зөвлөгөө

Шуурхай мэдээ: Ойрдоо нам жим болоод байсан Э.Энхбат начины биеийн байдал яг үнэндээ ийм байна

Та бүхэндээ нэгэн мэдээг хүргэж байна.Улсын начин Э.Энхбатыг олимпын аварга Н.Түвшинбаяр з.одож, х.үнд г.эмтээснээс х.ойш д.аруй дөрвөн сар гаруй хугацаа ө.нгөрөөд байна. Ө.дгөө Э.Энхбат начин Солонгос улсын э.мнэлэгт э.мчлүүлж байгаа бөгөөд б.иеийн б.айдал, э.мчилгээний т.өлбөр, х.эрэг х.уулийн х.үрээнд я.мар ш.атанд я.ваа з.эрэг а.суудлаар т.үүний ө.мгөөлөгч, х.уульч О.Санчирбалтай ярилцлаа.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

Миний үйлчлүүлэгч, х.охирогч Э.Энхбат дөрөвдүгээр сарын 12-ны өдөр б.иеийн б.айдал м.аш х.үнд, у.хаангүй .байдалтай БНСУ руу э.мчилгээнд я.всан. Өнөөдрийг б.олтол б.иеийн б.айдал нь х.үнд х.эвээр байна. О.рчинтой х.арьцах х.арьцаа б.айхгүй. Х.үнийг т.аних, х.арилцаа ү.үсгэх б.оломжгүй, б.усдын б.үрэн а.саргаанд б.айгаа. Хувь хүний хувьд 130 гаруй к.илограмм ж.интэй б.айсан бол т.ухайн үйл я.вдал б.олсноос хойш 30 гаруй к.илограмм жин а.лдсан. Жирийн хоол унд хэрэглэх б.оломжгүй, э.мнэлгийн ш.ингэн т.эжээлээр х.ооллож байна гэгчлэн энгийн н.аад з.ахын б.айдлуудыг х.элж болж байна.

 

Түүнийг я.вах үед с.ахиураар э..хнэрээс нь гадна Н.Түвшинбаярын э.хнэр, э.эж нар а.сралцахаар я.всан гэдэг м.эдээлэл г.арч байсан. Одоо сахиур, асрагч ямар байдалтай байгаа вэ? Тухайн үед х.охирогчийн э.хнэр, дүү нар нь я.всан. Сүүлд х.үүхдүүд нь очоод байгаа. Харин х.олбогдогч т.алаас с.ахиураар о.чсон, а.сралцаж байгаа з.эрэг а.суудал б.айхгүй. Э.Энхбат начны эхнэр Б.Нандинцэцэг өнөөдөр нийгмийн сүлжээнд мэдээлэл оруулсны дотор “Н.Түвшинбаяраас э.мчилгээний т.өлбөр ш.аардсан” утга бүхий мэдээлэл багтсан байсан.

 

Э.мчилгээний т.өлбөр дээр а.суудал т.улгарч байна уу? Г.эмт х.эргийн у.лмаас х.үнд х.охирол у.чирчихсан. Х.охирлын а.суудал дээр м.өрдөн ш.алгах а.жиллагаа ү.ргэлжилж б.айгаа у.чраас ш.инжээчийн д.үгнэлттэй холбоотойгоор н.арийн, дэлгэрэнгүй зүйл я.рих б.оломжгүй. Г.эхдээ олон тооны х.авсарсан, х.үнд г.эмтлүүд у.чирсан. Дээрх г.эмтлийг н.өхөн с.эргээх, х.охирогчийг х.эвийн н.өхцөл байдалд о.руулахын тулд э.мчилгээ л ш.аардлагатай. Э.мчилгээний хувьд БНСУ-д т.асралтгүй х.ийгдэж байгаа. Г.эвч э.мчилгээний т.өлбөр б.айнга н.эхэгдэж байгаа учраас э.рсдэл ү.үсэх б.олгоомжлол а.р гэрт нь байна.

