зөвлөгөө

БИ ГЭРТЭЭ ОРЖ ИРТЭЛ Т.Ө.Р.С.Ө.Н Э.Г.Ч МИНЬ Н.Ө.Х.Ө.Р.ТЭЙ МААНЬ ЦУГ Н.О.Й.Л.Д…

Сайн байцгаана уу. Э.н.э.х.ү.ү х.э.ц.ү.ү з.ү.й.л.и.й.г х.э.н.т.э.й я.а.ж х.у.в.а.а.л.ц.а.х.а.а м.э.д.э.х.г.ү.й байна. Ямар ч л б.а.й.с.а.н энэ с.а.й.т.н.ы у.н.ш.и.г.ч та б.ү.х.э.н.т.э.й х.у.в.а.а.л.ц.м.а.а.р байна. С.а.я.х.н.ы.г х.ү.р.т.э.л миний а.м.ь.д.р.а.л с.а.й.х.а.н байлаа. Б.а.й.р.т.а.й м.а.ш.и.н.т.а.й с.а.й.х.а.н и.т.г.э.л.т.э.й х.а.н.ь.т.а.й с.а.й.х.а.н а.ж.и.л.т.а.й.

Гэвч э.н.э б.ү.х.э.н г.а.н.ц.х.а.н з.ү.й.л.э.э.с болоод л у.т.г.а.г.ү.й с.а.н.а.г.д.а.х боллоо. Би д.ө.н.г.ө.ж 24 х.ү.р.э.х гэж байна. Сайхан з.а.л.у.у.х.а.н х.а.л.у.у.х.а.н н.а.с. Н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө т.а.н.и.л.ц.а.а.д 3 д.а.х.ь ж.и.л.д.э.э х.ү.р.ч байна. Анх т.ү.ү.н.т.э.й ү.е.р.х.э.ж э.х.л.э.х.э.д т.э.р.н.и.й.г т.а.н.ь.д.а.г х.ү.м.ү.ү.с н.а.д.а.д н.а.а.д.а.х чинь ш.а.л.и.г н.э.р.т.э.й б.а.й.с.а.н ш дээ гэж о.л.о.н х.э.л.с.э.н.

Би т.ү.ү.н.д.э.э и.т.г.э.ж х.ү.м.ү.ү.с.и.й.н я.р.ь.ж б.а.й.с.н.ы.г ү.л т.о.о.м.с.о.р.л.о.н х.а.м.г.а.а.с ж.а.р.г.а.л.т.а.й х.о.с.у.у.д б.о.л.о.н б.и.е б.и.е.д.э.э 100 х.у.в.ь и.т.г.э.ж а.м.ь.д.а.р.с.а.а.р 2011 оны 10 с.а.р.а.а.с нэг г.э.р.т о.р.с.о.н. Тэр м.а.а.н.ь м.и.н.и.й т.ө.р.с.ө.н э.г.ч.т.э.й н.э.г г.а.з.а.р а.ж.и.л.л.а.д.а.г. С.а.я ц.а.г.а.а.н с.а.р.а.а.р манай г.э.р.и.й.н.х.э.н х.а.м.т.д.а.а х.ө.д.ө.ө я.в.ж ц.а.г.а.а.л.с.а.н юм.

А.й.л.д о.л.у.у.л.а.а г.а.з.р.а.а.р з.у.л.а.а.д л у.н.т.с.а.н. Тэр ш.ө.н.ө э.м.э.г.т.э.й х.ү.н.и.й з.ө.н с.о.в.и.н.г.о.о.р.о.о б.и г.э.н.э.т с.э.р.с.э.н. Түүний г.а.р м.и.н.и.й э.г.ч.и.й.н х.ө.л ч ю.м.у.у с.а.й.н м.э.д.э.х.г.ү.й байна. Яг л м.и.н.и.й э.г.ч р.ү.ү я.в.ж б.а.й.с.а.н. Тэгээд б.и с.э.р.э.э.д чи я.а.г.а.а.д б.а.й.г.а.а.н бэ г.э.х.э.д б.и ч.а.м.а.й.г л т.э.в.р.э.э.д у.н.т.а.ж б.а.й.н.а ш д.э.э г.э.с.э.н.

Өчигдөр б.и э.г.ч.т.э.й.г.э.э у.у.л.з.а.а.д э.н.э т.у.х.а.й я.р.и.х.а.д э.г.ч д.э.э.р бас т.а.н.а.й.д б.а.й.х.а.д н.а.м.а.й.г 00-н ө.р.ө.ө р.ү.ү о.р.с.о.н б.а.й.х.а.д м.и.н.и.й г.а.р.н.а.а.с б.а.р.ь.с.а.н гэсэн. Т.э.г.э.э.д л с.э.э.т.э.н х.а.я.а.д б.а.й.с.а.н гэсэн. Б.и б.ү.р я.а.х.а.а м.э.д.э.х.э.э б.о.л.и.л.о.о. Э.г.ч м.а.а.н.ь а.ж.и.л д.э.э.р.э.э т.э.р.э.н.т.э.й е.р.ө.ө.с.ө.ө х.а.р.ь.ц.а.х.г.ү.й х.а.р.ь.ц.в.а.л х.а.т.у.у х.а.н.д.а.ж б.а.й.г.а.а гэсэн.

Тэдний а.ж.л.ы.н д.а.р.г.а э.м.э.г.т.э.й н.и.л.э.э.н я.в.д.а.л.т.а.й э.м.э.г.т.э.й б.а.й.д.а.г г.э.ж э.г.ч н.ө.х.ө.р 2 я.р.ь.ж байсан. Г.э.в.ч э.г.ч м.а.а.н.ь бас н.э.г.э.н х.э.ц.ү.ү з.ү.й.л д.у.у.л.г.а.с.а.н. Тэр а.ж.и.л д.э.э.р.э.э д.а.р.г.а э.м.э.г.т.э.й.т.э.э з.ү.г.э.э.р.г.ү.й э.э гэж хэлсэн. Б.и о.д.о.о я.а.х вэ?

Би х.э.з.э.э ч х.у.у.р.т.а.г.д.а.х.г.ү.й б.а.с х.э.з.э.э ч х.у.у.р.а.х.г.ү.й гэж б.о.д.д.о.г байсан. М.и.н.и.й н.ө.х.ө.р ш.а.л.и.г н.э.р.т.э.й б.а.й.с.а.н нь о.д.о.о ч б.а.с х.э.в.э.э.р.э.э г.э.ж үү? Бид 2 х.ү.ү.х.э.д.г.ү.й с.е.к.с.и.й.н т.а.л д.э.э.р ч б.и т.ү.ү.н.и.й.г д.у.т.а.а.г.а.а.г.ү.й. Би х.э.н.д нь и.т.г.э.х в.э э.г.ч.д.э.э ю.у а.л.ь э.с.в.э.л н.а.д.а.д ү.н.э.н.ч ц.а.р.а.й.л.ж байгаа н.ө.х.ө.р.т.ө.ө юу? Ямар х.э.ц.ү.ү ю.м б.э ю.у д.у.т.а.г.д.л.а.а г.э.ж…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!