зөвлөгөө

Н.Ө.Х.Ө.Р МИНЬ МИНИЙ Д.Ү.Ү.Г.ИЙН Э.Х.Н.Э.РТЭЙ Я.В.А.Л.Д.АЖ БАЙХАД НЬ Б.А.Р.Ь.Ж…

М.и.н.и.й б.и.ч.и.х гэж б.у.й з.ү.й.л я.г л с.о.л.о.н.г.о.с к.и.н.о.н дээр г.а.р.д.а.г шиг з.ү.й.л гээд боддоо. Би 33 н.а.стай 3 х.ү.ү.х.э.д.т.э.й. Манай н.ө.х.ө.р 34 н.а.с.т.а.й. Бид е.р.д.и.й.н л нэг т.а.й.в.а.н а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й с.а.й.х.а.н г.э.р б.ү.л. Би н.ө.х.р.ө.ө.с.ө.ө өөр э.р ү.з.э.э.г.ү.й ж.и.р.и.й.н нэгэн ү.н.э.н.ч э.м.э.г.т.э.Й.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Манай х.ү.н а.р.х.и, т.а.м.х.и х.э.р.э.глэдэггүй д.а.р.у.у.х.а.н с.а.й.х.а.н х.а.л.а.м.ж.т.а.й нэгэн с.а.й.н а.а.в байлаа. Гэтэл с.ү.ү.л.и.й.н 4 ж.и.л о.й.р.х.о.н 2 х.ү.ү.х.э.д г.а.р.г.а.а.д г.э.р.т.э.э су.у.ж нэг т.и.й.м.э.р.х.ү.ү л байдаг байсан. Тэгээд н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь с.э.ж.и.г.т.э.й хэд хэдэн з.ү.й.л г.а.р.г.а.ж байсан.

Тэгээд х.э.л.э.э.д бас т.э.р.ү.ү.х.э.н.д.э.э б.ө.ө.н юм б.о.л.о.о.д би ө.ө.р.т.ө.ө л х.а.м.а.г б.у.р.у.у.г.а.а ө.г.ө.ө.д ө.н.г.ө.р.д.ө.г. Гэртээ 4 ж.и.л с.у.у.ж б.а.й.г.а.а юм чинь н.э.э.р.э.э.н с.о.л.о.н.г.о.с к.и.н.о и.х ү.з.э.э.д н.ө.х.р.ө.ө х.а.р.д.а.ж байгаа б.а.й.х.д.а.а г.э.ж бодоод.

Тийм м.а.я.г.а.а.р ө.ө.р.т.ө.ө б.у.р.у.у.г.а.а өгөөд, тэр ч н.а.майг х.а.р.д.а.х.а.а.с өөр ю.м х.и.й.х.г.ү.й б.а.л.а.й м.а.н.г.а.р гээд н.а.м.а.й.г х.а.л.г.а.а.д.а.г.г.ү.й байсан. Тэгээд х.э.р.ү.ү.л х.и.й.х нь и.х.э.с.ч нэг л ө.ө.р б.о.л.о.о.д б.а.й.х.а.а.р нь с.ү.ү.л.д.э.э би я.а.ж т.э.с.э.х вэ дээ с.а.л.н.а л гэсэн.

Яг с.а.л.д.а.г дээр би о.д.о.о я.н.з б.ү.р.и.й.н а.с.у.у.д.а.л г.а.р.г.а.х.г.ү.й энэ тэр г.э.э.д г.у.й.г.а.а.д, у.й.л.а.а.д л байсан. Тэгэхээр нь з.а я.а.х.а.в э.р х.ү.н.д байх л а.с.у.у.д.а.л би ө.ө.р.и.й.г.ө.ө б.о.д.о.х цаг ө.н.г.ө.р.с.ө.н 3 х.ү.ү.х.д.э.э л б.о.д.с.о.н дээр гэж б.о.д.о.о.д хамт а.м.ь.д.р.а.а.д 3 х.о.н.о.ж б.а.й.с.а.н.

Тэгтэл би г.а.д.н.а.а.с о.р.о.о.д и.р.э.х.э.д т.э.р у.т.с.а.а.р я.р.ь.ж байснаа г.э.н.э.т н.а.м.а.й.г х.а.р.а.а.д у.т.с.а.а н.у.у.с.а.н. Би э.х.л.э.н.э б.и.з дээ. Чиний н.ө.г.ө.ө а.м.л.а.л.т яасан х.э.н.т.э.й.г.э.э я.р.и.а.д байгаан гээд л д.а.й.н эхэлсэн… Тэгтэл м.а.н.а.й х.ү.н ч.а.м.д яг х.э.н.т.э.й я.в.ж б.а.й.с.н.а.а хэлье. Чи н.а.м.а.й.г у.у.ч.л.а.а.ч гээд бас д.а.х.и.а.д э.х.э.л.с.э.н. Тэгэхээр нь х.э.н ю.м б.э?

