зөвлөгөө

Н.Ө.Х.Ө.Р МИНЬ 10 ЖИЛИЙНХЭЭ УУЛЗАЛТ ДЭЭРЭЭ ХУУЧИН НАЙЗ О.Х.И.Н.ТОЙГОО…

С.а.й.н б.а.й.ц.г.а.а.н.а уу би энэ с.а.й.т.ы.г о.л.о.н ж.и.л у.н.ш.и.ж байна. Өмнө нь з.а.х.и.д.а.л б.и.ч.и.ж б.а.й.с.а.н.г.ү.й. Би 28 н.а.с.т.а.й 1 о.х.и.н.т.о.й н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө а.м.ь.д.а.р.д.а.г. Дажгүй ц.а.л.и.н.т.а.й а.ж.и.л.т.а.й о.д.о.о т.ө.р.ө.х гээд х.у.г.а.ц.а.а.г.а.а х.ү.л.э.э.г.э.э.д л байж байна. Одоогоос 2 ж.и.л.и.й.н ө.м.н.ө м.а.н.а.й н.ө.х.ө.р н.а.м.а.й.г х.у.у.р.с.а.н. Гэнэт н.э.г ө.д.ө.р а.н.г.и.й.н.х.а.а х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.т.э.й а.м.р.а.л.т.а.н.д явлаа гэж х.ү.н.э.э.р х.э.л.ү.ү.л.э.э.д /тэр үед м.а.н.а.й э.э.ж м.а.н.а.й.д а.м.р.а.л.т.а.а а.в.а.а.д т.ү.р и.р.с.э.н байсан/ 2 у.т.с.а.а 2-ууланг нь с.а.л.г.а.а.д а.л.г.а б.о.л.о.в. Тэр өдөртөө у.т.а.с нь х.о.б.о.г.д.д.о.г.г.ү.й.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

О.г.т и.н.г.э.ж г.э.р о.р.н.о.о.с.о.о г.а.д.у.у.р х.о.н.о.ж ө.н.ж.и.ж я.в.д.а.г.г.ү.й х.ү.н г.э.н.э.т а.л.г.а болохоор б.и и.х г.а.й.х.а.ж ө.д.ө.р.ж.и.н ш.ө.н.ө.ж.и.н 2 у.т.а.с руу нь з.а.л.г.а.ж бараг н.о.й.р.г.ү.й х.о.н.о.с.о.н. Тэр ү.е.д б.и.д 2-т ямар ч а.с.у.у.д.а.л б.а.й.г.а.а.г.ү.й м.у.у.д.а.л.ц.а.а.ч.г.ү.й байсан о.х.и.н м.а.а.н.ь дөнгөж 2 х.ү.р.ч байсан. М.а.р.г.а.а.ш нь 11 ө.н.г.ө.р.ө.ө.г.ө.ө.д ө.ө.р.ө.ө н.а.д руу з.а.л.г.а.с.а.н. Би ч х.а.а.н.а б.а.й.н.а я.а.г.а.а.д н.а.д.а.д юу ч х.э.л.э.л.г.ү.й а.л.г.а б.о.л.о.в гээд а.с.у.у.с.а.н чамд я.м.а.р х.а.м.а.а.т.а.й юм гээд ө.м.н.ө нь х.э.з.э.э ч н.а.д.а.д т.э.г.ж х.ү.й.т.э.н х.ө.н.д.и.й м.у.у.х.а.й х.а.н.д.а.ж б.а.й.г.а.а.г.ү.й.г.э.э.р х.а.р.ь.ц.с.а.н би х.о.о.л.о.й.н.ы.х нь ө.н.г.ө.ө.р б.а.р.а.г б.ү.г.д.и.й.г г.а.д.а.р.л.а.с.а.н.

