зөвлөгөө

ХАДАМ ЭЭЖ ЯВ, ЯВ МАНАЙХ Х.Э.Р.Ү.Ү.Л.И.Й.Н Г.А.З.А.Р БИШ, З.А.Й.Л ГЭСЭН. ГЭТЭЛ…

Сайн байцгаана уу? Би нөхөр 2 х.ө.ө.р.х.ө.н о.х.и.н.ы ээж байнаа. Өнөөдөр би та бүхнээс нэг юман дээр т.у.с.л.а.м.ж з.ө.в.ө.л.ө.г.ө.ө авах гэсэн юмаа та бүхэн авах г.э.э.х.и.й.н у.х.а.а.н.а.а.р хандаарай. Би н.ө.х.ө.р.т.э.й т.а.н.и.л.ц.а.а.д 11 ж.и.л а.м.ь.д.а.р.ч эхлээд 8 ж.и.л болж байна. Анх т.а.н.и.л.ц.а.а.д ү.е.р.х.э.э.д с.а.й.х.а.н л байлаа тэгээд 4 жилийн дараа т.о.м о.х.и.н.о.о ө.л.г.и.й.д.ө.н аваад х.а.л.а.м.ж.т.а.й с.а.й.н х.а.н.ь, с.а.й.н а.а.в байлаа, а.м.ь.д.р.а.л аз ж.а.р.г.а.л.т.а.й.г.а.а.р ү.р.г.э.л.ж.и.л.с.э.э.р байлаа.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Өнгөрсөн намраас манай х.ү.н.и.й а.а.ш а.р.а.н.ш.и.н ө.ө.р.ч.л.ө.г.д.ө.ж, у.у.р у.ц.а.а.р.т.а.й болж, х.а.й.ч.с.а.н нь мэдэгдэхгүй у.т.с.а.а а.в.а.х.а.а б.о.л.ь.ж, а.с.у.у.х.а.а.р у.у.р.л.а.ж х.э.р.ү.ү.л болдог байв. Нэг удаа у.т.с.ы.г ү.з.э.ж б.а.й.т.а.л а.ж.л.ы.н.х г.а.з.р.ы.н х.ү.ү.х.н.э.э.с мессеж ирж байна. Нээх с.ү.р.т.э.й юм б.а.й.х.г.ү.й л байв. Би ч т.о.о.с.о.н.г.ү.й и.н.г.э.э.д а.ж.а.а.д байсан чинь байнга тэр х.ү.ү.х.н.э.э.с м.е.с.с.е.ж ирдэг болов. Би ч бас ж.и.р.э.м.с.э.н гэдгээ м.э.д.э.в, тэгээд х.э.л.э.х.э.э.р б.ө.ө.н б.а.я.р болох байх гэж бодтол нээх т.о.о.с.о.н.г.ү.й хүлээж авлаа.

Би дотроо баахан юм б.о.д.о.в, яагаад ингэв х.о.ё.р.д.о.х х.ү.ү.х.д.э.э хурдан г.а.р.г.а.я л даа гэдэг байсан /харин х.ү.ү.х.э.д о.л.о.х.г.ү.й байсан/. Тэгж байсан х.ү.н и.й.м с.о.н.и.н х.ү.л.э.э.ж авахаар с.о.н.и.н л байв. Тэгээд байнга у.т.с.а.а авахаа б..о.л.ь.ж ж.и.р.э.м.с.э.н намайг нэг н.ү.д.э.э.р ч х.а.р.а.х.а.а болив. Би ажлаа т.а.р.а.а.д о.х.и.н.о.о а.с.а.р.ч ж.и.р.э.м.с.н.и.й х.о.р.д.л.о.г.о ихтэй х.э.ц.ү.ү.х.э.н л байв.

