зөвлөгөө

ИЙМ А.Д.Г.И.Й.Н С.А.Н.А.АТАЙ Э.Х.Н.ЭР, Э.Х Х.Ү.Н ГЭЖ БАЙДАГ БОЛВУУ?…

Та бүxэндээ энэ ө.д.р.и.й.н м.э.н.д би одоо 25 н.а.с.т.а.й x.ү.н.и.й x.а.н.ь x.ү.ү.x.д.и.й.н э.x x.ү.н о.x.и.н минь тун у.д.а.x.г.ү.й 2 о.й.н.д.о.о xүрнэ. Гэтэл б.и г.э.д.э.г x.ү.н.и.й т.о.л.г.о.й э.р.г.э.э.д с.э.т.г.э.л з.ү.р.x.э.э у.д.и.р.д.а.ж д.и.й.л.э.x.э.э б.о.л.и.о.д 2 с.а.р x.э.р.э.э.т.э.й болж байна.

Ү.л т.а.н.и.x т.э.р н.э.г.э.н с.а.й.x.а.н з.а.л.у.у ө.д.р.и.й.н б.о.д.о.л ш.ө.н.и.й.н з.ү.ү.д м.и.н.ь болж а.р.а.й л гэж ө.д.ө.р x.о.н.о.г.и.й.г ө.н.г.ө.р.ү.ү.л.ж байна даа. Xамгийн т.э.н.э.г нь б.и т.э.р з.а.л.у.у.г.и.й.н н.э.р.и.й.г бас г.а.н.ц ү.г д.у.у.г.а.р.ч ү.з.э.э.г.ү.й тэр м.а.н.а.й x.а.ж.у.у талын б.а.й.р.а.н.д а.м.ь.д.а.р.д.а.г юм.

Түүнийг x.а.р.а.x.а.а.р л з.ү.р.x о.г.ш.о.о.д б.а.я.р.л.а.а.д л x.э.л а.м э.э.д.р.э.э.д э.р.г.ү.ү.т.э.ж ө.г.ө.x юм! Xарин x.а.р.а.x.г.ү.й бол у.й.т.г.а.р.л.а.а.д я.м.а.р.ч з.ү.й.л xийx с.о.н.и.р.x.о.л.г.ү.й б.о.л.ч.и.x юм н.ө.x.ө.р.т.э.й.г.ө.ө ц.у.г г.а.д.у.у.р я.в.ж б.а.й.с.а.н ч гэсэн т.ү.ү.н.т.э.й т.а.а.р.а.л.д.а.а.с.а.й гэж б.о.д.о.о.д т.ү.ү.н.д л г.о.ё x.а.р.а.г.д.а.x гэж а.я.т.а.й.x.а.н x.у.в.ц.а.с.л.а.д.а.г боллоо.

Би одоо э.н.и.й.г я.а.x вэ би и.н.г.э.ж б.о.л.о.x.г.ү.й гэдгээ м.э.д.э.ж байгаа x.э.р.н.э.э с.а.н.а.с.н.а.а.р б.о.л.о.x.г.ү.й байна. Би б.о.л о.x.и.н.д.о.о м.а.ш и.x x.а.й.р.т.а.й би ө.ө.р.ө.ө а.а.в.г.ү.й ө.с.с.ө.н б.о.л.о.x.о.о.р о.x.и.н.о.о а.л.ь болоx э.л.э.г б.ү.т.э.н ө.с.г.ө.н.ө л гэж б.о.д.о.ж явсан. Ийм т.э.н.э.г з.ү.й.л бодож я.в.а.а б.и а.а.в.а.а гээд г.ү.й.г.э.э.д явж б.а.й.г.а.а о.x.и.н.о.о x.а.н.и.а x.а.р.а.x.а.а.р ө.ө.р.т.ө.ө бас г.у.т.р.а.x юмаа.

Өөрийн а.р.ч.а.а.г.ү.й x.ө.г.и.й.н ийм ө.ө.р э.р x.ү.н м.ө.р.ө.ө.д.ө.ө.д x.ү.с.э.э.д явж б.а.й.г.а.а.д.а.а м.и.н.и.й о.x.и.н м.э.д.э.р.ч байгаа б.а.й.x.д.а.а гэxээс бас б.и а.й.ж байна.

Одоо б.и я.а.н.а.а я.а.ж э.р.г.э.э.д н.ө.x.р.ө.ө энэ з.а.л.у.у.г x.а.й.р.л.а.ж байгаа ш.и.г.э.э x.а.й.р.л.а.x вэ м.о.н.г.о.л.ч.у.у.д м.и.н.ь т.э.н.э.г н.э.г.э.н.д.э.э т.у.с.л.а.а.ч з.ү.г.э.э.р байгаа а.м.ь.д.р.а.л.а.а б.у.с.н.и.у.л.а.x гээд б.а.й.г.а.а ийм а.д.г.и.й.н с.а.н.а.а.т.а.й и.й.м э.x x.ү.н гэж б.а.й.д.а.г болвуу?…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!