зөвлөгөө

ГЭРТЭЭ ХҮҮХДЭЭ ХАРААД АМАРЧ БАЙХАД ХҮРТЭЛ Х.А.Р.Д.АНА. УЧИР НЬ…

Сайн байна уу. Эрхэм уншигчиддаа мэнд хүргье. Х.а.р.д.а.л.т гэдэг зүйлээс үнэхээр з.а.л.х.а.а.д я.а.х.а.а м.э.д.э.х.э.э байгаад байна. Би н.ө.х.ө.р 2 х.ү.ү.х.э.д.т.э.й.г.э.э а.м.ь.д.а.р.д.а.г жирийн л нэгэн б.ү.с.г.ү.й. Одоогоос 3 жилийн өмнө бага х.ү.ү.х.э.д м.а.а.н.ь 10 с.а.р.т.а.й байхад нөхөр өөр х.ү.ү.х.э.н.т.э.й болж айлын г.э.р б.ү.л ү.й.м.ү.ү.л.ж өөрийнхөө ч, өрөөлийн ч а.м.ь.д.р.а.л.ы.г б.у.с.н.и.у.л.ж би гэж х.ү.н с.э.т.г.э.л.д.э.э маш том ш.а.р.х.т.а.й үлдсэн.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Тухайн үед а.м.ь.д.р.а.л.а.а авч ү.л.д.э.х.и.й.н тулд аль болох а.р.г.а э.в.э.э.р ш.и.й.д.э.х.и.й.г х.и.ч.э.э.ж авч болох бүх л а.р.г.а х.э.м.ж.э.э.г авсан боловч н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь ц.а.а.ш.а.а з.ү.т.г.э.с.э.э.р эцэст нь би өөрөө ч з.а.л.х.а.ж 2 х.ү.ү.х.д.э.э аваад я.в.ч.и.х.с.а.н юм. Гэтэл удаачгүй 10 х.о.н.о.г.и.й.н д.а.р.а.а и.р.ж у.й.л.ж у.н.ж.и.ж г.у.й.с.а.н.

Би ч х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.э бодоод у.у.ч.и.л.с.а.н одоо с.а.й.х.а.н л а.м.ь.д.а.р.ч байна. Тэр явдлаас хойш а.л.д.а.а.г.а.а у.х.а.а.р.ч гэр бүлдээ а.н.х.а.а.р.а.л х.а.л.а.м.ж т.а.в.ь.ж ө.ө.р.ч.л.ө.г.д.с.ө.н.д маш и.х б.а.я.р.л.а.ж байсан хэдий ч удалгүй би ажилд о.р.с.о.н тэр цагаас н.ө.х.р.и.й.н х.а.р.д.а.л.т эхэлсэн. Би уг нь өөрийгөө их т.э.в.ч.э.э.р.т.э.й х.э.р б.а.р.г.и.й.н юманд ө.р.в.ө.л.з.ө.ө.д байдаг х.ү.н биш гэж боддог.

Гэтэл сүүлийн үед бүр з.а.л.х.а.а.д т.э.в.ч.э.э.р минь а.л.д.а.р.ч байх шиг. Өөрөө э.э.л.ж.и.й.н а.ж.и.л.т.а.й байгаа үед намайг г.э.р.т.э.э х.ү.ү.х.д.э.э х.а.р.а.а.д а.м.а.р.ч байхад хүртэл х.а.р.д.ана. Найз нөхөдтэйгөө у.у.л.з.а.ж гадуур д.о.т.у.у.р г.а.р.ч б.о.л.о.х.г.ү.й. Ажил дээр б.и.ч.и.г ц.а.а.с.т.а.й з.у.у.р.а.л.д.а.а.д оройтохоор а.р.а.а.с элдэв я.н.з.ы.н м.с.ж.э.э.р б.у.л.н.а. Э.м.э.г.т.э.й х.ү.м.ү.ү.с.т.э.й явж байхад хүртэл х.а.р.д.а.н.а зүгээр а.ж.л.ы.н.х.а.а э.г.ч.и.д т.ө.р.с.ө.н ө.д.р.и.й.н м.э.н.д х.ү.р.г.э.э.д ч.а.т б.и.ч.и.х.э.д ю.у.н с.ү.р.х.и.й э.г.ч.т.э.й юм гэж ирээд л ү.г.э.э.р и.д.н.э,

10-н жилийн н.а.й.з о.х.и.н.т.о.й.г.о.о 1 өдөр у.у.л.з.а.а.д гадуур д.э.л.г.ү.ү.р х.э.с.э.ж байна гэсэн чинь у.у.р.л.а.а.д байхаар нь н.а.й.з.а.а.р.а.а хүртэл я.р.и.у.л.ж з.у.р.г.а.а явууллаа, фб н.а.й.з.у.у.д х.а.р.ч.и.х.а.а.д ямар олон э.р.э.г.т.э.й х.ү.м.ү.ү.с.т.э.й н.а.й.з юм гэнэ бас ө.м.с.ө.ж з.ү.ү.с.э.н х.у.в.ц.а.с.а.н.д хүртэл а.н.х.а.а.р.а.л х.а.н.д.у.у.л.н.а. Ямар б.а.р.и.у юм өөр юм ө.м.с.ө.ө.ч х.э.л.б.э.р г.а.л.б.и.р чинь гараад гээд л…

Ч.а.т.а.д ямар их у.д.д.а.г юм э.р.э.г.т.э.й х.ү.м.ү.ү.с рүү н.а.й.з.ы.н х.ү.с.э.л.т и.л.г.э.э.г.э.э.д л х.э.в.т.э.ж байна уу гэхээр нь чи юу я.р.и.а.д байгаа юм бэ гэхээр з.ү.г.э.э.р х.э.л.с.э.н.ш.д гээд. Бүр а.р.а.й л а.й.м.а.а.р юмаа. Ямарваа нэгэн байдлаар о.р.о.й.т.о.х юм уу а.ж.и.л г.а.р.с.а.н үедээ бүх учир ш.а.л.т.г.а.а.н.а.а хэлж ч.а.т б.и.ч.и.ж зураг х.ө.р.г.ө.ө х.ү.р.т.э.л я.в.у.у.л.д.а.г. Тэгээд л п.и.в.о у.у.ч.и.х.н.а у.у.ч.и.х.а.а.р.а.а с.а.л.а.х ө.р.г.ө.д.ө.л бичээд т.а.в.ь.ч.и.х.н.а.

Би у.у.р.л.а.ж х.э.р.э.л.д.э.ж хамт п.и.в.о х.у.в.а.а.ж у.у.ж байгаад я.р.и.л.ц.а.ж у.й.л.ж хүртэл х.э.л.ж үзсэн өөрөө нэг а.л.д.ч.и.х.с.а.н болохоор намайг өөрийг нь х.у.у.р.ч.и.х б.а.й.х г.э.с.э.н.д.э.э т.э.г.д.э.г гэж хэлдэг. Тэр үедээ ойлгосон юм шиг б.о.л.ч.о.о.д дараа нь дахиад л тийм б.а.й.д.а.л ү.р.г.э.л.ж.и.л.н.э. Надад уг нь с.а.л.а.х бодол б.а.й.х.г.ү.й цаашдаа с.а.й.х.а.н а.м.ь.д.р.а.м.а.а.р л байх юм. Ийм т.о.х.и.о.л.д.о.л.д яавал дээр вэ? Надад з.ө.в.л.ө.г.ө.ө өгөөч…

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!