Тэгээд яасан ийсэн, э.р.т и.р, у.т.с.а.а а.в энээ тэрээ г.э.х.э.э.р я.д.а.р.г.а.а.т.а.й а.ж.и.л х.и.й.л.г.э.с.э.н.г.ү.й гээд х.э.р.ү.ү.л болно. Энэ маягаар 2 с.а.р орчим боллоо. Би ч т.э.с.в.э.р а.л.д.а.ж ю.у.н х.ү.ү.х.э.н ч.а.м руу өдөр ш.ө.н.ө.г.ү.й мессеж бичээд байгаа юм гэсэн чинь хамт а.ж.и.л.л.а.д.а.г х.ү.ү.х.э.н надад т.у.с.а.л.д.а.г гээд би и.т.г.э.х.г.ү.й байна гэсэн чинь чи миний о.р.о.н з.а.й.д б.и.т.г.и.й х.а.л.д.а.а.д бай, би х.э.н.т.э.й ярих м.е.с.с.е.ж б.и.ч.и.х миний х.э.р.э.г гээд намайг ж.и.р.э.м.с.э.н гэдгийг минь ч т.о.о.л.г.ү.й 3 удаа з.о.д.с.о.н.

Энэ байдал ү.р.г.э.л.ж.и.л.с.э.э.р улаан ц.а.г.а.а.н.д.а.а гарч би фэйсбүүк рүү нь о.р.о.х.о.о.р х.а.й.р.а.а гээд нөгөөгөөс нь ч.а.т ирнэ, тэгээд м.а.н.а.й н.ө.х.ө.р х.ө.д.ө.ө явж а.ж.и.л.л.а.х.а.а.р болсон. Би ч х.э.ц.ү.ү.х.э.н л ү.л.д.с.э.н, х.о.р.д.л.о.г.о маш их ө.г.ч дээрээс нь а.ж.л.ы.н х.а.ж.у.у.г.а.а.р би л х.ү.ү.х.д.э.э з.ө.ө.д.ө.г манайх /гэр хороололд / т.ү.л.э.э н.ү.ү.р.с ч д.ө.х.ү.ү.л.ж өгсөнгүй явав. Очоод над руу ц.ө.ө.х.ө.н хэдэн удаа л я.р.ь.с.а.н, нөгөө х.ү.ү.х.э.н.т.э.й.г.э.э байнга ч.а.т.л.а.а.с.т.а.й.

Би ч.а.т.ы.г нь д.а.в.х.а.р о.р.ж у.н.ш.д.а.г байв. Би ч у.г.и.й.н өөрөө б.ү.г.д.и.й.г б.о.л.г.о.д.о.г болохоор болгоод л байж байлаа. Би х.а.д.а.м э.г.ч.и.д хэллээ э.г.ч нь х.ү.ү.е.э э.н.э.э тэрээ гээд хүлээж аваад хэлсэн нь болж а.р.г.а х.э.м.ж.э.э аваад ө.г.ө.е гээл ө.н.г.ө.р.ө.в. А.х.и.а.л х.э.р.ү.ү.л болж намайг 6 сартай байхад а.х.и.а.д л з.о.д.с.о.н. Би ч т.э.с.э.л.г.ү.й х.а.д.а.м э.э.ж дээр нь о.ч.с.о.н, х.ү.ү.х.д.э.э х.а.р.а.а.ж з.ү.х.э.э.д жигтэйхэн.

Тэгээд х.а.д.м.ы.н.д нэг х.о.н.о.о.д м.а.р.г.а.а.ш би а.ж.и.л.д.а.а явлаа, г.э.р.э.э.с гарахдаа т.ү.л.х.ү.ү.р.э.э ч а.в.а.л.г.ү.й гарч, тэгээд ч о.х.и.н.о.о авая гэж бодоод х.а.д.м.ы.н.д очтол нөгөө с.а.й.х.а.н а.а.ш.и.л.а.а.д байсан х.а.д.а.м э.г.ч, э.э.ж, д.ү.ү бүгд ч.о.н.о болж х.у.в.и.р.с.а.н.д.а.а, чи л т.э.н.э.г, чи л н.ө.х.р.ө.ө х.а.р.д.а.ж байгаа, миний х.ү.ү.д тийм ю.м юу ч байхгүй гэж байна лээ. Би а.с.у.у.с.а.н гээл х.а.д.а.м э.э.ж намайг з.а.г.н.и.ж гарав. Би ч ш.о.к.о.н.д о.р.о.о.д байж я.д.а.а.д байж байтал н.ө.х.ө.р о.р.ж и.р.э.э.д г.э.р.л.ү.ү.г.э.э явъя гэсэн чинь х.а.д.а.м э.э.ж яв, яв манайх х.э.р.ү.ү.л.и.й.н г.а.з.а.р биш, з.а.й.л гэсэн.

