зөвлөгөө

ТЭДНИЙ НҮДЭЭР БИ Ж.А.Р.ГАЛ Д.А.А.ДАГГҮЙ Э.М, ХАРИН НӨХӨР МААНЬ АМЬДРАЛАА АВЧ ЯВАА САЙН ЗАЛУУ. ГЭВЧ…

Би нөхөр, 2 хүүхэдтэйгээ амьдардаг. Одоо бол с.а.л.а.х ө.р.г.ө.д.л.ө.ө өгөх гээд б.и.ч.э.э.д с.у.у.ж байна. Нөхөр бол аав ээжийнхээ б.у.я.н.а.а.р м.ө.н.г.ө.ө.р т.а.с.а.р.д.а.г.г.ү.й, бүх зүйл нь б.э.л.э.н байж байдаг ш.о.у.ч.и.н з.а.л.у.у.

С.о.ш.и.а.л е.р.т.ө.н.ц.ө.д и.д.э.в.х.т.э.й, “ухаантай ухаантай” п.о.с.т о.р.у.у.л.д.а.г, олон н.а.й.з н.ө.х.д.ө.ө.р х.ү.р.э.э.л.ү.ү.л.с.э.н, бараг х.ү.н болгонд ш.ү.т.э.г.д.э.ж байдаг, а.м.ь.д.р.а.л.а.а г.а.н.ц.а.а.р.а.а авч явдаг мундаг аав, мундаг нөхөр. Гэхдээ з.ө.в.х.ө.н т.э.д.н.и.й н.ү.д.э.э.р…

Гэтэл би бол бүх зүйл нь бэлэн б.а.й.х.а.д юу д.у.т.л.а.а гэж ж.а.р.г.а.л д.а.а.д.а.г.г.ү.й, д.а.в.а.р.ц.а.н э.х.н.э.р, бас л тэдний н.ү.д.э.э.р… Ороод ирэхэд нь г.э.р нь ц.э.в.э.р.х.э.н, х.у.в.ц.а.с нь б.э.л.э.н, а.м.т.т.а.й х.о.о.л у.н.д.т.а.й у.г.т.д.а.г байлаа.

Найз нөхөд, х.а.м.а.а.т.а.н с.а.д.а.н ирэхэд нь хамаг б.а.й.д.г.а.а.р.а.а д.а.й.л.а.а.д г.а.р.г.а.д.а.г х.о.о.л унд с.а.й.т.а.й, Өөрийн гэсэн а.ж.и.л м.э.р.г.э.ж.и.л.т.э.й, өөрөөс нь д.у.т.а.х.г.ү.й с.а.н.х.ү.ү.г.и.й.н б.и.е д.а.а.с.а.н байдалтай, б.и.е ч а.я.т.а.й.х.а.н а.в.а.а.д явчдаг э.х.н.э.р, о.р.о.н.д.о.о ч бас х.ө.л.д.ү.ү т.ө.м.с биш.

Даанч тэр з.а.ш.р.а.ш.г.ү.й б.а.н.з.а.л з.а.л.у.у. Орооцолдсон х.ү.ү.х.н.и.й т.о.о одоо у.т.г.а.а а.л.д.с.а.н. Н.э.р бүхий х.ү.н.и.й э.х.н.э.р ч энэ дунд явж байгаа…

Энэ олон жил а.р.а.а.р т.а.в.и.у.л.ж, с.э.т.г.э.л з.ү.й.н х.у.в.ь.д яг х.о.г ш.а.а.р шиг болсон, ингэж с.э.т.г.э.л.и.й.г м.и.н.ь ш.ү.ү.р.э.н ш.а.н.а.г.а шиг болгож б.а.й.с.н.а.а.с ц.о.х.и.о.д авсан бол х.а.р.ц.а.н.г.у.й бага г.э.м.т.э.х байсан байхдаа гэж б.о.д.д.о.г.

Одоо надаа энэ х.ү.н.и.й.г з.ү.р.х с.э.т.г.э.л.д.э.э б.а.г.т.а.а.х я.м.а.р ч о.р.о.н з.а.й ү.л.д.э.э.г.ү.й, өөрөө у.х.а.м.с.а.р.л.а.а.д яваад ө.г.ө.ө.с.ө.й гэж х.ү.с.д.э.г. Д.а.а.н.ч намайг т.а.в.ь.ж я.в.у.у.л.а.х.г.ү.й бас өөрөө х.э.з.э.э ч явахгүй яагаад гэвэл энэ х.ү.н и.й.м л х.у.в.и.а х.и.ч.э.э.с.э.н п.а.р.и.з.и.т.

У.у.ч.и.л.с.а.н у.у.ч.л.а.л.т ямар ч ү.н.э ц.э.н.э.г.ү.й байсанд, х.а.й.р.а.н с.а.й.х.а.н з.а.л.у.у н.а.с, цаг хугацаандаа х.а.р.а.м.с.а.ж байна. 2 с.а.й.х.а.н ү.р.т.э.й.д.э.э л т.а.л.а.р.х.а.ж а.м.ь.д.р.а.я даа.

Ө.ө.р.ч.л.ө.г.д.ө.х байхдаа хэмээн и.т.г.э.ж, н.а.й.д.а.ж, д.э.м.и.й ц.а.г х.у.г.а.ц.а.а.г.а.а б.и.т.и.й а.л.д.а.а.р.а.й гэж хүсье. Х.ү.н хэзээ ч з.а.с.а.р.д.а.г.г.ү.й бас ө.ө.р.ч.л.ө.г.д.д.ө.г.г.ү.й…

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!