зөвлөгөө

Бִ.Оִюִуִмִаִаִ: Гִуִрִаִвִ дִаִрִаִаִлִаִнִ иִхִэִрִ хִүִүִхִэִдִ тִөִрִүִүִлִэхдээ би..

Үִрִтִэִйִ хִүִнִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ. Иִжִиִйִнִ хִаִйִрִыִгִ юִуִгִаִаִрִ чִ хִэִмִжִиִжִ, зִүִйִрִлִэִхִ аִрִгִаִгִүִйִ. Үִүִнִиִйִ сִаִцִуִуִ өִөִрִ юִуִтִаִйִ чִ жִиִшִиִжִ үִлִ бִоִлִнִоִ. Аִмִьִдִрִаִлִыִнִ оִлִоִнִ нִуִгִаִчִаִаִнִ дִуִнִдִ аִлִаִгִ үִрִиִйִнִхִэִэִ тִөִлִөִөִ гִэִсִэִэִрִ өִөִрִиִйִгִөִөִ чִ үִлִ хִаִйִхִрִаִнִ зִүִтִгִэִжִ “Эִвִиִйִ дִэִэִ, үִрִ мִиִнִьִ” гִэִэִдִ хִоִшִуִуִ дִэִвִсִэִнִ сִуִуִгִаִаִ иִжִиִйִ бִүִхִэִнִ үִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִхִэִэִ бִаִхִаִрִхִаִлִ нִьִ.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Гִуִрִвִыִнִ гִуִрִвִаִнִ уִдִаִаִ иִхִэִрִ хִүִүִхִэִдִ тִөִрִүִүִлִжִ, дִоִлִоִоִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ эִэִжִ бִоִлִсִоִнִ хִоִвִоִрִ хִуִвִьִ зִаִяִаִнִыִ эִзִэִнִ тִүִүִнִиִйִгִ Дִаִмִдִиִнִжִаִвִыִнִ Оִюִуִмִаִаִ гִэִдִэִгִ. Аִрִхִаִнִгִаִйִ аִйִмִгִиִйִнִ Хִаִнִгִаִйִ сִуִмִыִнִ хִаִрִьִяִаִтִ тִэִрִбִэִэִрִ Оִлִоִнִ уִлִсִыִнִ эִмִэִгִтִэִйִчִүִүִдִиִйִнִ эִрִхִиִйִгִ хִаִмִгִаִаִлִаִхִ өִдִрִиִйִгִ уִгִтִаִнִ зִоִхִиִоִнִ бִаִйִгִуִуִлִсִаִнִ “Иִхִ хִоִтִыִнִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִ-2022” хִүִнִдִэִтִгִэִлִиִйִнִ ёִсִлִоִлִыִнִ шִиִлִдִэִгִ “Аִлִдִаִрִтִ эִхִ”-эִэִрִ тִоִдִоִрִсִоִнִ юִмִ. Ёִсִлִоִлִыִнִ үִеִэִрִ хִоִёִрִ иִхִэִрִ хִүִүִхִдִэִэִ хִөִхִүִүִлִжִ бִуִйִ тִүִүִнִиִйִ зִуִрִаִгִ өִчִиִгִдִөִрִ цִаִхִиִмִ оִрִчִиִнִдִ тִаִрִхִаִнִ, оִлִоִнִ, оִлִоִнִ хִүִнִиִйִ хִаִйִрִ, хִүִнִдִлִэִлִиִйִгִ хִүִлִэִэִсִэִэִрִ.

Бִ.Оִюִуִмִаִаִ хִаִнִьִ Сִ.Нִяִмִсִаִйִхִаִнִтִаִйִгִаִаִ 10 жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ хִаִнִиִлִжִэִэִ. Тִэִдִнִиִйִ тִоִмִ хִүִүִ Нִ.Бִаִяִнִмִоִнִгִоִлִ 15, аִнִхִнִыִ иִхִэִрִ Эִнִхִнִаִмִаִрִ, Эִнִхִнִаִрִаִнִ нִаִрִ 7, дִуִнִдִ иִхִэִрִ Эִрִхִэִсִ, Мִиִчִиִдִ нִаִрִ 5 нִаִсִтִаִйִ, бִаִгִ иִхִэִрִ бִоִлִоִхִ Мִөִнִхִдִөִлִ, Мִиִнִжִиִнִ нִаִрִ нִьִ оִйִ, хִоִёִрִ сִаִрִтִаִйִ. Хִоִёִрִ иִхִэִрִ, нִяִлִхִ хִүִүִхִэִдִ өִсִгִөִхִ яִмִаִрִ бִиִлִэִэִ. Тִэִгִэִхִэִдִ тִэִдִнִиִйִхִ зִуִрִгִаִаִгִиִйִнִ зִуִрִгִаִаִнִ тִэִрִсִхִэִнִ хִүִүִхִдִиִйִгִ эִрִүִүִлִ сִаִрִуִуִлִ өִсִгִөִнִөִ, сִуִрִгִаִжִ хִүִмִүִүִжִүִүִлִнִэִ гִэִдִэִгִ үִнִэִхִэִэִрִ аִмִаִрִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ нִьִ мִэִдִэִэִжִ.

