зөвлөгөө

ЯМАР ИХ ТОС ХИЙДЭГ ЮМ П.И.С.Д.А ЧИНЬ ГЭЭД ХИЙСЭН ХООЛЫГ МИНЬ НАДРУУ Ц.А.Ц.А.Ж…

Би нэг х.ү.н.т.э.й а.м.ь.д.р.а.а.д 5 ж.и.л б.о.л.л.о.о э.х.н.и.й н.э.г ж.и.л.д би ө.ө.р.и.й.г.ө.ө и.х л с.а.й.н х.ү.н.т.э.й у.ч.и.р.с.а.н м.э.т.э.э.р т.ө.с.ө.ө.л.д.ө.г байлаа. Х.а.р.и.н 2 дахь 3 д.а.х.ь ж.и.л.э.э.с эхлээд энэ х.ү.н.э.э.с болж и.х с.э.т.г.э.л.и.й.н з.о.в.л.о.н.т.о.й а.м.ь.д.а.р.ч байна э.л.д.в.и.й.н о.х.и.д х.ү.ү.х.н.ү.ү.д.т.э.й х.а.р.и.л.ц.с.а.н т.а.н.и.л.ц.с.а.н у.у.л.з.с.а.н байдал и.х г.а.р.ч и.р.н.э.

Би өөрөө х.ү.н.д и.х ү.н.э.н.ч б.о.л.о.х.о.о.р ийм х.у.у.р.а.л.т.ы.г бол би т.э.в.ч.д.э.г.г.ү.й яаж ч.а.д.д.а.г байнаа л гэж б.о.д.д.о.г б.о.л.с.о.н. Сүүлдээ ч б.ү.р ю.м.а.а н.у.у.г.а.а.д б.а.й.х.а.а.р нь н.у.у.ц.а.а.р ү.з.э.э.д м.э.д.ч.и.х.н.э тэгэхээр о.г.т м.и.н.и.й б.у.р.у.у намайг у.у.ч.л.а.а.р.а.й гэж б.ү.р нэг ч у.д.а.а х.э.л.ж б.а.й.г.а.а.г.ү.й х.а.р.и.н ч з.о.д.о.ж н.ү.д.э.э.д э.л.д.в.э.э.р х.а.р.а.а.ж,

надад л б.у.р.у.у ө.г.н.ө, ч.и х.ү.н шиг б.а.й.г.а.а.г.ү.й бол би х.э.з.э.э ч и.н.г.э.х.г.ү.й гэж би ч с.ү.ү.л.д.э.э ө.ө.р.т.ө.ө л б.у.р.у.у өгөөд з.а з.а.р.и.м нэг ю.м.ы.г нь м.э.д.э.э.г.ү.й юм шиг ө.н.г.ө.р.ө.ө.х ч, х.э.р.э.г.т.э.й болов уу а.р.а.й их х.а.р.д.а.ж с.э.р.д.э.э.д байна уу ч гэж б.о.д.н.о. Ө.ө.р.ө.ө.с.ө.ө илүү л энэ х.ү.н.д с.а.н.а.а з.о.в.н.о би а.н.х.а.н.д.а.а о.ю.у.т.а.н б.а.й.с.а.н б.о.л.о.х.о.о.р м.ө.н.г.ө т.ө.г.р.ө.г ч м.у.у.х.а.н байлаа, гэхдээ т.э.г.ж их м.ө.н.г.ө т.ө.г.р.ө.г энэ х.ү.н.э.э.с а.с.у.у.ж аваад б.а.й.с.а.н удаа б.а.й.х.г.ү.й ээ.

А.л.ь болох л ө.ө.р.ө.ө з.о.х.и.ц.у.у.л.ж я.в.а.х.ы.г боддог. Н.а.м.а.й.г ч бас ц.а.г.и.й.н а.ж.и.л х.и.й. х.и.ч.э.э.л ч.и.н.ь б.а.г.а о.р.д.о.г юм байна, м.ө.н.г.ө о.л л гээд б.а.й.д.а.г б.а.й.с.а.н. Би тэгээд я.в.а.л.д.с.а.н о.х.и.д.у.у.д руу нь з.а.л.г.а.а.д н.а.й.з о.х.и.н.т.о.й.г нь м.э.д.с.э.э.р б.а.й.ж ингэж я.в.а.х.а.а.с.а.а и.ч.и.х.г.ү.й байна уу гээд х.э.р.ү.ү.л х.и.й.ч.и.х.э.э.р нөгөө о.х.и.д.у.у.д.а.а ө.м.ө.ө.р.ө.ө.д н.а.м.а.й.г з.о.д.о.ж бас у.т.а.с.ы.г м.и.н.ь х.а.н.а.н.д с.а.в.ч.и.х.д.а.г байлаа.

