зөвлөгөө

Н.Ө.Х.Р.И.Й.Н.Х.Ө.Ө Н.АЙЗТАЙ НЬ ХОЛБООТОЙ БОЛЖ ХААЯА У.У.Л.ЗАЖ У.Н.Т.Д.А.Г БОЛСОН…

Сайн байна уу. Та б.ү.х.э.н.д ө.д.р.и.й.н м.э.н.д х.ү.р.г.э.е ээ. Би о.д.о.о 27 н.а.с.т.а.й, х.у.в.и.а.р.а.а б.и.з.н.е.с хийдэг э.м.э.г.т.э.й л дээ. Н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө а.н.х о.ю.у.т.а.н б.а.й.х.д.а.а т.а.н.и.л.ц.а.а.д х.а.м.т а.м.ь.д.а.р.ч эхэлсэн. Одоо 6 ж.и.л б.о.л.ж байна.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Ө.м.н.ө нь х.ү.н.т.э.й у.н.т.а.ж ү.з.э.э.г.ү.й б.а.й.х.д.а.а н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө т.а.н.и.л.ц.а.а.д у.н.т.а.ж байсан. Тэгээд х.а.м.т а.м.ь.д.р.а.х.а.д н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь х.а.л.а.м.ж.т.а.й сайхан с.э.т.г.э.л.т.э.й с.а.й.н х.ү.н. Нэг т.о.м а.с.у.у.д.а.л б.а.й.д.а.г нь х.а.м.т а.м.ь.д.а.р.с.а.н өдрөөс х.о.й.ш н.а.д.т.а.й у.н.т.а.х нь ц.ө.ө.р.с.ө.н.

С.а.р.д нэг, х.о.ё.р с.ү.ү.л.д.э.э ж.и.л.д н.э.г, х.о.ё.р о.д.о.о б.ү.р у.н.т.а.а.г.ү.й 3 ж.и.л б.о.л.ж байна. Э.х.л.э.э.д н.а.д.а.д ү.ү.н.и.й.г.э.э т.а.й.л.б.а.р.л.а.х.д.а.а б.э.л.э.г э.р.х.т.э.н нь маш и.х ө.в.д.д.ө.г, х.ү.н.т.э.й у.н.т.а.х с.о.н.и.р.х.о.л.г.ү.й гэж хэлсэн. Тэгээд хамт э.м.н.э.л.э.г явж ү.з.ү.ү.л.ж х.а.р.у.у.л.ъ.я гэхээр е.р.д.ө.ө я.в.ж ө.г.д.ө.г.г.ү.й.

Сүүлдээ б.и б.ү.р а.р.г.а.а б.а.р.а.а.д ү.з.ү.ү.л.ж х.а.р.у.у.л.ъ.я гэж х.э.л.э.х.э.э ч б.а.й.с.а.н. Тэгээд ө.ө.р.и.й.н.х.ө.ө д.о.т.н.ы н.а.й.з н.ө.х.ө.д.д.ө.ө энэ тухайгаа я.р.и.х.а.д н.ө.х.р.и.й.г м.а.а.н.ь г.о.м.о юмуу б.э.л.г.и.й.н г.а.ж с.о.н.и.р.х.о.л.т.о.й б.а.й.х гэсэн. Би м.а.ш и.х ц.о.ч.и.р.д.с.о.н.

Гэхдээ б.и н.ө.х.ө.р.т.ө.ө х.а.й.р.т.а.й т.ү.ү.н.и.й.х.э.э х.ү.ү.х.д.и.й.г т.ө.р.ү.ү.л.э.э.д с.а.й.х.а.н а.м.ь.д.р.а.х.ы.г х.ү.с.д.э.г. Тэгээд ж.и.л.и.й.н ө.м.н.ө бид 2 я.р.и.л.ц.а.ж б.а.й.г.а.а.д н.э.г х.ү.ү ө.р.г.ө.ж авсан юм. Одоо 2 н.а.с.т.а.й. Ү.н.э.х.э.э.р биднээс г.а.р.а.а.г.ү.й ч бид ө.ө.р.с.д.ө.ө.с.ө.ө ч и.л.ү.ү х.ү.ү.г.э.э х.а.й.р.а.л.д.а.г.