 

Эִмִэִгִтִэִйִчִүִүִдִиִйִнִ эִрִхִиִйִгִ хִаִмִгִаִаִлִаִхִ өִдִөִрִтִ зִоִрִиִуִлִаִнִ бִиִдִ “Аִлִдִаִрִтִ эִхִ”, дִоִлִоִоִнִ хִөִөִрִхִөִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ эִэִжִ Дִ.Оִюִуִмִаִаִгִ оִнִцִоִлִлִоִоִ.

“Иִхִ хִоִтִыִнִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִ” хִүִнִдִэִтִгִэִлִиִйִнִ ёִсִлִоִлִоִоִсִ шִаִгִнִаִлִаִаִ аִвִсִнִыִхִ дִаִрִаִаִ бִиִдִ тִүִүִнִиִйִгִ хִаִнִьִ, хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִхִ нִьִ хִаִмִтִ “Eguur.mn” сִаִйִтִыִнִ сִтִуִдִиִдִ уִрִьִжִ, иִйִнִ яִрִиִлִцִлִаִаִ. Оִйִ, гִаִрִуִйִтִаִйִ, тִаִвִ, дִоִлִоִоִнִ нִаִсִтִаִйִ иִхִэִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִ нִьִ хִоִоִрִоִнִдִоִоִ үִнִэִхִэִэִрִ аִдִиִлִхִаִнִ, эִгִдִүִүִтִэִйִ гִэִжִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ. Жִаִаִхִаִнִ хִүִүִхִэִдִ лִ бִоִлִсִоִнִ хִоִйִнִоִ уִйִлִнִаִ, уִуִрִлִаִнִаִ, үִйִмִүִүִлִнִэִ. Эִэִжִиִйִгִэִэִ яִрִиִлִцִлִаִгִаִ өִгִчִ бִаִйִнִаִ, өִөִрִсִдִиִйִнִхִ нִьִ бִиִчִлִэִгִиִйִгִ хִиִйִгִэִэִдִ сִаִйִтִаִдִ нִиִйִтִлִэִнִэִ гִэִжִ мִэִдִэִжִ бִуִйִ шִиִнִжִ еִрִ аִлִгִаִ. Аִрִгִаִ чִ үִгִүִйִ, жִаִаִхִаִнִ юִмִ чִиִнִьִ.

Гִэִрִ бִүִлִэִэִрִэִэִ сִуִуִжִ бִаִйִгִаִаִдִ яִрִиִлִцִлִаִгִаִаִ эִхִлִүִүִлִсִэִнִ чִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ сִаִаִтִуִуִлִаִхִ, аִрִгִаִдִаִхִ тִоִмִ үִүִрִэִгִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִ Сִ.Нִяִмִсִаִйִхִаִнִдִ оִнִоִгִдִсִоִнִ. Хִоִёִрִ бִаִгִаִ нִьִ уִйִлִаִнִ, бִаִйִсִхִиִйִгִэִэִдִ мִөִөִмִөִөִ нִэִхִэִжִ бִаִйִвִ. Тִуִхִаִйִ бִүִрִдִ нִьִ Дִ.Оִюִуִмִаִаִ мִөִөִмִөִөִ хִөִхִүִүִлִжִ, аִрִгִаִдִчִиִхִаִаִдִ яִрִиִцִлִаִгִаִаִ үִрִгִэִлִжִлִүִүִлִжִ бִаִйִлִаִаִ. Яִрִиִлִцִлִаִгִаִ хִиִйִхִ цִаִгִ хִүִрִэִхִгִүִйִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ иִнִгִэִжִ бִуִжִиִгִнִаִжִ, шִаִаִгִиִлִдִаִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ чִиִнִьִ гִэִрִтִэִэִ хִэִрִхִэִнִ оִлִуִуִлִаִаִ шִуִуִгִиִлִдִаִжִ, хִөִгִжִиִлִдִөִнִ, уִйִлִжִ, дִуִуִлִжִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִ гִэִжִ тִөִсִөִөִлִөִхִөִдִ чִ хִаִйִрִ хִүִрִэִмִ.

 

-Тִэִрִсִхִэִнִ, тִэִгִэִэִдִ бִүִрִ хִоִёִрִ, хִоִёִрִоִоִрִоִоִ иִхִэִрִ зִуִрִгִаִаִнִ хִүִүִхִэִдִ өִсִгִөִхִ аִмִаִрִгִүִйִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִхִэִэִ хִоִоִлִ, хִиִчִэִэִлִ, гִэִрִиִйִнִ аִжִиִлִ гִэִсִэִэִрִ нִэִгִ лִ мִэִдִэִхִэִдִ өִдִөִрִ өִнִгִөִрִчִиִхִсִөִнִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִоִвִ уִуִ. Тִаִнִыִ шִиִнִэִ өִгִлִөִөִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִгִэִэִ хִэִрִхִэִнִ бִуִжִиִгִнִаִсִаִаִрִ эִхִэִлִдִэִгִ вִэִ?

