зөвлөгөө

Xя.тaд Хос Дөрвөн Жил Хүүх.эдтэй Болох Гээд Чадаагүйн Шалтгаан Нь Юу Гээч, Үнэхээр Инээдтэй Ч Гэх Үү, Юу Гэх Үү

Залуу хосын эрэгтэй 26 настай бол Лиу бүсгүй 24 настай аж. Тэд амьдрал нь боломжийн хангалуун гэр бүл хэдий ч гэрлээд дөрвөн жил болсон ч өдийг хүртэл ж.и.рэмсэн болж чадахгүй байгаагаа э мч нарт хэлжээ. Энэ байдлаас бол тэд хоорондоо ам му рийж гэр бүлийн уу р амьсгал му.у.даж байгаагаа учирлан ярьжээ. Хос ууд хүүхэдтэй болохын тулд хо ёулаа хич ээдэг ч эхн эр.ийн хувьд энэ а.ж.лаа хийхэд түүнд маш хэ цүү ө.в.д.ө.лт өг.дөг хэмээн нө хөр нь э мч нарт хэлсэн байна.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Энэ бүхний сонссон э мч нар эм.э.г.т.э.й.ч үүдийн ө.в.ч.ний ул.маас заримдаа хүү х.э.д о.л.о.х.г.үй тохиолдол байдаг тиймээс эмэ гтэйг ши.н.ж.и.л.гээ хийж, ү.з.лэ.гт оруулахад эхн эр нь о.н.г.о.н б.а.й.с.н.ы.г олж мэдээд нэлээд га.й.х.а.ш.ралд оржээ. Харин энэ бүхний д.а.р.а.а э мч нар э.м.эг тэйн а.н.у.с.н.ы н.ү.х.ийг ши.н жлэн ша.л.г.а.х.ад гур.ван хур уу т.о.м.орч су.н.а.сан байжээ. Үүнээс д.ү.г.н.элт хийж, залуу хос дөр вөн ж.и.л.и.й.н турш э.р э.м.и..йн а.ж.лаа бур.уу х.и.й.сэн нь х.ү.үх э.д.т.э.й б.о.лж ча.да.х.гүй ша.л.тгаан бай.сныг мэдсэн байна.

Нэгэнт байдлыг олж мэдсэн учир тэдэнд н.ө.х .өн үр ж ихүйн тал.а.ар мэд.э.эл.эл өгчээ. Харин үүнээс таван сарын дараа эхн..эр болох бү.сгүй ж.ир.э.мс.эн бо.лс.он ба.йна. Түүнчлэн хү.ү.х.э.д.т.эй болсон залуус эм.н.э.лэгт 1.0.0 ш.ир.х.эг өн.д.өг б.ол.он та.х.иа зэ.р.г.ийг ба.я.рл.а.сан сэ.т.г.эл бо.лг.он ил.гэ.эжээ.

 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!