зөвлөгөө

ХОЁУЛАНГ НЬ ХОРВООГООС Т.О.Н.И.Л.Г.ОМООР БАЙНА. ТЭР Х.Ү.Ү.Х.Э.НДЭЭ БҮР МАШИН, БАЙР АВААД ӨГЧИХСӨН…

1. Сайн байна уу. Т.о.г.т.с.о.н а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й, н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө с.у.у.г.а.а.д 25+ жил болж байна. 2 с.а.й.х.а.н о.х.и.н.т.о.й, 2-лаа г.а.д.а.а.д.а.д с.у.р.ч а.ж.и.л.л.а.д.а.г. С.а.н.х.ү.ү, а.м.ь.д.р.а.л тогтсон с.а.й.х.а.н а.м.ь.д.а.р.н.а даа гэж бодож байтал, н.ө.х.ө.р ж.а.а.х.а.н о.х.и.н.т.о.й я.в.а.л.д.а.ж, тэрэндээ б.ү.ү.р ба.й.р & м.а.ш.и.н а.в.ч ө.г.с.ө.н гэдгийг с.а.х.н.а.а.с мэдлээ.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Гэрээсээ х.ө.ө.г.ө.ө.д я.в.у.у.л.с.а.н, гэхдээ я.л.т.а.ч.г.ү.й хамт а.ж.и.л.л.а.д.а.г болохоор, нүүр нэрээ бодоод а.ж.и.л д.э.э.р г.ү.р.и.й.ж байна. Бид 2-н х.у.в.и.й.н к.о.м.п.а.н.и. Тэр х.ү.ү.х.н.э.э, А.Н.У-д с.у.р.г.у.у.л.ь.д я.в.у.у.л.ж , араас нь өөрөө о.ч.и.ж х.а.м.т а.м.ь.д.р.а.х бодолтой, к.о.м.п.а.н.и.а.с зөндөө м.ө.н.г.ө х.у.л.г.а.й х.и.й.с.н.и.й.г нь мэдсэн. Надад тэр х.ү.ү.х.н.и.й б.а.й.р & м.а.ш.и.н х.э.р.э.г.г.ү.й ч, маш их з.э.в.үү х.ү.р.ч б.а.й.н.а. 2-ланг нь х.о.р.в.о.о.г.о.о.с т.о.н.и.л.г.о.м.о.о.р байна…

2. И.т.г.э.л э.в.д.с.э.н бол эргэж с.э.р.г.э.д.э.г юм уу? С.э.р.г.э.ж байсан т.ү.ү.х байна уу? Би бүр н.ө.х.ө.р.т.ө.ө ямар ч и.т.г.э.л.г.ү.й болчихлоо. С.а.я л гэхэд у.т.с.а.а а.в.а.х.г.ү.й д.у.у.д.у.у.л.а.н.г.у.у.т х.а.м.а.г г.о.м.д.о.л с.э.р.г.э.э.д, бүр ү.з.э.н я.д.а.а.д, о.г.т х.а.м.а.а.р.а.л.г.ү.й х.ү.н б.о.л.ч.и.х.в.о.л л болох гээд,

с.а.л.ч.и.х.в.а.л л т.а.й.в.а.н а.м.ь.д.р.а.х гээд байгаа юм шиг с.а.н.а.г.д.а.а.д байх юм. Ө.ч.и.г.д.ө.р надад д.а.г.у.у.л.ж я.в.а.а.д н.ө.ү.т.б.ү.ү.к гэх мэт юм х.у.м а.в.ч ө.г.ө.ө.д, х.а.й.р.т.а.й д.у.р.т.а.й, х.э.н.э.э.р ч н.а.м.а.й.г с.о.л.и.х.г.ү.й гээд с.э.т.г.э.л о.в.о.о с.э.р.г.э.э.д байж б.а.й.т.а.л с.а.я у.т.с.а.а д.у.у.д.у.у.л.а.н.г.у.у.т буцаад ү.з.э.н я.д.а.а.д эхэллээ.

Бүтэн 2 с.а.р ийм б.а.й.д.а.л.т.а.й. Намайг а.р.г.а.д.н.а. О.в.о.о т.а.й.в.ш.и.р.н.а. 2 х.о.н.о.в уу ү.г.ү.й юу н.ө.х.р.и.й.н.х.ө.ө х.э.л.с.э.н б.ү.г.д.и.й.г м.а.р.т.а.а.д э.р.г.э.э.д л б.ө.ө.н г.о.м.д.о.л, ү.з.э.н я.д.а.л.т эхэлдэг. Би б.а.й.н.г.а ийм т.а.м шиг а.м.ь.д.р.а.л.а.а.р а.м.ь.д.а.р.м.аа.р.г.ү.й байна. Х.и.ч.н.э.эн х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.э бодсон ч х.э.ц.ү.ү байна. Я.д.а.ж х.э.с.э.г ч г.э.с.э.н т.у.с.д.а.а б.а.й гэж г.у.й.д.а.г. О.г.т я.в.д.а.г.г.ү.й. Гараад я.в.а.х.а.д нь х.а.р.д.а.а.д, 00 о.р.о.х.о.д нь у.т.с.ы.г нь ш.а.л.г.а.а.д бүр би ө.ө.р.и.й.г.ө.ө и.й.м болно гэж т.ө.с.ө.ө.л.с.ө.н.г.ү.й ээ.

