зөвлөгөө

НАМАЙГ АЖЛЫН Э.Г.Ч.Т.Э.Й Х.А.Р.ДАЖ МАШИН ДОТРОО Ү.Х.Т.Э.Л МИНЬ Б.А.Л.Б.А.Ж…

Товчхон дурдвал одоо би 29 н.а.с.т.а.й. 19 н.а.с.а.н.д.а.а араас у.й.л.а.н х.а.й.л.а.н г.ү.й.ж байсан ү.е т.э.н.г.и.й.н з.а.л.у.у.т.а.й сууж а.н.х.н.ы гэсэн бүхнээ з.о.р.и.у.л.ж а.н.х.н.ы х.ү.ү.х.д.э.э ө.л.г.и.й.д.ө.н авсан. Х.ү.ү о.х.и.н 2 м.и.н.ь 9, 6 н.а.с.т.а.й. Би яриа х.ө.ө.р.ө.ө.т.э.й, с.э.р.г.э.л.э.н, х.ө.ө.р.х.ө.н, о.н.ц с.у.р.д.а.г, ю.м ю.м.а.н.д а.в.ь.я.а.с.т.а.й о.х.и.н байсан.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Б.а.г.ш э.э.ж а.а.в.т.а.й, дундаж а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й ч юугаарч д.у.т.а.ж ү.з.э.э.г.ү.й х.ү.н.и.й х.а.й.р.т.а.й ганц о.х.и.н. Н.ө.х.р.и.й.н м.и.н.ь т.а.л э.э.ж а.а.в нь хувиараа бизнес хийдэг, маш хөдөлмөрч а.й.л ч г.э.р б.ү.л.и.й.н у.у.р а.м.ь.с.г.а.л тийм ч с.а.й.х.а.н биш. Н.ө.х.ө.р м.и.н.ь намайг а.н.х х.ү.ү.х.э.д.т.э.й болсны дараа х.у.у.р.ч байгаад б.а.р.и.г.д.с.а.н.

Чамаас болсон, чи намайг о.й.л.г.о.д.о.г.г.ү.й тэр х.ү.н ойлгодог байсан у.ч.р.а.а.с тэр х.ү.н.д д.а.с.с.а.н гэж хэлсэн. Би дөнгөж 21-тэй ж.о.о.х.о.н о.х.и.н байсан болохоор нээрээ л б.и х.э.т.э.р.х.и.й ө.ө.р.т.ө.ө и.т.г.э.л.т.э.й т.о.о.х.г.ү.й г.о.м.д.о.о.с.о.о.р байгаад, бас н.ө.х.ө.р м.и.н.ь юу ч ү.з.э.ж а.м.ж.и.л.г.ү.й ж.о.о.х.н.о.о.р.о.о а.а.в болсон болохоор т.и.й.м з.ү.й.л хийж гэж ө.ө.р.и.й.г.ө.ө б.у.р.у.у.т.г.а.н, а.р.г.а э.в.и.й.г нь о.л.о.х гэж, с.а.й.н э.х.н.э.р байх гэж х.и.ч.э.э.с.э.э.р 8 ж.и.л болж.

Тэрнээс хойш бид 2-ын х.а.р.и.л.ц.а.а н.у.р.а.н у.н.а.с.а.н. Т.а.н.и.г.д.а.х.г.ү.й болтлоо надад д.у.р.г.ү.й х.ү.н шиг а.а.ш.и.л.д.а.г, би үргэлж а.р.г.а э.в.и.й.г нь о.л.о.х гэж х.и.ч.э.э.д.э.г тийм л б.о.л.ж х.у.в.и.р.с.а.н. М.а.н.а.й х.ү.н их д.у.у.г.а.й д.о.т.о.г.ш.о.о, авах с.а.й.н ч.а.н.а.р и.х.т.э.й, ажилд с.а.й.н, а.р.ч.а.а.т.а.й, г.э.р а.м.ь.т.а.й. Гэвч надтай я.р.и.л.ц.д.а.г.г.ү.й, х.а.л.а.м.ж энэ тэр я.р.и.а.д ч х.э.р.э.г.г.ү.й ээ. Ер нь г.э.р б.ү.л.д.э.э ц.а.г з.а.р.ц.у.у.л.д.а.г.г.ү.й, б.о.л.з.о.ж, б.э.л.э.г с.э.л.т авч ү.з.э.э.г.ү.й ээ.