Гол нь би н.ө.х.р.ө.ө х.ү.ү.х.э.д.т.э.й б.о.л.ч.и.х.в.о.л б.а.с э.м.ч.и.д очиж ү.з.ү.ү.л.ж ш.а.л ө.ө.р б.о.л.о.х б.а.й.х гэж бодсон т.э.г.т.э.л яг л х.э.в.э.э.р.э.э. З.а.н а.а.ш с.э.т.г.э.л с.а.н.а.а.н.ы х.у.в.ь.д ү.н.э.х.э.э.р с.а.й.н х.ү.н л дээ. Г.э.х.д.э.э л с.е.к.с.и.й.н х.у.в.ь.д я.м.а.р х.ү.н бэ г.э.д.г.и.й.н би о.й.л.г.о.х.г.ү.й б.а.й.н.а.

6 ж.и.л х.а.м.т а.м.ь.д.р.а.х.а.д 4, 5-х.а.н у.д.а.а л у.н.т.а.х гэж х.и.ч.э.э.ж у.н.т.с.а.н б.о.л.ж байсан. Одоо би х.а.м.г.и.й.н ч.у.х.а.л з.ү.й.л.э.э та б.ү.х.н.э.э.с а.с.у.у.я. Би э.н.э з.у.н н.а.й.з х.ү.ү.х.э.н б.о.л.о.н х.ү.ү.т.э.й.г.э.э а.м.р.а.л.т.а.н.д я.в.с.а.н юм л даа. Х.ү.ү.г.э.э о.р.о.й у.н.т.у.у.л.ч.а.а.д н.а.й.з.т.а.й.г.а.а г.а.д.а.а ж.а.а.х.а.н с.у.у.с.а.н юм.

Тэнд н.а.й.з х.ү.ү.х.н.и.й м.а.а.н.ь н.ө.х.ө.р нь н.э.г н.а.й.з.т.а.й.г.а.а б.а.с и.р.э.э.д б.и.д 4 ж.а.а.х.а.н п.и.в.о у.у.ж э.л.д.э.в.и.й.г я.р.ь.ж суулаа. Тэр ө.д.р.ө.ө.с х.о.й.ш н.а.й.з.и.й.н н.ө.х.р.и.й.н н.а.й.з.т.а.й нь х.о.л.б.о.о.т.о.й б.о.л.ж х.а.а.я.а у.у.л.з.а.ж у.н.т.д.а.г болсон. Тэр з.а.л.у.у г.а.н.ц б.и.е, б.а.с н.а.м.а.й.г н.ө.х.ө.р.т.э.й гэдгийг м.э.д.н.э.

Би з.ө.в.х.ө.н х.а.а.я.а у.у.л.з.а.ж у.н.т.а.ж б.а.й.я гэж б.о.д.с.о.н. Түүнээс ө.ө.р надад х.ү.с.э.х ю.м б.а.й.х.г.ү.й. Энэ х.а.р.и.л.ц.а.а ү.р.г.э.л.ж.и.л.с.э.э.р 2 с.а.р г.а.р.а.н болсон. М.э.д.э.э.ж н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь г.а.д.а.р.л.а.а.г.ү.й. Т.э.г.т.э.л н.ө.г.ө.ө з.а.л.у.у.г.а.а.с б.ү.р.м.ө.с.ө.н х.а.р.и.л.ц.а.а.г.а.а с.а.л.г.а.а.д с.а.р б.о.л.с.н.ы д.а.р.а.а б.и ж.и.р.э.м.с.э.н г.э.д.г.э.э мэдлээ. Би э.н.э х.ү.ү.х.д.э.э ү.н.э.х.э.э.р т.ө.р.ү.ү.л.э.х.и.й.г х.ү.с.ч байна.

Гэтэл н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь ю.у г.э.ж б.о.д.о.х бол? Энэ а.с.у.у.д.а.л.д ямар н.э.г.э.н г.а.р.ц б.а.й.г.а.а б.о.л.о.в уу? Тэр г.а.р.ц н.ь н.ө.х.ө.р м.и.н.и.й 2 н.а.с.т.а.й х.ү.ү, х.э.в.л.и.й.д м.и.н.ь т.о.р.н.и.ж байгаа б.я.х.ц.а.н ү.р бид 4-г ц.а.а.ш.и.д с.а.л.г.а.х.г.ү.й.г.э.э.р х.а.м.т б.а.й.л.г.а.х тийм г.а.р.ц б.а.й.г.а.а.с.а.й. Би н.ө.х.ө.р.т.ө.ө я.а.ж х.э.л.э.х вэ? Надад т.у.с.л.а.а.ч…

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!