зөвлөгөө

ТЭР Х.Ү.Ү.ХЭН НӨХРИЙН МИНЬ Х.Ү.Ү.Х.Д.И.Й.Г Т.Э.Э.Ж БАЙГАА, БАЙР МАШИН АВЧ Ө.Г ГЭЭД Н.Э.Х.Э.Ж…

Нөхрөө х.а.ш.р.а.а.х гээд түр с.а.л.с.а.н биш өөр х.ү.н.т.э.й я.в.а.л.д.а.х бүр х.ү.ү.х.э.д.т.э.й болох б.о.л.о.м.ж.и.й.г нь н.э.э.ж ө.г.с.ө.н юм шиг байна аа. Яахаа м.э.д.э.х.э.э б.а.й.л.а.а, з.ө.в.л.ө.г.ө.ө ө.г.ч т.у.с.л.а.а.ч. Н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь х.ө.д.ө.ө у.у.р.х.а.й.д 14 гарч 7 а.м.а.р.д.а.г юм. Ц.а.л.и.н өндөр т.у.л.д.а.а л а.ж.и.л.л.а.д.а.г байсан болохоос ү.н.э.н.д.э.э х.ө.д.ө.ө а.ж.и.л.л.а.х х.э.ц.ү.ү байдаг.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Бүх л зүйл э.х.н.э.р.и.й.н т.о.л.г.о.й д.э.э.р ё.с.т.о.й г.а.д.а.а г.а.р.ч э.р г.э.р.т орж э.м болно. 7 хоног н.ө.х.ө.р а.м.р.а.х үеэр э.х.н.э.р х.ү.н болсон хойно бас ж.а.а.х.а.н э.р.х.л.э.х өөрийгөө т.о.о.л.г.о.х х.ү.с.э.л т.ө.р.н.ө гэтэл н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь я.д.а.р.ч ирлээ гээд х.о.о.л х.и.й.л.г.ү.ү.л.ж и.д.э.э.д, в.и.д.е.о т.о.г.л.о.о.м т.о.г.л.о.о.д с.у.у.х дуртай. Э.р.х б.и.ш 2 х.ү.ү.г.э.э а.м.а.р.ч байх хугацаандаа ц.э.ц.э.р.л.э.г с.у.р.г.у.у.л.ь.д г.а.н.ц н.э.г х.ү.р.г.э.ж өгнө.

Эхлээд ч ш.ү.д з.у.у.г.а.д т.э.в.ч.э.э.д байлаа, сүүлдээ а.р.г.а т.а.с.р.а.а.д танай гэрийн б.о.с.о.о б.о.о.л байж ч.а.д.а.х.г.ү.й гээд х.э.р.э.л.д.л.э.э. Тэгсэн н.ү.ү.р рүү а.л.г.а.д.ч.и.х.д.а.г юм даа. Би ч хэлэх х.э.л.э.х.г.ү.й ү.г.э.э.р хэлж д.а.й.р.с.а.н л даа г.э.х.д.э.э н.а.д.а.д г.а.р х.ү.р.н.э гэж б.о.д.о.о.г.ү.й тэгэхээр нь х.а.ш.р.а.а.х с.а.н.а.а.т.а.й 2 х.ү.ү.х.э.д.т.э.й.г.э.э о.р.х.и.о.д явчихваа.

Явах я.в.а.х.д.а.а б.ү.р х.ө.д.ө.ө э.г.ч.и.й.н.х рүүгээ явчихлаа. Манай х.ү.н э.х.л.э.э.д г.у.й.г.а.а.д л буцаад ир гээд байхаар нь с.а.й.н х.а.ш.р.а.а.я гэж бодоод т.э.в.ч.ч.и.х.л.э.э. Х.ү.н.и.й г.э.р.т х.э.ц.ү.ү л байсан л даа т.э.г.э.х.д.э.э х.а.ш.р.а.а.х гээд т.э.в.ч.с.э.н биш бүр 1 с.а.р т.у.с.д.а.а а.м.ь.д.а.р.ч.и.х.с.а.н.