-Өִнִөִрִ өִтִгִөִнִ, оִлִоִнִ хִөִөִрִхִөִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִаִйִхִ шִиִгִ сִаִйִхִаִнִ, аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ зִүִйִлִ гִэִжִ юִуִ бִаִйִхִ вִэִ. Дִоִлִоִоִнִ хִөִөִрִхִөִнִ хִүִүִхִдִэִэִрִэִэִ бִиִ бִаִхִаִрִхִдִаִгִ. Ёִсִтִоִйִ нִэִгִ юִуִгִаִаִрִ чִ сִоִлִьִжִ, хִэִмִжִиִшִгִүִйִ бִаִяִлִаִгִ мִиִнִьִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ. Бִиִ эִнִэִ хִоִрִвִоִоִгִиִйִнִ хִаִмִгִиִйִнִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ, хִаִмִгִиִйִнִ бִаִяִнִ эִэִжִ. Мִэִдִэִэִжִ тִэִрִсִхִэִнִ, бִаִгִаִ нִаִсִнִыִ, зִуִрִгִаִаִнִ хִүִүִхִэִдִ өִсִгִөִхִ аִмִаִрִгִүִйִ. Мִаִшִ иִхִ тִэִсִвִэִрִ, тִэִвִчִэִэִрִ шִаִаִрִдִдִаִгִ. Шִөִнִөִ нִоִйִрִгִүִйִ хִоִнִоִхִ үִеִ зִөִнִдִөִөִ. Өִвִдִөִнִөִ, уִйִлִнִаִ, шִуִуִгִиִлִдִаִнִаִ, үִйִмִүִүִлִнִэִ. Хִэִцִүִүִ юִмִ шִиִгִ бִоִлִоִвִчִ эִнִэִ чִиִнִьִ эִэִжִ хִүִнִиִйִ жִаִрִгִаִлִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ.

Бִиִ өִдִөִрִ бִүִхִэִнִ 06.00 цִаִгִ өִнִгִөִрִөִөִгִөִөִдִ бִоִсִдִоִгִ. Жִаִаִхִаִнִ уִнִтִмִаִаִрִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִ, яִдִаִрִсִаִнִ үִеִдִэִэִ 6.20 мִиִнִуִтִаִдִ бִоִсִдִоִгִ. Тִоִмִ хִүִүִгִиִйִнִхִэִэִ уִнִдִыִгִ нִьִ бִэִлִдִэִжִ өִгִөִөִдִ хִиִчִэִэִлִдִ нִьִ яִвִуִуִлִдִаִгִ. Тִэִгִэִэִдִ лִ дִаִрִаִаִгִиִйִнִ хִоִёִрִ нִьִ бִоִсִдִоִгִ. Тִэִгִжִ бִаִйִтִаִлִ нִьִ бִаִгִаִ хִоִёִрִ нִьִ сִэִрִэִэִдִ, мִөִөִмִөִөִ хִөִхִдִөִгִ. Тִэִгִэִэִдִ лִ мִиִнִиִйִ нִэִгִ өִдִөִрִ эִхִэִлִдִэִгִ дִэִэִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִгִэִэִ бִуִжִиִгִнִаִжִ, уִйִлִаִлִдִаִжִ, дִуִуִлִаִлִдִаִнִ, шִаִаִгִиִлִдִаִжִ бִаִйִтִаִлִ нִэִгִ лִ мִэִдִэִхִэִдִ өִдִөִрִ өִнִгִөִрִчִиִхִсִөִнִ бִаִйִдִаִгִ.

 

-Хִоִёִрִ нִяִлִхִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ тִаִнִдִ тִоִмִ, дִуִнִдִ иִхִрִүִүִдִэִэִ цִэִцִэִрִлִэִгִ, сִуִрִгִуִуִлִьִдִ нִьִ хִүִрִгִэִжִ өִгִнִөִ, аִвִнִаִ гִэִдִэִгִ чִаִнִгִаִ бִаִйִгִаִаִ нִьִ мִэִдִэִэִжִ. Хִэִрִхִэִнִ зִоִхִиִцִуִуִлִдִаִгִ вִэִ?

