зөвлөгөө

НАМАГ УТСАН ДЭЭРЭЭ Х.А.Р Л.А.Й ГЭЭД ХАДГАЛЧИХСАН, ӨӨР НЭГ ХҮНИЙГ Э.Н.Х.РИЙ ГЭЭД ХАДГАЛЧИХСАНЫГ ХАРААД БИ…

Анх нөхөртэйгөө 10 жилд байхдаа ү.е.р.х.э.ж байлаа, д.э.э.д с.у.р.г.у.у.л.ь.д.а.а орж ч.а.д.а.л.г.ү.й ж.и.р.э.м.с.э.н болсон. Тэгээд н.ө.х.ө.р.т.ө.ө х.э.л.э.х.э.д миний х.ү.ү.х.э.д гэж би я.а.ж м.э.д.э.х юм гээд надаас с.а.л.с.а.н. Би ч тэр үед б.а.р.д.а.м байж дээ, с.а.л.у.у.л с.а.л.н.а биз гээл х.а.я.с.а.н. За тэгээд х.ө.ө.р.х.ө.н о.х.и.н.т.о.й боллоо, о.х.и.н м.а.а.н.ь 6 сар хүрээд 10 жилээсээ ү.е.р.х.с.э.н болохоор н.ө.х.р.и.й.н.х, м.и.н.и.й.х г.э.х.г.ү.й дундын н.а.й.з.у.у.д з.ө.н.д.ө.ө байсан.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Тэр н.а.й.з.у.у.д м.а.а.н.ь о.х.и.н.ы.г минь х.а.р.а.а л ямар а.д.и.л.х.а.н юм бэ а.а.в.т.а.й.г.а.а гээд зургийг нь а.в.а.а.д н.ө.х.ө.р.т м.а.а.н.ь үзүүлсэн байсан. Тэгээд н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь ирсэн, би ч б.ө.ө.н б.а.я.р х.ү.ү.х.д.и.й.н м.а.а.н.ь а.а.в ирлээ гээл н.э.г г.э.р.т о.р.о.о.д б.ө.ө.н а.з ж.а.р.г.а.л. Удалгүй о.х.и.н м.а.а.нь о.й х.ү.р.э.э.д удаагүй д.а.х.и.а.д ж.и.р.э.м.с.э.н боллоо.

Бид 2 х.о.ё.у.л.а.а а.й.л.ы.н ганц, хоёр талын а.а.в э.э.ж.ү.ү.д ч ө.н.ө.р ө.т.г.ө.н байх с.а.й.х.а.н гээд л энэ х.ү.ү.х.д.э.э.с т.а.т.г.а.л.з.а.х ш.а.л.т.г.а.а.н б.а.й.г.а.а.г.ү.й т.ө.р.ү.ү.л.с.э.н. Дахиад о.х.и.н т.ө.р.л.ө.ө бас б.ө.ө.н а.з ж.а.р.г.а.л н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь бид 3-т а.м.ь. 2 о.х.и.н м.а.а.н.ь овоо х.ө.ө.р.х.ө.н болчихлоо, н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь ч с.а.й.х.а.н т.о.г.т.с.о.н а.ж.и.л.т.а.й. Тэгтэл нэг өдөр н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь н.а.й.з.у.у.д.т.а.й.г.а.а гадуур х.о.н.о.ч.и.х.о.о.д ирлээ.

Ү.ү.р.э.э.р ш.а.х.у.у орж ирээ л у.н.а.а.д ө.г.с.ө.н, би ч ө.г.л.ө.ө б.о.с.о.о.д ц.а.й ч.а.н.а.х гээд с.ү.ү.н.и.й м.ө.н.г.ө а.в.а.х санаатай к.а.р.м.а.а.г.и.й.н у.х.с.а.н б.э.л.г.э.в.ч гараад ирсэн. С.э.р.э.х.э.э.р нь юу юм гэж а.с.у.у.х.а.д м.э.д.э.х.г.ү.й өчигдөр манай н.а.й.з.у.у.д г.а.р.ч о.р.о.х.д.о.о миний к.ү.р.т.е.к.и.й.г ө.м.с.ө.ө.д гараад байсан би м.э.д.э.х.г.ү.й байна гээд бүр ж.и.н.х.э.н.э.э.с.э.э у.у.р.л.а.а.д байна.