Намайг ажил хийлгэх д.у.р.г.ү.й, чамайг ц.а.л.и.н.г.а.а.р д.у.т.а.а.г.а.а.г.ү.й г.э.д.э.г, н.а.й.з н.ө.х.ө.д.т.э.й минь о.г.т у.у.л.з.у.у.л.д.а.г.г.ү.й, у.л.а.а.н х.э.р.ү.ү.л болдог. Дандаа н.у.у.ц.а.а.р, эсвэл б.а.й.х.г.ү.й ү.е.д нь л хааяа х.а.л.ь.т у.у.л.з.д.а.г, тэрнээс болоод б.и а.м.ь.д.р.а.л.ы.н төлөө з.ү.т.г.э.ж байхад чи з.у.г.а.а ц.э.н.г.э.л х.ө.ө.д.ө.г м.у.у н.э.р.т.э.й. Бусад бүх х.ү.н намайг ч.а.д.а.х.г.ү.й ю.м.г.ү.й, м.э.д.р.э.м.ж.т.э.й, х.ө.ө.р.х.ө.н с.а.й.х.н.ы.г минь г.а.й.х.а.ж байхад г.а.н.ц.х.а.н тэр х.ү.н л чи ю.у.г.а.а ч.а.д.д.а.г юм гэж байнга доош нь х.и.й.г.э.э.с.т.э.й,

б.ү.д.э.р.ч у.н.а.с.а.н ч ө.ө.л.ж г.о.о.ч.л.о.о.с.т.о.й, г.у.д.а.м.ж.и.н.д т.а.н.и.х.г.ү.й х.ү.н.т.э.й м.у.у.д.в.а.л миний б.и.ш тэр х.ү.н.и.й л т.а.л.д орохоор тийм х.а.т.у.у с.э.т.г.э.л.т.э.й. Өөртөө ц.а.г з.а.р.ц.у.у.л.а.х гэхээр ч.и я.м.а.р г.а.в.ъ.я.а байгуулсан гэж ф.и.т.н.е.с.с.д явдаг юм, а.н.г.л.и х.э.л.э.э с.а.й.ж.р.у.у.л.ж я.а.х гээд байгаа юм гэж байнга у.у.р.л.а.н.а. Үнэндээ а.з ж.а.р.г.а.л.г.ү.й б.а.й.н.а.

Сүүлдээ г.а.р х.ү.р.д.э.г болсон. Саяхан би а.ж.и.л.д о.р.с.о.н. Надад г.а.н.ц т.у.с.а.л.д.а.г а.ж.л.ы.н э.г.ч.и.й.н т.ө.р.с.ө.н ө.д.ө.р болоод х.а.м.т х.о.о.л и.д.ь.е гэсэн. У.у.л.з.а.а.д цаг ч б.о.л.о.о.г.ү.й байхад х.у.р.д.а.л гээд у.у.р.л.а.а.д байхаар нь би э.н.э о.л.о.н ж.и.л хамт о.л.о.н н.а.й.з н.ө.х.ө.д.г.ү.й байсан, ер нь я.а.г.а.а.д и.н.г.э.э.д байдаг юм гээд ж.а.а.х.а.н з.ө.р.ү.ү.д.э.л.с.э.н, байгаа г.а.з.а.р и.р.э.э.д н.а.м.а.й.г а.в.ч яваад м.а.ш.и.н дотроо ү.х.т.л.э.э з.о.д.у.у.л.с.а.н.