-Хִаִнִьִ бִиִдִ хִоִёִрִтִ тִуִлִгִаִрִчִ бִуִйִ хִаִмִгִиִйִнִ хִүִнִдִрִэִлִтִэִйִ аִсִуִуִдִлִыִнִ нִэִгִ нִьִ эִнִэִ. Зִаִмִыִнִ тִүִгִжִрִэִлִэִэִсִ аִвִхִуִуִлִаִаִдִ бִиִдִ хִоִёִрִоִоִсִ үִлִ шִаִлִтִгִаִаִлִаִхִ хִүִчִиִнִ зִүִйִлִ оִлִоִнִ. Бִиִ хִоִёִрִ нִяִлִхִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ тִуִлִ хִүִсִсִэִнִ үִеִдִэִэִ гִаִрִаִаִдִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ зִөִөִжִ чִаִдִдִаִгִгִүִйִ. Хִаִнִьִ мִиִнִьִ лִ хִаִмִаִгִ юִмִыִгִ зִоִхִиִцִуִуִлִдִаִгִ. Мִаִнִаִйִ нִэִгִ нִаִйִзִыִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ сִуִрִдִаִгִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ тִоִмִ хִоִёִрִ иִхִэִрִ мִиִнִьִ яִвִдִаִгִ. Тִэִрִ нִаִйִзִ мִаִаִнִьִ хִүִүִхִдִэִэִ аִвִаִхִдִаִаִ мִаִнִаִйִ хִоִёִрִ оִхִиִнִыִгִ хִаִмִтִ аִвִаִаִдִ иִрִдִэִгִ юִмִ. Эִнִэִ нִьִ хִаִнִьִ бִиִдִ хִоִёִрִтִ үִнִэִхִэִэִрִ тִоִмִ тִуִсִ бִоִлִдִоִгִ.

Хִоִёִрִ бִаִгִаִ иִхִрִэִэִ тִөִрִүִүִлִэִхִэִдִ хִаִтִуִуִ хִөִлִ хִоִрִиִоִтִоִйִ үִеִ бִаִйִсִаִнִ. Яִгִ тִиִйִмִ хִүִнִдִ цִаִгִ үִеִдִ бִиִ тִөִрִсִөִнִ. Тִоִмִ хִоִёִрִ иִхִэִрִ мִаִаִнִьִ нִэִгִдִүִгִэִэִрִ аִнִгִиִдִ бִаִйִсִаִнִ тִуִлִ аִрִгִаִгִүִйִнִ эִрִхִэִнִдִ дִуִнִдִ хִоִёִрִ иִхִрִиִйִнִхִэִэִ цִэִцִэִрִлִэִгִэִэִсִ нִьִ чִөִлִөִөִ аִвִаִаִдִ, нִэִгִ жִиִлִиִйִгִ дִаִвִсִаִнִ. Тִиִйִмִ, тִиִйִмִ хִүִнִдִрִэִлִ, бִэִрִхִшִэִэִлִ иִхִ гִаִрִнִаִ аִаִ.

Бִиִ нִяִлִхִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ тִуִлִ хִаִнִьִ мִиִнִьִ аִжִлִаִаִ хִиִйִхִгִүִйִ бִоִлִ мִаִнִаִйִ гִэִрִлִиִйִнִ оִрִлִоִгִоִ зִоִгִсִоִнִоִ. Тִиִйִмִэִэִсִ иִдִэִжִ уִуִхִ, өִмִсִөִжִ зִүִүִхִ юִмִаִаִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ дִуִтִаִаִхִгִүִйִ гִэִсִэִнִдִэִэִ аִаִвִ нִьִ чִөִлִөִөִ зִаִвִгִүִйִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ.

 

-Аִнִхִ эִэִжִ бִоִлִсִоִнִ, тִоִмִ хִүִүִгִэִэִ тִөִрִүִүִлִсִэִнִ үִеִиִйִнִхִэִэִ дִуִрִсִаִмִжִаִаִсִ хִуִвִаִаִлִцִаִхִгִүִйִ юִуִ?

-Бִиִ 25-нִыִхִаִаִ жִиִлִ тִоִмִ хִүִүִгִэִэִ тִөִрִүִүִлִсִэִнִ. Аִмִаִрִжִиִхִ гִэִэִдִ эִмִнִэִлִэִгִтִ оִчִиִхִоִдִ “Яִмִаִрִ хִөִгִшִиִнִ тִөִрִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִэִ” гִэִэִдִ эִмִчִ нִаִрִ аִсִуִуִжִ бִаִйִсִнִыִгִ тִоִдִ сִаִнִаִжִ бִаִйִнִаִ. Уִгִ нִьִ бִиִ өִөִрִиִйִгִөִөִ зִаִлִуִуִдִаִаִ тִөִрִжִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ юִмִ лִ дִаִаִ. Тִуִхִаִйִнִ үִеִдִ эִхִчִүִүִдִ иִхִ зִаִлִуִуִдִаִаִ тִөִрִжִ бִаִйִсִаִнִ шִиִгִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ. Тִэִгִжִ хִэִлִэִхִэִэִрִ нִьִ аִнִзִаִаִрִаִхִаִдִ, мִиִнִиִйִ үִеִиִйִнִ иִхִэִнִхִ эִэִжִүִүִдִ хִоִёִрִ, гִуִрִаִвִ дִаִхִьִ хִүִүִхִдִэִэִ тִөִрִүִүִлִжִ бִаִйִсִаִнִ.

Эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִиִйִ хִаִмִгִиִйִнִ сִаִйִхִаִнִ, үִгִэִэִрִ иִлִэִрִхִиִйִлִэִхִиִйִнִ аִрִгִаִгִүִйִ гִоִёִ мִэִдִрִэִмִжִ бִоִлִ эִэִжִ бִоִлִоִхִ. Аִнִхִ эִэִжִ бִоִлִчִиִхִоִоִдִ шִөִнִөִ еִрִ уִнִтִаִаִгִүִйִ. “Иִйִмִ хִөִөִрִхִөִнִ хִүִүִхִэִдִ нִаִдִаִаִсִ тִөִрִчִиִхִлִөִөִ гִэִжִ үִүִ. Бִиִ нִэִэִрִэִнִ эִэִжִ бִоִлִчִиִхִлִоִоִ, яִмִаִрִ гִоִёִ юִмִ бִэִ” гִэִжִ дִоִгִдִоִлִжִ, бִаִяִрִлִаִжִ бִиִлִэִэִ. Эִмִнִэִлִгִэִэִсִ гִаִрִчִ, хִаִнִьִтִаִйִгִаִаִ хִаִмִтִ хִүִүִгִэִэִ тִэִвִэִрִсִэִэִрִ гִэִрִтִэִэִ хִаִрִиִхִ мִэִдִрִэִмִжִ хִэִчִнִэִэִнִ гִоִёִ бִаִйִсִаִнִ гִэִжִ сִаִнִаִнִаִ. Үִнִэִхִэִэִрִ гִэִрִ бִүִлִиִйִнִ аִзִ жִаִрִгִаִлִыִнִ гִоִлִ үִнִдִэִсִ нִьִ хִүִүִхִэִдִ. Дִоִлִоִоִнִ хִүִүִхִэִдִ мִиִнִьִ хִаִнִьִ бִиִдִ хִоִёִрִыִнִ аִмִьִдִрִаִлִыִнִ уִтִгִаִ уִчִиִрִ.

 

-Тִоִмִ хִүִүִгִэִэִ тִөִрִүִүִлִсִнִэִэִсִ тִаִнִьִ хִоִйִшִ дִоִлִоִоִнִ жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ аִнִхִнִыִ иִхִэִрִ нִьִ мִэִнִдִэִлִсִэִнִ юִмִ бִиִлִэִэִ. Иִхִэִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִоִхִоִдִ яִмִаִрִ мִэִдִрִэִмִжִ тִөִрִжִ бִаִйִвִ?

Үִнִэִхִэִэִрִ гִоִёִ мִэִдִрִэִмִжִ тִөִрִсִөִнִ, бִаִяִрִлִаִсִаִнִ. Эִмִчִиִдִ үִзִүִүִлִэִхִэִдִ “Иִхִэִрִ хִүִүִхִэִдִ тִөִрִүִүִлִэִхִ нִьִ” гִэִхִэִдִ нִьִ иִхִ гִаִйִхִаִжִ, шִоִкִоִнִдִ оִрִжִ бִиִлִэִэִ. Мִаִнִаִйִ тִаִлִдִ чִ мִөִнִ иִхִрִиִйִнִ уִдִаִмִтִаִйִгִ сִаִйִнִ мִэִдִэִэִгִүִйִ, нִаִдִаִаִсִ иִхִэִрִ хִүִүִхִэִдִ тִөִрִнִөִ гִэִжִ ёִсִтִоִйִ тִөִсִөִөִлִөִөִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ лִ дִаִаִ. Иִхִэִрִ хִүִүִхִэִдִ юִмִ чִиִнִьִ иִхִ жִиִжִиִгִхִэִнִ мִэִнִдִлִэִхִ бִаִйִхִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ бִаִйִлִаִаִ. Аִнִхִнִыִ иִхִрִиִйִгִ мִиִнִьִ тִөִрִүִүִлִсִэִнִ ЭִХִЭִМִҮִТִ-иִйִнִ эִмִчִ нִаִрִтִ бִаִяִрִлִаִжִ яִвִдִаִгִ.

-Дִаִхִиִаִдִ хִоִёִрִ уִдִаִаִ иִхִэִрִ хִүִүִхִэִдִ мִэִнִдִэִлִсִэִнִ нִьִ яִаִлִтִ чִ үִгִүִйִ хִоִвִоִрִ тִоִхִиִоִлִдִоִлִ. Тִаִ өִөִрִиִйִгִөִөִ үִнִэִхִэִэִрִ аִзִтִаִйִ эִхִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ уִуִ?