Тэгэхээр нь би ч бас х.ү.н ү.н.э.н.г.э.э х.э.л.э.э.д байхад о.й.л.г.о.х.г.ү.й б.а.й.г.а.а.м б.а.й.х.д.а.а гэж бодоо л ө.н.г.ө.р.л.ө.ө. С.а.й.н н.а.й.з о.х.и.н.д.о.о ярьсан м.а.н.а.й н.а.й.з о.х.и.н танай н.ө.х.ө.р у.г.а.а.с.а.а захын ю.м.т.а.й я.в.а.л.д.а.х.а.д б.э.л.э.н г.а.р.д.а.а л гээд байна. Тэгэхээр нь нэг ө.д.ө.р н.а.й.з о.х.и.н.т.о.й.г.о.о н.ө.х.р.и.й.г.ө.ө ш.а.л.г.а.х.а.а.р болов оо.

Би д.э.л.г.ү.ү.р ороод ирье чи м.а.н.а.й н.ө.х.р.и.й.г ү.н.с.э.э.р.э.й тэгээд т.ү.л.х.э.э.д авбал тэр л биз, х.а.р.и.у ү.й.л.д.э.л ү.з.ү.ү.л.в.э.л о.й.л.г.о.м.ж.т.о.й гээд би г.а.р.а.а.д ц.о.н.х.о.о.р.о.о хараад зогсож байлаа. Тэгтэл н.ү.д.э.н д.э.э.р минь бараг л м.а.н.а.й н.ө.х.ө.р н.а.й.з.ы.г м.а.а.н.ь б.а.р.ь.ж и.д.э.х нь ээ. Т.э.с.э.х.г.ү.й яваад о.р.с.о.н юу ч б.о.л.о.о.г.ү.й юм шиг с.у.у.ж байна өө.

Би бас л д.у.у.г.ү.й ө.н.г.ө.р.л.ө.ө. Ямар ч э.р х.ү.н т.э.г.э.х л байсан б.а.й.х.д.а.а л гээд у.д.а.л.г.ү.й дахиад ж.и.р.э.м.с.э.н болсон. Ө.д.ө.р ирэх т.у.с.а.м н.ө.х.р.и.й.н з.а.н а.а.ш ө.ө.р.ч.л.ө.г.д.с.ө.ө.р л байлаа. О.й.р о.й.р.х.о.н х.э.р.э.л.д.э.ж м.у.у.д.а.л.ц.а.н.а. Тэгэхдээ хэдэн цагийн д.а.р.а.а б.у.ц.а.а л э.в.л.э.р.н.э. Ж.и.р.э.м.с.н.и.й 3 с.а.р.т.а.й байлаа, тэр өдөр бас л м.у.у.д.а.л.ц.с.а.н.

Тэгтэл н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь намайг ш.а.т.н.ы у.р.у.у т.ү.л.х.э.ж у.н.г.а.а.г.а.а.д тэр орой х.ү.ү.х.э.д м.а.а.н.ь э.н.д.ч.и.х.л.э.э. Намайг э.м.н.э.л.э.г.т х.э.в.т.д.э.г өдөр т.о.м о.х.и.н бас х.а.т.г.а.а а.в.а.а.д х.а.м.т э.м.н.э.л.э.г.т х.э.в.т.ч.и.х.с.э.н. Гэрийнхэн ажил төрөл бид 2-т 2 өөр э.м.н.э.л.э.г рүү х.о.о.л у.н.д, х.ү.ү.х.д.и.й.н с.а.х.и.у.р гээл э.э.л.ж.л.э.э.л болж л байлаа. Тэгсэн нэг өдөр н.ө.х.ө.р над дээр х.о.о.л а.в.ч.и.р.ч ө.г.ч.и.х.ө.ө.д о.х.и.н дээр о.ч.и.х байсан б.а.й.д.а.г.г.ү.й ээ.

Аавын а.ж.и.л о.р.о.х гээд я.а.р.а.а.д ирж байгаа б.а.й.л.г.ү.й гээд о.х.и.н.ы.г м.а.а.н.ь г.а.н.ц.а.а.р.а.н.г ү.л.д.э.э.г.э.э.д явчиж (н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь гэрээс г.а.р.а.х.а.а.р.а.а у.т.с.а.а е.р.ө.ө.с.ө.ө а.в.д.г.ү.й.м.а.а дараа нь с.о.н.с.с.о.н.г.ү.й гээл о.р.о.о.д ирдэг). Тэгсэн ш.ө.н.ө 11 болж б.а.й.х.а.д э.м.н.э.л.э.г.э.э.с над руу з.а.л.г.а.ж байна, х.ү.ү.х.э.д чинь с.а.х.и.у.р байхгүй к.о.р.д.е.р.т а.й.м.а.а.р х.а.л.у.у.н.т.а.й у.й.л.а.а.д яваад байна гээд т.э.г.ж нэг юм ирсэн юм шиг байгаан.