Н.ү.ү.р а.м т.а.н.и.г.д.а.х.ы.н а.р.г.а.г.ү.й болсон. Энэ бараг 4, 5 д.а.х.ь т.о.х.и.о.л.д.о.л. Г.а.д.н.а.а.с нь харахад а.ж.и.л.с.а.г т.о.м.о.о.т.о.й з.а.л.у.у, үнэндээ яг а.р.а.а.т.а.н ш.и.г б.а.й.с.а.н. Би ү.х.э.х.н.э.э л г.э.ж б.о.д.с.о.н. У.т.а.с ш.ө.р.м.ө.с бүх ю.м.ы.г м.а.а.н.ь х.у.р.а.а.г.а.а.д гаднаас ц.о.о.ж.л.о.о.д явсан /х.ү.ү.х.д.ү.ү.д ө.в.ө.ө э.м.э.э дээрээ байсан/. Өмнө нь 3,4 удаа г.а.р х.ү.р.ч байсан ч с.а.я.н.ы.х ү.н.э.х.э.э.р а.й.м.а.р байсан.

Би г.а.р.а.х с.и.й.м.х.и.й гаргаж байгаад ц.а.г.д.а.а.д б.ү.р.т.г.ү.ү.л.с.э.н, э.м.ч.и.й.н м.а.г.а.д.л.а.г.а.а х.и.й.л.г.э.ж авсан ч ш.у.у.д б.а.р.и.в.ч.л.а.н.а гээд байхаар нь ажил и.х.т.э.й байхад нь гээд ө.р.ө.в.д.ө.ө.д м.э.д.ү.ү.л.г.э.э б.у.ц.а.а.с.а.н. И.д.э.ж у.у.х ө.м.с.ө.х зүүхээр д.у.т.а.а.г.ү.й ч с.э.т.г.э.л.и.й.н а.м.а.р а.м.г.а.л.а.н, а.з ж.а.р.г.а.л.ы.г м.э.д.р.э.х.г.ү.й.г.э.э.р х.а.й.р.а.н 10 ж.и.л.э.э а.л.д.а.ж.

Өмнө нь г.а.р х.ү.р.э.х.д.э.э е.р нь л ч.а.м.а.а.с болсон, чи и.н.г.э.э.г.ү.й б.о.л, т.э.г.э.э.г.ү.й бол гэж и.т.г.ү.ү.л.д.э.г, х.и.й.г.э.э.г.ү.й з.ү.й.л.д г.э.м.ш.ү.ү.л.д.э.г. Одоо ү.н.э.х.э.э.р ш.а.н.т.а.р.ч байна. С.а.л.н.а х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.э х.у.у.л.ь ш.ү.ү.х.э.э.р ш.и.й.д.э.е гэхээр ч.а.м шиг ю.м х.у.у.л.ь я.р.и.х.г.ү.й х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.т.э.й чинь у.у.л.з.у.у.л.а.х.г.ү.й гэдэг.

Нэгнээ гэх с.э.т.г.э.л.г.ү.й, и.т.г.э.л.г.ү.й, х.ү.н.д.л.э.л ч байхгүй энэ а.м.ь.д.р.а.л т.а.м байдаг юм байна. Х.ү.н харахад д.у.т.а.г.д.а.ж г.а.ч.и.г.д.а.х юмгүй, т.о.м.о.о.т.о.й а.ж.и.л.с.а.г н.ө.х.ө.р.т.э.й, х.ө.ө.р.х.ө.н с.а.й.х.а.н х.ү.ү.х.э.н, а.т.а.а.р.х.м.а.а.р а.м.ь.д.р.а.л, яг үнэндээ ө.д.ө.р ө.д.р.ө.ө.р ү.х.э.ж байна. Надад у.р.а.м з.о.р.и.г х.а.й.р.л.а.а.ч…

 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!