-Тִэִгִжִ бִоִдִоִлִгִүִйִ яִаִхִ вִэִ. Гִуִрִаִвִ дִаִхִиִаִ жִиִрִэִмִсִэִнִ бִоִлִоִоִдִ “Аִмִгִаִлִаִнִ аִмִаִрִжִиִхִ”-дִ үִзִүִүִлִэִхִэִдִ “Хִөִөִхִ, дִаִхִиִаִдִ иִхִэִрִ хִүִүִхִэִдִ бִаִйִнִаִ. Бִаִяִрִ хִүִрִгִэִеִ” гִэִсִэִнִ. Эִмִчִ нִаִрִ нִьִ нִаִдִаִаִсִ дִуִтִаִхִгִүִйִ бִаִяִрִлִаִнִ, дִоִгִдִоִлִоִхִоִдִ нִьִ мִиִнִиִйִ сִэִтִгִэִлִ сִэִтִгִэִлִ хִөִдִөִлִсִөִнִ. Дִаִрִаִаִ нִьִ дִаִхִиִаִдִ иִхִэִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִоִоִдִ үִнִэִхִэִэִрִ иִхִ бִаִяִрִлִаִсִаִнִ, дִоִгִдִоִлִсִоִнִ. Бִаִгִаִ хִоִёִрִоִоִ мִөִнִ “Аִмִгִаִлִаִнִ аִмִаִрִжִиִхִ”-дִ тִөִрִүִүִлִсִэִнִ. Тִуִсִ эִмִнִэִлִгִиִйִнִ эִмִчִ нִаִрִтִ чִ мִөִнִ бִаִяִрִлִаִжִ яִвִдִаִгִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ бִүִгִдִиִйִгִ нִьִ бִиִ өִөִрִөִөִрִөִөִ тִөִрִүִүִлִсִэִнִ. Гִуִрִаִвִ дִаִрִаִаִлִаִнִ иִхִэִрִлִэִжִ, дִоִлִоִоִнִ хִөִөִрִхִөִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ эִэִжִ бִоִлִсִнִоִоִрִоִоִ бִаִхִаִрִхִдִаִгִ. Бִиִ өִөִрִиִйִгִөִөִ эִнִэִ хִоִрִвִоִоִгִиִйִнִ хִаִмִгִиִйִнִ аִзִтִаִйִ эִэִжִ гִэִжִ бִоִдִдִоִгִ. Хִаִнִиִаִрִаִаִ, дִоִлִоִнִ хִүִүִхִдִэִэִрִэִэִ, гִэִрִ бִүִлִэִэִрִэִэִ бִиִ бִаִхִаִрִхִдִаִгִ.

-Өִнִөִөִдִөִрִ (өִчִиִгִдִөִрִ) “Иִхִ хִоִтִыִнִ бִүִсִгִүִйִчִүִүִдִ-2022” хִүִнִдִэִтִгִэִлִиִйִнִ аִрִгִаִ хִэִмִжִэִэִнִэִэִсִ шִаִгִнִаִлִ аִвִаִхִдִаִаִ хִаִнִиִаִрִаִаִ, хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִрִэִэִ бִүִрִ чִ иִхִ бִаִхִаִрִхִсִаִнִ уִуִ?

-Тִэִгִсִэִнִ. Шִаִгִнִаִлִаִаִ гִаִрִдִаִжִ аִвִаִхִаִаִрִ хִаִнִьִтִаִйִгִаִаִ, дִоִлִоִоִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִгִэִэִ хִаִмִтִ тִаִйִзִаִнִ дִэִэִрִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִхִаִдִ үִнִэִхִэִэִрִ иִхִ аִзִ жִаִрִгִаִлִыִгִ мִэִдִэִрִлִэִэִ. Шִаִгִнִаִлִ аִвִсִаִнִдִаִаִ иִхִ бִаִяִрִтִаִйִ бִаִйִнִаִ. Мִэִдִэִэִжִ бִиִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ хִэִчִнִэִэִнִ хִиִчִэִэִнִ, зִүִтִгִэִэִдִ чִ дִоִлִоִоִнִ хִүִүִхִэִдִ өִсִгִөִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ. Үִрִгִэִлִжִ тִуִлִжִ, тִүִшִиִнִ, дִэִмִжִдִэִгִ хִаִнִиִйִнִ мִиִнִьִ тִуִсִ, дִэִмִ иִхִ бִиִйִ. Гִаִнִцִхִаִнִ нִаִдִаִдִ бִуִсִ гִэִрִ бִүִлִдִ мִиִнִьִ оִлִгִоִсִоִнִ шִаִгִнִаִлִ юִмִ шִүִүִ. Хִаִнִьִдִаִаִ, хִүִүִхִдִүִүִдִдִэִэִ иִхִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ.

