зөвлөгөө

Н.Ө.Х.Ө.Р.ӨӨСӨӨ ХҮСЭН ХҮЛЭЭДЭГ БАЙСАН Х.А.Й.Р Х.А.Л.А.МЖИЙГ ӨӨР З.А.Л.У.УГААС МЭДЭРСЭНДЭЭ БИ ЖАРГАЛТАЙ…

Сайн байцгаана уу? Би одоо 33 н.а.с.т.а.й н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө с.у.у.г.а.а.д 7 ж.и.л болж байна. 3 х.ү.ү.х.д.и.й.н э.э.ж х.ү.н. Энэ 7 ж.и.л.д б.и х.а.н.ь.т.а.й.г.а.а ж.а.р.г.а.л з.о.в.л.о.н.г х.а.м.т.д.а.а л т.у.у.л.с.а.н. Х.а.н.ь.д.а.а м.а.ш их х.а.й.р.т.а.й байлаа. М.а.н.а.й н.ө.х.ө.р м.а.ш а.й.х.т.а.р д.о.т.о.г.ш.о.о.г.о.о х.а.т.у.у з.ө.р.ү.ү.д г.ө.ж.ү.ү.д х.ү.н л дээ. Магадгүй б.а.г.а н.а.с.н.ы с.э.т.г.э.л.и.й.н ш.а.р.х дотроос нь з.о.в.о.о.д.о.г байх.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Я.н.з я.н.з.ы.н л о.р.о.л.д.л.о.г.о хийж ү.з.с.э.н б.о.л.о.в.ч ү.р д.ү.н ө.г.ө.ө.г.ү.й. Нэг ү.г.э.э.р э.н.э б.а.й.д.а.л х.а.н.д.л.а.г.а нь н.а.м.а.й.г и.х з.о.в.о.о.д.о.г надад х.а.л.у.у.н д.у.л.а.а.н.а.а.р х.а.н.д.д.а.г.г.ү.й а.в.т.о.м.а.т м.а.ш.и.н шиг л х.а.н.д.л.а.г.у.у.д ирдэг. С.а.й.х.а.н х.а.л.у.у.н д.у.л.а.а.н р.о.м.а.н.т.и.к.л.а.л б.о.л.з.о.о м.э.д.р.э.м.ж с.э.т.г.э.л д.о.г.д.л.о.л гэх мэт с.а.й.х.н.ы.г а.м.с.а.х.ы.г маш их х.ү.с.д.э.г. Г.э.т.э.л н.ө.х.р.ө.ө.с ү.н.э.х.э.э.р б.а.й.х.г.ү.й. Э.х.н.и.й х.э.д.э.н ж.и.л а.р.г.а э.в.э.э.р үзсэн. Дараа нь г.у.й.с.а.н у.й.л.д.а.г ч байлаа.

Бүр с.ү.ү.л.д.э.э ц.ө.х.р.ө.ө.д х.э.р.ү.ү.л з.о.д.о.о.н б.ү.х.н.и.й.г л хйисэн. Одоо бол х.а.я.с.а.н. Энэ 7 ж.и.л.и.й.н д.а.р.а.а б.и ө.ө.р.и.й.г.ө.ө г.э.н.э.т а.н.з.а.а.р.т.а.л ө.ө.р.и.й.г.ө.ө м.а.р.т.а.ж ш.а.н.а.л.ж х.а.й.р д.у.т.а.г.д.с.а.н их т.а.р.г.а.н ү.р.ч.л.э.э с.у.у.ж а.й.м.а.а.р с.э.г.с.и.й.с.э.н б.ү.д.ү.ү.н а.р.ч.а.а.г.ү.й а.в.г.а.й б.о.л.с.о.н байснаа а.н.з.а.а.р.л.а.а. Ө.ө.р.и.й.н.х.ө.ө г.у.н.д.а.ж г.а.н.д.а.с.н.а.а а.н.з.а.а.р.а.а.д их г.у.т.а.р.с.а.н.

