зөвлөгөө

БИ С.Э.Р.Э.Л ИХТЭЙ Х.Ү.Н Л ДЭЭ. НЭГ УДАА Н.Ө.Х.Р.И.Й.Г МААНЬ 6 САРЫН ХУГАЦААТАЙ ГАДААД Я.В.С.А.Н ХОЙГУУР…

1.Би г.э.р б.ү.л.т.э.й болоод 15 ж.и.л б.о.л.ж б.а.й.г.а.а 2 х.ү.ү.х.э.д.т.э.й, т.о.г.т.с.о.н а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й нэгэн. Г.э.в.ч надад нэг б.э.р.х.ш.э.э.л.т.э.й а.с.у.у.д.а.л т.о.х.и.о.л.д.о.о.д байна. Би н.ө.х.р.ө.ө а.р.а.а.р нь т.а.в.ь.ч.и.х.л.а.а, гэхдээ бүүр г.э.р б.ү.л.э.э.р.э.э б.а.й.н.г.а у.у.л.з.а.ж байдаг н.а.й.з.т.а.й нь я.в.а.л.д.ч.и.х.с.а.н.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Би с.э.р.э.л и.х.т.э.й х.ү.н л дээ. Нэг у.д.а.а н.ө.х.р.и.й.г м.а.а.н.ь 6 сарын х.у.г.а.ц.а.а.т.а.й гадаад я.в.с.а.н х.о.й.г.у.у.р, тэр н.а.й.з нь о.р.о.л.д.о.о.д б.а.й.х.а.а.р нь түүний а.ж.и.л д.э.э.р о.ч.о.о.д с.е.к.с хийчихсэн. Миний с.э.р.э.л х.ө.д.л.ө.ө.д түүнийгээ д.а.р.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й ү.н.э.х.э.э.р х.э.ц.ү.ү байсан юм,

тэгээд с.а.й.н т.а.н.ь.ж м.э.д.э.х.г.ү.й х.ү.н.т.э.й с.е.к.с хийхээс ж.а.а.х.а.н ж.и.й.р.х.э.э.д д.а.х.и.н дахин н.а.д.т.а.й з.у.у.р.а.л.д.а.х.г.ү.й гэж б.а.т.т.а.й и.т.г.э.с.э.н б.о.л.о.х.о.о.р түүнийг с.о.н.г.о.ч.и.х.с.о.н юм. Бид н.э.г у.д.а.а х.и.й.ч.и.х.э.э.д д.а.х.и.н и.н.г.э.ж б.о.л.о.х.г.ү.й гэж т.о.х.и.р.о.о.д с.а.л.с.а.н. Ө.н.г.ө.р.с.ө.н 5 жилийн х.у.г.а.ц.а.а.н.д бид х.о.ё.р т.э.р я.в.д.л.ы.г н.а.м з.о.г.с.о.о.ж, т.а.г м.а.р.т.а.ж ч.а.д.с.а.н, м.а.н.а.й г.э.р б.ү.л.ү.ү.д ч байнга у.у.л.з.а.ж байсан.

Гэтэл с.а.я.х.а.н н.э.г у.д.а.а н.ө.х.р.и.й.г м.а.а.н.ь х.ө.д.ө.ө я.в.с.а.н х.о.й.г.у.у.р н.а.м.а.й.г н.э.г б.а.я.р т.э.м.д.э.г.л.э.э.д я.в.ж б.а.й.х ү.е.д т.э.р н.а.м.а.й.г д.а.х.и.н о.р.о.л.д.о.о.д бид т.ү.ү.н.и.й м.а.ш.и.н д.о.т.о.р нэг ш.ө.н.и.й.г ө.н.г.ө.р.ө.ө.ч.и.х.л.ө.ө. Би б.о.л.ж ө.н.г.ө.р.с.ө.н я.в.д.л.ы.г б.а.р.а.г б.ү.р.э.н с.а.н.а.ж байгаа ч с.о.г.т.у.у.д.а.а л а.ш.и.г.л.у.у.л.ч.и.х.л.а.а гэж б.о.д.о.г.д.о.о.д ха.р.а.м.с.а.а.д байгаа.

