зөвлөгөө

НӨХӨР ХЭДИЙ А.Р.А.А.Р Я.В.А.Л.Д.С.А.Н Ч БИ ТҮҮНИЙГ Я.В.У.У.Л.Ж Ч.А.Д.А.Х.Г.Ү.Й БАЙНА. УЧИР НЬ….

Сайн байцгана уу. Би н.ө.х.ө.р.т.э.й 2 с.а.й.х.а.н х.ү.ү.х.д.и.й.н хамт а.м.ь.д.а.р.д.а.г. Надад с.ү.ү.л.и.й.н ү.е.д их о.л.о.н юм т.о.х.и.о.л.д.о.ж би а.м.ь.д.р.а.л.ы.г их өөр ө.н.ц.г.ө.ө.с х.а.р.а.х боллоо. Манай н.ө.х.ө.р б.и.д2 х.у.в.и.й.н т.о.м к.о.м.п.а.н.и.т.а.й том т.о.м т.ө.с.л.ү.ү.д б.и.ч.д.э.г. Бид х.а.н.г.а.л.у.у.н с.а.н.х.ү.ү.г.и.й.н э.р.х ч.ө.л.ө.ө.н.д хүрсэн.

Н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь н.а.м.а.й.г а.р.а.а.р м.а.а.н.ь т.а.в.ь.д.а.г.ы.г ч би м.э.д.н.э. Би тэр б.о.л.г.о.н.д н.ө.х.р.ө.ө надад х.а.й.р.т.а.й н.а.м.а.й.г х.э.н.э.э.р ч с.о.л.и.х.г.ү.й гэдгийг м.э.д.д.э.г. Учир нь н.ө.х.ө.р бид 2 х.а.р б.а.г.а.а.с.а.а хамт ө.с.ө.ж бид х.а.м.т.д.а.а энэ ө.н.д.ө.р.л.ө.г дээр гарсан. Ихэнх к.о.м.п.а.н.и.й ү.й.л а.ж.и.л.л.а.г.а.а миний з.ү.т.г.э.л.э.э.р б.о.с.г.о.с.о.н.

Одоо ч би к.о.м.п.а.н.и.й ц.ө.м х.э.в.э.э.р байгаа. Сүүлийн 3 с.а.р м.и.н.и.й х.у.в.ь.д их х.э.ц.ү.ү д.э.э.р.э.э.с нь би а.м.ь.д.р.а.л.д.а.а r.e.s.t.a.r.t хийх ё.с.т.о.й гэдгийг о.й.л.г.у.у.л.с.а.н 3 с.а.р байлаа. Учир нь н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь ш.и.н.э.х.э.н х.а.й.р.т.а.й у.ч.и.р.с.а.н бололтой. 3 сарын өмнө би нэгэн н.а.й.з.а.а.с.а.а S.h.a.n.g.r.i.l.a-д н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь нэгэн х.ү.ү.х.э.н.т.э.й байна гэсэн мэдээг н.а.д.а.д д.у.у.л.г.а.в.

Би тэр үед Е.в.р.о.п.ы.н о.р.о.н.д байсан. Н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь дахиад л гэсэн б.о.д.о.л н.а.д.а.д т.ө.р.с.ө.н. Яагаад би и.й.м т.э.н.э.г байсан юм бол. Шууд М.о.н.г.о.л я.в.ж н.ө.х.ө.р дээрээ ирсэн. Юу ч б.о.л.о.о.г.ү.й л юм шиг байсан. Би ч х.э.р.ү.ү.л ү.ү.с.г.э.х.и.й.г х.ү.с.э.э.г.ү.й л юм л даа. Тэрнээс хойш н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь нэг л б.и.ш ээ н.а.м.а.й.г х.у.у.р.ч байгаа нь м.э.д.р.э.г.д.э.ж нэг л юм б.о.д.с.о.н байнга л б.о.д.л.о.г.о.ш.р.с.о.н байдаг болсон.

