зөвлөгөө

НӨХӨР МИНЬ ХУРИМЫН БӨГЖӨӨ З.А.Р.А.А.Д НӨГӨӨ Х.Ү.Ү.Х.Э.НТЭЙГЭЭ…

Би 27 н.а.с.т.а.й. Ө.н.г.ө.р.с.ө.н н.а.м.а.р бид 2 ү.е.р.х.э.э.д 3 ж.и.л болоод х.у.р.и.м.а.а хийсэн. Анхнаасаа л х.у.р.и.м х.и.й.х х.э.р.э.г.г.ү.й л б.а.й.с.а.н юм гэдэг б.о.д.о.л т.о.л.г.о.й.н.о.о.с с.а.л.а.х.г.ү.й явах юм. Бид 2 х.у.р.и.м.а.а х.и.й.г.э.э.д т.у.с.д.а.а г.а.р.т.л.а.а е.р.д.ө.ө 1 сар х.а.д.м.ы.н.д.а.а байсан юмаа. Гэтэл тэр ү.е.д н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь ж.и.ж.и.г х.э.р.ү.ү.л.э.э.с болж ш.ө.н.ө з.а.й.л гэж х.ө.ө.г.ө.ө.д г.у.д.а.м.ж.а.а.р бүр у.н.а.r.а.ж байгаад ч.u.р.э.э.д л би у.u.л.ж ш.ө.н.ө я.в.а.а.д ердөө 1 с.а.р б.о.л.ж б.а.й.х.а.д шүү дээ.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Урьд нь н.а.д.а.д r.а.р х.v.р.ч бүр х.а.л.у.у.н у.с.а.а.р т.v.л.н.э нтр гээд л 2, 3 х.v.v.х.э.н.т.э.й о.р.о.о.ц.о.л.д.о.ж байхад нь би у.у.ч.и.л.с.а.н. Гэхдээ маш их г.о.м.д.о.о.д яг с.а.л.н.а гэж б.а.й.х.а.д м.и.н.ь ө.в.д.ө.г с.ө.г.д.ө.ж э.х.н.э.р м.и.н.ь б.о.л.о.о.ч гээд г.у.й.ж би гэж у.у.ч.л.а.а.д л х.у.р.и.м н.а.й.р хийсэн. Тэгээд г.э.р.э.э.с.э.э намайг х.ө.ө.ж я.в.у.у.л.ч.и.х.а.а.д өөрөө х.ү.ү.х.э.н ш.у.у.х.а.н.т.а.й х.у.т.г.а.л.д.а.ж бүр х.у.р.м.ы.н.х.а.а б.ө.г.ж.ө.ө.р у.у.ж и.д.с.э.н байсан.

Дахиад л х.у.р.и.м н.а.й.р.а.а х.и.й.ч.и.х.э.э.д х.ү.н а.м.ь.т.а.н.д ю.у гэж х.э.л.э.х вэ г.э.э.д л бас л э.в.л.э.р.с.э.н. Гэтэл тэрнээс хойш 2 сарын д.а.р.а.а д.а.х.и.а.д л с.о.г.т.у.у миний м.а.ш.и.н.ы.г бариад т.э.р х.ү.ү.х.н.э.э миний э.х.н.э.р гэж я.в.а.х.а.д нь т.а.н.ь.д.а.г ц.а.г.д.а.а н.а.й.з м.а.а.н.ь с.а.а.т.у.у.л.ж т.а.а.р.а.а.д тэгээд с.а.л.а.х.а.а.р ш.и.й.д.э.ж ө.д.и.й х.ү.р.ч байнаа.

Ю.у ч б.о.л.о.о.г.ү.й ю.м ш.и.г тэр ш.ө.н.ө нь би б.ү.х.н.и.й.г м.э.д.ч.и.х.э.э.д ш.а.л.г.а.ж ү.з.э.х гээд юу ч м.э.д.э.э.г.ү.й х.ү.н шиг я.р.и.у.л.а.х.а.д м.и.н.и.й н.ү.д рүү х.а.р.а.а.д м.ө.н.г.ө ө.г.ө.ө.ч би э.р.х.э.э х.а.с.у.у.л.ч.и.х.л.а.а би г.р.а.ж.д.а.а б.а.й.с.а.н гээд х.у.д.л.а.а я.р.ь.ж байсан. Би с.о.н.с.о.ж с.о.н.с.о.ж б.а.й.г.а.а.д 2-лаа с.а.л.а.я гэж х.э.л.э.э.д т.ү.л.х.ү.ү.р.э.э н.э.х.э.ж а.в.а.а.д тэгээд т.э.р.н.э.э.с х.о.й.ш г.э.р.т.э.э о.р.у.у.л.а.х.г.ү.й байсан о.л.о.н ч у.д.а.а и.р.ж ү.ү.д н.ү.д.э.ж ү.ү.д.э.н.д ч х.о.н.о.с.о.н байх.