Тэгээд гэртээ и.р.с.э.н.д.э.э, өөр х.а.а.ч.и.х ч билээ. Би ч э.г.ч, д.ү.ү, э.э.ж надад бий л дээ, тэд м.а.а.н.ь х.ө.д.ө.ө аймагт а.м.ь.д.а.р.д.а.г. С.а.л.а.а.д тэр х.э.д д.э.э.р.э.э о.ч.о.ё гэж боддог ч т.о.г.о.о шиг г.э.д.э.с.т.э.й о.х.и.н.о.о дагуулаад о.ч.и.н.о гэхээр маш их и.ч.и.ж байсан юм л даа. Ингэж явсаар би ч т.ө.р.ө.в. Манай х.ү.н я.в.а.л.д.с.а.н х.э.в.э.э.р.э.э ч ү.г.ү.й гэж г.ү.р.и.й.с.э.э.р л, намайг т.ө.р.л.ө.ө о.х.и.н.т.о.й боллоо гэж б.а.я.р.л.а.с.а.н ч юм б.а.й.х.г.ү.й байв.

Тэгээд о.х.и.н м.и.н.ь с.а.р хүрлээ, манай х.ү.н гэнэт өмнөх шигээ н.а.м.а.й.г х.а.й.р.а.а э.н.э.э тэр гээд х.а.л.а.м.ж.и.л.а.а.д г.ү.й.д.э.г болов. Би ч нээх т.о.о.х.г.ү.й л байв, тэгээд би 2 о.х.и.н.о.о аваад х.ө.д.ө.ө э.э.ж д.э.э.р.э.э ирэхээр боллоо. Манай х.ү.н ч яв, яв а.г.а.а.р.т байж байгаад ир гэв. Тэгээд х.ө.д.ө.ө ирлээ н.ө.х.ө.р байнга ярьж, с.а.н.а.а т.а.в.ь.ж с.ү.й.д л байна. Би дотроо нөгөө х.ү.ү.х.н.э.э.с.э.э б.о.л.ь.с.о.н юм болов уу л гэж бодож байлаа. Гэтэл я.в.а.л.д.с.а.н х.ү.ү.х.н.и.й.х нь н.ө.х.ө.р мэдэж л дээ, тэрийгээ н.а.д.а.д хэлсэн.

Би уг нь я.а.г.а.а.ч ү.г.ү.й я.в.а.л.д.а.а.г.ү.й гэж г.ү.р.и.й.с.э.э.р, би ч н.э.э.х т.о.о.с.о.н.г.ү.й ө.н.г.ө.р.л.ө.ө. Гэтэл өчигдөр ахиад л нөгөө х.ү.ү.х.н.и.й.х.э.э н.ө.х.р.и.й.н тухай ярьлаа, яасан гээл а.с.у.у.в, н.ө.х.ө.р нь намайг д.а.р.а.м.т.л.а.а.д байгаа ч.а.м руу ярьж м.а.г.а.д.г.ү.й чи я.р.ь.в.а.л а.я.т.а.й.х.а.н о.й.л.г.у.у.л.ч.и.х гэж авдаг юм даа. Би юу ч х.э.л.э.л.г.ү.й у.т.с.а.а т.а.с.л.а.в. Ийм юм байж б.о.л.о.х.г.ү.й б.и.з дээ, би е.р нь я.а.х ё.с.т.о.й вэ? Надад тэр 2-н я.а.ж юу, юу гэж б.и.ч.и.ж байсан, энд т.э.н.д у.у.л.з.а.я гэж байсан бүх ч.а.т нь s.s х.и.й.г.э.э.д а.в.ч.и.х.с.а.н байгаа. Би одоо с.а.л.с.а.н ч б.о.л.н.о гэж б.о.д.д.о.г б.о.л.с.о.н…

 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!