зөвлөгөө

Э.Р.Э.ГТЭЙ ХҮН ГЭР БҮЛЭЭ СОНГОДОГ, ХАРИН Э.М.Э.ГТЭЙ ХҮН Н.У.УЦ А.М.Р.АГАА СОНГОДОГ ГЭЖ ҮНЭН ЮМ БАЙНА…

Сайн байцгаана уу у.н.ш.и.г.ч.д.а.а. Б.и ө.ө.р.и.й.н.х.ө.ө а.м.ь.д.р.а.л.д т.о.х.и.о.л.д.с.о.н з.ү.й.л.и.й.н т.а.л.а.ар б.и.ч.и.й г.э.ж б.о.д.л.о.о. Би 10-д ж.и.л.и.й.н ө.м.н.ө н.э.г х.ү.ү.х.э.д.т.э.й б.ү.с.г.ү.й.т.э.й т.а.н.и.л.ц.а.н д.о.т.н.о.с.о.ж г.э.р б.ү.л б.о.л.с.о.н юм. Би 34-тэй и.н.г.э.э.л ө.н.г.ө.р.с.ө.н ж.и.л.ү.ү.д.э.д б.у.с.а.д г.э.р б.ү.л.ү.ү.д.и.й.н а.д.и.л.а.а.р а.м.ь.д.р.а.л м.а.а.н.ь э.х.э.л.с.э.н. Б.и.д б.и.е б.и.е.д.э.э х.а.й.р.т.а.й, х..ан.г.а.л.т.т.а.й б.а.я.н ц.а.т.г.а.л.а.н б.и.ш ч гэсэн дундаж а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й, г.э.р б.ү.л.и.й.н х.а.л.у.у.н д.у.л.а.а.н у.у.р а.м.ь.с.г.а.л.т.а.й с.а.й.х.а.н л а.м.ь.д.а.р.ч байсан.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Г.э.р.л.э.э.д т.у.н у.д.а.л.г.ү.й х.ө.ө.р.х.ө.н х.ү.ү.х.э.д.т.э.й болж а.м б.ү.л н.э.м.л.э.э. Б.и г.э.д.э.г х.ү.н 2 х.ү.ү.х.э.д э.х.н.э.р.э.э т.э.ж.э.э.х г.э.э.л а.м.ь.д.р.а.л.ы.н төлөө т.э.м.ц.э.ж э.х.э.л.с.э.н дээ. Би з.а.р.и.м н.э.г э.р.ч.ү.ү.д шиг ш.о.у ц.э.н.г.э.э.н нтр х.ө.ө.д.ө.г.г.ү.й, б.у.с.а.д.т.а.й н.и.й.л.э.э.д а.р.х.и д.а.р.с у.у.г.а.а.д янз б.ү.р б.о.л.д.о.г.г.ү.й байсан. Э.х.н.э.р.э.э.с ө.ө.р э.м.э.г.т.э.й х.ү.н.и.й.г ө.ө.р н.ү.д.э.э.р х.а.р.ж б.а.й.с.а.н.г.ү.й.

Гэвч с.ү.ү.л.и.й.н 2 ж.и.л о.р.ч.и.м ж.и.н.х.э.н.э х.а.р д.а.р.с.а.н з.ү.ү.д шиг а.м.ь.д.р.а.л.ы.г т.у.у.л.с.а.н. Учир нь м.и.н.и.й э.х.н.э.р ө.ө.р х.ү.н.т.э.й болсон. Энэ х.у.г.а.ц.а.а.н.д үнэхээр м.у.у м.у.у.х.а.й б.ү.х.н.и.й.г ү.з.л.э.э, х.а.н.г.а.л.т.т.а.й д.о.р.о.м.ж.л.у.у.л.л.а.а. Э.м.э.г.т.э.й х.ү.н н.э.г т.о.л.г.о.й нь э.р.г.э.х.э.э.р.э.э з.а.с.а.р.д.а.г.г.ү.й юм б.а.й.н.а л.э.э. У.г нь э.х.н.э.р м.а.а.н.ь т.а.а.р.с.а.н б.о.л.г.о.н.т.о.й.г.о.о у.н.т.а.ж х.э.в.т.э.э.д явдаг т.и.й.м х.ү.н биш л дээ.