Өөрийн э.р.х.г.ү.й я.р.ь.ж б.а.й.х.д.а.а у.й.л.т.а.л э.э.ж м.и.н.и.й у.т.с.ы.г б.у.л.а.а.ж аваад ч.а.м.д г.а.н.ц х.ү.ү.х.д.э.э д.э.э.р.э.л.х.ү.ү.л.э.х.г.ү.й ш.ү.ү х.э.л ч.и.м.э.э.г.ү.й а.л.г.а б.о.л.ч.о.о.д я.а.с.а.н гэж ч.и и.н.г.э.ж б.а.й.г.а.а юм г.э.т.э.л тэр ч.и.г.т.э.э би н.а.а.д г.э.р.т ч.и.н.ь о.ч.и.х.г.ү.й г.э.э.д у.т.с.а.а с.а.л.г.а.а.д бүтэн 10 х.о.н.о.г г.э.р.т.э.э и.р.э.э.г.ү.й. Тэр х.о.о.р.о.н.д би ө.ө.р.ө.ө б.у.р.у.у.т.а.й юм шиг у.т.а.с руу нь з.а.л.г.а.ж я.а.ч.а.а.д ю.у б.о.л.о.о.д б.а.й.г.а.а ю.м б.э г.э.р о.р.о.н.д.о.о и.р.э.э.ч гээд у.й.л.ж д.у.у.л.а.а.д х.и.ч.н.э.э.н г.у.й.с.а.н.

Г.э.р.э.э.с.э.э явснаас 2-3-х.а.н х.о.н.о.г.и.й.н дараа н.а.д.а.д. би ө.ө.р х.ү.н.т.э.й болсон ч.а.м.а.а.с с.а.л.н.а гэж м.с.ж я.в.у.у.л.с.а.н би н.ү.д.э.н.д.э.э ч и.т.г.э.э.г.ү.й би н.ө.х.р.ө.ө а.ж.и.л.г.ү.й м.э.р.г.э.ж.и.л.г.ү.й гэж г.о.л.о.о.г.ү.й б.и.д 2 ю.у ю.у ч ү.г.ү.й б.а.й.х.д.а.а л с.у.у.ц.г.а.а.с.а.н. Ч.ө.т.г.ө.р ш.ү.г.л.э.с.э.н ю.м шиг г.э.н.э.т д.а.р.у.у т.ө.л.ө.в з.а.н.т.а.й н.э.э.х у.у.ж и.д.э.э.д ч б.а.й.д.г.ү.й н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь юу ч м.э.д.э.г.д.э.х.г.ү.й байж б.а.й.г.а.а.д г.э.н.э.т ө.ө.р х.ү.н.т.э.й боллоо гээд я.в.а.а.д ө.г.ө.х.ө.ө.р ү.н.э.х.э.э.р и.х ц.о.ч.и.р.д.о.ж байсан т.э.р ү.е.д.э.э.

Би м.с.ж. би.ч.и.ж з.а.л.г.а.ж б.и.т.г.и.й и.н.г.э а.м.ь.д.р.а.л.а.а б.о.д г.э.ж м.ө.н ч и.х г.у.й.ж билээ тэр ү.е.и.й.г б.о.д.о.х.о.о.р одоо ч ц.э.э.ж.э.э.р х.ө.н.д.ү.ү.р.л.э.х ш.и.г б.о.л.ж байна. Би т.э.р х.ү.н.э.э.с с.а.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й я.м.а.р.ч б.а.й.с.а.н ч.а.м.а.а.с с.а.л.н.а л гэсэн х.а.р.и.у и.р.д.э.г байлаа. С.ү.ү.л.д.э.э би ц.ө.х.ө.р.ч о.р.х.и.с.о.н. Энэ б.ү.г.д 10-х.а.н х.о.н.о.г.т б.о.л.ж б.а.й.г.а.а я.в.д.а.л шүү дээ. Г.э.т.э.л н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь г.э.р.т.э.э н.э.г о.р.о.й ирээд о.х.и.н.о.о т.э.в.э.р.ч у.й.л.ж б.а.й.г.а.а.д г.а.р.ч я.в.с.н.а.а н.а.д.р.у.у н.а.м.а.й.г у.у.ч.л.а.а.р.а.й би о.х.и.н.д.о.о ч.а.м.д.а.а а.м.ь.н.а.а.с.а.а ч и.л.ү.ү х.а.й.р.т.а.й г.э.с.э.н.