Н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь г.э.р б.ү.л.и.й.н г.а.д.у.у.р э.л.д.э.в а.с.у.у.д.а.л.г.ү.й, б.а.р.а.г ш.ө.н.ө б.ү.р с.е.к.с х.и.й.д.э.г, а.м..ь.д.р.а.л.ы.н.х.а.а л төлөө х.а.м.а.г ц.а.г.а.а а.ж.и.л.д.а.а з.а.р.ц.у.у.л.д.г.и.й.г нь би о.й.л.г.о.д.о.г ч гэсэн ү.ү.р.э.э.р г.а.р.а.а.д ш.ө.н.ө д.ө.л.ө.ө.р о.р.ж и.р.д.э.г а.ж.л.а.а.с нь бас з.а.л.х.а.а.д б.а.й.д.а.г юм. Үүнээс нь б.о.л.о.о.д б.и т.ү.ү.н.д з.ө.в.ш.ө.ө.р.ч.и.х.с.ө.н юм б.о.л.о.в уу.

Би н.ө.х.р.ө.ө д.а.х.и.н х.э.з.э.э ч х.у.у.р.а.х.г.ү.й гэж х.а.т.у.у ш.и.й.д.с.э.н. Г.э.в.ч н.а.й.з.д.а.а болон н.а.д.а.д б.ү.р.э.н и.т.г.э.ж байгаа, н.ү.ү.р д.ү.ү.р.э.н и.н.э.э.г.э.э.д с.у.у.ж байгаа н.ө.х.р.ө.ө х.а.р.а.х.а.а.р ө.р з.ү.р.х ө.м.р.ө.ө.д байх юм. Бас э.н.э т.э.р ю.м у.н.ш.и.х.а.а.р н.а.й.з.ы.н.х.а.а э.х.н.э.р.и.й.г о.р.о.л.д.д.о.г э.р.и.й.г “а.д.г.и.й.н э.р” гэж гэж б.и.ч.с.э.н байх юм. Би ү.н.э.х.э.э.р а.д.г.ы.н э.р.т.э.й я.в.а.л.д.ч.и.х.а.в уу? та б.ү.х.н.и.й с.э.т.г.э.г.д.л.и.й.г с.о.н.с.м.о.о.р байна.

2.Э.р.ч.ү.ү.д ю.у.н.ы т.ө.л.ө.ө н.у.у.ц а.м.р.а.г.т.а.й б.а.й.д.а.г юм бэ? Тэд х.э.з.э.э ч э.х.н.э.р.э.э.с.э.э с.а.л.а.х.г.ү.й, т.э.г.с.э.н х.и.р.н.э.э б.а.с н.э.г э.м.э.г.т.э.й.н а.м.ь.д.р.а.л.а.а.р д.а.в.х.а.р т.о.г.л.о.н.о. Х.ү.н.т.э.й с.у.у.я, би а.м.ь.д.р.а.л.а.а б.о.д.ъ.ё гэхэд нь с.о.н.с.о.х.ы.г ч х.ү.с.э.х.г.ү.й. Нэг л ө.д.ө.р э.х.н.э.р нь б.а.й.г.а.а г.а.з.а.р нь о.ч.и.н н.у.у.ц а.м.р.а.г.т.а.й нь ү.й.л.д.э.л дээр нь б.а.р.и.а.д, с.а.л.н.а нтр г.э.х.э.э.р

“с.а.л.а.х.г.ү.й ээ, энэ х.ү.ү.х.э.н л б.и.д.э.н.д г.а.й боллоо” гээд ш.а.л.н.ы а.л.ч.у.у.р.н.а.а.с д.о.р ү.з.э.ж д.о.р.о.м.ж.и.л.н.о. Т.э.г.с.н.э.э с.ү.ү.д.э.р нь ч д.а.л.д о.р.о.о.г.ү.й ш.а.х.а.м б.а.й.х.а.д э.р.г.э.э.д “х.а.й.р.т.а.й д.у.р.т.а.й, х.а.й.р нь ч.а.м.а.й.г.а.а о.р.х.и.х.г.ү.й, м.и.н.и.й а.н.х.н.ы х.а.й.р, н.а.н.д.и.н э.р.д.э.н.э м.и.н.ь” гэнэ. Энэ я.г я.м.а.р с.а.н.а.а.т.а.й х.ү.н з.о.в.о.о.г.ч вэ?