Я.а.с.а.н гээд а.с.у.у.с.а.н найз хамт ю.м.а.н.д я.в.а.я гээд г.у.й.г.а.а.д байсан ю.м аа л гэж байна. У.д.а.л.г.ү.й о.х.и.н бид 2 э.м.н.э.л.э.г.э.э.с гарлаа тэрнээс хойш н.э.г л б.и.ш. Миний а.м.ь.д.р.а.л х.ө.н.д.и.й х.ү.й.т.э.н, о.р.о.й орж и.р.э.э.л х.о.о.л и.д.ч.и.х.э.э.д у.т.с.а.а б.а.р.ь.ж х.э.в.т.э.ж байгаа л у.н.т.а.а.д өгнө. Өглөө б.о.с.о.о л я.в.ч.и.х.н.а, х.э.р.э.л.д.э.х болгондоо намайг г.а.н.ц х.о.ё.р ц.о.х.и.о.д авна, тэгсэн нэг өдөр би ч.а.м.а.а.с ө.в.ч.и.н а.в.ч.и.х.л.а.а, х.э.н.т.э.й.г.э.э з.а.в.а.а.р.с.а.н гээл у.у.р.л.а.ж байнаа над руу,

би чинь 2 х.ү.ү.х.э.д.т.э.й г.э.р.т.э.э с.у.у.ж.и.й.д.а.г х.ү.н ю.у болоод байгаа ч о.й.л.г.о.с.о.н.г.ү.й. Тэр үед нь миний д.о.о.ш.о.о ц.у.с гараад байсан юм л даа, сар гаран ц.у.с а.л.д.л.а.а зүгээр б.о.л.д.о.г.г.ү.й, э.м.н.э.л.э.г.э.э.р бүр а.а.в э.э.ж.т.э.й.г.э.э хамт зөндөө явсан о.н.о.ш нь т.о.д.о.р.д.о.г.г.ү.й. Баахан э.х.о ш.и.н.ж.и.л.г.э.э гээд л явлаа, тэр үед би ө.ө.р.и.й.г.ө.ө ө.в.ч.и.н.г.ү.й э.р.ү.ү.л гэдгээ мэдсэн юмаа,

ш.и.н.ж.и.л.г.э.э.н.и.й.х.э.э х.а.р.и.у.г н.ө.х.ө.р.т.ө.ө х.а.р.у.у.л.с.а.н би э.р.ү.ү.л байна гэсэн чинь г.э.н.э.т л ө.ө.ө.ө би харин э.м.и.й.н с.а.н.ч.а.а.с а.с.у.у.с.а.н с.а.л.х.и с.ө.р.ө.ө.д ш.э.э.х.э.э.р ингэдэг г.э.н.э.э тэгээд т.а.р.и.а б.и.ч.и.ж өгсөн а.ж.и.л и.х.т.э.й э.м.н.э.л.э.г орж т.а.р.и.у.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й, чи т.а.р.и.а.д өгчих үү гэсэн би тэр үедээ и.т.г.э.э.д л 3 т.а.р.и.а т.а.р.ь.ж өгсөн.

Тэгсэн х.ү.м.ү.ү.с.э.э.с с.о.н.с.с.о.н г.о.н.р.о гэдэг ө.в.ч.и.н т.э.г.д.э.г гэж байна лээ, 2 о.х.и.н м.а.а.н.ь том б.о.л.л.о.о би ч ө.ө.р.и.й.г.ө.ө х.ө.г.ж.ү.ү.л.ь.е гээд с.у.р.г.а.л.т д.а.м.ж.а.а гээд л явлаа. Бас л нэг өдөр х.э.р.э.л.д.э.э.д би с.у.р.г.а.л.т.т.а.й байсан б.о.л.о.х.о.о.р н.ө.х.р.и.й.х.ө.ө у.т.с.ы.г ч.и.м.э.э.г.ү.й а.в.а.а.д г.а.р.а.а.д ирсэн чинь н.а.м.а.й.г л.а.й.т.а.й п.и.з.д.а гээд х.а.д.г.а.л.ч.и.х.с.а.н, өөр нэг х.ү.н.и.й.г h.o.n.e.y гээд х.а.д.г.а.л.ч.и.х.с.а.н у.т.с.а.н дээрээ т.э.г.с.э.н.э.э тэр х.ү.н р.ү.ү.г.ээ (э.н.х.р.и.й.м.а.а гэдэг юм шиг байна лээ) э.н.х.р.и.й.м.а.а ч.а.т.н.ы.х.а.а б.л.о.к.и.й.г гаргачих т.э.х.ү.ү чамаас өөр х.ү.н б.а.й.х.г.ү.й х.а.й.р.т.а.й ү.х.л.э.э у.у.л.з.а.я нтр гэцэн байсан, за өдрөөс хойш м.и.н.и.й т.э.р.н.и.й.г гэх юу ч ү.г.ү.й боллоо,

