зөвлөгөө

МИНИЙ Т.Ө.Р.СӨН ДҮҮ МААНЬ Н.Ө.Х.Ө.РТЭЙ МИНЬ МИНИЙ О.Р.О.Н ДЭЭР З.А.В.А.АРЧ БАЙХАД НЬ БИ…

1. Сайн байцгаана уу т.а б.ү.г.д.э.э.с.э.э с.э.т.г.э.л.и.й.н т.у.с.л.а.м.ж х.ү.с.э.ж байна з.ө.в.л.ө.г.ө.ө. өгөөрэй. Би одоо 27-той 2 х.ө.ө.р.х.ө.н о.х.и.н н.ө.х.р.и.й.н хамт г.а.д.а.а.д.а.д а.м.ь.д.р.а.а.д 9 ж.и.л б.о.л.ж байна э.н.д а.м.ь.д.р.а.л тогтоод х.у.в.ь.д.а.а б.и.з.н.е.с х.и.й.г.э.э.д л б.о.л.о.м.ж.и.й.н г.э.т.э.л с.а.й.н.ы х.а.ж.у.у.д с.а.а.д м.у.н.д.а.х.г.ү.й юмаа.

Х.ү.н.и.й з.о.в.л.о.н я.а.г.а.а.д д.у.у.с.д.а.г.ү.й юм б.о.л.о.о энэ г.а.н.ц о.л.д.о.х а.м.ь.д.р.а.л.д.а.а х.э.н.д.э.э и.т.г.э.ж а.м.ь.д.а.р.н.а.а. Би ү.х.и.й г.э.х.л.э.э.р а.й.ж байна ү.х.с.н.и.й х.о.х.ь болно а.м.ь.д.р.а.я г.э.х.л.э.э.р бас а.й.г.а.а.д байна! Надад э.э.ж а.а.в гэж б.а.й.х.г.ү.й с.а.й.н н.ө.х.р.и.й.н б.у.я.н.д бас с.а.й.х.а.н а.м.ь.д.р.а.а.д ө.д.и.й х.ү.р.л.э.э гэтэл м.а.н.а.й н.ө.х.ө.р миний т.ө.р.с.ө.н д.ү.ү.т.э.й я.в.а.л.д.а.а.д миний д.ү.ү м.и.н.и.й н.ө.х.р.ө.ө.с

ж.и.р.э.м.с.э.н болсныг б.и с.а.я м.э.д.э.э.д а.в.а.х.у.у.л.с.а.н и.й.м ю.м гэж б.а.й.ж болох уу з.а.а.в.а.л я.а.г.а.а.д э.г.ч.и.й.н.х.э.э а.м.ь.д.р.а.л.а.а.р т.о.г.л.о.н.о гэж! О.д.о.о а.м.ь.д.р.а.л бүр у.т.г.а.а а.л.д.а.а.д байна я.а.х.а.а бас м.э.д.э.х.г.ү.й би д.ү.ү.г.э.э д.у.у.д.а.а.д х.ү.ү.х.д.э.э х.а.р.у.у.л.ж байсан гэтэл с.а.н.а.а.н.д о.р.о.м.г.ү.й миний э.г.ч д.ү.ү.г ө.м.ө.ө.р.ө.ө.д би э.н.э б.о.с.г.о.с.н а.м.ь.д.р.а.л.а.а я.а.в.а.л д.э.э.р вэ?

Одоо д.ү.ү м.а.а.н.ь м.о.н.г.о.л.д б.а.й.г.а.а с.а.я 2 с.а.р.д х.э.р.э.г г.а.р.а.а.д ө.н.г.ө.р.с.ө.н г.э.т.э.л м.и.н.и.й с.э.т.г.э.л ү.н.э.х.э.э.р ү.х.э.ж байна э.н.э х.о.р.в.о.о.д и.т.г.э.э.д х.э.р.г.э а.л.г.а я.а.в.а.л д.э.э.р вэ? 2 о.х.и.н.о.о х.а.р.а.а.д ө.р.ө.в.д.ө.ж байна х.ү.н.и.й з.о.в.л.о.н гэж д.у.у.с.а.х.г.ү.й ю.м.а.а юм б.о.л.г.о.н.ы.г ү.з.э.х юм ү.н.э.х.э.э.р я.а.в.а.л д.э.э.р в.э з.ө.в.л.ө.г.ө.ө ө.г.ө.ө.ч.