Би и.й.м б.а.й.г.а.аг.ү.й м.и.с.с б.и.ш юмаа г.э.х.э.д ө.ө.р.т.ө.ө т.а.а.р.с.а.н ц.а.р.а.й з.ү.с.т.э.й н.ү.ү.р.э.н.д.э.э г.а.л.т.а.й н.ү.д.э.н.д.э.э ц.о.г.т.о.й ц.а.р.а.й б.и.е х.а.а с.а.й.т.а.й д.а.н.д.а.а и.н.э.э.ж я.в.д.а.г ц.о.г.л.о.г нэгэн байсан. Х.э.н и.н.г.э.в я.а.г.а.а.д и.й.м н.ү.д.н.и.й г.а.л ү.х.с.э.н и.н.э.э.ж ч.а.д.а.х.а.а б.а.й.с.а.н у.й.л.а.н.х.а.й г.о.м.д.о.м.х.о.й н.э.г.э.н б.о.л.с.о.н бэ гэх г.у.т.а.р.с.а.н. Би өөрөөсөө эх.л.э.х.э.э.р ш.и.й.д.э.ж ж.и.н м.а.ш с.а.й.н х.а.с.а.ж ө.ө.р.т.ө.ө ч.а.д.л.ы.н.х.а.а х.и.р.ээ.р л а.р.ч.а.а т.а.в.ь.ж байлаа.

Н.ө.х.ө.р н.э.м.э.р а.л.г.а.а яг л х.э.в.э.э.р.э.э у.р.а.м.г.ү.й д.а.х.и.а.д л у.й.л.н.а. Өдөр бүр п.и.с.д.а.а м.и.н.ь гэж д.у.у.д.у.у.л.а.х яаж б.и ц.э.ц.э.г шиг д.э.л.б.э.э.л.э.н у.р.г.а.ж с.э.р.г.э.х ч б.и.л.э.э дээ. Саяхан а.ж.л.а.а.р х.ө.д.ө.ө явлаа. Т.э.р о.л.о.н х.ү.м.ү.ү.с дунд и.х с.а.й.х.а.н э.н.е.р.г.и.т.э.й з.а.л.у.у.т.а.й танилсан. /э.х.н.эр.г.ү.й/ Тэр х.ү.н и.л.т н.а.м.а.й.г с.о.н.и.р.х.о.ж байгаа нь х.а.р.ц.н.а.а.с нь м.э.д.р.э.г.д.э.ж б.и э.р х.ү.н.и.й х.а.р.ц.на.а.с и.ч.и.н.г.ү.й.р.э.х гэдэг з.ү.й.л.и.й.г м.э.д.э.р.л.э.э.

Үнэхээр с.а.й.х.а.н с.а.н.а.г.д.а.ж с.э.т.г.э.л д.о.г.д.л.о.ж б.а.й.л.а.а. Г.э.х.д.э.э м.э.д.э.э.ж с.к.с байгаагүй. С.а.л.а.х.д.а.а т.э.р э.р н.а.д.а.д ч.и ү.н.э.х.ээ.р с.а.й.х.а.н б.ү.с.г.ү.й юмаа. Д.а.а.н.ч н.ү.д.э.н.д ч.и.н.ь г.у.н.и.г л байна даа. Ий.м с.а.й.х.а.н б.ү.с.г.ү.й.г х.э.н и.н.г.э.ж г.о.м.д.о.о.с.о.н ю.м б.о.л д.о.о гээд т.э.в.р.э.э.д д.у.х.а.н дээр ү.н.с.э.э.д с.а.л.с.а.н. Би маш их д.о.г.д.о.л.ж с.а.й.х.а.н м.э.д.р.э.м.ж а.в.ч с.э.т.г.э.л з.ү.р.х м.ин.ь с.э.р.г.э.х шиг л с.а.й.х.а.н б.а.я.р.т.а.й б.у.ц.а.ж ирсэн.

