зөвлөгөө

Т.Ө.Р.С.Ө.Н ЭГЧИЙН МИНЬ Н.Ө.Х.Ө.Р НЬ НАМАЙГ О.Р.О.Л.Д.О.О.Д БАЙХААР НЬ БИ Т.Э.С.Э.Л.Г.Ү.Й…

Сайн байцгаана уу би ө.ө.р.т.ө.ө т.о.х.и.о.л.д.о.о.д байгаа н.э.г з.о.в.л.о.н.г.о.о т.а б.ү.х.э.н.т.э.й х.у.в.а.а.л.ц.а.ж с.э.т.г.э.л.э.э н.э.э.х г.э.с.э.н юм. Би н.э.г х..э.ц.ү.ү.х.э.н ү.й.л.и.й.н ү.р.тэ.й х.ү.н б.а.й.н.а н.а.м.а.й.г х.а.р.а.а.ж з.ү.х.с.э.н ч б.о.л.н.о гэхдээ л з.а.а.в.а.л з.ө.в.ө.л.г.ө.ө ү.л.д.э.э.г.э.э.р.э.й. И.н.г.э.э.д э.х.л.э.е дээ.

М.и.н.и.й э.н.э з.о.в.л.о.н а.л.ь 6-н ж.и.л.и.й.н ө.м.н.ө.ө.с э.х.л.э.л.т.э.й би б.ү.т.э.н ө.н.ч.и.н э.г.ч.т.э.й.г.э.э а.м.ь.д.а.р.д.а.г байлаа. Сайн а.х д.ү.ү.г.и.й.н б.у.я.н.а.а.р х.э.д.и.й ө.н.ч.и.н ө.р.ө.ө.с.ө.н ч г.э.с.э.н д.у.т.а.г.д.а.х ю.м.г.ү.й ө.с.с.ө.н.

Э.г.ч м.а.а.н.ь х.ү.н.т.э.й с.у.у.ж 1 х.ө.ө.р.х.ө.н о.х.и.н.т.о.й б.о.л.с.о.н одоо г.а.д.а.а.д.а.д с.у.р.ч байгаа ж.и.л.д.э.э н.э.г и.р.д.э.г х.ү.р.г.э.н а.х м.а.а.н.ь 2 ж.и.л я.в.а.а.д в.и.з нь д.а.х.и.ж г.а.р.а.а.г.ү.й м.о.н.г.о.л.д.о.о а.м.ь.д.р.а.х б.о.л.с.о.н юм. Энэ ү.е.э.э.с л м.и.н.и.й з.о.в.л.о.н э.х.э.л.с.э.н.

Би э.г.ч.и.й.н.х.э.э н.ө.х.ө.р х.ү.ү.х.д.э.д х.а.н.ь болж х.а.м.т б.а.й.х б.о.л.с.о.н х.а.р.и.н х.ү.р.г.э.н м.а.а.н.ь э.г.ч.и.й.г яваад 3-н с.а.р ш.а.х.у.у б.о.л.о.о.д л н.а.д.а.д н.э.г с.о.н.и.н б.а.й.д.л.а.а.р х.а.н.д.а.х болсон. Нэг ш.ө.н.ө г.э.н.э.т л н.а.м.а.й.г у.н.т.а.ж б.а.й.х.а.д х.v.ч.э.э.р н.а.д.т.а.й с.к.с х.и.й.ч.и.х.с.э.н б.и ё.с.т.о.й я.а.х.а.а м.э.д.г.ү.й х.э.с.э.г э.с.э.р.г.ү.ү.ц.э.э.д л а.р.г.а.г.ү.й х.v.ч.и.н.д а.в.т.с.а.н.

Маргааш нь у.у.ч.л.а.л г.у.й.г.а.а.д а.м.ь.д.р.а.л.ы.г м.и.н.ь б.и.т.г.и.й с.ү.й.р.ү.ү.л.э.э.ч гээд с.ө.г.д.ө.ж г.у.й.г.а.а.д б.а.й.х.а.а.р нь а.м ү.д.ү.ү.л.с.э.н х.ү.н шиг х.э.н.д х.э.л.э.э.г.ү.й ю.м л даа. Т.и.й.м х.ү.н.и.й.г и.й.м з.а.н г.а.р.г.а.н.а ч.и.н.э.э с.а.н.а.а.г.ү.й х.ү.н чинь х.э.с.э.г.т.э.э л т.э.н.э.г ю.м ш.и.г я.в.л.а.а.

Э.г.ч.д.э.э х.э.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й х.э.л.э.х.э.э.р а.м.ь.д.р.а.л нь х.а.й.р.а.н с.а.н.а.г.д.а.х юм. У.г нь х.ү.р.г.э.н м.а.а.н.ь бүх х.ү.н.д т.а.а.л.а.г.д.д.а.г а.я.т.а.й.х.а.н а.ж.и.л а.м.ь.д.р.а.л.а.а а.в.а.а.д я.в.ч.д.а.г х.ү.н л дээ г.э.х.д.э.э л и.й.м ю.м х.и.й.с.э.н х.ү.н.и.й.г ү.з.э.н я.д.а.х х.э.р.э.г.т.э.й с.а.н.а.г.д.а.х юм.

Харин б.и э.с.р.э.г.э.э.р.э.э т.э.р.н.и.й.г у.у.ч.и.л.ж б.ү.р нэг у.д.а.а с.о.г.т.у.у б.а.й.х.д.а.а а.г.с.а.м.н.а.ж байгаад т.э.р ц.а.г.д.а.а д.у.у.д.а.х г.э.х.э.э.р нь у.т.а.с.т.а.й г.а.р.т.а.й нь н.о.ц.о.л.д.о.ж байхдаа т.э.р.н.и.й.г г.э.н.э.т х.ү.с.э.э.д ө.ө.р.ө.ө т.э.р.э.н.т.э.й у.н.т.ч.и.х.с.а.н.

Ү.ү.н.э.э.с х.о.й.ш о.д.о.о б.а.р.а.г з.э.э д.ү.ү.г.э.э б.а.й.х.г.ү.й ү.е.д бараг л ө.д.ө.р б.о.л.г.о.н б.и.д с.к.с хийдэг. Учир нь т.э.р.н.и.й с.к.с намайг ү.н.э.х.э.э.р х.ү.с.э.х.г.ү.й б.а.й.х.ы.н а.р.г.а.г.ү.й б.а.й.д.а.г у.у.ч.л.а.а.р.а.й намайг з.в.х.а.й х.ү.ү.х.э.н гэж х.э.л.э.х байх… Би г.о.м.д.о.х.г.ү.й г.э.х.д.э.э ц.а.а.ш.д.а.а я.а.х вэ г.э.д.г.и.й.г т.а б.ү.х.н.э.э.с з.ө.в.л.ө.ө.ч гэж г.у.й.х б.а.й.н.а…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!