Энэ б.ү.х.э.н м.и.н.и.й н.а.й.з.а.д ү.н.э.х.э.э.р т.о.х.и.о.л.д.о.о.д байгаа, о.д.о.о н.а.й.з м.и.н.ь х.ү.н.д б.а.й.д.а.л.д о.р.ч.о.о.д байгаа у.ч.р.а.а.с би з.ү.г.э.э.р с.у.у.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й та б.ү.х.н.э.э.с.э.э с.э.т.г.э.л.и.й.н д.э.м х.ү.с.э.н э.н.э з.а.х.и.д.л.ы.г б.и.ч.и.ж с.у.у.н.а. Одоо н.а.й.з.и.й.г м.и.н.ь а.ж.л.ы.н.х.а.н нь а.й.л г.э.р ү.й.м.ү.ү.л.э.г.ч б.у.з.а.р х.ү.ү.х.э.н г.э.э.д я.р.и.х ч х.ү.н о.л.д.о.х.г.ү.й ямар и.х г.а.н.ц.а.а.р.д.а.л.д б.а.й.г.а.аг н.а.й.з.и.й.н х.у.в.и.а.р би л о.й.л.г.о.х ю.м д.а.а.

Э.х.н.э.р.т.э.й х.ү.н д.э.м.и.й гэж би з.ө.н.д.ө.ө х.э.л.с.э.н б.о.л.о.в.ч н.а.й.з м.и.н.ь тэр х.ү.н д.ү.р.с.т.э.д ү.н.э.н с.э.т.г.э.л.э.э.с.э.э х.а.й.р.т.а.й б.о.л.о.х.о.о.р я.а.ж ч б.о.л.д.о.г.г.ү.й байлаа. Г.э.х.д.э.э х.а.а.я.а ү.г.э.н.д м.и.н.ь о.р.о.н г.а.н.ц н.э.г х.ү.н.т.э.й т.а.н.и.л.ц.а.х б.о.л.о.х.о.д тухай б.ү.р н.ө.г.ө.ө х.ү.н д.ү.р.с.т я.г л н.ө.х.ө.р шиг нь х.а.р.д.а.н д.а.в.х.и.ж и.р.э.н м.а.ш.и.н.д.а.а с.у.у.л.г.а.ж авч явна.

Сүүлдээ и.й.м их х.а.й.р.т.а.й х.ү.н э.х.н.э.р.э.э.с.э.э с.а.л.а.а.д и.р.э.х ю.м б.а.й.х даа гэж и.т.г.э.ж э.х.э.л.с.н.и.й.г яана. Н.а.й.з м.а.а.н.ь энэ х.ү.н.т.э.й 7 ж.и.л б.о.л.с.о.н б.о.л.о.х.о.о.р и.т.г.э.ж э.х.э.л.х.э.э.с ч яахав. Э.н.э х.ү.н я.г я.а.х г.э.э.д б.а.й.с.н.ы.г ү.н.э.н.д.э.э би о.й.л.г.о.х.г.ү.й байна. О.д.о.о м.и.н.и.й н.а.й.з.и.й.н а.м.ь.д.р.а.л т.а.м б.о.л.с.о.о.н.

Ү.р.г.э.л.ж у.й.л.н.а, а.ж.л.ы.н.х.а.н.д.а.а д.о.р.о.м.ж.л.у.у.л.н.а, м.ө.н.х.и.й.н с.т.р.е.с.с.т.э.й. С.а.я.х.а.н я.д.а.р.г.а.а.н.ы у.л.м.а.а.с э.м.н.э.л.э.г.т м.э.д.р.э.л.и.й.н т.а.с.а.г.т х.э.в.т.э.н э.м.ч.л.ү.ү.л.с.э.н. Э.м.ч.л.ү.ү.л.э.э.д ч н.э.м.э.р.г.ү.й, т.о.л.г.о.й.н.ы.х нь о.р.о.й з.у.л.а.й х.а.в.и.а.р.а.а п.э.м.б.и.й.г.э.э.д х.ө.ө.г.ө.ө.д х.а.в.а.н.т.а.й юм шиг б.о.л.ч.и.х.с.о.н. Энэ а.м.ь.д.р.а.л.д э.м.э.г.т.э.й х.ү.н л з.о.в.о.х ю.м д.а.а…

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!