Хэдэн ч у.д.а.а у.т.с.а.а с.а.в.у.у.л.с.а.н, т.о.о.г.о.о а.л.д.с.а.н байх. Б.и.е х.а.а ч б.а.й.н.г.а л х.ө.х н.я.ц л явдаг боллоо. Гэхдээ я.а.г.а.а.д с.а.л.ч.и.х.а.а.г.ү.й юм бэ гэж үү! Эхний н.э.г ж.и.л.д ү.н.э.х.э.э.р с.а.й.н х.ү.н надад с.а.н.а.г.д.с.а.н бас их д.а.с.ч.и.х.с.а.н байсан, даа ч з.о.в.с.о.н ү.е.д минь х.а.н.ь болох х.ү.н б.и.ш гэдгийг о.д.о.о д.э.н.д.ү.ү с.а.й.н о.й.л.г.о.с.о.н. За тэгээд би х.о.о.л х.и.й.х, г.э.р о.р.н.ы а.ж.и.л.д ж.о.о.х.о.н м.а.р.у.у.х.а.н л даа.

Гэхдээ их х.и.ч.э.э.ж с.э.т.г.э.л гаргаж а.л.ь б.о.л.о.х л х.а.м.а.г с.а.й.н.а.а.р.а.а х.и.ч.э.э.н.э.э. Тэр х.ү.н.и.й т.р.у.с.и.к о.й.м.с х.у.в.ц.а.с х.у.н.а.р.ы.г нь гараа з.ү.л.г.э.р.т.э.л ц.э.в.р.ү.ү ү.с.э.р.т.э.л л ү.р.ж у.г.а.а.н.а г.э.р о.р.о.н.г нь ч байнга ц.э.в.э.р б.а.й.л.г.а.н.а. Би о.ю.у.т.а.н б.а.й.с.а.н б.о.л.о.х.о.о.р х.а.р.и.н б.а.й.р нтрын т.ү.р.э.э.с гээд м.ө.н.г.ө т.ө.г.р.ө.г дээр т.у.с.л.а.а.д байж ч.а.д.д.а.г.г.ү.й байсан юм.

Тэгээд х.э.д х.э.д.э.н удаа х.о.о.л хийж байхдаа г.у.р.и.л т.ү.ү.х.и.й.р.с.э.н байна э.с.в.э.л ямар и.х т.о.с х.и.й.д.э.г юм п.и.з.д.а чинь гээд х.и.й.с.э.н х.о.о.л.ы.г минь надруу ц.а.ц.н.а, их д.о.р.о.м.ж.и.л.н.о.о. Г.о.м.д.о.о.д у.й.л.ч.и.х.а.а.р яасан гэж у.й.л.а.а.д байгаа п.и.з.д.а вэ, юундаа у.й.л.а.а.д байгаа юм гэнэ. Ш.ү.д.и.й.г м.и.н.ь у.н.а.т.а.л ц.о.х.и.с.о.н у.д.а.а ч байна.

3 д.а.х.ь жилдээ би с.у.р.г.у.у.л.и.а т.ө.г.с.ө.ө.д а.ж.и.л.д о.р.в.о.о т.о.о.ц.о.о о.р.л.о.г.о х.у.р.а.а.с.а.н а.ж.и.л.д о.р.о.о.д явж байгаад м.э.л.э.э.н м.ө.н.г.ө.н.и.й ө.р ш.и.р.э.н.д ч о.р.о.в ө.ө.р.и.й.н ч б.у.р.у.у.г.а.а.с бас ө.р.ө.ө.л.и.й.н ч б.у.р.у.у.г.а.а.с болоод б.у.с.д.ы.н д.у.т.а.а.с.а.н б.а.р.а.а ч н.а.д дээр б.и.ч.и.г.д.э.э.д ш.ү.ү.х ц.а.г.д.а.а дээрээ т.у.л.а.а.д а.с.у.у.д.а.л х.ү.н.д.э.р.в.э.э.