 

Х.охирогчийг БНСУ руу явах үед х.олбогдогч талаас э.мчилгээний зардал болох б.ага хэмжээний м.өнгийг өгсөн. Сүүлд бас б.агахан х.эмжээний м.өнгө ш.илжүүлсэн. Э.мчилгээний з.ардлыг б.үрэн төлж, хариуцаж байгаа а.суудал б.айхгүй.

 

Т.өлбөрийн ү.лдэгдэл и.х х.эмжээний м.өнгө х.уримтлагдчихаад байна. Хэлж болох уу, эмчилгээний т.өлөгдөөгүй т.өлбөр хэд орчим болоод байгаа вэ? Э.мчилгээний з.ардлаас тө.лөгдөөгүй ү.лдэгдэл монгол мөнгөөр 300 орчим с.ая төгрөг болоод байгаа. Э.мнэлгийн зүгээс т.өлбөрийг б.арагдуулах ш.аардлага удаа дараа ирж байгаа.

 

Т.өлбөр т.өлөгдөөгүй т.охиолдолд э.мчлэхээс та.тгалзах нө.хцөл ба.йдал ү.үсээд байна. Хамгийн ч.ухал а.суудал нь х.охирогчийг э.мчлэх, х.эвийн байдалд о.руулах л байна. Х.эрэг хуулийн х.үрээнд ш.алгагдаад я.вах нь т.усдаа а.суудал. Х.уулийн б.айгууллагын ш.алгалтын а.жиллагаа я.мар ш.атанд яваа вэ?

 

М.өрдөн ш.алгах а.жиллагаа ХУД-ын П.рокурорын га.зрын х.яналтад ү.ргэлжилж байгаа. Миний хувьд хо.хирогчид ө.мгөөллийн ү.йлчилгээ ү.зүүлж байгаагийн хувьд х.эрэг м.өрдөн ш.алгахтай х.олбоотой н.эмэлт г.омдол г.аргаад .явж байгаа. Н.Түвшинбаярт х.олбогдох х.эрэг П.рокурорын б.айгууллагад ш.илжсэн гэх м.эдээлэл гарсан.

 

Ямар саналтай П.рокурорт о.чсон, п.роцесс яаж я.вагдсан бэ? Ц.агдаагийн б.айгууллагаас х.эргийг нэг удаа П.рокурорт ш..илжүүлсэн. П.рокурорын б.айгууллагаас “м.өрдөн ш.алгах зарим а.жиллагаа дутуу” гэдэг ш.алтгаанаар нэ.мэлт м.өрдөн б.айцаалтад б.уцаасан. Ө.мгөөлөгчийн з.үгээс х.уулиар о.лгогдсон эр.хийнхээ х.үрээнд т.одорхой х.үрээнд а.жиллагаа н.эмэлтээр х.ийлгэхээр г.омдол х.үсэлтийг ш.ат ш.атанд нь г.аргаад явж байна.

 

Х.эрэг Э.рүүгийн ху.улийн яг ямар з.үйл а.нгиар ш.алгагдаж байгаа вэ? Э.рүүгийн х.уулийн т.усгай а.нгийн 11.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт за.асан буюу “х.үний б.иед х.үнд г.эмтэл с.анаатай у.чруулсан” гэдэг з.үйлчлэлээр ш.алгагдаж байна. Тухайн з.үйл а.нгийн х.ариуцлага нь юу вэ?

 

О.доогийн ш.алгагдаж байгаа зүйл анги нь 2-8 жилийн х.орих я.лтай. Мөн 10-40 сая х.үртэл хэмжээний т.өгрөгөөр т.оргох х.уулийн с.анкцтай. Б.идний з.үгээс н.өхцөл б.айдлыг з.өв ш.алгуулж, з.өв ү.нэлүүлэх, х.эргийг б.үрэн ш.алгуулах х.үсэлт, г.омдлоо ц.агдаа, п.рокурорын б.айгууллагад н.эмэлтээр г.аргаад явж байгаа.

 

Төгсгөлд нь асуухад, олимпын аварга Н.Түвшинбаяр найз Э.Энхбатынхаа эхнэрийн д.угаарыг б.локлосон у.чраас холбоо б.арьж ч.адахгүй байгаа а.суудал я.ригдаж байна. Энэ талаар танд ямар мэдээлэл байна вэ?

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!