гэхэд м.а.н.а.й б.а.г.а д.ү.ү.г.и.й.н э.х.н.э.р б.а.й.в.а.л яах вэ? Ингээд л бас н.э.г.э.н д.а.й.н эхлэв ээ. Манай б.а.г.а б.э.р.т.э.й 3 жил я.в.а.л.д.с.а.н г.э.э.д б.о.д.д.о.о. М.о.н.г.о.л.ч.у.у.д.а.а. Манай д.ү.ү гэтэл с.о.л.о.н.г.о.с.т м.а.х.а.а з.у.л.г.а.а.ж а.ж.и.л.л.а.ж б.а.й.г.а.а гээд б.о.д.д.о.о. М.ө.н.г.и.й.г нь аваад м.а.н.а.й 2 э.н.э з.у.у.р с.а.й.х.а.н ү.р.э.э.д л… Манай д.ү.ү.г я.в.а.н.г.у.у.т л эхэлсэн гэх юм билээ.

Би д.ү.ү.д.э.э х.э.л.с.э.н. Т.э.г.т.э.л би л л.а.в а.в.г.а.й.т.а.й.г.а.а а.м.ь.д.а.р.ч ч.а.д.а.х.г.ү.й о.ч.о.о.д ө.ө.р а.в.г.а.й а.в.н.а гэсэн. Тэгсэн м.ө.р.т.л.ө.ө би одоо н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө а.м.ь.д.а.р.с.а.а.р б.а.й.в.а.л яах вэ? Би т.э.н.э.г х.ү.ү.х.э.н б.а.й.н.а уу? Тэгэхээр э.м.э.г.т.э.й х.ү.н.и.й з.ө.н с.о.в.и.н гэдэг ү.н.э.х.э.э.р ү.н.э.н б.а.й.д.а.г юм б.а.й.н.а лээ шүү х.ү.ү.х.н.ү.ү.д ээ.

Би я.н.з б.ү.р.и.й.н с.э.ж.и.г г.а.р.г.а.а.д л б.а.й.х.а.а.р нь а.р.а.й ч ү.г.ү.й б.и.з дээ гэж ө.ө.р.и.й.г.ө.ө б.у.р.у.у.т.г.а.с.а.а.р л 3 ж.и.л.и.й.г ө.н.г.ө.р.ө.ө.с.ө.н б.а.й.н.а лээ. Одоо б.и.д.н.и.й а.м.ь.д.р.а.л яаж х.у.у.ч.и.н ш.и.г.э.э я.а.ж б.а.й.х вэ дээ. Тэгсэн х.э.р.н.э.э а.м.ь.д.а.р.с.а.а.р л байна. Одоо тэр 2 у.у.л.з.а.х.г.ү.й, у.ч.р.а.х.г.ү.й б.а.й.г.а.а л гэсэн. Гэхдээ би и.т.г.э.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й байнаа.

М.и.н.и.й и.т.г.э.л юу ч ү.г.ү.й х.и.й.с.э.н о.д.с.о.н. Түүнийг ю.у ч г.э.с.э.н б.и и.т.г.э.х.г.ү.й байнаа. Би ө.ө.р.и.й.г.ө.ө б.о.д.о.о.д с.а.л.с.а.н нь д.э.э.р үү. 3 х.ү.ү.х.д.э.э э.л.э.г б.ү.т.э.н ба.й.л.г.а.х.ы.н тулд бас л т.э.с.с.э.э.р а.м.ь.д.р.а.х нь з.ө.в үү. Би ө.ө.р.и.й.г.ө.ө о.й.л.г.о.х.г.ү.й байна. Ш.и.й.д.в.э.р.э.э г.а.р.г.а.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й х.э.ц.ү.ү байнаа. Манай х.ү.н г.а.н.ц а.в.а.х юм нь з.ө.в.х.ө.н х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.э л а.й.м.а.а.р их х.а.й.р.т.а.й. Надад т.а б.ү.х.э.н с.а.н.а.л з.ө.в.л.ө.г.ө.ө ө.г.ө.ө.ч…

 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!