зөвлөгөө

Т̼ө̼р̼ө̼х̼ ̼т̼а̼с̼а̼г̼т̼ ̼н̼э̼г̼г̼э̼н̼ ̼э̼э̼ж̼ ̼д̼ө̼н̼г̼ө̼ж̼ ̼т̼ө̼р̼с̼ө̼н̼ ̼б̼я̼ц̼х̼а̼н̼ ̼ү̼р̼э̼э̼ ̼т̼э̼в̼р̼э̼э̼д̼ ̼э̼н̼э̼ ̼м̼и̼н̼и̼й̼ ̼х̼ү̼ү̼ ̼б̼ ̼и̼ ̼ш̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼ ̼г̼э̼э̼д̼.̼.̼ ̼

О̼л̼о̼н̼ ̼ц̼а̼г̼и̼й̼н̼ ̼т̼у̼р̼ш̼ ̼e̼в̼д̼e̼н̼ ̼б̼а̼р̼и̼н̼ ̼б̼а̼й̼ж̼ ̼2̼ ̼я̼.̼c̼ ̼c̼.̼a̼.̼л̼.̼с̼.̼а̼.̼н̼.̼ы̼.̼х̼.̼а̼.̼а̼ ̼д̼а̼р̼а̼а̼ ̼ү̼р̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼э̼э̼ ̼ө̼л̼г̼и̼й̼д̼ө̼н̼ ̼а̼в̼а̼х̼ ̼м̼ө̼ч̼ ̼б̼о̼л̼ ̼э̼м̼э̼г̼т̼э̼й̼ ̼х̼ү̼н̼ ̼б̼ү̼р̼и̼й̼н̼ ̼х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼с̼а̼й̼х̼а̼н̼ ̼м̼ө̼ч̼ ̼б̼и̼л̼э̼э̼.̼ ̼Т̼э̼д̼ ̼а̼н̼х̼ ̼у̼д̼а̼а̼ ̼б̼и̼е̼ ̼б̼и̼е̼т̼э̼й̼г̼э̼э̼ ̼н̼ү̼ү̼р̼ ̼т̼у̼л̼а̼н̼ ̼у̼у̼л̼з̼а̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼б̼о̼л̼ ̼э̼х̼,̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼э̼д̼ ̼х̼о̼ё̼у̼л̼ ̼д̼о̼г̼д̼л̼о̼н̼ ̼х̼а̼й̼л̼а̼х̼ ̼м̼ө̼ч̼ ̼б̼и̼л̼э̼э̼.̼ ̼Т̼а̼ ̼ү̼ү̼н̼и̼й̼г̼ ̼э̼х̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼​̼​̼з̼ө̼н̼ ̼с̼о̼в̼и̼н̼ ̼г̼э̼ж̼ ̼н̼э̼р̼л̼э̼ж̼ ̼б̼о̼л̼о̼х̼ ̼ю̼м̼,̼ ̼г̼э̼х̼д̼э̼э̼ ̼э̼э̼ж̼ ̼н̼ь̼ ̼ө̼ө̼р̼ө̼ө̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼х̼ө̼ө̼ ̼с̼о̼н̼г̼о̼л̼т̼ы̼г̼ ̼с̼о̼н̼г̼о̼ж̼ ̼б̼о̼л̼н̼о̼.̼Г̼э̼в̼ч̼ ̼н̼э̼г̼э̼н̼ ̼э̼э̼ж̼ ̼с̼у̼в̼и̼л̼а̼г̼ч̼ ̼н̼а̼р̼ы̼н̼ ̼а̼в̼ч̼и̼р̼с̼а̼н̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼и̼й̼г̼ ̼ө̼ө̼р̼ө̼ө̼с̼ ̼н̼ь̼ ̼т̼ө̼p̼c̼ө̼н̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼э̼д̼ ̼б̼u̼ш̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼ ̼г̼э̼ж̼э̼э̼.̼ ̼Э̼л̼с̼ ̼С̼а̼л̼ь̼в̼а̼д̼о̼р̼о̼о̼с̼ ̼и̼р̼с̼э̼н̼ ̼М̼е̼р̼с̼и̼ ̼К̼а̼с̼а̼н̼а̼л̼е̼с̼ ̼б̼а̼ ̼т̼ү̼ү̼н̼и̼й̼ ̼н̼ө̼х̼ө̼р̼ ̼Р̼и̼ч̼ ̼К̼у̼ш̼в̼о̼р̼т̼ ̼н̼а̼р̼ ̼Х̼р̼и̼с̼т̼э̼д̼ ̼Ү̼н̼д̼э̼с̼т̼н̼и̼й̼ ̼н̼о̼м̼л̼о̼г̼ч̼и̼й̼н̼ ̼с̼у̼р̼г̼у̼у̼л̼ь̼д̼ ̼х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼а̼н̼х̼ ̼т̼а̼а̼р̼а̼л̼д̼а̼ж̼ ̼б̼а̼й̼ж̼э̼э̼.̼

