зөвлөгөө

Э.Р.Ч.ҮҮД БҮГД УГААСАА ИЙМ БОЛЧИХСОН ЮМ УУ? АЖЛЫН Э.Х.Н.ЭР Х.Ү.Ү.Х.ЭДТЭЙ 3 ЗАЛУУ Н.А.М.А.Й.Г…

Сайн байн уу? Та б.ү.х.э.н.д энэ з.а.х.и.а о.ч.и.х мэндийг хүргье ! Би одоо и.д х.и.й.ж б.ү.т.э.э.д.э.г н.а.с.а.н дээрээ я.в.ж. б.а.й.г.а.а б.ү.с.г.ү.й. 3 х.ү.ү.х.д.и.й.н э.э.ж с.а.й.н х.а.н.ь.т.а.й а.з ж.а.р.г.а.л.т.а.й э.м.э.г.т.э.й. Б.а.й.н.г.а о.д.о.о.г.и.й.н.х шигээ ж.а.р.г.а.л.т.а.й б.а.й.г.а.а.г.ү.й. Маш о.л.о.н з.о.в.л.о.н.г т.у.у.л.ж ө.н.ө.ө.д.р.и.й.н а.з ж.а.р.г.а.л.а.а о.л.ж а.в.с.а.н гэж боддог.

Т.о.м х.ү.ү.х.э.д м.а.а.н.ь миний ө.м.н.ө.х н.а.й.з з.а.л.у.у.г.и.й.н х.ү.ү.х.э.д. А.л.ь 10-аад ж.и.л.и.й.н ө.м.н.ө б.о.л.с.о.н х.э.р.э.г. Х.а.р б.а.г.а.а.с.а.а ү.е.р.х.э.ж байгаад дөнгөж и.х с.у.р.г.у.у.л.и.а т.ө.г.с.ө.ө.д х.ү.ү.х.э.д.т.э.й болж, х.ү.ү.х.д.э.э 1 н.а.с х.ү.р.ч байхад а.а.в.а.а.с нь с.а.л.ж г.а.н.ц б.и.е э.э.ж.и.й.н э.г.н.э.э рүү э.р.г.э.лт б.у.ц.а.л.т.г.ү.й орсон. За т.э.г.э.э.д г.а.н.ц б.и.е э.э.ж.и.й.н з.о.в.л.о.н м.у.н.д.а.х б.и.ш дээ.

3 жил х.ү.н.т.э.й ү.е.р.х.э.л.г.ү.й х.э.н.д ч т.а.т.а.г.д.а.л.г.ү.й н.ө.г.ө.ө л х.ү.ү.х.д.и.й.н а.а.в.а.а б.о.д.о.ж ш.ө.н.ө.д.ө.ө д.э.р.э.э н.о.р.т.о.л у.й.л.ж з.о.в.с.о.н. Энэ з.о.в.л.о.н.г м.а.а.н.ь г.а.н.ц б.и.е э.э.ж.ү.ү.д л о.й.л.г.о.х байх. Т.ө.р.с.ө.н э.э.ж м.а.а.н.ь ч хүртэл о.й.л.г.о.о.г.ү.й. Байнга л з.а.г.н.а.д.а.г б.а.й.л.а.а. Их с.у.р.г.у.у.л.и.а т.ө.г.с.ө.ө.д ч.а.м шиг э.ц.э.г.г.ү.й х.ү.ү.х.э.д г.а.р.г.а.а.д г.э.р.т.э.э с.у.у.ж байгаа х.ү.н байхгүй гээд л.

