зөвлөгөө

З̼о̼р̼и̼г̼о̼о̼,̼ ̼К̼а̼т̼я̼ ̼н̼а̼р̼ ̼“̼б̼я̼ц̼х̼а̼н̼ ̼ү̼р̼э̼э̼”̼ ̼ө̼л̼г̼и̼й̼д̼ө̼н̼ ̼а̼в̼с̼а̼н̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼ ̼я̼м̼а̼р̼ ̼х̼ө̼ө̼р̼х̼ө̼н̼ ̼ю̼м̼ ̼б̼э̼ ̼?̼

К̼а̼т̼я̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼ ̼ц̼а̼х̼и̼м̼ ̼х̼у̼у̼д̼а̼с̼н̼а̼а̼:̼
̼
̼А̼м̼ь̼д̼р̼а̼л̼ы̼н̼ ̼х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼с̼а̼й̼х̼а̼н̼ ̼м̼э̼д̼р̼э̼м̼ж̼и̼й̼г̼ ̼м̼э̼д̼э̼р̼ч̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼ ̼э̼р̼х̼г̼ү̼й̼ ̼у̼й̼л̼а̼н̼ ̼х̼а̼й̼л̼а̼н̼ ̼2̼0̼2̼3̼ ̼о̼н̼ы̼ ̼2̼.̼9̼н̼ы̼ ̼2̼0̼.̼3̼3̼ ̼м̼и̼н̼у̼т̼ ̼3̼2̼7̼0̼к̼г̼ ̼Х̼Ө̼Ө̼Р̼Х̼Ө̼Н̼ ̼О̼Х̼И̼Н̼О̼О̼ ̼х̼ү̼л̼э̼э̼н̼ ̼а̼в̼ч̼ ̼н̼ө̼х̼ө̼р̼ ̼б̼и̼д̼ ̼2̼ ̼а̼а̼в̼ ̼э̼э̼ж̼ ̼б̼о̼л̼л̼о̼о̼ ̼С̼а̼н̼а̼м̼с̼а̼р̼г̼ү̼й̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼л̼а̼а̼р̼ ̼м̼а̼ш̼ ̼х̼у̼р̼д̼а̼н̼ ̼я̼а̼р̼а̼л̼т̼а̼й̼ ̼о̼х̼и̼н̼о̼о̼о̼ ̼ө̼л̼г̼и̼й̼д̼ө̼н̼ ̼а̼в̼ч̼ ̼о̼л̼н̼ы̼ ̼х̼а̼й̼р̼ ̼х̼а̼л̼а̼м̼ж̼и̼н̼д̼ ̼у̼м̼б̼а̼ж̼ ̼б̼ө̼ө̼н̼ ̼г̼о̼ё̼ ̼ц̼э̼ц̼э̼г̼ ̼а̼в̼а̼а̼д̼ ̼э̼р̼х̼л̼э̼э̼д̼ ̼с̼а̼й̼х̼а̼н̼ ̼т̼ө̼р̼л̼ө̼ө̼

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!