Гэтэл х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.э э.ц.э.г э.х дээрээ ө.г.ө.ө.д а.ж.и.л.д.а.а явсан юм билээ 2 д.а.х.ь и.р.э.л.т дээрээ н.а.м.а.й.г байхгүй болохоор нь у.у.р.а.н.д.а.а а.р.х.и у.у.ж байгаад с.о.г.т.у.у байхдаа нэг х.ү.ү.х.э.н.т.э.й у.н.т.ч.и.х.с.а.н бололтой. Нөгөө х.ү.ү.х.э.н нь ж.и.р.э.м.с.э.н б.о.л.ч.и.х.с.о.н, одоо х.ү.ү.х.д.и.й.г нь г.а.р.г.а.н.а гээд байнга м.ө.н.г.ө н.э.х.э.э.с.т.э.й бас д.а.р.а.м.т.л.а.а.с.т.а.й.

Надаас с.а.л.а.а.д с.э.т.г.э.л.э.э.р у.н.а.а.д у.у.р нь х.ү.р.ч.и.х.с.э.н г.о.м.д.ч.и.х.с.о.н явж байхдаа с.э.т.г.э.л.э.э о.н.г.о.й.л.г.о.х гэж ярьж сууж байгаад а.р.х.и у.у.г.а.а.д тэгээд л с.о.г.т.у.у н.ө.х.д.ү.ү.д у.н.т.а.ж х.э.в.т.с.э.н юм байх. С.а.л.н.а энэ тэр гээд сар г.а.р.а.н х.ү.н.и.й г.э.р.т т.э.н.э.г.т.э.ж байж байгаад г.у.й.л.г.у.у.л.ж г.у.в.ш.у.у.л.ж гэртээ ирээд о.в.о.о с.а.й.х.а.н б.а.й.с.а.н ч.и.н.ь сүүлийн үед н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь с.а.н.д.р.а.а.д, н.ү.д нь б.ү.л.т.э.л.з.э.э.д,

байж с.у.у.х г.а.з.р.а.а о.л.ж я.д.а.а.д байхаар нь у.н.т.с.а.н х.о.й.г.у.у.р нь х.у.р.у.у.г нь у.н.ш.у.у.л.ж байгаад у.т.с.ы.г нь ш.а.л.г.а.с.а.н чинь х.ү.ү.х.э.д.т.э.й болсон х.ү.ү.х.э.н нь баахан д.а.р.а.м.т.а.л.с.а.н м.ө.н.г.ө н.э.х.с.э.н м.е.с.с.е.ж б.и.ч.ч.и.х.э.ж. Бүр у.у.р хүрээд г.о.м.д.о.о.д б.о.л.д.о.г.г.ү.й, одоо н.э.э.р.э.н я.а.х вэ? Н.ө.х.р.ө.ө у.л.а.й.л.г.а.ж бүгдийг нь х.э.л.ү.ү.л.л.э.э.

Тэгсэн нэг удаа у.н.т.с.а.н, өөрөөс нь х.ү.ү.х.э.д.т.э.й б.о.л.с.о.н гээд байгаа. Өөрөө ч ө.ө.р.и.й.н.х нь х.ү.ү.х.э.д м.ө.н бишийг м.э.д.э.х.г.ү.й байгаа бололтой, гэхдээ тэр х.ү.ү.х.э.н и.т.г.э.л т.ө.г.с я.р.и.а.д хэлээд байгааг бодоход м.ө.н л байх. А.в.а.х.у.у.л.ъ.я гэхээр өмнө нь з.у.л.б.а.ж байсан ч гэнэ үү а.в.а.х.у.у.л.ж байсан ч г.э.н.э үү тэгээд энэ удаа а.в.а.х.у.у.л.а.х.г.ү.й г.а.р.г.а.х юм байх.

Э.ц.э.г нь у.ч.р.а.а.с х.а.р.и.у.ц.л.а.г.а ү.ү.р бас м.ө.н.г.ө ө.г гээд баахан н.э.х.э.ж 2 х.ү.ү.х.д.э.э а.в.а.а.д с.а.л.д.а.г ч юм билүү гэж б.о.д.о.г.д.о.х юм. А.р.а.й ч дээ г.а.н.ц с.а.р яваад и.р.ж б.а.й.х.а.д яаж байгаа юм бэ ч.и т.э.р х.ү.ү.х.э.н рүүгээ з.а.й.л гэхээр чи ө.ө.р.ө.ө х.ү.н г.у.й.г.а.а.д г.у.в.ш.а.а.д байхад х.ү.н т.о.о.х.г.ү.й г.э.р о.р.н.о.о о.р.х.и.о.д яваа биз дээ ч.и л ү.р х.ү.ү.х.э.д х.а.н.ь и.ж.и.л.э.э о.р.х.и.ж д.э.м.и.й т.э.н.э.ж байж ийм юм б.о.л.л.о.о гээд байх юм.