н.а.й.з н.ө.х.ө.д.т.э.й.г.ө.ө у.у.л.з.а.я би ч.и.н.ь з.а.л.у.у х.ү.н гээд н.ө.х.ө.р.т.ө.ө ө.ө.р.ө.ө х.о.о.л.о.о х.и.й өөрөө х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.э а.в.а.а.р.а.й гээд л өөртөө илүү и.х з.а.в г.а.р.г.а.д.а.г боллоо тэгээд нэг з.а.л.у.у.т.а.й т.а.н.и.л.ц.с.а.н. С.а.й.н м.у.у.г.а.а я.р.и.л.ц.с.а.н н.ө.х.ө.р х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.э ч хэлсэн. Тэгэхдээ би н.ө.х.р.и.й.г.ө.ө а.р.а.а.р т.а.в.и.а.д явая ч гэж б.о.д.с.о.н.г.ү.й ш.у.у.д л с.а.л.а.я гэж н.ө.х.ө.р.т.ө.ө хэлсэн. Н.ө.х.ө.р ч за гээд х.у.в.ц.а.с.а.а а.в.а.а.д я.в.с.а.н тэр з.а.л.у.у.т.а.й у.у.л.з.д.а.г болоод би б.у.ц.а.а.д э.м.э.г.т.э.й х.ү.н гэдгээ м.э.д.э.р.л.э.э.

Х.ү.н.э.э.р х.а.й.р.л.у.у.л.а.х х.ү.н.д х.а.й.р.т.а.й болох ийм б.а.й.д.а.г билүү л гэж б.о.д.о.ж байлаа. Н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь намайг ө.ө.р х.ү.н.т.э.й болсоныг м.э.д.э.э.д бид 2 ийг с.а.л.г.а.х гэж з.ө.н.д.ө.ө явсан ч бид2 б.и.е б.и.е.н.э.э.с.э.э х.о.л.д.о.ж ч.а.д.а.а.г.ү.й. А.а.в э.э.ж.д.э.э ч х.э.л.л.э.э, г.э.р.и.й.н.х.э.н м.а.а.н.ь я.а.р.а.х болоогүй эээ 1-2 жил н.а.й.з.л.а.а.д ү.з т.э.г.ж б.а.й.ж з.а.н.г.и.й.г нь т.а.н.и.н.а гэлээ ө.ө бас нээрээ би чинь н.ө.г.ө.ө н.ө.х.р.ө.ө.с.ө.ө 8 сард д.а.х.и.а.д ж.и.р.э.м.с.э.н болсноо б.и.ч.и.х.э.э м.а.р.т.ч.и.х.а.ж, яалт ч ү.г.ү.й н.ө.х.р.и.й.н м.а.а.н.ь хүүхэд ээ.

8 сард ж.и.р.э.м.с.э.н болоод 9 сард с.у.р.г.а.л.т.а.н.д суугаад 10 сард тэр з.а.л.у.у.т.а.й.г.а.а т.а.н.и.л.ц.с.а.н юмаа, нөхөр м.а.а.н.ь г.э.р.э.э.с.э.э яваад у.д.л.а.а 2 о.х.и.н м.а.а.н.ь байнга а.а.в х.а.й.ч.и.х.с.а.н юм, а.а.в х.э.з.э.э ирэх юм а.ж.и.л.д.а.а я.в.ч.и.х.с.а.н юм уу, одоо х.ү.р.э.э.д и.р.х.и.й.м.у.у гээд байнга х.ү.ү.х.д.и.й.г ж.о.о.х.о.н гэж бодож б.о.л.д.о.г.г.ү.й юм байна лээ. Нэг өдөр н.ө.х.р.ө.ө д.у.у.д.а.а.д о.х.и.д.у.у.д.т.а.й.г.а.а ядаж ц.а.г б.а.й.ч.и.х.а.а.д яв гэлээ.