У.д.а.л.г.ү.й а.ж.и.л.д орлоо. Энэ т.э.н.д.э.э.с т.а.т.а.ж ч.а.н.г.а.а.х э.р.ч.ү.ү.д олон. З.а.х.и.р.а.л хүртэл н.ө.х.р.ө.ө.с.ө.ө с.а.л.с.а.н х.ү.ү.х.э.д.т.э.й г.а.н.ц б.и.е э.м.э.г.т.э.й гэж м.э.д.э.э.д н.а.м.а.й.г о.р.о.л.д.о.ж эхэлсэн. Г.а.д.а.г.ш.а.а т.о.м.и.л.о.л.т.о.о.р авч я.в.с.а.н нь а.ж.л.ы.н б.и.ш х.у.в.и.й.н ш.у.г.а.м.а.р байсан. А.з б.о.л.ж би у.н.т.а.ж х.э.в.т.э.э.г.ү.й. И.р.э.э.д ш.у.у.д л а.ж.л.а.а.с.а.а гарсан.

Ингээд г.а.й.г.ү.й т.о.м.о.о.х.о.н к.о.м.п.а.н.и.а.с г.а.р.л.а.а с.э.т.г.э.л.э.э.р у.н.а.л.а.а. Дахин ө.ө.р г.а.з.а.р а.ж.и.л.д орлоо. Д.э.г ж.у.р.а.м.т.а.й г.а.з.а.р шиг с.а.н.а.г.д.а.ж байсан. А.ж.и.л м.а.а.н.ь бас о.р.ч.и.н нь н.а.д.а.д м.а.ш их т.а.а.л.а.г.д.а.ж э.х.э.л.в.э.э. Х.а.м.т о.л.о.н нь ч с.а.й.х.а.н байлаа. За т.э.г.э.э.д д.у.н.д.а.а ороод и.р.э.н.г.ү.ү.т б.а.й.н.г.а хамт ш.о.у.д.а.н.а. Б.а.й.с.г.э.э.д л н.э.г.н.и.й.х нь т.ө.р.с.ө.н ө.д.ө.р.

Я.в.а.х.г.ү.й гэхээр з.о.ж.и.г гэх б.о.л.о.в уу г.э.ж б.о.д.н.о. А.ж.л.ы.н г.а.з.р.ы.н и.х.э.н.х нь э.р.ч.ү.ү.д. Бас л э.р.г.ү.ү.л.ж э.х.э.л.л.э.э. Б.ү.г.д э.х.н.э.р х.ү.ү.х.э.д.т.э.й. Дотоод м.а.й.л ч.а.т.а.а.р э.л.д.в.и.й.н юм б.и.ч.н.э. Б.и ч х.ө.ө.р.х.и.й а.ж.и.л.д.а.а тогтож ү.л.д.э.х.и.й.н т.у.л.д а.л.ь болох э.в.э.э.р х.а.р.ь.ц.а.а.д байдаг байлаа. Т.э.г.э.х т.у.с.а.м д.а.в.а.р.н.а. Хамт о.л.о.н.т.о.й.г.о.о н.и.й.л.ж о.р.о.й.т.о.х.о.о.р н.ө.х.ө.р ч.и.н.ь я.а.г.а.а.д г.а.н.ц у.д.а.а и.р.ж а.в.д.д.а.г.ү.й юм бэ гэхээр нь г.а.д.а.а.д.а.д б.а.й.д.а.г ю.м.а.а гээд л х.э.л.н.э.

Т.э.г.э.х.э.э.р х.о.л б.а.й.д.а.г юм ч.и.н.ь чи и.х ц.а.н.г.а.д.а.г б.а.й.х даа с.ү.ү.л.д х.э.з.э.э и.р.с.э.н бэ гэх мэт я.н.з б.ү.р.и.й.н з.ү.й.л а.с.у.у.ж ш.а.л.г.а.а.н.а. Ер нь я.а.г.а.а.д н.ө.х.р.ө.ө.с.ө.ө х.о.л эсвэл н.ө.х.ө.р.г.ү.й г.а.н.ц б.и.е э.м.э.г.т.э.й.г э.р.ч.ү.ү.д ингэж д.э.э.р.э.л.х.э.ж х.а.р.ь.ц.д.а.г юм бол. Ү.н.э.х.э.э.р г.а.й.х.м.а.а.р. Манай а.ж.л.ы.н г.а.з.р.ы.н 3.н ч з.а.л.у.у н.а.д.т.а.й иймэрхүү б.а.й.д.л.а.а.р х.а.р.ь.ц.с.а.н 3.л.а.а э.х.н.э.р х.ү.ү.х.э.д.т.э.й.

