зөвлөгөө

ӨЧИГДӨР НӨХӨРӨӨ НӨГӨӨ Х.Ү.Ү.Х.Э.Н.Т.ЭЙ НЬ Я.Г И.Д ДУНД НЬ Г.А.Р.Д.Ч.ИХЛАА. ТЭР…

Сайн байцгаана уу би одоо 25 н.а.с.т.а.й н.э.г х.ү.ү.т.э.й н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө с.у.у.г.а.а.д 5 ж.и.л болж байна. Энэ х.у.г.а.ц.а.а.н.д н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь г.а.д.а.а.д.а.д а.ж.л.а.х.а.а.р явж ж.и.л.и.й.н д.а.р.а.а би а.р.а.а.с нь х.ү.ү.г.э.э аваад о.ч.с.о.н. О.ч.о.о.д у.д.а.а.г.ү.й байтал б.и с.а.н.а.а.н.д.г.ү.й м.э.с.с.э.н.ж.э.р-с нь н.э.г о.х.и.н.т.о.й х.а.р.ь.ц.д.а.г байсныг мэдсэн.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Тэрэнтэйгээ н.а.д.а.д х.э.л.д.г.ү.й с.а.й.х.а.н ү.г.э.э.р х.а.р.и.л.ц.а.ж б.и.ч.и.ж я.р.ь.ж, н.э.г н.э.г.н.и.й.г.э.э х.ү.с.э.ж б.ү.р у.у.л.з.а.х.а.а.р я.в.с.н.ы.г мэдсэн. Г.о.м.д.о.о.д х.э.л.э.х ч ү.г о.л.д.о.о.г.ү.й у.й.л.с.а.а.р байгаад л у.у.ч.и.л.с.а.н. Би н.ө.х.р.и.й.г.ө.ө б.а.й.х.г.ү.й.д н.э.г.ч удаа а.р.а.а.р т.а.в.и.х б.а.й.т.у.г.а.й э.р.г.ү.ү.л.э.х гэсэн з.а.л.у.у.ч.у.у.д.а.д шууд т.а.т.г.а.л.з.с.а.н х.а.р.и.у ө.г.д.ө.г байлаа.

Н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь надад ү.г.ү.й ю.у ч б.о.л.о.о.г.ү.й энэ т.э.р г.э.э.д л… Д.а.р.а.а нь м.о.н.г.о.л.д и.р.э.э.д у.д.а.а.г.ү.й б.а.й.т.а.л д.а.х.и.а.д л у.н.ш.с.а.н чинь бас л н.э.г о.х.и.н.т.о.й т.а.н.и.л.ц.а.ж у.т.с.ы.г авч т.э.р.н.и.й н.а.с.ы.н а.с.у.у.ж и.н.э.э.ж х.а.н.ь.с.а.н их л а.й.л.г.ү.й. Бас л б.ө.ө.н юм б.о.л.л.о.о н.а.д.а.д я.м.а.р.ч и.т.г.э.х и.т.г.э.л байхгүй б.о.л.с.о.н. Тэгсэн м.а.н.а.й н.ө.х.ө.р м.а.н.а.й а.ж.л.ы.н з.а.л.у.у гэж н.а.д.а.д х.э.л.ж б.а.й.г.а.а.м даа.

Т.э.н.э.г х.ү.н х.у.у.р.ч б.а.й.г.а.а.м.у.у. Би б.ү.р с.ү.ү.л.д.э.э чи э.с.в.э.л г.о.м.о б.о.л.с.ы.м.у.у гэж х.ү.р.т.э.л х.э.л.с.э.н. Би д.а.х.и.а.д л м.а.р.т.а.а.д л у.у.ч.л.а.а.л ө.н.г.ө.р.ө.ө.с.ө.н. Хамгийн с.ү.ү.л.д ө.ч.и.д.ө.р.х.ө.н н.а.д.а.д д.а.х.и.а.д л б.а.р.и.г.д.л.а.а. Манай н.ө.х.ө.р у.т.с.а.а н.а.д.а.д о.г.т ү.з.ү.ү.л.д.э.г.г.ү.й ү.р.г.э.л.ж д.у.у нь х.а.а.л.т.т.а.й г.э.р.т.э.э ч к.а.р.м.а.н.д нь у.т.а.с нь я.в.ж байдаг.