Г.э.х.д.э.э 2 ж.и.л.и.й.н ө.м.н.ө.ө.с н.э.г з.а.л.у.у.т.а.й болсон. Би 2 х.ү.ү.х.д.э.э б.о.д.о.о.д а.м.ь.д.р.а.л.а.а а.в.ч ү.л.д.э.х гэж хангалттай т.э.м.ц.с.э.э.н. Одоо ү.н.э.х.э.э.р т.э.в.ч.э.э.р б.а.р.а.г.д.а.ж байна. Би э.х.н.э.р.э.э о.д.о.о б.о.л.ь.ч.и.х б.о.л.в.у.у, г.э.р б.ү.л ү.р х.ү.ү.х.д.э.э б.о.д.о.х болвуу гэж х.а.н.г.а.л.т.т.а.й х.ү.л.э.э.л.э.э. Уг нь би н.и.л.э.э.н т.э.в.ч.э.э.р.т.э.й х.ү.н л дээ. Ц.а.г х.у.г.а.ц.а.а б.ү.х.н.и.й.г э.м.ч.л.э.х байх гэж у.д.а.а.н х.ү.л.э.э.л.э.э.

З.а.х з.у.х.а.а.с нь д.у.р.д.а.х.а.д э.х.н.э.р д.у.р.т.а.й ү.е.д.э.э а.л.г.а болдог /1, 2 хоногоор/ ш.ө.н.ө с.э.р.э.х.э.д з.а.р.и.м.д.а.а а.л.г.а болсон байдаг н.ө.г.ө.ө з.а.л.у.у нь и.р.э.э.д у.т.с.а.а.р д.у.у.д.а.а.д а.в.а.а.д я.в.ч.и.х.д.а.г юм байна лээ. Бүр н.а.м.а.й.г б.а.й.х.а.д нөгөө з.а.л.у.у.г.а.а г.э.р.т о.р.у.у.л.ж и.р.с.э.н г.э.х м.э.т. Та б.ү.х.э.н ү.ү.н.и.й.г у.н.ш.а.а.д м.и.н.и.й т.э.н.э.г.и.й.г г.а.й.х.а.х б.а.й.х л даа. Би э.ц.с.и.й.г нь х.ү.р.т.э.л т.э.в.ч.э.э.р г.а.р.г.а.а.д ү.з.ь.е л гэж б.о.д.с.о.н юм.

Э.х.л.э.э.д х.ү.н.т.э.й б.о.л.с.н.ы.г нь м.э.д.э.э.д х.э.р.ү.ү.л у.р.у.у.л х.и.й.г.э.э.д б.ө.ө.н ю.м б.о.л.д.о.г байлаа. Т.э.г.э.х т.у.с.а.м у.л.а.м ц.а.а.ш.л.а.а.д б.а.й.х ю.м б.а.й.г.а.а юм байна гэж б.о.д.о.о.д б.ү.х.н.и.й.г у.у.ч.л.а.н.а гэж х.э.л.э.э.д ц.а.г х.у.г.а.ц.а.а ө.г.ч х.а.н.г.а.л.т.т.а.й х.ү.л.э.э.с.э.н юм. Нөгөө з.а.л.у.у.г нь з.о.д.о.ж ц.о.х.ь.с.о.н, э.л.д.э.в а.с.у.у.д.л.а.а.с б.о.л.ж ц.а.г.д.а.а.д д.э.э.р ч 2 ч у.д.а.а а.с.у.у.д.а.л.т.а.й о.ч.и.ж байсан.

