.э.г.с.н.э.э.р.э.э х.э.н н.э.г.э.н х.ү.н а.м.ь.д.а.а.р.а.а т.а.р.ч.л.а.г.д.а.н ү.х.э.ж байдаг юм шүү! Юмс гэдэг хэзээд э.э.л.ж д.а.р.а.а.т.а.й, харин тэр ү.й.л.и.й.н.х.э.э ү.р.и.й.г чи дараа нь д.а.а.х болов уу…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!