зөвлөгөө

МИНИЙ НӨХӨР ГЭРЭЭ ЗАРААД ТЭР МӨНГӨӨРӨӨ НЭГ Х.Ү.Ү.ХЭНТЭЙ ХЭД ХОНОГ Ш.О.У.Д.ААД ДУУСГААД ОХИН БИД 2 О.Р.О.Х О.Р.О.НГҮЙ…

Надад з.ө.в.ө.л.г.ө.ө маш их х.э.р.э.г.т.э.й байна. Н.у.р.ш.у.у болсон бол у.у.ч.л.а.а.р.а.й. Би одоо 25 н.а.с.т.а.й, 5 н..а.с.т.а.й о.х.и.н.т.о.й, н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө хамт а.м.ь.д.р.а.а.д 7 ж.и.л болж байна. Манай н.ө.х.ө.р гэж байгаа ч юм шиг, б.а.й.х.г.ү.й юм шиг нэг тийм х.ү.н байдаг.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Ажил х.и.й.х ү.н.э.н д.у.р.г.ү.й, нэг а.ж.и.л.д о.р.у.у.л.а.а.д өгнө хамгийн д.э.э.д тал нь 2 сар а.ж.и.л.в.а.л ё.с.т.о.й д.э.э.д.и.й.н з.а.я.а. Би уг нь и.х с.у.р.г.у.у.л.ь т.ө.г.с.с.ө.н тэгээд ажил х.и.й.х.э.э.р х.а.р.д.а.а.д с.а.х.и.а.д ажил дээр ирээд с.у.у.ч.и.х.н.а, нэг бол х.а.р.а.а.ж з.ү.х.э.э.д ажил х.и.й.л.г.э.д.э.г.г.ү.й.

Чи а.ж.и.л хийж я.а.х юм, г.э.р.т.э.э б.а.й.ж бай гэдэг тэгсэн мөртлөө ө.ө.р.ө.ө а.ж.и.л х.и.й.х.г.ү.й, би гэрээрээ о.р.ч.у.у.л.г.а нтр х.и.й.н.э г.э.р.и.й.х.н.э.э.с.э.э авна т.э.г.ж байж ө.д.и.й х.ү.р.г.э.с.э.н. Тэгээд бас а.р.х.и у.у.ж г.а.д.у.у.р явах е.р нь з.у.г.а.а ц.э.н.г.э.л.д дуртай, нэг ш.о.у.д.а.а.д я.в.а.х.а.а.р.а.а хамгийн багадаа 4 х.о.н.о.г тэгээд бүүр с.а.р.а.а.р ч явдаг,

за тэр х.а.д.м.у.у.д бол б.ү.ү.р я.р.и.х юм б.и.ш. Нэг ч удаа т.у.с б.о.л.д.о.г.г.ү.й х.ө.д.ө.ө байдаг х.ү.м.ү.ү.с. Би с.а.л.а.х гэж зөндөө ү.з.с.э.н, ганц 2 с.а.р х.о.л.б.о.о.г.ү.й байж байгаад у.й.л.ж у.н.ж.а.а.д л хүрээд ирнэ. Тэгээд би ч м.у.у о.х.и.н.о.о э.ц.э.г.г.ү.й болгочихгүй юмсан гээд л х.ү.л.э.э.г.э.э.д авна.

Гол нь о.х.и.н м.а.а.н.ь а.а.в.ы.г.а.а байхгүй болчихоор ш.ө.н.ө у.н.т.а.х.г.ү.й у.й.л.н.а, өдөр ш.ө.н.ө.г.ү.й н.э.х.э.ж у.й.л.а.а.д х.э.ц.ү.ү. Бид 3 хоёр талдаа ирж очоод байдаг байж байгаад 2 жилийн өмнө н.э.г г.э.р а.в.ч т.у.с.д.а.а г.а.р.с.а.н юм. Сая энэ з.у.н манай аав ээж 2 нэг д.э.л.г.ү.ү.р т.ү.р.э.э.с.л.э.ж өгөөд тэр м.а.а.н.ь у.г нь д.а.ж.г.ү.й байлаа. Тэгээд би у.н.а.х у.н.а.а.т.а.й б.о.л.ч.у.у.л а.р.х.и у.у.г.а.а.д байхгүй байх гэж бодоод м.а.ш.и.н авч өгсөн.

Гэтэл д.э.л.г.ү.ү.р.э.э.р орж гарсан э.р.э.г.т.э.й х.ү.н б.о.л.г.о.н.т.о.й намайг х.а.р.д.а.ж байнга х.э.р.ү.ү.л х.и.й.г.э.э.д болдоггүй. Яг ярьвал ө.ө.р.ө.ө д.а.н.д.а.а х.ү.н.т.э.й явалдана, би олон у.д.а.а м.э.д.с.э.н ч у.у.р.л.а.а.д з.а.г.н.а.х.а.а.р би е.р.ө.ө.с.ө.ө м.э.д.э.х.г.ү.й т.а.н.и.х.г.ү.й гэнэ. Тэр х.э.р.ү.ү.л з.а.а.в.а.л б.а.й.х ё.с.т.о.й юм шиг их о.й.р о.й.р болдог байлаа. Хамгийн с.ү.ү.л.д 7 сард н.а.м.а.й.г х.а.м.а.р х.у.г.а.р.т.а.л з.о.д.о.о.д би бүүр т.э.с.с.э.н.г.ү.й г.э.р.и.й.х.э.н.д.э.э хэллээ.

