зөвлөгөө

НӨХӨРИЙНХӨӨ ӨРӨӨНД ОРТОЛ МАНАЙ АЖЛЫН Х.Ү.Ү.Х.Э.НТЭЙ ЯГ ИД ДУНДАА ОРЧИХСОН…

Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Одоогоос 11 ж.и.л.и.й.н ө.м.н.ө н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө с.у.у.ж 2 х.ө.ө.р.х.ө.н о.х.и.д.ы.н э.э.ж а.а.в б.о.л.ц.г.о.о.с.о.н. 11 ж.и.л гэдэг ү.н.э.х.э.э.р м.и.н.и.й х.у.в.ь.д т.а.м.д д.и.в.а.а.ж.и.н.г х.о.с.л.у.у.л.с.а.н а.м.ь.д.р.а.л байлаа.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Х.ү.н а.н.х.н.а.а.с.а.а х.ү.н.т.э.й с.у.у.х гэж байгаа бол с.э.т.г.э.л.и.й.н х.ө.ө.р.л.ө.ө.р б.и.ш маш сайн э.р.э.г.ц.ү.ү.л.ж ээж а.а.в а.х.а.н д.ү.ү.с.э.э.с.э.э асууж байж ш.и.й.д.в.э.р г.а.р.г.а.х х.э.р.э.г.т.э.й юм шигээ. Ингээд о.л.о.н юм н.у.р.ш.и.л.г.ү.й та б.ү.х.н.э.э.с.э.э з.ө.в.л.ө.г.ө.ө а.в.а.х гэсэн ю.м аа.

Би нэг х.у.в.и.й.н б.а.й.г.у.у.л.л.а.г.т а.ж.и.л.д.а.г юм и.х о.л.о.н х.ү.ү.х.н.ү.ү.д.т.э.й а.ж.и.л.д.а.г болохоор саяхан б.а.й.ш.и.н б.а.р.и.а.д тэрэндээ н.а.й.р х.и.й.с.э.н юмаа. Манай а.ж.л.ы.н г.а.з.р.ы.н э.г.ч х.ү.ү.х.э.д.т.э.й.г.э.э ирж х.о.н.о.с.о.н юм. Т.э.г.с.э.н өглөө 7 ц.а.г.т х.ү.ү.х.э.д нь у.й.л.а.а.д э.э.ж.и.й.г.э.э х.а.й.г.а.а.д байхаар нь э.э.ж нь х.ү.ү.х.д.э.э о.р.х.и.о.д я.в.с.а.н ю.м б.а.й.х даа гээд х.а.й.с.а.н б.а.й.д.а.г.г.ү.й м.а.н.а.й н.ө.х.ө.р ч байддагүй.

Tэгэхлээр нь м.а.ш.и.н.д б.а.й.г.а.а юм б.о.л.в.у.у гээд а.р т.а.л.ы.н х.а.а.л.г.ы.г о.н.г.о.й.л.о.г.с.о.н чинь ю.у в.э м.а.н.а.й н.ө.х.ө.р т.э.р.э.н.т.э.й х.ө.х.ө.в.ч.и.й.н т.а.й.л.ц.а.н х.ө.х.и.й.г нь б.а.р.и.а.д у.н.т.а.ж б.а.й.д.а.г юм даа. У.у.р х.ү.р.э.э.д л х.о.ю.у.л.а.н.г.и.й.н г.а.р.г.а.а.д л б.ө.ө.н юм б.о.л.с.о.н ч.и.н.ь н.ө.г.ө.ө э.г.ч с.а.н.а.а нь з.о.в.с.о.н б.а.й.р.т.а.й юм х.э.л.э.х.г.ү.й х.а.р.и.н н.ө.х.ө.р х.о.х.ь чинь чи х.а.н.г.а.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й ю.м ч.и.н.ь ө.ө.р х.ү.н.э.э.р х.а.н.г.у.у.л.ж байна гээд л н.а.д руу д.а.й.р.а.а.д л ү.н.э.х.э.э.р ш.и.в.ш.и.г.т.э.й.