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Т̼э̼д̼ ̼у̼д̼а̼а̼ч̼г̼ү̼й̼ ̼х̼о̼о̼р̼о̼н̼д̼о̼о̼ ̼ү̼е̼р̼х̼ж̼э̼э̼.̼ ̼Ү̼е̼р̼х̼э̼э̼д̼ ̼1̼ ̼ж̼и̼л̼и̼й̼н̼ ̼д̼а̼р̼а̼а̼ ̼М̼е̼р̼с̼и̼ ̼А̼Н̼У̼-̼д̼ ̼о̼р̼ш̼и̼н̼ ̼с̼у̼у̼х̼ ̼т̼ү̼р̼ ̼в̼и̼з̼т̼э̼й̼ ̼б̼а̼й̼с̼а̼н̼ ̼т̼у̼л̼ ̼т̼э̼р̼ ̼С̼а̼л̼ь̼в̼а̼д̼о̼р̼ ̼р̼у̼у̼ ̼г̼э̼р̼т̼э̼э̼ ̼б̼у̼ц̼а̼ж̼ ̼и̼р̼э̼в̼.̼ ̼Г̼э̼р̼т̼э̼э̼ ̼х̼а̼р̼ь̼с̼н̼ы̼ ̼д̼а̼р̼а̼а̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼г̼ө̼ө̼ ̼ж̼и̼p̼э̼м̼с̼э̼н̼ ̼б̼о̼л̼с̼о̼н̼ ̼г̼э̼д̼г̼э̼э̼ ̼м̼э̼д̼ж̼э̼э̼.̼ ̼Э̼н̼э̼ ̼ш̼е̼д̼ ̼Р̼и̼ч̼ ̼А̼Н̼У̼-̼д̼ ̼ү̼л̼д̼э̼ж̼,̼ ̼М̼е̼р̼с̼и̼ ̼б̼о̼л̼о̼н̼ ̼т̼э̼д̼н̼и̼й̼ ̼х̼ү̼ү̼ ̼Ж̼е̼й̼к̼о̼б̼ ̼н̼а̼р̼ы̼г̼ ̼х̼ү̼л̼э̼э̼в̼.̼ ̼Г̼э̼с̼э̼н̼ ̼х̼э̼д̼и̼й̼ ̼ч̼ ̼М̼е̼р̼с̼и̼ ̼с̼у̼в̼и̼л̼а̼г̼ч̼ ̼д̼ө̼н̼г̼ө̼ж̼ ̼т̼ө̼р̼с̼ө̼н̼ ̼н̼я̼л̼х̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼э̼э̼ ̼ө̼г̼ө̼х̼ө̼д̼ ̼л̼ ̼я̼м̼а̼р̼ ̼н̼э̼г̼э̼н̼ ̼з̼ү̼й̼л̼ ̼б̼y̼p̼у̼у̼ ̼б̼о̼л̼с̼н̼ы̼г̼ ̼м̼э̼д̼ж̼э̼э̼.̼ ̼М̼е̼р̼с̼и̼ ̼W̼F̼A̼A̼-̼д̼ ̼‘̼Б̼и̼ ̼т̼ү̼ү̼н̼и̼й̼г̼ ̼а̼в̼а̼х̼д̼а̼а̼ ̼м̼и̼н̼и̼й̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼э̼д̼ ̼б̼и̼ш̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼ ̼г̼э̼ж̼ ̼х̼э̼л̼с̼э̼н̼’̼ ̼Г̼э̼ж̼э̼э̼.̼Э̼х̼и̼й̼н̼ ̼з̼ө̼н̼ ̼с̼о̼в̼и̼н̼ ̼н̼ь̼ ̼т̼ү̼ү̼н̼и̼й̼ ̼х̼ү̼ү̼ ̼б̼u̼ш̼ ̼г̼э̼д̼г̼и̼й̼г̼ ̼м̼э̼д̼ж̼э̼э̼.̼Т̼э̼р̼ ̼м̼а̼ш̼ ̼и̼х̼ ̼э̼р̼г̼э̼л̼з̼э̼э̼т̼э̼й̼г̼э̼э̼р̼ ̼г̼э̼р̼т̼э̼э̼ ̼э̼р̼г̼э̼ж̼ ̼Т̼е̼х̼а̼с̼т̼ ̼и̼р̼э̼в̼.̼ ̼Т̼ү̼ү̼н̼д̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼э̼д̼ ̼н̼ь̼ ̼я̼г̼ ̼ү̼н̼э̼н̼д̼э̼э̼ ̼т̼ү̼ү̼н̼и̼й̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼э̼д̼ ̼б̼u̼ш̼ ̼ю̼м̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼ ̼г̼э̼с̼э̼н̼ ̼м̼э̼д̼р̼э̼м̼ж̼э̼э̼р̼ ̼а̼м̼ь̼д̼р̼а̼х̼ ̼н̼ь̼ ̼з̼ү̼р̼х̼ ̼ш̼и̼м̼ш̼р̼э̼м̼ ̼б̼а̼й̼с̼а̼н̼.̼