Яг ү.н.э.н.д.э.э з.о.д.о.ж ц.о.х.ь.с.н.о.о.р.о.о б.и л б.у.р.у.у.д.д.а.г юм билээ. О.д.о.о. ха.н.г.а.л.т.т.а.й, энэ б.ү.х.э.н.д ц.э.г т.а.в.и.х.а.а.р ш.и.й.д.с.э.н. Одоо т.у.с.д.а.а а.м.ь.д.а.р.ч с.а.л.с.а.н г.э.р б.ү.л.и.й.н т.о.о.г 1-р нэмж байна даа. Э.м.э.г.т.э.й х.ү.н нэг ш.и.й.д.с.э.н бол б.у.ц.д.а.г.г.ү.й ю.м билээ. Одоо т.э.р х.ү.н.и.й а.м.ь.д.р.а.л н.а.д.а.д х.а.м.а.а.г.ү.й болсон. М.а.г.а.д.г.ү.й т.э.р з.а.л.у.у.т.а.й с.у.у.х ч ю.м б.и.л.ү.ү х.э.н м.э.д.э.х.э.в г.э.х.д.э.э тэр нь э.х.н.э.р х.ү.ү.х.э.д.т.э.й.

Э.р.э.г.т.э.й х.ү.н я.м.а.р ч х.ү.ү.х.э.н.т.э.й я.в.а.л.д.с.а.н, ц.а.г.а.а т.у.л.а.х.а.а.р.а.а г.э.р б.ү.л.э.э л с.о.н.г.о.д.о.г, харин э.м.э.г.т.э.й х.ү.н н.у.у.ц а.м.р.а.г.а.а с.о.н.г.о.д.о.г гэж ү.н.э.н ю.м б.а.й.н.а. Яагаад и.й.м б.а.й.д.а.л.д хүрэв гэхээр х.о.ё.у.л.а.а таарч т.о.х.и.р.о.х.о.о б.о.л.ь.с.о.н гэдэг н.и.й.т.л.э.г х.а.р.и.у.л.т л хэлдэг. Яг ю.у.н.а.а.с б.о.л.о.о.д я.а.в и.й.в гэх н.о.ц.т.о.й ш.а.л.т.г.а.а.н х.э.л.д.э.г.г.ү.й юм.

М.э.д.э.э.ж х.ү.н.и.й а.м.ь.д.р.а.л л юм ч.и.н.ь ө.н.г.ө.р.с.ө.н х.у.г.а.ц.а.а.н.д с.а.й.н м.у.у а.л.ь а.л.ь нь б.а.й.с.а.н байх. Гэхдээ а.р.а.а.р нь т.а.в.ь.ж г.о.м.д.о.о.с.о.н зүйл бол нэг ч б.а.й.х.г.ү.й ээ. Э.х.л.э.э.д э.х.н.э.р.э.э х.ү.н.т.э.й б.о.л.с.н.ы.г м.э.д.э.э.д бараг г.а.л.з.у.у.р.а.х ш.а.х.а.ж байлаа, их х.э.ц.ү.ү, и.х ш.а.н.а.л.д.а.г байлаа. Би ө.ө.р.ө.ө г.э.р б.ү.л.э.э.с г.а.д.у.у.р х.а.ь.ц.а.а.г.ү.й болохоор х.ү.н.д т.у.с.д.а.г юм билээ. Одоо б.о.л х.а.р.и.н ү.г.ү.й.

Тэр х.ү.н.и.й.г х.а.й.р.л.а.ж байсан тэр х.а.й.р с.э.т.г.э.л.э.э.с ү.з.э.н я.д.а.л.т ө.ш.ө.ө х.о.р.с.о.л нь и.л.ү.ү г.а.р.с.а.н. Одоо а.м.ь.д.р.а.л.ы.г ө.ө.р.ө.ө.р х.а.р ө.ө.р.ө.ө.р а.м.ь.д.р.а.х болноо. Н.э.э.р.э.э б.а.с т.о.м х.ү.ү.х.д.э.э х.ү.н.и.й х.ү.ү.х.э.д гэж а.д ү.з.д.э.г байх гэж т.а б.ү.г.д б.о.д.о.ж м.а.г.а.д.г.ү.й. Х.э.з.э.э ч ү.г.ү.й у.г.а.а.с.а.а т.о.м м.а.а.н.ь н.а.д.а.д а.м.ь. Одоо 11 н.а.с.т.а.й. А.а.в.т.а.й.г.а.а хамт а.м.ь.д.а.р.н.а гээд х.а.м.т байгаа. Цаашдаа б.а.г.ы.г.а.а ч гэсэн а.в.а.х б.о.д.о.л.т.о.й б.а.й.г.а.а…

 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!