Энэ 11 ж.и.л.и.й.н х.у.г.а.ц.а.а.н.д манай а.ж.л.ы.н 2 х.ү.н.т.э.й энэ я.в.д.л.ы.г н.э.м.э.э.д 3 д.а.х.ь т.о.х.и.о.л.д.о.л нь. Тэр т.о.о.л.о.н.д.о.о надад б.а.р.и.г.д.а.н о.д.о.о б.о.л.и.й с.а.л.и.й л гэж б.о.д.о.ж байна. Т.э.г.с.э.н н.ө.г.ө.ө а.ж.л.ы.н г.а.з.р.ы.н х.ү.ү.х.э.н м.а.н.а.й а.ж.и.л.ч.и.д.а.д н.ө.х.ө.р нь н.а.д руу д.а.й.р.а.а.д би э.с.э.р.г.ү.ү.ц.э.э.д и.й.м юм б.о.л.ч.и.х.л.о.о гээд я.р.и.а.д я.в.а.х юм. Ү.н.э.х.э.э.р а.ж.и.л дээрээ ш.и.в.ш.и.г.э.э х.у.т.г.а.с.а.н х.ү.ү.х.э.н л б.о.л.ж х.у.в.и.р.л.а.а.

Тэрнээс гадна н.ө.х.ө.р ө.ө.р.ө.ө юу ч ү.г.ү.й м.и.н.и.й а.х д.ү.ү.г.и.й.н м.ө.н.г.ө.ө.р б.а.й.ш.и.н б.а.р.и.у.л.ч.и.х.а.а.д одоо н.а.д.а.д н.а.а.д м.а.ш.и.н.а.а з.а.р.а.а.д б.а.й.ш.и.н.г.и.й.н.х.а.а м.ө.н.г.и.й.г т.ө.л.ө.ө.р.э.й энэ ч.и.н.ь м.и.н.и.й б.а.й.ш.и.н гээд б.и.д 3 х.ө.ө.г.ө.ө.д байх юм. Би одоо я.а.в.а.л д.э.э.р вэ з.ө.в.л.ө.г.ө.ө ө.г.ө.ө.ч…

Сайн байна уу? Г.о.л а.с.у.у.д.а.л юу вэ г.э.х.э.э.р с.а.л.с.а.н н.ө.х.ө.р б.а.й.ж б.а.й.г.а.а.л з.а.л.г.а.а.л э.э.л.ж.и.т ү.л.г.э.р.э.э я.р.и.а.д э.с.в.э.л х.ү.р.э.э.д ирэхийн. Б.и.д 2 х.а.м.т а.м.ь.д.р.а.а.д 8 ж.и.л болсон 2 с.а.й.х.а.н х.ү.ү.х.э.д.т.э.й с.а.л.а.а.д ж.и.л г.а.р.а.н б.о.л.ж байна.

Ш.а.л.т.г.а.а.н нь я.в.а.л.д.д.а.г х.ү.ү.х.н.и.й.д.э.э а.м.ь.д.а.р.д.а.г болсон т.э.г.с.э.н д.а.н.д.а.а.л с.о.г.т.у.у я.р.ь.ж и.р.э.х юм. Энэ 2 х.ү.ү.х.д.э.э г.э.э.д б.а.й.г.а.а ш.и.н.ж үү? Н.ө.г.ө.ө.х.д.ө.ө х.ө.ө.г.д.ө.ө.д и.р.э.э.д байна уу? У.ч.р.ы.г нь ч о.й.л.г.о.х.о.о б.а.й.л.а.а яаж энэ с.у.н.ж.и.р.с.а.н б.а.й.д.л.ы.г д.у.у.с.г.а.х вэ?

Би с.а.л.а.а.д ө.ө.р э.р.т.э.й у.у.л.з.а.ж ч ү.з.с.э.н.г.ү.й а.н.х.н.ы м.а.а.н.ь э.р х.ү.н б.о.л.о.х.о.о.р ө.ө.р х.ү.н ч т.ө.с.ө.ө.л.ө.г.д.ө.х.г.ү.й юм. Тэгээд н.ү.ү.р ө.г.ө.х.г.ү.й гэж б.о.д.о.х.о.о.р 2 х.ү.ү.х.д.э.э б.о.д.о.о.д за л г.э.ч.и.х.и.й.н я.а.х ё.с.т.о.й б.а.й.д.г.и.й.н болоо?

Д.о.о.г т.о.х.у.у б.о.л.г.о.л.г.ү.й ч.и.н с.э.т.г.э.л.э.э.с.э.э м.э.д.э.х з.ү.й.л.э.э.с.э.э х.у.в.а.а.л.ч.а.а.ч. 1 м.ө.р у.с.а.н.д х.а.я.с.а.н ч.у.л.у.у ш.и.г а.л.г.а болох уу э.с.в.э.л х.ү.н.д б.у.л.а.а.л.г.а.с.а.н а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й.г.а.а э.р.г.э.ж з.у.у.р.а.л.д.с.а.а.р л байх уу? Э.р х.ү.н ү.р х.ү.ү.х.д.э.э гэж э.р.г.э.д.г.и.й.н б.о.л.у.у?…

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!