А.а.в.ы.г.а.а ороод ирсэн б.ө.ө.н б.а.я.р, а.а.в.а.а гээд х.ү.з.ү.ү.н.э.э.с нь т.а.с т.э.в.р.э.э.л а.а.в.т.а.й.г.а.а х.а.н.а.т.л.а.а т.о.г.л.о.ж байгаа х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.э хараад үнэхээр ө.р.ө.в.д.ө.ө.д н.ө.х.р.и.й.г.ө.ө б.у.ц.а.ж и.р.ж болно гэлээ. Г.э.р.т ирэхээр нь б.и н.ү.д.э.н дээр нь н.ө.г.ө.ө з.а.л.у.у.г.а.а.с.а.а х.а.р.ь.ц.а.а.г.а.а т.а.с.а.л.л.а.а. Н.ө.х.ө.р х.ү.ү.х.д.э.э с.о.н.г.о.х.о.о.р ш.и.й.д.л.э.э, дахиж х.о.л.б.о.о.г.ү.й байя гээд л ж.и.н т.а.н болголоо.

Тэгж г.э.р.т о.р.ж ирсэнээс хойш т.а.м шиг байсан. А.м н.э.э.в.э.л л тэр з.а.л.у.у.г яриад л би т.э.р.э.н шиг чинь б.а.й.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й байна уу гээд л б.ө.г.с б.ө.ө.р.н.и.й х.э.р.ү.ү.л хамгийн б.у.з.р.ы.н д.у.у.с.д.а.г.г.ү.й х.э.р.ү.ү.л юм билээ. Намайг з.о.д.о.х нь ч и.х.с.э.ж бүр х.а.й.р н.а.й.р.г.ү.й з.о.д.д.о.г боллоо. Тэр үед би х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.э харин ч б.ү.р т.а.м.л.а.ж б.а.й.г.а.а.г.а.а мэдсэн. Яасан бэ гэсэн нэг өдөр зүгээр л к.и.н.о үзээд с.у.у.ж байсан к.и.н.о.н дээр з.о.д.о.о.н болоод у.н.а.с.а.н т.о.м о.х.и.н м.а.а.н.ь тэрийг үзээд м.и.н.и.й х.ү.з.ү.ү.г.э.э.р т.э.в.р.э.э.д у.й.л.а.а.д эхэлсэн.

А.а.в нь н.ү.д.э.н д.э.э.р нь яг тийм ү.й.л.д.э.л гаргаж б.а.й.г.а.а.м чинь би ч о.д.о.о т.ө.р.ө.х д.ө.х.ө.ж байна а.а.в э.э.ж хоёр м.а.а.н.ь с.а.л.ч.и.х.с.а.н э.э.ж м.а.а.н.ь өөр х.ү.н.т.э.й а.м.ь.д.а.р.д.а.г юмаа. Ирсэнээсээ хойш л э.х.и.й.г.э.э д.у.у.р.а.й.с.а.н г.и.ч.и гэж байнга х.а.р.а.а.д.а.г, с.ү.ү.л.д.э.э өөрөө бол ямар ч б.у.р.у.у.г.ү.й х.ү.н гэж яриьдаг, өмнө нь болсон ө.ч.н.ө.ө.н юмаа би т.э.г.э.э.г.ү.й гэж ү.г.ү.й.с.г.э.ж ганцхан миний б.у.р.у.у, би л б.у.з.а.р э.м болж х.у.в.и.р.л.а.а.

Одоо 8 с.а.р.т.а.й ж.и.р.э.м.с.э.н ийм том г.э.д.э.с.т.э.й байхад х.ү.р.т.э.л у.р.ж.и.г.д.а.р намайг а.л.ч.и.х.а.я гэж д.а.й.р.а.а.д б.а.г.а.л.з.у.у.р.д.а.а.д х.а.н.а м.ө.р.г.ү.ү.л.э.э.д өдөрт а.ж.л.а.а ч т.а.й.в.а.н х.и.й.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й байна, чамайг д.а.х.и.а.д х.э.н.т.э.йг.э.э з.а.в.а.а.р.а.а.д байж байгаа бол гэж б.о.д.о.г.д.о.о.д гээд н.а.д руу у.у.р.л.а.а.д чи х.ү.н шиг т.а.й.в.а.н а.м.ь.д.а.р.ч ч.а.д.а.х.г.ү.й бол т.а.м шиг а.м.ь.д.р.у.у.л.а.а.д өгье гээд том о.х.и.н руугаа х.у.т.г.а б.а.р.ь.ж д.а.й.р.а.а.д яг г.а.л.з.у.у х.ү.н шиг байсан.

