зөвлөгөө

ЖИРЭМСЭНИЙ ХЯНАЛТАНД ОРОХОД Т.Э.М.Б.Ү.Ү ГЭЭД Ө.В.Ч.И.Н И.Л.Р.ЭВ. ГАЙХААД НӨХӨРӨӨСӨӨ АСУУТАЛ… АРАЙЧДЭЭ…

Сайн байна уу би 30 н.а.с.т.а.й 2 х.ү.ү.х.э.д.т.э.й н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө а.м.ь.д.р.а.а.д. 5 ж.и.л болж байна. М.а.н.а.й н.ө.х.ө.р уг нь и.х с.а.й.н х.ү.н 2 х.ү.ү.х.э.д.д.э.э м.а.ш и.х х.а.й.р.т.а.й. Гэвч би э.х.н.и.й х.ү.ү.х.д.э.э т.ө.р.ү.ү.л.э.э.д хэдхэн с.а.р.т.а.й о.й х.ү.р.э.э.г.ү.й а.х.и.а.д ж.и.р.э.м.с.э.н 3 с.а.р.т.а.й.д нь ш.и.н.ж.и.л.г.э.э.н.д.э о.р.о.х.о.д зүгээр байж байгаад 7 сартай д.а.в.т.а.н ш.и.н.ж.и.л.г.э.э.н.д ороход т.э.м.б.ү.ү гээд б.э.л.г.и.й.н з.а.м.ы.н х.а.л.д.в.а.рт ө.в.ч.и.н и.л.э.р.с.э.н.

Тэгээд б.ө.ө.н юм болсон м.а.н.а.й х.ү.н ч х.ү.л.э.э.н з.ө.в.ш.ө.ө.р.с.ө.н. А.р.х.и у.у.г.а.а.д с.о.г.т.у.у байхдаа н.эг у.д.а.а тийм з.ү.й.л б.о.л.ч.и.х.ж.э.э а.х.и.ж т.и.й.м з.ү.й.л болохгүй э.н.э т.э.р гээд г.у.й.с.а.н би ч ж.а.а.х.а.н х.ү.ү.х.э.д.т.э.й а.х.и.а.д т.о.м г.э.д.э.с.т.э.й и.н.г.э.л.э.э тэглээ гээд а.а.в д.э.э.р.э.э о.ч.и.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й тэр я.в.д.л.ы.г нь ө.н.г.ө.р.ө.ө.с.ө.н.

Хэдэн ж.и.л т.э.р.и.й.г б.о.д.о.ж ш.а.н.а.л.с.а.н.д.а.а тэгээд а.р.а.й г.а.й.г.ү.й болж б.а.й.т.а.л с.а.я.х.а.н 9 с.а.р.д н.э.г х.ү.ү.х.н.э.э.с м.с.ж и.р.э.д би ү.з.э.ж т.а.р.а.а.д а.х.и.а.д б.ө.ө.н юм болсон. Тэгээд н.ө.г.ө.ө х.ү.ү.х.э.н.т.э.й нь я.р.ь.с.а.н ч.и.н.ь т.а.н.а.й н.ө.х.ө.р чинь а.н.х м.и.н.и.й д.у.г.а.а.р.ы.г г.у.й.ж авсан тэгээд я.р.и.а.д у.у.л.з.и.й б.а.р.и.й гэж

г.у.й.г.а.а.д х.э.д.э.н у.д.а.а у.у.л.з.а.ж х.о.о.л.о.н.д о.р.ж к.а.р.о.а.к.е.д.э.ж явсан гэсэн. У.н.т.а.ж х.э.в.т.э.э.г.ү.й гэсэн. Би ч с.а.л.и.й гэж б.о.д.о.о.д х.э.д х.о.н.о.г т.у.с.д.а.а байсан т.э.г.с.э.н н.ө.х.ө.р ахиад х.э.л.д.э.г ү.г.с.э.э х.э.л.с.э.э.р г.у.й.г.а.а.д тэгж я.в.с.а.а.р бид б.у.ц.а.а.д н.и.й.л.с.э.н одоо х.э.д.э.н с.а.р с.а.й.х.а.н л байна. Б.ө.ө.н х.а.й.р х.а.л.а.м.ж ү.г.н.э.э.с гараад л.

Д.а.а.н.ч надад я.м.а.р ч и.т.г.э.л б.а.й.х.г.в.и болчихлоо. А.х.и.а.д х.э.з.э.э өөр х.ү.ү.х.н.и.й а.а.р.а.а.с г.ү.й.г.э.э.д явчих б..ол гэж б.о.д.о.г.д.о.о.д б.а.й.н.г.а х.а.р.д.а.а.д тэр х.ү.н.и.й.г ч ө.ө.р.и.й.г.ө.ө ч з.о.в.о.о.г.о.о.д х.э.ц.ү.ү юмаа. Хааяа ч б.ү.ү.р я.р.ш.и.г ө.ө.р.ө.ө ч а.д.и.л.х.а.н тэгээд ө.ө.р х.ү.н.т.э.й у.у.л.з.а.ж у.ч.р.а.а.д я.в.д.а.г ч ю.м.у.у гэж б.о.д.о.х юм.

Д.а.а.н.ч х.а.й.р.т.а.й б.о.л.о.х.о.о.р ч.а.д.а.х.г.ү.й юм. Э.р.э.г.т.э.й х.ү.м.ү.ү.с яагаад ийм т.1 б.а.й.д.г.и.й.н бэ ө.ө.р.и.й.г нь г.э.э.д х.а.й.р.л.а.а.д явж б.а.й.г.а.а х.ү.н.и.й.г г.о.м.д.о.о.г.о.д ө.ө.р.и.й.г нь т.ү.р.и.й.в.ч гэж х.а.р.ж байгаа х.ү.н рүү г.ү.й.г.э.э.д.

Би тийм ч я.а.х.а.а а.л.д.с.а.н а.м.ь.т.а.н б.и.ш намайг ө.д.ө.ж энэ т.э.р гэсэн х.ү.м.ү.ү.с б.а.й.ж л байна т.э.г.л.э.э гээд би ө.ө.р.и.й.г нь х.у.у.р.а.а.д я.в.а.х.г.ү.й а.м.ь.д.р.а.л.а.а 2 х.ү.ү.х.д.э.э б.о.д.о.о.л а.м.ь.д.а.р.ч байна. Ингээд ө.н.г.ө.р.с.ө.н з.ү.й.л.и.й.г б.о.д.о.х.о.о.р б.а.ч.и.м.д.а.а.д яахаа ч м.э.д.э.х.г.ү.й юм…

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!