Тэгээд я.а.г.а.а.д и.н.г.э.ж их г.о.м.д.о.о.ж байгаа ю.м г.э.т.э.л т.э.н.э.г н.а.м.а.й.г у.у.ч.л.а.а.р.а.й гэхээс ө.ө.р ю.м х.э.л.э.э.г.ү.й и.н.г.э.э.д г.э.р.т.э.э и.р.с.э.н б.и ч э.л.д.э.в ю.м я.р.и.а.г.ү.й нэг т.и.й.м ө.м.н.ө.х.ө.ө.с.ө.ө ш.а.л о.н.д.о.о а.м.ь.д.р.а.л.а.а.р а.м.ь.д.а.р.ч эхэлсэн. Н.ө.х.ө.р у.т.а.с.н.ы.х.а.а бүх д.у.у.д.л.а.г.а б.ү.х м.с.ж.ү.ү.д.и.й.г у.с.т.г.а.н.а н.а.д.а.д х.а.й.р.т.а.й зүгээр н.э.г т.о.х.и.о.л.д.л.ы.н х.ү.н байсан д.а.х.и.ж х.э.з.э.э ч т.э.г.э.х.г.ү.й гэж а.м.л.а.ч.а.а.д м.с.ж б.и.ч.э.э.д л байсан. У.у.л.з.с.а.н ү.г.ү.й.г х.а.р.и.н м.э.д.э.х.г.ү.й.

Г.э.р.т.э.э и.р.с.н.э.э.с х.о.й.ш б.а.р.а.г с.а.р энэ б.а.й.д.а.л ү.р.г.э.л.ж.л.э.э.д н.ө.г.ө.ө х.ү.ү.х.э.н ч м.с.ж б.и.ч.и.ж з.а.л.г.а.х.а.а б.о.л.ь.с.о.н б.о.л.о.л.т.о.й у.т.а.с.н.ы.х.а.а х.а.м.а.г ю.м.ы.г у.с.т.г.а.х.а.а б.о.л.ь.с.о.н. Х.у.у.ч.и.н б.а.р.ь.ж б.а.й.с.а.н д.у.г.а.а.р.а.а ч х.а.а.ч.и.х.с.а.н б.о.д.в.о.л нөгөө х.ү.ү.х.э.н з.а.л.г.а.а.д байдаг б.а.й.с.а.н ю.м ш.и.г байгаан. З.а т.э.г.э.э.д н.ө.х.ө.р б.а.г.а б.а.г.а.а.р э.р.г.э.э.д х.у.у.ч.и.н х.э.в.э.н.д.э.э о.р.ж э.х.э.л.с.э.н г.э.в.ч м.и.н.и.й д.о.т.о.р а.й.м.ш.и.г.т.а.й б.а.й.с.а.н т.э.р я.в.д.л.ы.г нь м.а.р.т.а.а.г.ү.й ө.д.ө.р б.ү.х.э.н ц.а.г т.у.т.а.м с.э.р.ү.ү.н л б.а.й.в.а.л б.а.р.а.г б.о.д.о.г.д.о.ж тэр х.ү.н.т.э.й б.а.й.х ү.е.д.э.э н.а.д.а.д х.э.л.ж б.а.й.с.а.н ү.г.с нь б.о.д.о.г.д.о.ж г.а.н.ц.а.а.р.а.а у.й.л.ж с.у.у.д.а.г байлаа.

Х.о.о.л ч б.а.г.а и.д.э.ж б.ү.т.э.н 6 кг х.а.с.с.а.н х.а.р.и.н н.ө.х.ө.р т.э.р х.и.й.с.э.н ү.й.л.д.э.л.д.э.э г.э.м.ш.и.ж байна д.а.х.и.ж ч.а.м.а.й.г х.э.з.э.э ч г.о.м.д.о.о.х.г.ү.й гэсэн х.ү.н б.а.й.с.а.н г.э.в.ч би я.а.г.а.а.д ч м.а.р.т.а.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й юм. Одоо б.ү.т.э.н 2 ж.и.л ө.н.г.ө.р.ч б.а.й.х.а.д ү.р.г.э.л.ж л б.о.д.д.о.г г.о.м.д.д.о.г с.э.т.г.э.л ү.н.э.х.э.э.р х.ө.н.д.ү.ү.р байдаг яаж м.а.р.т.а.х ё.с.т.о.й юм б.о.л.о.о? Одоо 2 д.а.хь х.ү.ү.х.д.э.э х.ү.л.э.э.ж байна ө.ө.р я.м.а.р нэг ю.м б.о.л.о.о.д н.ө.х.ө.р.т.ө.ө г.о.м.д.о.х ү.е.д б.а.й.н.г.а л н.ө.г.ө.ө я.в.д.а.л нь б.о.д.о.г.д.д.о.г ш.а.н.а.л.а.х.а.а б.о.л.ь.м.о.о.р б.а.й.х юм. У.г нь б.и и.х з.а.в.г.ү.й а.ж.и.л.т.а.й энэ б.ү.х.н.и.й.г я.а.ж м.а.р.т.а.х вэ?…

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!