Би ү.н.э.х.э.э.р тэр н.ө.г.ө.ө з.а.л.у.у.т.а.й н.ө.х.р.и.й.г.ө.ө ирсэнээс хойш нэг ч х.а.р.ь.ц.а.а.г.ү.й байсан. А.а.в миний х.ө.х.ө.р.ч з.о.д.у.у.л.с.а.н с.о.р.в.и.й.г хараад н.ө.х.р.и.й.г м.а.а.н.ь х.ө.ө.ж я.в.у.у.л.с.а.н л даа. Тэрэнтээ т.э.р.э.н.г.ү.й а.а.в минь 4 х.ү.ү.х.д.э.э а.в.а.а.д я.в.ч.и.ж ч.а.д.н.а гээд л, тэгтэл надаа үнэхээр х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й с.а.н.а.г.д.а.а.д байна. Х.а.й.р.а.н з.а.л.у.у н.а.с м.и.н.ь с.у.р.ч б.о.л.о.в.с.р.о.х н.а.с минь, х.а.й.р.а.н б.и.е х.а.а минь,

тэр х.ү.н надаас с.а.л.а.а.д я.а.х уу, өөр х.ү.н.т.э.й с.у.у.г.а.а.д ө.ө.р х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.т.э.й болоод, д.а.х.и.а.д а.м.ь.д.р.а.л з.о.х.и.о.г.о.о.л явна. Тэгтэл би ү.л.д.с.э.н а.м.ь.д.р.а.л.а.а н.а.с.а.а.р.а.а 3 х.ү.ү.х.э.д х.ө.т.л.ө.ө.д энэ 3-хаа т.ө.л.ө.ө 2 х.ү.н.и.й ү.ү.р.э.г х.а.р.и.у.ц.л.а.г.а ү.ү.р.ч а.м.ь.д.а.р.н.а. Одоо бас л г.э.д.с.э.н дэх х.ү.ү.х.д.э.э ц.э.ц.э.р.л.э.г.т ортол а.ж.и.л хийж ч.а.д.а.х.г.ү.й. Тэгэхээр 4 а.м а.а.в.а.а.р.а.а л т.э.ж.э.э.л.г.э.н.э. Тэгтэл а.а.в м.а.а.н.ь ямар ч х.а.м.а.а.г.ү.й х.ү.н ш дээ.

Би а.а.в.ы.н.х.а.а өмнөөс х.ү.ү.х.д.ү.ү.д г.а.р.г.а.ж г.э.р.т.э.э х.э.в.т.э.э.г.ү.й, а.а.в.а.а.с.а.а ү.н.э.х.э.э.р с.а.н.а.а з.о.в.ж и.ч.и.ж байна, х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.и.й.н м.а.а.н.ь а.а.в бол хэзээ ч с.э.т.г.э.л.э.э.р.э.э одоо 10 т.ө.г.р.ө.г б.а.р.и.а.д и.р.э.х.г.ү.й хүн. Ш.ү.ү.х.э.э.р х.ө.ө.ц.ө.л.д.ө.ө.д явбал а.р.г.а.г.ү.й э.р.х.э.н.д орвол ө.г.ө.х байх т.э.г.э.х.д.э.э манай г.э.р.и.й.н.х.э.н х.э.т.э.р.х.и.й б.а.р.д.а.м з.а.н.т.а.й хүмүүс тэрнээс т.э.г.э.э.д я.в.н.а г.э.в.э.л з.ө.в.ш.ө.ө.р.ө.х.г.ү.й л байх. Би одоо яах вэ х.ү.м.ү.ү.с.э.э б.у.р.у.у з.ө.р.ү.ү о.й.л.г.о.м.ж.г.ү.й а.л.д.а.а.т.а.й б.и.чс.э.н байвал у.у.ч.л.а.а.р.а.й х.а.р.а.м.г.ү.й з.ө.в.ө.л.г.ө.ө ө.г.ө.ө.ч х.ү.м.ү.ү.с ээ…

 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!