Өнөө м.а.р.г.а.а.ш.г.ү.й л т.ө.л гээд б.о.л.д.о.г.ү.й энэ х.ү.н.э.э.с ч би г.у.й.г.а.а.г.ү.й ө.г.ө.х б.о.л.о.м.ж нь б.а.й.х.г.ү.й б.а.й.т.а.л нөгөө х.ү.м.ү.ү.с ц.а.г.д.а.а.г.а.а д.а.г.у.у.л.а.а.д энэ хамт а.м.ь.д.а.р.ч байсан х.ү.н.и.й.д о.ч.с.о.н болж т.а.а.р.а.в. Тэр ү.е.д с.а.л.ч.и.х.с.а.н т.у.с т.у.с.д.а.а байсан юм. Над руу з.а.л.г.а.а.д л тэр м.ө.н.г.и.й.г нь х.у.р.д.а.н т.ө.л.ө.ө.ч манайх ямар ө.р ш.и.р н.э.х.э.ж и.р.д.э.г г.а.з.а.р уу гэж э.л.д.в.э.э.р х.а.р.а.а.ж х.а.р.а.а.ж байгаад т.а.с.л.а.в.

Энэ а.с.у.у.д.л.а.а.с ч б.о.л.о.о.д н.о.й.р.г.ү.й ш.а.х.а.м л х.о.н.о.д.о.г байлаа. Их а.й.г.а.а.д м.а.н.а.й.х ч тийм б.о.л.о.м.ж.и.й.н а.й.л б.и.ш.э.э хотын з.а.х.а.д х.а.ш.а.а б.а.й.ш.и.н.д л өнөө м.а.р.г.а.а.ш.и.й.н х.о.о.л.о.о а.р.г.а.ц.а.а.ж а.м.ь.д.а.р.д.а.г у.л.с, т.ө.р.с.ө.н гэх а.х д.ү.ү ч б.а.й.х.г.ү.й н.а.с ө.н.д.ө.р э.э.ж.т.э.й.г.э.э л а.м.ь.д.р.а.н.а. Би л г.э.р о.р.н.о.о гэж я.в.а.х.г.ү.й бол ө.ө.р о.р.л.о.г.о о.л.о.х б.о.л.о.м.ж байхгүй.

Э.э.ж м.а.а.н.ь т.э.т.г.э.в.р.и.й.н хэдэн ц.а.а.с.а.а т.у.л.т.а.л нь з.э.э.л аваад н.а.м.а.й.г нэг их с.у.р.г.у.у.л.ь т.ө.г.с.г.ө.с.ө.н. За т.э.г.э.э.д ө.р ш.и.р.э.э ч я.а.х.а.в а.ж.и.л хийж я.в.с.а.а.р я.в.с.а.а.р нэг т.ө.л.ж д.у.у.с.г.а.в. Энэ х.ү.н.и.й а.р г.э.р нь м.а.н.а.й.х.ы.г б.о.д.в.о.л х.а.р.ь.ц.а.н.г.у.й б.о.л.о.м.ж.и.й.н у.л.с бас а.ж.и.л т.ө.р.ө.л нь ч гэсэн. Тэгээд н.а.м.а.й.г ө.р.ө.ө т.ө.л.ж д.у.у.с.с.а.н.ы.г мэдээд э.р.г.э.э.д х.о.л.б.о.о.т.о.й б.о.л.ж эхлэвээ.

Ө.ө.р.ө.ө ч х.э.л.ж байна лээ, т.э.р х.ү.м.ү.ү.с ч.и.н.ь н.а.м.а.й.г т.ө.л гэвэл я.а.х юм гээд т.э.г.э.э.д м.а.н.а.й а.х э.г.ч н.а.р.ы.н б.ү.х д.у.г.а.а.р.ы.г ө.г.с.ө.н байсан. Надад х.а.м.а.а.г.ү.й энэ х.ү.м.ү.ү.с.э.э.с нь н.э.х гэж и.ш.ш.ш би т.э.р.н.э.э.с г.у.й.ж г.у.й.в.ш.а.а.д м.и.н.и.й ө.р.и.й.г т.ө.л.ө.ө.д ө.г.ө.ө.ч гээд я.в.а.в гэж дээ. Би б.о.л г.э.т.э.л ц.а.л.и.н м.ө.н.г.ө.ө б.у.у.в.а.л б.э.л.э.г с.э.л.т ө.г.ө.х.д.ө.ө ч ү.н.э.т.э.й г.о.ё л г.э.с.э.н з.ү.й.л.с.и.й.г а.в.ч ө.г.д.ө.г н.э.г ю.м ө.р.н.и.й а.с.у.у.д.л.а.а.с.а.а г.а.р.а.в аа.