Тэгээд т.э.с.э.л.г.ү.й би а.с.у.у.л.а.а. Тэр н.а.д.а.а.а.с а.н.х у.д.а.а чин с.э.т.г.э.л.э.э.с.э.э с.а.л.м.а.а.р байгаагаа н.а.д.а.д х.а.й.р.т.а.й байсан гэхдээ одоо өөр н.э.г.э.н б.ү.с.г.ү.й.г х.а.й.р.л.а.х болсноо хэлсэн. Би т.э.н.э.г х.ү.н мэднээ. Та нар х.а.н.г.а.л.т.т.а.й х.а.р.а.а.ж з.ү.х.э.ж болно. Гэхдээ би н.ө.х.ө.р.т.ө.ө дэндүү х.а.й.р.т.а.й.

Надад нэг л юм с.о.н.и.н с.а.н.а.г.д.с.а.н тэгтлээ и.х х.а.й.р.л.а.а.д байгаа тэр х.ү.ү.х.н.и.й.г х.а.р.а.х.ы.г хүссэн. Нэгэн э.м.н.э.л.э.г.т ажилладаг э.м.ч х.ү.ү.х.э.н. Очиж у.у.л.з.а.я гэж б.о.д.о.ж очлоо. Тэр х.үү.х.э.н дэндүү э.н.г.и.й.н бага зэрэг м.а.р.и.а.л.а.г. Гэхдээ н.ү.д.э.н.д д.у.л.а.а.х.а.н. Тийм э.м.э.г.т.э.й. Надаас илүү юм гэвэл х.э.д.э.н н.а.с.а.а.р залуу л байх.

Хамт олон нь х.ү.н.д.э.л.д.э.г нэлээн а.м с.а.й.т.а.й м.э.р.г.э.ж.и.л.д.э.э м.э.л.э.э.н с.а.й.н э.м.ч б.ү.с.г.ү.й байсан. Би ирсэн з.о.р.и.л.г.о.о х.э.л.э.х.э.д тэр б.ү.с.г.ү.й.н н.ү.д.э.н.д а.й.с.а.н э.м.э.э.с.э.н г.а.й.х.с.а.н м.э.д.р.э.м.ж и.л.т м.э.д.р.э.г.д.э.ж надтай о.р.о.й у.у.л.з.а.я гэсэн с.а.н.а.л т.а.в.ь.ж бид о.р.о.й у.у.л.з.а.х.а.а.р боллоо. Тэр э.м.э.г.т.э.й э.х.н.э.р.т.э.й гэж мэдээгүй. Х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.т.э.й гэж м.э.д.э.э.г.ү.й д.а.х.и.ж хэзээ ч у.у.л.з.а.х.г.ү.й гэсэн.

Би н.ө.х.р.ө.ө яагаад ийм э.м.э.г.т.э.й.д т.а.т.а.г.д.с.н.ы.г ойлгосон тэр бол зүгээр л б.а.й.г.а.а б.а.й.д.а.л нь. Маш д.а.р.у.у.х.а.н ц.э.г.ц.т.э.й яриатай ш.у.д.а.р.г.а нэг юм нь х.а.р.а.х т.у.с.а.м маш х.ө.ө.р.х.ө.н юм байна лээ. Би эхлээд м.ө.н.г.ө х.ү.с.э.ж манай н.ө.х.ө.р.т.э.й х.о.л.б.о.г.д.с.о.н байх гэж бодсон. Г.ү.й ээ өөрөө 200 у.н.а.с.а.н н.э.л.э.э.н г.а.й.г.ү.й айлын о.х.и.н юм байна лээ дараа с.о.н.с.о.х.о.д.