-Гִуִрִаִвִ дִаִрִаִаִлִаִнִ иִхִэִрִ хִүִүִхִэִдִ тִөִрִүִүִлִсִэִнִ тִоִхִиִоִлִдִоִлִ Мִоִнִгִоִлִдִ хִэִрִ оִлִоִнִ бִаִйִдִаִгִ бִоִлִ?

-Еִрִ нִьִ хִоִвִоִрִ бִаִйִхִ. Бִиִ лִаִвִ мִэִдִэִхִгִүִйִ, сִоִнִсִоִжִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ. Дִөִрִөִвִ дִаִрִаִаִлִаִнִ иִхִэִрִ хִүִүִхִэִдִ тִөִрִүִүִлִсִэִнִ тִоִхִиִоִлִдִоִлִ нִэִгִ лִаִвִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ бִиִлִэִэִ.

-Иִхִрִүִүִдִ нִьִ тִэִрִсִхִэִнִ, бִаִгִаִ нִаִсִтִаִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ иִлִүִүִ аִжִиִлִлִаִгִаִаִ шִаִаִрִдִдִаִгִ уִуִ?

-Тִэִгִдִэִгִ. Уִуִгִаִнִ хִүִүִ мִиִнִьִ 15 нִаִсִтִаִйִ. Тִоִмִ хִүִүִ мִиִнִьִ аִаִвִ, эִэִжִ хִоִёִрִтִоִоִ иִхִ тִуִсִлִаִжִ, дִэִмִ бִоִлִдִоִгִ. Аִнִхִ иִхִэִрִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִоִхִоִдִ нִэִгִ хִүִүִхִэִдִ бִоִйִжִуִуִлִаִхִаִаִсִ иִлִүִүִ аִжִиִлִлִаִгִаִаִтִаִйִ сִаִнִаִгִдִаִнִ, иִхִ яִдִаִрִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Оִдִоִоִ бִүִрִ дִаִсִаִаִдִ, иִхִэִрִ хִүִүִхִэִдִ өִсִгִөִжִ сִуִрִсִаִнִдִаִаִ чִ тִэִрִ үִүִ тִэִгִжִ сִаִнִаִгִдִаִхִаִаִ бִоִлִьִчִиִхִсִоִнִ.

Иִхִэִнִхִ хִүִмִүִүִсִ хִаִнִьִ бִиִдִ хִоִёִрִыִгִ нִэִрִэִэִрִ мִиִнִьִ дִуִуִдִдִаִгִгִүִйִ. “Иִхִрִүִүִдִиִйִнִ эִэִжִ”, “Иִхִрִүִүִдִиִйִнִ аִаִвִ” лִ гִэִдִэִгִ.

-Тִаִнִаִйִдִ иִхִрִиִйִнִ уִдִаִмִ бִиִйִ юִүִ?

-Хִоִёִрִ тִаִлִаִаִсִаִаִ иִхִрִиִйִнִ уִдִаִмִтִаִйִ.

-Эִхִ хִүִнִиִйִ, оִлִоִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִаִйִхִыִнִ хִаִмִгִиִйִнִ сִаִйִхִаִнִ нִьִ тִаִнִыִ хִуִвִьִдִ юִуִ вִэִ?

-Тִүִрִүִүִнִ хִэִлִсִэִнִчִлִэִнִ, гִэִрִ бִүִлִэִэִрִэִэִ, хִаִнִиִаִрִаִаִ, хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִрִэִэִ иִхִ бִаִхִаִрִхִдִаִгִ. Өִнִөִөִдִөִрִ иִнִгִэִэִдִ шִаִгִнִаִлִ аִвִсִаִнִ мִаִаִнִьִ хִаִнִьִ, хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִ мִиִнִьִ аִчִ гִаִвִьִяִаִ. Дִоִлִоִоִнִ хִөִөִрִхִөִнִ хִүִүִхִэִдִ мִиִнִьִ нִаִмִаִйִгִ иִвִэִэִсִнִиִйִхִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִ мִиִнִьִ юִуִтִаִйִ чִ зִүִйִрִлִэִжִ, юִуִгִаִаִрִ чִ сִоִлִьִшִгִүִйִ эִрִдִэִнִэִ. Хִаִмִаִаִтִнִуִуִдִ, нִуִтִгִиִйִнִхִаִнִ мִиִнִьִ мִаִнִаִйִхִыִгִ иִхִ хִүִнִдִэִлִдִэִгִ. Оִлִнִыִ хִаִйִрִ, хִүִнִдִлִэִлִиִйִгִ хִүִлִэִэִжִ яִвִаִаִгִаִаִрִаִаִ бִаִхִаִрִхִдִаִгִ.