Эхэндээ х.а.р х.ө.д.л.ө.ө.д у.т.с.ы.г ү.з.э.х гэж б.ө.ө.н юм б.о.л.д.о.г б.а.й.л.а.а с.ү.ү.л.д.э.э ч т.о.о.х.о.о б.о.л.ь.с.о.н. Би у.ц.а.а.р нь я.р.и.х б.о.л.о.х.о.о.р х.а.ж.у.у.д манаад з.о.г.с.ч.и.н.о. А.я.г.ү.й э.в.т.э.й н.а.й.р.т.а.й г.э.р б.ү.л.э.э.р.э.э х.о.о.л.л.о.о.д с.у.у.ж байтал м.с.э и.р.с.э.н байна. б.а.с л с.а.н.а.а.н.д.г.ү.й л харсан. С.А.Й.Н УУ Х.О.Н.Г.О.Р.Х.О.Н М.И.Н.Ь Ю.У Х.И.Й.Ж Б.А.Й.Н.А Х.А.А.Н.А БАЙНА.

С.А.Н.А.Ж БАЙНА. Г.Э.Х.Д.Э.Э Б.И И.Х Х.У.В.И.А Х.И.Ч.Э.Э.С.Э.Н Х.Ү.Н ЮМАА Г.А.Н.Ц.Х.А.Н Ө.Ө.Р.И.Й.Г.Ө.Ө Л Б.О.Д.О.О.Д Б.А.Й.С.А.Н Б.А.Й.Н.А ГЭСЭН м.с.э и.р.с.э.н б.о.о.ж ү.х.э.ж г.а.л.з.у.у.р.а.х ш.а.х.с.а.н. Одоо бол х.а.р.а.х.а.а.с з.э.в.ү.ү х.ү.р.ч байна. А.ж.л.ы.н.х нь г.а.з.р.ы.н э.г.ч х.ү.ү.х.э.н э.р.г.ү.ү.л.э.э.д байгаа гэж т.а.й.л.б.а.р.л.а.х юм.

Э.р.э.г.т.э.й д.у.р.т.а.й б.и.ш бол э.р.э.г.т.э.й х.ү.н н.ү.ү.р ө.г.ө.х.г.ү.й бол э.м.э.г.т.э.й тэгж у.л.а.й.р.а.а.д б.а.й.х.г.ү.й байлгүй дээ. Би т.э.г.э.э.д ө.ө.р.и.й.г.ө.ө нэг т.о.л.и.н.д х.а.р.л.а.а н.а.д.а.д ө.ө.л.ө.ө.д б.а.й.х юм а.л.г.а.а ц.а.р.а.й бол ц.а.р.а.й б.и.е бол б.и.е н.а.д.а.д байна. Б.у.с.а.д ш.и.г а.ж.и.л.г.ү.й г.э.р.и.й.н а.в.г.а.й б.и.ш. У.д.и.р.д.а.х а.л.б.а.н т.у.ш.а.а.л.т.а.й. Би о.д.о.о я.а.х ё.с.т.о.й вэ х.а.р.а.х.а.а.с д.у.р.г.ү.й х.ү.р.ч байна. Х.и.й.с.э.н ү.й.л.д.э.л б.о.л.г.о.н нь х.у.д.л.а.а с.а.н.а.г.д.а.ж байна. Н.а.д.а.д ч.и.н с.э.т.г.э.л.э.э.с.э.э з.ө.в.л.ө.г.ө.ө ө.г.н.ө гэж н.а.й.д.а.ж б.а.й.н.а б.а.я.р.л.а.л.а.а…

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!