Урьд нь ө.ч.н.ө.ө.н юм болж байхад нь би г.э.р.и.й.х.э.н.д.э.э нэг ч у.д.а.а х.э.л.ж байгаагүй, тэгээд а.а.в э.э.ж 2 м.а.а.н.ь ирээд ш.у.у.д с.а.л.г.а.н.а л гэсэн тэгсэн чинь а.й.м.а.а.р у.у.р.л.а.с.н.а.а г.э.р.э.э б.у.у.л.г.а.ж авч яваад з.а.р.а.а.д х.э.д.х.э.н х.о.н.о.г ш.о.у.д.а.а.д д.у.у.с.г.а.с.а.н. Би бүүр тэр ү.е.д о.х.и.н бид 2-г о.р.о.х о.р.о.н.г.ү.й болгож байгаа х.ү.н.э.э.р яахав одоо л с.а.л.а.я гэж ш.и.й.д.э.э.д у.у.л.з.а.я гэхэд нь нэг ч у.у.л.з.а.а.г.ү.й.

Тэгсэн намайг би чамайг н.а.а.д д.э.л.г.ү.ү.р дээр чинь о.ч.и.ж а.л.н.а гэж өдөр ш.ө.н.ө.г.ү.й д.а.р.а.м.т.л.а.а.д байхаар нь д.э.л.г.ү.ү.р.э.э б.о.л.ь.с.о.н. Тэгээд нэг хэсэг я.м.а.р.ч х.о.л.б.о.о.г.ү.й байлаа. Тэгсэн с.а.я о.н.ы өмнө г.э.н.э.т г.э.р.т ирээд у.й.л.ж у.н.ж.а.а.д аав э.э.ж.и.й.н өмнө с.ө.х.ө.р.ч байгаад одоо у.х.а.а.н.т.а.й байна о.х.и.н.о.о ө.н.ч.и.н б.о.л.г.о.м.о.о.р.г.ү.й байна гээд 2 хоног г.у.й.с.а.н о.х.и.н м.а.а.н.ь ч аавыгаа х.а.р.а.а.д у.й.л.а.а.д

аавтайгаа б.а.й.м.а.а.р байна гээд байсан болохоор нь н.э.л.э.э.н хэдэн сар болсон юм чинь жоохон у.х.а.а.н с.у.у.с.а.н юм болов уу гээд дахиад х.ү.л.э.э.г.э.э.д авлаа. Гэхдээ би энэ удаад дахиад л т.а.р.х.и.а у.у.г.а.а.л.г.а.ч.и.х.л.а.а. Г.э.р о.р.н.о.о з.а.р.с.а.н х.ү.н т.а.н.а.й.д байх э.в.г.ү.й байна м.а.н.а.й.х руу явая гээд байхаар нь нээрээ т.и.й.м байх гээд о.х.и.н.о.о аваад 3-лаа х.ө.д.ө.ө г.э.р.т нь ирлээ. Одоо г.э.р.т нь ирээд 3 х.о.н.о.ж байна.

Ирсэн өдрөө г.э.р.т.э.э х.о.н.о.ч.и.х.о.о.д маргааш нь гараад я.в.с.а.н одоо б.о.л.т.о.л и.р.э.э.г.ү.й л байна. Тэгсэн с.а.я.х.а.н надтай х.о.л.б.о.о.г.ү.й байхдаа г.э.р.т.э.э н.э.г х.ү.ү.х.э.н авчирч а.а.в э.э.ж.д.э.э т.а.н.и.л.ц.у.у.л.а.а.д бүүр г.э.р.т.э.э хамт байдаг байсныг нь би ө.ч.и.г.д.ө.р л мэдсэн.

Би о.х.и.н.о.о аваад г.э.р.л.ү.ү.г.э.э явмаар байгаа ч м.а.ш.и.н.ы.г м.а.а.н.ь аваад я.в.ч.и.х.с.а.н. Машинаа үлдээгээд я.в.ь.я гэхээр з.э.э.л нь м.и.н.и.й н.э.р дээр байдаг. Тэгээд н.а.д.а.а.с н.э.х.э.г.д.э.х болохоор яаж ч ч.а.д.а.х.г.ү.й ингээд г.э.р.т нь х.ү.л.э.э.г.э.э.д б.а.й.ж байна. Би одоо я.а.х ё.с.т.о.й юм болоо. Надад з.ө.в.л.ө.ө.д ө.г.ө.ө.ч с.ө.р.ө.г з.ү.й.л б.и.ч.и.х.г.ү.й байхыг х.ү.с.ь.е…

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!