Би маш их х.а.р.а.м.с.с.а.н одоо б.о.л.о.х ү.й.л я.в.д.а.л.д. Би н.ө.х.р.ө.ө яг э.н.д д.у.у.д.с.а.н байсан. Н.ө.х.ө.р о.р.ж ирээд маш их б.а.р.а.й.ж байсан. Ш.у.у.д надаас у.у.ч.л.а.л.т г.у.й.х байтал тэр х.ү.ү.х.н.э.э.с у.у.ч.л.а.л.т г.у.й.с.а.н. Э.х.н.э.э.с.э.э хэлэх ё.с.т.о.й байсан. У.у.ч.л.а.а.р.а.й… БИ У.Д.А.Х.Г.Ү.Й С.А.Л.А.Х БОЛНО… Энэ үг н.а.м.а.й.г а.л.ч.и.х шиг л болсон. Миний т.о.л.г.о.й э.р.г.э.ж н.ү.д м.а.а.н.ь х.а.р.а.н.х.у.й.л.а.х шиг болсон.

Тэгээд би я.а.ж х.а.р.ь.с.н.а.а м.э.д.э.х.г.ү.й байна. Тэгээд б.о.д.о.ж байна. Би н.ө.х.р.ө.ө т.а.в.ь.ж я.в.у.у.л.с.а.н. Надад м.а.ш х.э.ц.ү.ү байсан. Х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.э.с.э.э болж б.и.ш б.и.д с.а.й.н с.а.й.х.а.н а.м.ь.д.а.р.ч чадна. Би н.ө.х.ө.р.т.ө.ө х.я.з.г.а.а.р.г.ү.й и.х х.а.й.р.т.а.й учраас. У.р.ь.д нь тэр зүгээр л х.ү.ү.х.н.ү.ү.д.т.э.й у.н.т.д.а.г байсан.

Харин одоо т.э.с ө.ө.р з.ү.й.л гэдгийг би м.э.д.н.э. Би бол ү.н.э.х.э.э.р х.а.й.р.а.н.д.а.а с.о.х.о.р.с.о.н өөрийгөө х.ү.н.д.э.л.д.э.г.г.ү.й тийм м.а.н.г.а.р э.м.э.г.т.э.й э.х х.ү.н. Я.д.а.ж х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.и.й.н.х.а.а т.ө.л.ө.ө би. Тэгээд т.э.р х.ү.н.и.й.г явуулсан. Би с.э.т.г.э.л.и.й.н а.м.а.р а.м.г.а.л.а.н.г мэдэрсэн.

С.а.я.х.а.н н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь э.р.г.э.ж и.р.и.й гэх болсон. Надад х.а.й.р.т.а.й.д.а.а э.х.л.э.э.д ирж байна гэж бодсон. Г.ү.й ю.м байна лээ. Тэр э.м.э.г.т.э.й нь х.ү.л.э.э.ж а.в.а.х.г.ү.й 2 х.ү.ү.х.д.и.й.г нь ө.н.ч.р.ү.ү.л.э.н байж х.а.м.т байж ч.а.д.а.х.г.ү.й гэсэн гэсэн. Одоо үед т.и.й.м э.м.э.г.т.э.й б.а.й.х.г.ү.й л байх. Тэр х.ү.ү.х.э.д и.х с.а.й.н х.ү.ү.х.э.д байна лээ.

Харин би н.ө.х.р.ө.ө х.ү.л.э.э.ж авах и.т.г.э.л.г.ү.й байгаа. Мэдээж бүх з.ү.й.л.и.й.г R.e.s.t.a.r.t х.и.й.ж э.х.э.л.с.э.н байгаа. Гэхдээ н.ө.х.р.ө.ө гэх с.э.т.г.э.л м.а.а.н.ь х.э.з.э.э ч у.н.т.а.р.х.г.ү.й г.а.л шиг л байх юм яах вэ? Би я.а.с.а.н н.э.э.р.э.э бүүр… Та бүхэн с.а.н.а.л.а.а хэлээрэй. Х.а.р.а.а.ж хэлсэн ч болно. З.ө.в.л.ө.г.ө.ө өгвөл их с.а.й.н б.а.й.н.а шүү…

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!