И.р.с.н.и.й д.а.р.а.а ө.м.с.ө.х х.у.в.ц.а.с ү.с гэзэг н.ү.ү.р ц.а.р.а.й г.э.х м.э.т б.ү.х з.ү.й.л.д.э.э у.л.а.м и.х.э.э.р б.ү.р б.а.я.с.г.а.л.а.н.т.а.й.г.а.а.р а.н.х.а.а.р.а.л т.а.в.ь.ж д.у.у а.я.л.а.ж д.о.т.р.о.о.с.о.о өөрийн э.р.х.г.ү.й г.э.р.э.л.т.э.х шиг с.а.й.х.а.н б.о.л.ж ө.ө.р.ч.лө.г.д.ө.ж байлаа. Н.ө.х.ө.р ч бас а.н.з.а.ар.с.а.н нь и.л.т “Чи я.а.ц.а.н ю.м б.э ?” гээд л байна. Г.э.х.д.э.э о.д.о.о н.а.д.а.д н.ө.х.ө.р х.а.м.а.а.г.ү.й ө.ө.р н.э.г.э.н х.э.р.э.г.т.э.й мэт с.а.н.а.г.д.а.ж д.о.т.о.о.д дуу х.о.о.л.о.й м.и.н.ь э.м.э.г.т.э.й х.ү.н ц.у.с.н.а.а.с.а.а н.э.х.д.э.г а.р.и.у.н с.а.й.х.а.н энэ л м.э.д.р.э.м.ж.и.й.г би ч.а.м.а.а.с 7 ж.и.л г.у.й.с.а.н д.а.а ч.а.м.а.а.с у.г.а.а.с.а.а ч г.а.р.а.х.г.ү.й.г мэдсэн о.д.о.о х.а.н.г.а.л.т.т.а.й э.в.л.э.р.ч а.м.ь.д.а.р.н.а.а.

Гэхдээ би э.н.э с.а.й.х.а.н м.э.д.р.э.мж.э.э.с т.а.т.г.а.л.з.а.х.г.ү.й ц.у.с.а.н.д.а.а б.а.й.г.а.а з.ү.й.л.и.й.г д.а.р.ж а.м.ь.д.р.а.х шиг а.й.м.ш.и.г.т.а.й х.а.р д.а.р.с.а.н з.ү.ү.д гэж б.а.й.д.а.г.г.ү.й юм байна. Чи ми.ний х.а.н.ь гэхдээ ч.а.м.а.а.с г.у.й.г.а.а.д х.и.ч.э.э.г.э.э.д ч а.в.ч ч.а.д.а.х.г.ү.й ч.и.н.и.й м.э.д.с.э.э.р байж өгч ча.д.а.х.г.ү.й зүйлийг би ө.ө.р х.ү.н.э.э.с а.в.ч а.м.ь.д.а.р.н.а даа г.э.с.э.н г.о.м.д.о.л д.о.т.р.о.о.с минь у.р.с.а.ж у.й.л.ж билээ.

Гэтэл с.а.я.х.а.н б.а.с н.э.г.э.н ө.ө.р з.а.л.у.у.т.а.й с.а.н.а.м.с.а.р.г.ү.й т.а.а.р.а.л.д.л.а.а. Тэр з.а.л.у.у н.а.м.а.й.г с.о.н.и.р.х.д.о.г.о.о 4 ж.и.л.и.й.н ө.м.н.ө.ө.с л и.л.э.р.х.ий.л.д.э.г байлаа. Би т.э.р ү.е.д б.и н.ө.х.ө.р.т.ө.ө ү.х.э.н ү.х.т.л.э.э ү.н.э.н.ч байх болно г.э.с.э.н б.о.д.о.л.т.о.й х.а.т.у.у з.о.г.с.д.о.г х.ү.н байсан б.о.л.х.о.о.р н.э.э.х т.о.о.ж. б.а.й.г.а.а.г.ү.й ө.н.г.ө.р.с.ө.н. Г.э.т.э.л одоо ц.ө.х.ө.р.с.ө.н ю.у ч х.и.й.х.э.д б.э.л.э.н б.о.л.с.о.н б.и т.э.р з.а.л.у.у.т.а.й х.э.с.э.г я.р.ь.ж суулаа. М.э.д.э.э.ж т.а.т.а.л.ц.а.ж байгаа м.э.д.р.э.г.д.э.э.д н.а.м.а.й.г с.а.й.х.а.н м.а.г.т.а.а.д л гоё ү.г.э.э.р с.э.т.г.эл.э..э ч.и.х.э.э б.а.я.с.г.а.ж а.в.а.а.д с.а.л.л.а.а.

Г.э.р.т.э.э х.а.р.и.а.д би ү.н.э.х.э.э.р т.э.с.э.х.г.ү.й.н.э.э гэдгээ м.э.д.э.э.д н.ө.г.ө.ө з.а.л.у.у руу х.о.л.б.о.г.д.о.ж би х.ү.с.л.э.э и.л.э.р.х.и.й.л.э.х.э.д тэр з.а.л.у.у ү.н.э.х.э.э.р а.н.г.а.й.с.а.а.н. У.ч.и.р нь н.а.м.а.й.г м.а.ш. са.й.н. эх.н.э.р н.ө.х.р.ө.ө х.э.з.э.э ч а.р.а.а.р нь т.а.в.и.х х.ү.н б.и.ш ж.у.р.а.м.т э.м.э.г.т.э.й з.ү.г.э.э.р х.а.р.ж б.а.я.с.а.х.а.а.с өөр а.р.г.а а.л.г.а гэж б.о.д.д.о.г байсан г.э.ж с.ү.ү.л.д хэлсэн.