О.д.о.о бол н.а.м.а.й.г х.а.м.т а.м.ь.д.р.а.а.д эхэлсэн 3 д.а.х.ь ж.и.л.э.э.с.э.э э.х.л.э.э.д л г.э.р.т.э.э б.а.й.л.г.а.х.а.а байсан г.э.р.т нь н.у.у.ц к.а.м.е.р с.у.у.л.г.а.а.д ю.м х.у.м.ы.г нь у.х.а.а.д м.э.д.ч.и.х.н.э гээд тэгээд т.ү.р о.й.р.х.о.н г.а.р.а.х.а.а.р бол н.а.м.а.й.г о.р.ц.о.н.д.о.о гаргаж х.ү.л.э.э.л.г.э.н.э. Нэг у.д.а.а т.ө.р.с.ө.н өдөр нь б.о.л.о.о.д н.а.м.а.й.г ү.ү.р.и.й.н 5 ц.а.г хүртэл о.р.ц.о.н.д х.ү.л.э.э.л.г.э.ж з.о.г.с.о.о.с.о.н, 6 ц.а.г х.ү.л.э.э.л.г.э.с.э.н миний у.т.а.с ц.ү.н.х гээд ю.м.н.у.у.д.ы.г г.э.р.т.э.э ү.л.д.э.э.ч.и.х.э.э.д г.а.р.а.х.д.а.а би ч.а.м.а.а.с б.о.л.ж н.а.й.з н.ө.х.ө.д.т.э.й.г.ө.ө г.а.р.ч орох,

у.у.л.з.а.л.д.а.х нь х.о.в.о.р.д.л.о.о г.э.х.э.э.р нь их ю.м.а.а.р.а.а г.и.й.г.ү.ү.л.ж дээ гээд х.э.л.ч.и.х.с.э.н чинь з.о.д.у.у.л.ч.и.х.а.а.д о.р.ц.о.н.д нь х.ө.ө.г.д.ө.ж гарч байгаа юм. О.д.о.о бол г.а.д.у.у.р х.а.м.т я.в.а.х.г.ү.й т.у.с т.у.с.д.а.а з.а.й.г.а.а б.а.р.ь.ж явна бас н.а.м.а.й.г т.и.й.м ч а.ж.и.л х.и.й и.й.м ч а.ж.и.л х.и.й эсвэл г.а.д.а.а.д я.в гэнэ. Тэгээд х.а.р.ь.ц.д.а.г о.х.и.д.у.у.д нь яг х.э.л.с.э.н а.ж.л.ы.г нь х.и.й.д.э.г би бол о.д.о.о м.э.д.с.э.н х.и.р.н.э.э л м.э.д.э.э.г.ү.й юм шиг байгаа.

Өөр х.ү.н.т.э.й б.о.л.о.о.д х.у.р.д.а.н з.а.й.л.а.а.д ө.г.ө.ө.с.э.й л гэж х.ү.с.ч байна. Г.э.р х.о.р.о.о.л.о.л.д а.м.ь.д.а.р.д.а.г н.а.й.з н.ө.х.ө.д нь ч г.э.с.э.н о.л.и.г.г.ү.й ю.м.н.у.у.д бүр н.э.г с.э.т.г.э.х.ү.й нь и.й.м т.и.й.м гээд их г.о.о.ч.и.л.н.о.о н.а.м.а.й.г, с.ү.ү.л.д энэ х.ү.н н.а.м.а.й.г х.у.у.р.ч байгаа ю.м ч.и.н.ь би ч г.э.с.э.н н.э.г я.м.а.р б.а.й.д.г.и.й.г нь м.э.д.р.ү.ү.л.э.е гэж бодоод ө.м.н.ө нь н.а.й.з.а.л.ж байсан нэг з.а.л.у.у.т.а.й у.у.л.з.с.а.н т.у.х.а.й х.э.л.с.э.н чинь