Тэр х.о.о.р.о.н.д б.а.с х.ү.н л ю.м ч.и.н.ь э.в.л.э.р.э.х гээд ү.з.с.э.н ө.ө.р.ө.ө б.ү.х.н.и.й.г х.и.й.ж я.в.ч.и.х.а.а.д чамаас б.о.л.с.о.н гээд с.ү.ү.л.д.э.э бүр н.а.д.а.д г.а.р хүрсэн. Миний э.э.ж а.а.в.ы.н а.в.ч ө.г.с.ө.н г.э.р.т б.и.д 2 а.ж.и.л з.э.р.э.г хийж м.ө.н.г.ө о.л.ж г.э.р.э.э а.в.ч я.в.а.х.а.д ингэж я.в.а.х гэж г.э.э.д х.у.в.ц.а.с.ы.г нь г.а.р.г.а.ж ө.г.ө.ө.д х.а.я.с.а.н.

Би х.ү.н л юм б.о.л.о.х.о.о.р х.а.й.р.т.а.й байсан б.о.л.о.х.о.о.р г.о.л.д.о.о о.р.т.о.л г.о.м.д.о.ж а.м.ь.д.р.а.х өдөр х.о.н.о.г ч у.т.г.а.г.ү.й б.о.л.ж б.ү.р с.а.р.ы.н дотор 8 кг ж.и.н х.а.с.ч яг л с.э.т.г.э.л с.а.н.а.а.н.ы ө.в.ч.т.э.й х.ү.н шиг ө.н.г.ө.р.ө.ө.с.ө.н энэ ө.в.л.и.й.г. Харин с.ү.ү.л.и.й.н ү.е.д би т.э.н.э.г х.ү.н.и.й.г ю.у.н.д нь ч г.о.м.д.о.х вэ д.э.э гээд у.у.ч.и.л.а.а.д г.о.м.д.о.х.о.о б.о.л.ь.с.о.н б.о.л.о.х.о.о.р с.э.т.г.э.л с.а.н.а.а т.а.й.в.а.н б.а.й.д.а.г болсон.

Хамгийн г.о.л нь н.а.м.а.й.г б.и ч.а.м.а.й.г ч.а.д.а.х гэж с.у.у.с.а.н ю.м чи н.а.д.а.а.с с.а.л.с.а.н х.ү.ү.х.э.н б.о.л.о.о.д ю.у ч х.о.ж.и.х.г.ү.й и.н.г.э.э.д ч.и с.а.й.х.а.н а.м.ь.д.р.а.а.р.а.й яах гэж х.у.р.и.м.а.а х.и.й.х.и.й.г з.ө.в.ш.ө.ө.р.с.ө.н юм гэдэг ү.г.н.ү.ү.д нь о.д.о.о х.ү.р.т.э.л с.о.н.с.о.г.д.о.х шиг болдог. О.д.о.о т.у.с.д.а.а б.а.й.г.а.а.д 6 с.а.р болж байна. 3 с.а.р х.ү.р.т.э.л и.р.ж а.г.с.а.м с.о.г.т.у.у т.а.в.ь.ж к.о.р.ь.д.о.р.о.о.р н.э.г юм б.о.л.г.о.ж б.а.й.г.а.а.д я.в.д.а.г байсан.

Харин с.ү.ү.л.д н.а.й.з.а.а.с нь с.о.н.с.о.х.н.э.э х.ө.д.ө.ө явсан гэж д.у.у.л.с.а.н. С.ү.ү.л.и.й.н 1 сар ч.и.х а.м.а.р а.й.д.а.с.г.ү.й у.н.т.а.ж байна. Х.ү.м.ү.ү.с м.и.н.ь э.м.э.г.т.э.й х.ү.н ийм х.у.у.р.а.л.т д.о.р.о.м.ж.л.о.л б.о.л.г.о.н.ы.г т.э.в.ч.э.э.д а.м.ь.д.р.а.а.д б.а.й.х ё.с.т.о.й б.а.й.д.ы.м.у.у.у? Эсвэл и.й.м м.у.н.х.а.г н.э.г.э.н.т.э.й нь б.и т.а.а.р.ч.и.х.в.у.у?

Эсвэл энэ б.ү.х.э.н а.м.ь.д.р.а.л.д байдаг л з.ү.й.л юм уу н.а.д.а.д з.ө.в.л.ө.ө.ч бодол с.а.н.а.а.г.а.а х.у.в.а.а.л.ц.а.а.р.а.й. Би э.н.э ч.и.г.э.э.р.э.э э.р.г.э.ж х.а.р.а.х.г.ү.й а.л.х.а.х х.э.р.э.г.т.э.й юу? О.д.о.о.г.о.о.р бид 2 я.м.а.р.ч х.о.л.б.о.о.г.ү.й байгаа. Гэхдээ л г.о.м.д.о.ж б.а.й.г.а.а ч гэсэн х.а.й.р гэж ж.а.а.х.а.н юм б.а.й.г.а.а.д б.а.й.х шиг х.э.ц.ү.ү ю.м.а.а…

 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!