Г.э.т.э.л н.ө.г.ө.ө ж.у.р.а.м.т э.м.э.г.т.э.й т.э.р з.а.л.у.у.г.и.й.н.д о.ч.и.ж х.о.н.о.с.о.н. Б.ү.р м.а.ш д.у.р.т.а.й.г.а.а.р ү.н.э.х.э.э.р с.а.й.х.а.н байсан. Ш.ө.н.ө.ж.и.н.гө.ө т.э.в.р.үү.л.ж ү.н.с.ү.ү.л.ж с.а.й.х.а.н б.ү.с.г.ү.й гэдгээ м.э.д.э.р.ч с.к.с х.ү.с.э.л т.а.ч.а.а.л д.э.эд ц.э.г.тэ.э хүрч 1 м.и.н.у.т ч. у.н.т.а.а.г.ү.й ж.а.р.г.а.х т.а.с.а.р.х.а.й байсан. Яг л к.и.н.о шиг. Э.р х.ү.н надад ү.н.э.х.э.эр с.о.н.и.р.х.о.л.т.о.й.г.о.о.р а.н.з.а.а.р.ч х.а.р.ж н.а.м.а.й.г ө.д.ө.х нь н.а.м.а.й.г э.м.э.г.т.э.й х.ү.н г.э.д.г.и.й.г м.и.н.ь у.л.а.м м.э.д.р.ү.ү.л.д.э.г ю.м б.а.й.н.а лээ.

Энэ м.у.у.х.а.й з.ү.й.л гэж үү? Би н.ө.х.р.ө.ө.с.ө.ө 7 ж.и.л х.ү.л.э.э.с.э.н ш дээ. Ж.и.р.э.м.с.э.н болоод л г.о.л.о.г.д.о.ж э.х.э.л.с.э.н ш дээ. Н.ү.д м.и.н.ь т.а.л.ь.м.а.а.р.ч сайхан з.й.л.и.й.г д.о.т.р.о.о б.о.д.о.н ж.а.р.г.а.л.т.а.й б.а.й.г.а.а.г н.ө.х.ө.р а.н.з.а.а.р.с.а.н. Г.э.х.д.э.э я.м.а.р.ч ү.й.л.д.э.л х.и.й.г.э.э.гү.й. Би д.а.х.и.ж и.й.м ү.й.л.д.э.л х.и.й.х.г.ү.й гэж а.м.л.а.х.г.ү.й. Гэхдээ м.э.д.э.э.ж б.и ж.а.р.г.а.л.т.а.й а.м.ь.д.р.а.х.ы.г х.ү.с.э.ж байна. Тэр з.а.л.у.у.г би б.о.л.з.о.о.н.д у.р.ь.ж х.ү.ү.х.э.д ш.и.г г.а.д.у.у.р х.ө.т.л.ө.л.ц.ө.ө.д г.о.ё з.ү.й.л я.р.и.лц.а.н ү.н.с.э.л.ц.э.ж т.э.в.р.э.л.д.э.н явахыг м.а.ш и.х х.ү.с.э.ж байна.

А.й.л.г.ү.й.х.э.н и.н.э.э.х.и.й.г м.а.ш и.х х.ү.с.э.ж байна. У.ч.и.р нь би ү.ү.н.и.й.г о.г.т м.э.д.р.э.э.г.ү.й о.л.о.н ж.и.л болжээ. З.ү.р.х с.э.т.г.э.л х.э.з.э.э ч х.ө.г.ш.и.р.д.ө.г.г.ү.й г.э.ж л э.н.э байхдаа. М.э.д.э.э.ж б.и н.ө.х.р.ө.ө.с.ө.ө ү.ү.н.и.й.г х.ү.с.с.э.н х.а.р.и.у.л.т нь б.и.т.г.и.й т.э.н.э.г.т х.ү.ү.х.э.д биш дээ и.ч.и.ж б.а.й.н.а г.у.д.м.а.н.д ч.а.м.т.а.й х.ө.т.л.ө.л.д.ө.ө.л явах уу т.э.н.э.г.т г.э.д.э.г ү.г з.ө.н.д.ө.ө с.о.н.с.о.ж байсан.