х.э.в.т.э.р.т о.р.т.о.л з.о.д.с.о.н х.а.м.р.а.а.с ц.у.с гараад з.о.г.с.о.х.г.ү.й ө.м.с.с.ө.н х.у.в.ц.а.с тэр ч.и.г.т.э.э ц.у.с б.о.л.ч.и.х.о.о.д байхад б.и.т.г.и.й г.э.р о.р.о.н ц.у.с.а.а.р.а.а б.у.з.а.р.л.а.а.д б.а.й г.и.ч.и.й минь б.ү.г.д.и.й.г нь а.р.ч у.г.а.а гээд у.г.а.а.л.г.а.а.д с.у.у.л.г.а.ж байсан. Өөрөө х.а.ж.у.у.д х.а.р.а.а.д з.о.г.с.о.о.д байгаа юм тэгээд би, ч.и ө.ө.р.ө.ө т.э.г.ж яваад б.о.л.о.о.д б.а.й.д.а.г х.ү.н.д ямар с.а.н.а.г.д.а.х.ы.г б.о.д.д.о.г.г.ү.й б.и бол н.э.г у.д.а.а и.й.м юм х.э.л.э.х.э.д я.а.г.а.а.д и.н.г.э.ж и.х з.о.д.у.у.л.а.х ё.с.т.о.й юм гэсэн чинь б.у.з.а.р я.м.а.р я.м.а.р юм гээд н.а.м.а.й.г у.р.т.а.с.г.а.г.ч.а.а.р б.ү.х б.и.е рүү о.р.о.о.л.г.о.с.о.н.

Б.а.р.ц.а.д ч.и.н.ь г.а.р.ч байгаа юм, б.у.з.р.ы.г чинь х.ө.ө.ж байна гээд и.н.г.э.э.д б.а.р.а.г 10н х.о.н.о.г х.э.в.т.э.р.т байлаа, б.и.е.э.р д.ү.ү.р.э.н с.о.р.в.и, т.о.л.г.о.й т.а.р.х.и б.а.й.н.г.а ө.в.д.ө.н.ө, би ч.а.м.а.й.г ц.а.г.д.а.а.д ө.г.н.ө гэсэн чинь ч.а.м.а.й.г ч гэсэн ө.г.н.ө м.и.н.и.й ю.м.ы.г н.у.у.ц.а.а.р ү.з.д.э.г.и.й.г ч.и.н.ь л гэнэ. Би о.д.о.о я.а.ж бүр м.ө.с.ө.н с.а.л.а.х вэ, г.а.н.ц э.э.ж м.и.н.ь у.н.а.а.д өгвөл и.й.м х.ү.н.т.э.й н.а.с.ы.г б.а.р.н.а гэж б.а.й.х.г.ү.й.

З.о.в.л.о.н ү.з.э.э.г.ү.й э.ц.э.г э.х.и.й.н.х.э.э б.у.я.н.д с.а.й.н я.в.а.а.г.а.а ө.ө.р.и.й.г.ө.ө л х.и.й.ж б.ү.т.э.э.с.э.н м.э.т.э.э.р б.о.д.о.о.д с.э.х.э.э.д байх ю.м б.и ө.р.ө.в.д.ө.л.т.э.й к.и.н.о үзээд у.й.л.а.а.д с.у.у.ч.и.х.а.а.р я.м.а.р х.а.ч.и.н ш.и.ж.г.и.й.н ю.м ү.з.д.э.г юм г.э.н.э. Одоо бол н.а.м.а.й.г ф.э.й.с.б.ү.ү.к.и.й.н н.а.й.з.а.а.р.а.а ч а.в.д.а.г.г.ү.й х.а.р.и.л.ц.д.а.г

х.ү.ү.х.н.ү.ү.д нь з.ө.н.д.ө.ө х.у.р.д.х.а.н л ө.ө.р ю.м.т.а.й болоод з.а.й.л.а.а.д ө.г.ө.ө.с.э.й х.ү.м.ү.ү.с н.а.м.а.й.г с.а.л.а.а.д я.в.ч.и.х.г.ү.й яасан т.э.н.э.г х.ү.ү.х.э.н бэ г.э.ж б.о.д.о.х б.а.й.х. Гэхдээ я.г ц.а.г.а.а т.у.л.а.х.а.а.р д.а.с.с.а.н э.м.э.г.т.э.й ө.ө.р.т.ө.ө б.у.р.у.у ө.г.ө.ө.д л я.в.а.а.д б.а.й.д.а.г юм. Харин бүр с.ү.ү.л.д.э.э о.л.о.н х.у.у.р.т.а.г.д.а.а.д э.х.л.э.х.э.э.р и.х и.т.г.э.л а.л.д.а.р.ч э.х.л.э.х.э.э.р.э.э л нэг у.х.а.а.н о.р.н.о бас з.а.р.и.м о.х.и.д х.ү.ү.х.н.ү.ү.д и.х д.у.р.т.а.й юм би ч э.н.э х.ү.н.и.й с.э.т.г.э.х.ү.й нь э.р.ү.ү.л э.с.э.х.т и.х э.р.г.э.л.з.э.ж байна…

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!