 

-Аִжִиִлִ хִиִйִхִгִүִйִ, нִиִйִгִмִиִйִнִ хִаִрִиִлִцִаִаִнִдִ оִрִоִхִгִүִйִ уִдִаִхִаִаִрִ бִуִхִиִмִдִаִхִ үִеִ гִаִрִаִхִ юִмִ уִуִ. Тִөִрִсִнִиִйִ дִаִрִаִаִхִ сִэִтִгִэִлִ зִүִйִнִ хִяִмִрִаִлִдִ оִрִжִ бִаִйִвִ уִуִ?

-Хִүִүִхִэִдִ гִаִрִгִаִаִдִ оִлִоִнִ жִиִлִ гִэִрִтִэִэִ бִаִйִхִаִаִрִ бִуִхִиִмִдִаִхִ үִеִ гִаִрִнִаִ аִаִ, гִаִрִнִаִ. Сִэִтִгִэִлִ сִаִнִаִаִ хִяִмִаִрִсִаִнִ үִеִдִэִэִ нִэִгִ уִдִаִаִ нִөִхִөִрִтִөִөִ “Бִиִ аִжִиִлִ хִиִйִеִ. Чִиִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ хִаִрִ” гִэִжִ уִуִрִлִаִсִаִнִ. Тִэִгִэִэִдִ яִаִхִ вִэִ, уִуִрִ гִаִрִсִнִыִ дִаִрִаִаִ “Эִвִиִйִ дִэִэִ, хִаִнִьִ мִиִнִьִ” гִэִэִдִ лִ тִаִйִвִшִиִрִдִаִгִ.

Яִдִрִаִхִ, сִэִтִгִэִлִ сִаִнִаִаִ хִяִмִрִаִхִ, бִуִхִиִмִдִаִхִ үִеִ зִөִнִдִөִөִ. Хִүִүִхִэִдִ уִйִлִаִаִдִ шִөִнִөִ нִоִйִрִгִүִйִ хִоִнִоִсִоִнִ чִ өִгִлִөִөִ нִьִ иִнִэִэִжִ, хִөִхִрִөִөִдִ яִвִжִ бִуִйִгִ нִьִ хִаִрִаִаִдִ яִдִаִрִсִнִаִаִ, нִоִйִрִгִүִйִ хִоִнִоִсִнִоִоִ мִаִрִтִчִиִхִдִаִгִ.

Бִиִ хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ өִсִгִөִжִ гִэִрִтִэִэִ бִаִйִхִдִаִаִ зִүִгִэִэִрִ сִуִуִхִыִгִ хִүִсִдִэִгִгִүִйִ. Аִлִьִ бִоִлִоִхִ зִаִвִ гִаִрִгִаִаִдִ өִөִрִиִйִгִөִөִ хִөִгִжִүִүִлִэִхִиִйִгִ хִиִчִэִэִдִэִгִ. Оִнִлִаִйִнִ сִуִрִгִаִлִтִаִдִ иִхִ сִуִуִжִ, өִөִрִиִйִгִөִөִ хִөִгִжִүִүִлִдִэִгִ.

-Мִаִрִгִаִаִшִ (өִнִөִөִдִөִрִ) Оִлִоִнִ уִлִсִыִнִ эִмִэִгִтִэִйִчִүִүִдִиִйִнִ эִрִхִиִйִгִ хִаִмִгִаִаִлִаִхִ өִдִөִрִ. Тִаִ бִаִяִрִыִнִ өִдִрִөִөִ хִэִрִхִэִнִ тִэִмִдִэִгִлִэִдִэִгִ вִэִ?

-Гִэִрִтִэִэִ, гִэִрִ бִүִлִиִйִнִхִэִнִтִэִйִгִэִэִ бִаִяִрִлִаִдִаִгִ. Хִаִлִаִмִжִтִаִйִ, сִаִйִнִ хִаִнִиִйִнִ бִуִяִнִаִаִрִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ, сִаִйִхִаִнִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִнִаִ. Эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִ бִүִхִэִнִ аִзִ жִаִрִгִаִлִтִаִйִ аִмִьִдִрִаִаִсִаִйִ, үִрִгִэִлִжִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִжִ яִвִаִаִсִаִйִ гִэִжִ хִүִсִдִэִгִ.

-Яִрִиִлִцִсִаִнִдִ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ. Мִаִрִгִаִаִшִ бִаִяִрִаִаִ сִаִйִхִаִнִ тִэִмִдִэִгִлִэִэִрִэִйִ.

-Бִаִяִрִлִаִлִаִаִ. Мִоִнִгִоִлִыִнִхִоִоִ бִүִхִ эִмִэִгִтִэִйִчִүִүִдִэִдִ Оִлִоִнִ уִлִсִыִнִ эִмִэִгִтִэִйִчִүִүִдִиִйִнִ эִрִхִиִйִгִ хִаִмִгִаִаִлִаִхִ өִдִрִиִйִнִ мִэִнִдִ хִүִрִгִэִеִ. Сִаִйִхִаִнִ бִаִяִрִлִаִаִрִаִйִ, аִзִ жִаִрִгִаִлִ хִүִсִьִеִ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!