Одоо с.а.л.а.х.а.а.с ө.ө.р с.о.н.г.о.л.т б.а.й.х.г.ү.й юм шиг. Н.ө.х.р.ө.ө бас ө.ө.р.и.й.г.ө.ө з.о.в.о.о.ж байхаар с.а.л.м.а.а.р. Н.ө.х.ө.р м.и.н.и.й н.ү.д.э.н.д у.р.ь.д.ы.н.х шигээ х.а.р.а.г.д.а.х.а.а б.о.л.ь.с.о.н. Хааяа з..ү.г.э.э.р ч и.х.э.н.х.д.э.э ү.з.э.н я.д.м.а.а.р, д.у.р.г.ү.й х.ү.р.м.э.э.р.

Яаж д.а.в.д.а.г юм бэ? Д.а.в.ж г.а.р.а.х.ы.н т.у.л.д юу хийх вэ? Э.с.в.э.л о.д.о.о б.ү.х юм н.э.г.э.н.т ө.н.г.ө.р.с.ө.н үү? Жич: Маш их и.т.г.э.ж х.а.й.р.л.а.ж б.ү.х.н.э.э.с ө.м.ө.ө.р.ч х.а.м.г.а.а.л.ж х.ү.н.д.э.л.ж ирсэн н.ө.х.ө.р м.и.н.ь н.а.м.а.й.г х.у.у.р.с.а.н юм…

3. Сайн байна уу? Би 20 н.а.с.т.а.й, 9 с.а.р.т.а.й с.а.й.х.а.н о.х.и.н.т.о.й, м.а.н.а.й н.ө.х.ө.р н.а.д.а.а.с 4 а.х, бид 2 энэ ж.и.л.и.й.н 3 сараас х.о.й.ш х.а.м.т.д.а.а т.о.г.т.о.ж б.а.й.с.а.н.г.ү.й. Эхлээд н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь х.ө.д.ө.ө а.ж.л.а.а.р явсан, ирээд т.ө.р.с.ө.н н.у.т.а.г.т.а.а н.а.г.а.ц а.х.ы.н.х.а.а ажилд т.у.с.л.а.а.д /тэр а.х нь н.э.р д.э.в.ш.с.э.н/ с.о.н.г.у.у.л.и.й.н а.ж.и.л э.н.э.э т.э.р.э.э гэсээр с.а.я.х.а.н л б.у.ц.а.а.д х.а.м.т байна. Одоо б.а.р.а.г х.а.м.т б.а.й.г.а.а.д гэх юм уу 5, 6 л х.о.н.о.ж байна.

Өчигдөр н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө нэг л с.а.н.а.а н.и.й.л.э.х.г.ү.й т.а.а.р.а.м.ж.г.ү.й байдалд о.р.ц.г.о.о.ч.и.х.с.о.н, өглөө а.ж.и.л.д.а.а я.в.а.х.д.а.а ц.үн.х.т.э.й х.у.в.ц.а.с х.а.м.а.г юмаа л а.в.а.а.д я.в.с.а.н. Ер нь л х.у.в.ц.с.а.а байнга л м.а.ш.и.н.д.а.а а.в.ч явдаг. Өдөр ч.а.т б.и.ч.э.э.д о.н.ж.а.в.у.у.д.т.а.й.г.а.а г.а.р.л.а.а г.э.х.э.э.р нь т.э.г.э.э и.р.н.э биз дээ гэсэн чинь с.о.г.т.у.у о.р.у.у.л.а.х юм уу гэхэд нь и.р.н.э л биз дээ я.а.в л гэж гээд х.о.л.б.о.о т.а.с.а.р.с.а.н.

Орой 12 ү.е.д з.а.л.г.а.х.а.д миний д.у.г.а.а.р.ы.г б.л.о.к х.и.й.ч.и.х.с.э.н өөр д.у.г.а.а.р.а.а.с з.а.л.г.а.х.а.д зүгээр у.т.с.а.а а.в.с.а.н. Х.а.а.н.а б.а.й.г.а.а ю.м г.э.с.э.н ч.и.н.ь у.у.ж л байна гээд т.а.с.л.а.с.а.н, х.о.о.л.о.й.г нь сонсоход у.у.с.а.н б.а.й.д.а.л.т.а.й с.о.н.с.о.г.д.о.о.г.ү.й. Би одоо ө.ө.р.и.й.н.х.ө.ө г.э.р.т, г.э.р.и.й.н.х.э.н.т.э.й.г.э.э б.а.й.г.а.а болно.

Мөн өмнө нь н.а.й.з.у.у.д.т.а.й.г.а.а г.а.р.ч у.у.л.з.а.х.а.д нь у.у.р.л.а.ж б.а.р.ь.д.а.г байсан болохоор э.р х.ү.н х.а.а.я.а ч гэсэн г.а.р.ч, о.р.ж б.а.й.г л дээ гээд т.о.о.х.г.ү.й юм шиг о.р.х.и.х болсон, я.а.с.а.н д.э.э.р вэ? Би н.э.г л и.т.г.э.л.г.ү.й байна, яагаад м.и.н.и.й д.у.г.а.а.р.ы.г б.л.о.к хийв гэж б.о.д.о.г.д.о.о.д б.а.й.д.а.г яах уу?

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!