зөвлөгөө

ХЭРЭВ БИ Х.Ү.Ү.Х.ДЭЭ АВАХУУЛЧИХВАЛ Н.А.С.А.А.АРАА Х.А.Р.А.М.САЖ А.М.Ь.Д.Р.АХ БОЛОВ УУ?

Сайн байцгаана уу. Би о.д.о.о 23 н.а.с.т.а.й өөрийн гэсэн м.э.р.г.э.ж.и.л.т.э.й б.ү.с.г.ү.й. Одоо г.у.р.в.а.н н.а.с.т.а.й о.х.и.н.т.о.й. Н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө ө.н.г.ө.р.с.ө.н 2 сард с.а.л.с.а.н. Бид 2 м.а.ш у.д.а.а.н хамт а.м.ь.д.а.р.с.а.н бөгөөд х.ү.ү.х.э.д.т.э.й хэрнээ с.ү.ү.л.и.й.н н.э.г ж.и.л ш.а.х.а.м о.й.л.г.о.л.ц.о.х.о.о б.о.л.ь.ж, н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь н.а.м.а.й.г х.у.у.р.ч эхэлсэн.

Би о.х.и.н.ы.х.о.о т.ө.л.ө.ө ө.ө.р.и.й.г.ө.ө б.а.р.ь.ж, г.э.р б.ү.л.э.э э.л.э.г б.ү.т.э.н ү.л.д.э.э.х гэж ө.ө.р.и.й.г.ө.ө ө.ө.р.ч.и.л.х.ө.ө.с эхлэээд маш олон а.л.х.а.м.ы.г х.и.й.с.э.н боловч н.ө.х.ө.р у.д.а.а дараа ө.ө.р ө.ө.р б.ү.с.г.ү.й.ч.ү.ү.д.т.э.й у.у.л.з.а.ж намайг х.у.у.р.ч, с.ү.ү.л.д.э.э э.л.д.э.в ө.в.ч.и.н авч и.р.с.э.э.р э.ц.э.с.т нь э.р.г.э.л.т б.у.ц.а.л.т.г.ү.й с.а.л.а.х.а.а.р ш.и.й.д.с.э.н юм.

Гэтэл с.а.р.ы.н д.а.р.а.а би ж.и.р.э.м.с.э.н болсноо м.э.д.э.э.д н.ө.х.ө.р.т.ө.ө хэлсэн. И.н.г.э.х.э.д т.э.р маш у.х.а.а.л.а.г.а.а.р х.ү.л.э.э.ж авсан. Д.а.х.и.ж а.м.ь.д.р.а.л.а.а ү.р.ж я.в.а.х.г.ү.й намайг у.у.ч.л.а.а.р.а.й х.о.ё.у.л.а.а х.о.ё.р х.ү.ү.х.э.д.т.э.й.г.э.э с.а.й.х.а.н а.м.ь.д.а.р.н.а.а гэсээр ов.о.о д.а.ж.г.ү.й гурван с.а.р г.а.р.у.й х.у.г.а.ц.а.а ө.н.г.ө.р.с.ө.н юм.

Гэтэл с.а.р.ы.н ө.м.н.ө д.а.х.и.н нэг б.ү.с.г.ү.й.т.э.й явж о.д.о.о тэр нь ж.и.р.э.м.с.э.н тэр х.о.ё.р х.а.м.т д.а.р.х.а.н.д а.м.ь.д.р.а.х.а.а.р явчихсан. Би о.д.о.о т.э.р х.ү.н.и.й а.р.а.а.с з.у.у.р.ч г.ү.й.х б.о.д.о.л үнэндээ а.л.г.а. Харин о.х.и.н.д.о.о т.э.т.г.э.м.ж т.о.г.т.о.о.л.г.о.ж н.а.с.а.н.д х.ү.р.т.э.л нь бүх з.ү.й.л.и.й.г х.и.й.л.г.э.н.э. Харин о.д.о.о нэг л а.с.у.у.д.а.л байна. Би х.э.в.л.и.й.д.э.э байгаа ү.р.э.э я.а.х вэ.