Тэгээд бас ч.и ч г.э.с.э.н ю.у ч х.и.й.ж явсан юм б.и.л.э.э г.э.э.д байх юм. Тэгээд з.о.г.с.о.х.г.ү.й с.ү.ү.л.и.й.н үед б.и.е.н.э.э.с с.о.н.и.н юм гараад э.м.ч.и.д ү.з.ү.ү.л.с.э.н т.р.и.х.и.м.и.н.о.з а.в.ч.и.х.с.а.н байна гэх юм. Яах вэ я.г г.а.л.з.у.у.р.а.х нь ээ. Бүр с.а.л.ъ.я б.а.р.ъ.я гэхээр н.ө.х.ө.р.т.ө.ө х.а.й.р.т.а.й байгаад байдаг, 2-ын 2 н.я.л.х х.ү.ү.х.э.д.т.э.й байгаад байдаг бүр а.н.х.н.а.а.с.а.а л яах гэж т.э.н.э.г.т.э.в ээ гэж б.о.д.о.г.д.о.о.д байх юм.

Би ё.с.т.о.й я.а.х вэ? Тэр х.ү.ү.х.э.н нь б.ү.р м.а.н.а.й х.ү.н.и.й.г э.х.н.э.р х.ү.ү.х.э.д.т.э.й байсныг ч м.э.д.э.ж байгаа юм. Намайг б.а.й.х.г.ү.й үед нэг х.о.ё.р у.д.а.а х.ү.ү.х.д.и.й.г м.а.а.н.ь ц.э.ц.э.р.л.э.г.э.э.с нь а.в.ч г.э.р.т нь х.ү.р.г.э.ж ө.г.ч тэр б.и.т.г.и.й х.э.л х.о.о.л.о.н.д о.р.у.у.л.с.а.н байгаа юм.

Энэ х.ү.ү.х.н.ү.ү.д чинь о.д.о.о ю.у б.о.л.ч.и.х.с.о.н юм бэ? Би бүр ү.н.э.х.э.э.р я.а.х.а.а м.э.д.э.х.э.э б.а.й.г.а.а.д байна. Ё.с.т.о.й х.а.р.а.л.д.а.г.г.ү.й н.ү.ү.р т.ү.л.э.г.д.д.э.г.г.ү.й а.р.ь.с байна гээд н.ө.г.ө.ө х.ү.ү.х.э.н.т.э.й нь у.у.л.з.с.а.н чинь нэг л удаа у.н.т.с.а.н гэхдээ ж.и.р.э.м.с.э.н болсон одоо г.а.р.г.а.н.а та 2 б.а.й.р м.а.ш.и.н а.в.ч ө.г үгүй бол н.ө.х.р.и.й.н ч.и.н.ь а.ж.л.ы.н г.а.з.а.р фэйсбүүкээр н.ү.д.н.и.й б.у.л.а.й б.о.л.г.о.н.о.

Э.х.н.э.р х.ү.ү.х.э.д.т.э.й байж ө.ө.р х.ү.ү.х.э.н рүү ш.ү.л.с.э.э ү.с.э.р.г.э.ж байж ж.и.р.э.м.с.э.н болгочихоод х.а.р.и.у.ц.л.а.г.а.а ү.ү.р.э.х.г.ү.й байна гээд ц.а.ц.н.а гээд бүр б.а.р.ь.ж и.д.э.х д.ө.х.л.ө.ө. Энэ н.и.й.г.э.м чинь я.м.а.р а.й.м.а.р б.о.л.ч.и.х.с.о.н юм бэ. Сүүлдээ э.р н.ө.х.ө.р.т.ө.ө э.р.х.л.э.х өөрийгөө т.о.о.л.г.у.у.л.а.х гэсэн биш ёстой г.а.й б.о.л.л.о.о. л гэж бодож с.у.у.н.а. Би я.а.х ё.с.т.о.й в.э?…

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!