Би с.а.л.а.а.д м.о.н.г.о.л.д.о.о я.в.а.х.у.у м.о.н.г.о.л о.ч.л.о.о гэхэд т.э.р б.а.с б.а.й.г.а.а б.и э.г.ч д.ү.ү.г.и.й.н х.а.р.ь.ц.а.а.г.а.а т.а.с.а.л.с.а.н, ө.ө.р э.р о.л.д.о.о.г.ү.й л ю.м б.а.й.х д.а.а о.ч.и.ж о.ч.и.ж м.и.н.и.й э.н.э а.м.ь.д.р.а.л.д шүү! Д.ү.ү н.а.м.а.й.г б.о.д.о.о.г.ү.й юм б.а.й.х.д.а.а би я.а.х.у.у!!!

2. Н.ө.х.ө.р б.и.д 2 а.м.ь.д.р.а.а.д 10 ж.и.л б.о.л.ж байна 1 х.ү.ү.т.э.й у.р.ь.д нь б.о.л н.ө.х.р.ө.ө б.у.р.х.а.н мэт л ш.ү.т.э.ж а.м.ь.д.а.р.ч байлаа! Э.р х.ү.н г.э.р.и.й.н н.о.ё.н н.у.р.у.у н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь л н.э.р х.ү.н.д.т.э.й а.ж.и.л ү.й.л.с нь б.ү.т.э.м.ж.т.э.й б.а.й.в.а.л б.о.л.ж байгаа нь т.э.р г.э.ж б.о.д.д.о.г байлаа. Ө.ө.р.и.й.г.ө.ө энэ 10 ж.и.л.и.й.н х.у.г.а.ц.а.а.н.д б.а.й.н.г.а л 2рт т.а.в.ь.ж и.р.с.э.н м.и.н.и.й б.о.д.л.о.о.р г.э.р б.ү.л б.о.л а.р.и.у.н н.а.н.д.и.н х.э.н ч х.а.л.д.а.х.г.ү.й т.и.й.м а.р.и.у.н б.а.й.х ё.с.т.о.й гэж б.о.д.д.о.г байлаа!

Гэтэл м.и.н.и.й б.о.д.о.л м.и.н.и.й.х.э.э.р б.а.й.с.а.н.г.ү.й н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь н.а.й.з.т.а.й минь у.ч.и.р.т.а.й гэдгийг 3 с.а.р.ы.н өмнө л о.л.ж м.э.д.с.э.н о.д.о.о энэ н.ө.г.ө.ө ү.х.э.н х.а.т.а.н х.а.й.р.л.а.ж и.р.с.э.н а.м.ь.д.р.а.л м.а.а.н.ь з.ү.г.э.э.р л ю.у ч б.и.ш б.о.л.ч.и.х.о.о.д байна.

Н.ө.х.ө.р.т.ө.ө з.ө.н.д.ө.ө и.х г.о.м.д.о.ж байгаа ч э.н.э х.а.р.а.а.л и.д.с.э.н а.м.ь.д.р.а.л.а.а.с.а.а одоо б.о.л.т.о.л я.в.ж з.ү.р.х.л.э.х.г.ү.й л байна я.а.г.а.а.д г.э.д.г.э.э м.э.д.э.х.г.ү.й 10 ж.и.л.и.й.н х.у.г.а.ц.а.а.н.д ямар х.ү.л.ц.э.н.г.ү.й д.о.р.о.й болж х.у.в.и.р.с.а.н.а.а о.д.о.о л а.н.з.а.а.р.ч байна.

Г.э.х.д.э.э т.э.р 2 х.о.ю.у.л.а.а у.н.т.а.а.г.ү.й гэж х.э.л.с.э.н ч би у.у.ч.и.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й б.а.й.н.а о.д.о.о бол н.ө.х.р.и.й.н.х.ө.ө ө.м.н.ө ж.ү.ж.и.г т.о.г.л.о.о.д а.м.ь.д.а.р.ч байна з.ү.р.х м.а.а.н.ь я.м.а.р а.й.м.а.а.р ө.в.д.ө.ж байна гээч! О.д.о.о т.о.л.г.о.й.д з.ө.в.х.ө.н я.а.ж с.а.л.а.х тухай л э.р.г.э.л.д.э.ж байна х.э.з.э.э я.а.ж г.э.д.г.э.э м.э.д.э.х юм а.л.г.а н.а.д.а.д з.ө.в.л.ө.г.ө.ө х.э.р.э.г.т.э.й байна т.у.с.л.а.а.ч…

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!