Ганцаараа 2 х.ү.ү.х.э.д.т.э.й ү.л.д.э.х х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й бас а.й.м.а.р байна. Яг ү.н.э.н.д.э.э б.и м.а.ш м.у.у э.м.э.г.т.э.й юм л даа. С.а.я.х.а.н э.м.н.э.л.э.г о.р.ж х.ү.ү.х.д.э.э а.в.х.у.у.л.а.х ямар а.р.г.а б.а.й.г.а.а.а.г а.с.у.у.с.а.н. Гэтэл э.м.ч о.д.о.о т.о.м.о.р.ч.и.х.с.о.н болохоор а.б.о.р.т х.и.й.х б.о.л.о.м.ж.г.ү.й гэсэн. Харин ү.р з.у.л.б.у.у.л.а.х нэг а.р.г.а л б.а.й.г.а.а ю.м байх. Би ө.ө.р.т.ө.ө и.т.г.э.л.г.ү.й з.о.р.и.г.г.ү.й б.о.л.ч.и.х.о.о.д байна.

Одоохондоо о.х.и.н.о.о х.ү.н.и.й з.э.р.э.г.т.э.й а.в.ч я.в.а.х ч.а.д.а.л л н.а.д.а.д байна. Б.ү.с.г.ү.й.ч.ү.ү.д.э.э, з.о.в.л.о.н о.й.л.г.о.д.о.г э.э.ж.ү.ү.д.э.э надад я.а.х ё.с.т.о.й.г минь з.ө.в.л.ө.ө.ч. М.э.д.э.э.ж х.ү.н ү.х гэвэл д.а.г.а.а.д ү.х.д.э.г тийм э.м.э.г.т.э.й б.и биш. Т.и.й.м.э.э.с т.а б.ү.х.н.и.й.х.э.э өгсөн з.ө.в.ө.л.г.ө.ө.г н.а.д.а.д ө.ч.ү.ү.х.э.н ч б.о.л.о.в т.у.с.л.а.х байх гэж н.а.й.д.а.ж байна.

Миний с.о.н.с.с.о.н.о.о.р т.а.в, з.у.р.г.а.а.н с.а.р.т.а.й х.ү.м.ү.ү.с х.ү.ү.х.д.э.э а.в.х.у.у.л.д.а.г юм билээ. Би одоо д.ө.р.в.ө.н с.а.р.т.а.й х.ү.ү.х.д.э.э а.в.х.у.у.л.ч.и.х.а.а.д дараа нь ү.р.г.э.л.ж х.а.р.а.м.с.а.ж а.м.ь.д.р.а.х б.о.л.о.х байх. Бас б.и х.э.з.э.э н.э.г.э.н ц.а.г.т ө.н.д.и.й.н.ө тэр ц.а.г.т энэ н.ү.г.л.и.й.н.х.э.э ө.ч.ү.ү.х.э.н хэсгийг х.а.й.р х.а.л.а.а.м.ж.а.а.р д.у.т.а.ж яваа х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.д т.ө.л.ж а.м.ь.д.а.р.н.а гэж өөртөө а.м.л.а.с.а.н.

энэ бол х.э.з.э.э ч ө.ө.р.ч.л.ө.гд.ө.х.г.ү.й ү.н.э.н. Би х.ү.ү.х.д.э.д х.а.й.р.т.а.й… Энэ ц.а.г.т ч би х.ү.ү.х.д.и.й.н.х.э.э төлөө з.ү.р.х ш.и.м.ш.и.р.э.н у.й.л.ж байна. Миний х.ү.ү ө.ч.ү.ү.х.э.н дотор г.а.р.г.а.ж, а.м.ь.д.р.а.л.а.а б.у.р.у.у с.о.н.г.о.с.о.н э.э.ж.и.й.г.э.э ө.р.ш.ө.ө.х б.о.л.т.у.г.а.й…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!