Би г.а.д.н.а.а.с.а.а тийм а.й.л.г.ү.й б.и.ш д.а.р.у.у.х.а.н д.у.у.г.ү.й т.а.л.д.а.а х.ү.н. Г.а.н.ц б.и.е байх я.м.а.р х.э.ц.ү.ү гэдгийг үнэхээр м.э.д.э.р.с.э.н. Т.э.г.л.э.э гээд би х.ү.ү.х.д.и.й.н.х.э.э төлөө б.ү.х.н.и.й.г т.э.в.ч.э.э.д а.ж.и.л.л.а.х х.э.р.э.г.т.э.й байсан. Н.ө.х.ө.р.г.ү.й б.а.й.х бас б.у.ц.д.а.а.р т.э.г.ж д.э.э.р.э.л.х.ү.ү.л.ж а.м.ь.д.р.а.х ямар х.э.ц.ү.ү байдгийг я.с м.а.х.а.н.д.а.а ш.и.н.г.э.т.э.л о.й.л.г.о.с.о.н.

Харин а.з б.о.л.ж би сайн х.а.н.ь.т.а.й т.а.а.р.ч одоо х.э.н.д ч д.э.э.р.э.л.х.ү.ү.л.э.х.г.ү.й ү.н.э.х.э.э.р а.з ж.а.р.г.а.л.т.а.й байна. Х.э.н.и.й ч ө.м.н.ө би н.ө.х.ө.р.т.э.й н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь о.д.о.о и.р.ж а.в.н.а гээд н.и.й.л.л.э.г д.у.н.д.у.у.р г.а.р.а.а.д явж байна. Өмнөх ө.н.г.ө.р.с.ө.н б.ү.х.н.и.й.г бодохоос а.й.м.а.р. Манай э.р.ч.ү.ү.д э.м м.у.н.д.с.а.н биш а.ж.л.ы.н г.а.з.р.ы.н х.ү.м.ү.ү.с.э.э х.э.з.э.э ч б.и.т.г.и.й о.р.о.л.д.

Энэ б.а.й.д.л.а.а.с б.о.л.ж маш о.л.о.н э.м.э.г.т.э.й.ч.ү.ү.д х.о.х.и.р.ч байгаа. Цаана нь б.ү.л.т.и.й.г.э.э.д л х.ө.ө.р.х.ө.н ү.р нь х.о.о.л н.э.х.э.э.д байж б.а.й.д.а.г гэдгийг л о.й.л.г.о.х х.э.р.э.г.т.э.й. Та нарын н.а.а.д т.э.н.э.г з.а.в.х.а.й.р.л.а.а.с болж ямар ч а.ж.и.л х.и.й.х у.р.а.м з.о.р.и.г.г.ү.й болдог гэдгийг л о.й.л.г.о.х х.э.р.э.г.т.э.й.

Бас х.а.ж.у.у.д.а.х э.х.н.э.р.т.э.э яагаад ү.н.э.н.ч байж б.о.л.д.о.г.г.ү.й байнаа. Ө.ө.р х.ү.н.т.э.й я.в.а.х.г.ү.й л бол ү.х.ч.и.х гээд байгаа юм шиг. Бас н.э.г з.ү.й.л х.э.л.э.х.э.д чамд и.т.г.э.э.д ү.р.и.й.г чинь т.ө.р.ү.ү.л.э.э.д ө.г.с.ө.н э.м.э.г.т.э.й.г х.а.я.с.а.н эсвэл с.а.л.с.а.н бол тэр ямар и.х з.о.в.л.о.н.г г.а.н.ц.а.а.р.а т.у.у.л.д.г.и.й.г о.й.л.г.о.о.р.о.й. Д.э.э.р б.и.ч.с.э.н бол нэгхээн хэсэг нь…

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!