С.к.с х.и.й.ч.э.э.д л т.э.в.р.э.х.г.ү.й б.у.р.у.у хараад л у.н.т.а.а.д л ө.г.д.ө.г н.а.м.а.й.г т.э.в.р.э.л.д.э.э гэхээр я.д.а.р.ч б.а.й.н.а гээл болооо. Би я.а.а.г.и.й б.и.ш м.а.н.а.й у.д.а.м.д ч т.и.й.м х.ү.н б.а.й.г.а.а.г.ү.й б.ү.г.д с.а.й.х.а.н х.ү.м.ү.ү.с. Г.э.т.э.л 3 х.ү.ү.х.д.и.й.г нь т.ө.р.ү.ү.л.ж ө.с.г.ө.ж ү.н.э.н.ч а.м.ь.д.а.р.с.н.ы.х.а.а төлөө ү.р.г.э.л.ж л я.а.г.и.й п.и.з.д.а.а гэж д.у.у.д.у.у.л.ж байсан. Н.ө.х.ө.р.т.ө.ө х.а.н.д.а.ж х.э.л.э.х.э.д ээ х.а.н.ь м.и.н.ь б.и ч.а.м.д я.м.а.р и.х х.а.й.р.т.а.й б.а.й.л.а.а д.а.а.

Х.э.р.в.э.э ч.и н..а.м.а.й.г а.р.а.й өөр ө.н.ц.г.ө.ө.с х.а.р.ж х.а.н.д.с.а.н б.о.л б.и х.э.з.э.э ч и.й.м ү.й.л.д.э.л х.и.й.х.г.ү.й б.а.й.л.а.а д.а.а. Д.а.а.н.ч я.а.в даа. Х.а.й.р гэхээр л х.о.о.л.т.о.й м.ө.н.г.ө.тө.й о.р.о.н г.э.р.т.э.й у.н.а.а м.а.ш.и.н.т.а.й б.а.й.л.г.а.х.ы.г х.э.л.д.э.г юмуу? Б.и и.й.м з.ү.й.л х.и.й.х.г.ү.й б.а.й.х б.о.л.о.м.ж б.а.й.с.а.н ю.м ш.ү.ү д.э.э гэж л х.э.л.м.э.э.р б.а.й.н.а даа. Ж.а.р.г.а.л.г.ү.й х.э.р.н.э.э ж.а.р.г.а.л.т.а.й э.м.э.г.т.э.й.н д.ү.р.д т.о.г.л.о.ж удаан а.м.ь.д.р.а.х н.э.г л ө.д.ө.р т.э.с.э.р.д.э.г юм байна.

Ц.а.а.ш.д.а.а ю.у б.о.л.о.х.ы.г б.у.р.х.а.н л м.э.д.э.х байх. Тэр з.а.л.у.у.г.и.й.н х.а.м.г.и.й.н с.а.й.х.а.н х.э.л.с.э.н ү.г б.о.л ү.н.э.х.э.э.р ч.и н.а.м.а.й.г т.о.о.л.о.о г.э.ж.ү.ү ч.а.м.т.а.й д.а.х.и.н у.у.л.з.а.х.ы.г маш и.х х.ү.с.э.ж байна м.а.ш н.а.н.д.и.н у.ч.р.а.л байлаа г.э.х.д.э.э г.э.р б.ү.л.и.й.г ч.и.н.ь ү.й.м.ү.ү.л.э.х.и.й.г х.ү.с.э.х.г.ү.й байна. М.э.д.э.э.ж н.а.д.а.д б.о.л.о.м.ж о.л.д.в.о.л гэж хэлсэн. /г.э.р б.ү.л.г.ү.й/ Гэхдээ би 3 х.ү.ү.х.д.э.э а.а.в.т.а.й нь э.л.э.г б.ү.т.э.н а.м.ь.д.р.у.у.л.ах.ы.н т.у.л.д э.м.э.г.т.э.й х.ү.н.и.й.х.э.э б.а.й.г.а.л.и.й.н з.ө.н.г.ө.ө з.о.л.и.о.с.л.о.х уу? Э.р.ч.ү.ү.д м.и.н.ь э.х.н.э.р.э.э х.а.й.р.л.а.а.р.а.й…

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!