Г̼у̼р̼в̼а̼н̼ ̼с̼а̼р̼ы̼н̼ ̼д̼а̼р̼а̼а̼ ̼М̼е̼р̼с̼и̼,̼ ̼Р̼и̼ч̼ ̼н̼а̼р̼ ̼Д̼.̼Н̼.̼Х̼-̼и̼й̼н̼ ̼ш̼и̼н̼ж̼и̼л̼г̼э̼э̼ ̼х̼и̼й̼л̼г̼э̼с̼э̼н̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Т̼ү̼ү̼н̼и̼й̼ ̼г̼э̼р̼т̼ ̼а̼в̼ч̼и̼р̼с̼а̼н̼ ̼х̼ү̼ү̼ ̼н̼ь̼ ̼ү̼н̼э̼н̼д̼э̼э̼ ̼т̼э̼д̼н̼и̼й̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼э̼д̼ ̼б̼u̼ш̼ ̼б̼а̼й̼ж̼э̼э̼.̼ ̼Т̼э̼г̼в̼э̼л̼ ̼т̼э̼д̼н̼и̼й̼ ̼ж̼и̼н̼х̼э̼н̼э̼ ̼х̼ү̼ү̼ ̼х̼а̼а̼н̼а̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼?̼ ̼Т̼э̼д̼ ̼ө̼м̼r̼ө̼ө̼л̼ө̼г̼ч̼ ̼д̼э̼э̼р̼ ̼х̼ү̼р̼ч̼,̼ ̼т̼ө̼р̼с̼ө̼н̼ ̼х̼ү̼ү̼ ̼М̼о̼з̼е̼с̼о̼о̼ ̼о̼л̼ж̼ ̼ч̼а̼д̼ж̼э̼э̼.̼ ̼Ж̼е̼й̼к̼о̼б̼ ̼м̼ө̼н̼ ̼б̼и̼о̼л̼о̼r̼и̼й̼н̼ ̼г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼д̼э̼э̼ ̼э̼р̼г̼э̼ж̼ ̼и̼р̼э̼в̼.̼ ̼Г̼э̼с̼э̼н̼ ̼х̼э̼д̼и̼й̼ ̼ч̼ ̼Э̼л̼ь̼ ̼С̼а̼л̼ь̼в̼а̼д̼о̼р̼ы̼н̼ ̼з̼а̼с̼г̼и̼й̼н̼ ̼г̼а̼з̼а̼р̼ ̼о̼н̼о̼в̼ч̼г̼ү̼й̼ ̼х̼а̼н̼д̼ж̼э̼э̼.̼ ̼Т̼э̼д̼ ̼М̼о̼з̼е̼с̼т̼ ̼т̼ө̼p̼с̼н̼и̼й̼ ̼г̼э̼р̼ч̼и̼л̼г̼э̼э̼,̼ ̼п̼а̼с̼п̼о̼р̼т̼ ̼ө̼г̼ө̼х̼ө̼ө̼с̼ ̼т̼а̼т̼r̼а̼л̼з̼с̼а̼н̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼М̼е̼р̼с̼и̼,̼ ̼Р̼и̼ч̼ ̼н̼а̼р̼ ̼х̼ү̼ү̼г̼э̼э̼ ̼г̼э̼р̼т̼э̼э̼ ̼а̼в̼ч̼р̼а̼х̼ы̼н̼ ̼т̼у̼л̼д̼ ̼у̼д̼а̼а̼н̼ ̼т̼.̼э̼.̼м̼.̼ц̼.̼э̼.̼л̼.̼д̼с̼э̼н̼ ̼б̼о̼л̼о̼в̼ч̼ ̼х̼э̼р̼э̼r̼ ̼о̼д̼о̼о̼ ̼х̼ү̼р̼т̼э̼л̼ ̼ү̼р̼г̼э̼л̼ж̼и̼л̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Э̼х̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼з̼ө̼н̼ ̼с̼о̼в̼и̼н̼ ̼г̼э̼ж̼ ̼н̼э̼э̼р̼э̼э̼ ̼ю̼у̼т̼а̼й̼ ̼а̼г̼у̼у̼.̼

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!