̼
̼И̼н̼т̼э̼р̼м̼е̼д̼и̼й̼н̼ ̼х̼а̼м̼т̼ ̼о̼л̼о̼н̼д̼о̼о̼ ̼м̼а̼ш̼ ̼и̼х̼ ̼б̼а̼я̼р̼л̼а̼л̼а̼а̼ ̼ү̼н̼э̼х̼э̼э̼р̼ ̼г̼о̼ё̼ ̼с̼э̼т̼г̼э̼л̼т̼э̼й̼ ̼б̼а̼с̼ ̼ү̼й̼л̼ч̼и̼л̼г̼э̼э̼ ̼х̼а̼л̼а̼м̼ж̼ ̼х̼а̼р̼и̼л̼ц̼а̼а̼ ̼с̼а̼й̼т̼а̼й̼ ̼б̼а̼й̼л̼а̼а̼ ̼Х̼ү̼м̼ү̼ү̼с̼и̼й̼н̼ ̼с̼э̼т̼г̼э̼г̼д̼э̼л̼э̼э̼с̼:̼ ̼Э̼э̼ж̼ ̼о̼х̼и̼н̼ ̼2̼т̼ ̼Б̼а̼я̼р̼ ̼х̼ү̼р̼г̼ь̼е̼ ̼т̼а̼н̼а̼й̼ ̼г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼д̼ ̼а̼з̼ ̼ж̼а̼р̼г̼а̼л̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼э̼н̼х̼и̼й̼г̼ ̼х̼ү̼с̼ь̼е̼,̼ ̼г̼о̼ё̼ ̼з̼у̼р̼а̼г̼ ̼г̼о̼ё̼ ̼п̼о̼с̼т̼ ̼с̼а̼й̼х̼а̼н̼ ̼м̼ө̼ч̼ ̼T̼ө̼м̼с̼ ̼а̼а̼в̼д̼ ̼н̼ь̼ ̼б̼а̼с̼ ̼б̼а̼я̼р̼ ̼х̼ү̼р̼г̼ь̼е̼ ̼h̼e̼h̼e̼ ̼Х̼ө̼ө̼р̼х̼ө̼н̼ ̼ю̼м̼ ̼б̼э̼ ̼э̼э̼ж̼ ̼а̼а̼в̼ ̼г̼э̼х̼ ̼э̼р̼х̼э̼м̼ ̼а̼л̼д̼р̼ы̼г̼ ̼х̼ү̼р̼т̼с̼э̼н̼д̼ ̼б̼а̼я̼р̼ ̼х̼ү̼р̼г̼и̼е̼ ̼г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼д̼ ̼н̼ь̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼э̼н̼х̼и̼й̼г̼ ̼х̼ү̼с̼и̼е̼
̼
̼Х̼о̼р̼в̼о̼о̼г̼и̼й̼н̼ ̼х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼с̼а̼й̼х̼а̼н̼ ̼м̼э̼д̼р̼э̼м̼ж̼и̼й̼г̼ ̼м̼э̼д̼э̼р̼ч̼,̼ ̼х̼а̼й̼р̼а̼н̼д̼ ̼у̼м̼б̼а̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼ю̼м̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼ ̼д̼а̼а̼.̼ ̼Э̼э̼ж̼ ̼ү̼р̼ ̼х̼о̼ё̼р̼т̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼э̼н̼х̼,̼ ̼г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼д̼ ̼н̼ь̼ ̼с̼а̼й̼н̼ ̼с̼а̼й̼х̼н̼ы̼г̼ ̼х̼ү̼с̼э̼н̼ ̼е̼р̼ө̼ө̼е̼ ̼Б̼а̼я̼р̼ ̼х̼ү̼р̼г̼э̼ж̼ ̼а̼з̼ ̼ж̼а̼р̼г̼а̼л̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼э̼н̼х̼и̼й̼г̼ ̼х̼ү̼с̼ь̼е̼.̼ ̼Х̼у̼р̼д̼а̼н̼ ̼т̼э̼н̼х̼р̼э̼э̼р̼э̼й̼.̼ ̼Х̼о̼ё̼р̼ ̼б̼и̼е̼ ̼э̼с̼э̼н̼д̼ ̼м̼э̼н̼д̼ ̼с̼а̼л̼а̼а̼д̼ ̼а̼в̼а̼х̼а̼д̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼ ̼э̼р̼х̼г̼ү̼й̼ ̼н̼у̼л̼и̼м̼с̼ ̼б̼а̼й̼н̼ ̼б̼а̼й̼н̼ ̼м̼э̼л̼м̼э̼р̼э̼э̼д̼ ̼л̼ ̼х̼ү̼н̼ ̼б̼ү̼х̼э̼н̼ ̼х̼а̼й̼р̼ы̼н̼ ̼х̼а̼р̼ц̼а̼а̼р̼ ̼х̼а̼р̼ж̼ ̼х̼а̼р̼ь̼ц̼а̼а̼д̼ ̼с̼а̼й̼х̼а̼н̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼ ̼ш̼ү̼ү̼.̼ ̼Ё̼с̼т̼о̼й̼ ̼с̼а̼й̼х̼а̼н̼ ̼м̼э̼д̼р̼э̼м̼ж̼.̼


̼
̼Х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼с̼а̼й̼х̼а̼н̼ ̼м̼ө̼ч̼ ̼ш̼ү̼ү̼.̼ ̼2̼ ̼х̼о̼н̼о̼г̼и̼й̼н̼ ̼д̼а̼р̼а̼а̼ ̼э̼н̼э̼ ̼с̼а̼й̼х̼а̼н̼ ̼м̼э̼д̼р̼э̼м̼ж̼и̼й̼г̼ ̼м̼э̼д̼э̼р̼с̼э̼н̼и̼й̼ ̼1̼ ̼ж̼и̼л̼и̼й̼н̼ ̼о̼й̼ ̼б̼о̼л̼о̼х̼ ̼г̼э̼э̼д̼ ̼х̼ү̼ү̼г̼э̼э̼ ̼х̼а̼р̼а̼а̼д̼ ̼д̼о̼г̼д̼л̼о̼о̼д̼ ̼л̼ ̼с̼у̼у̼ж̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼З̼у̼р̼а̼г̼ ̼х̼а̼р̼с̼а̼н̼ ̼ч̼и̼н̼ь̼ ̼я̼г̼ ̼т̼ө̼р̼ж̼ ̼б̼а̼й̼х̼ ̼ү̼е̼ ̼м̼а̼а̼н̼ь̼ ̼б̼ү̼р̼ ̼н̼ү̼д̼э̼н̼д̼ ̼х̼а̼р̼а̼г̼д̼а̼х̼ ̼ш̼и̼г̼ ̼б̼о̼л̼л̼о̼о̼.̼ ̼Г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼д̼ ̼н̼ь̼ ̼а̼з̼ ̼ж̼а̼р̼г̼а̼л̼ ̼х̼ү̼с̼э̼н̼ ̼е̼р̼ө̼ө̼е̼ ̼ө̼ө̼
̼
̼Х̼ө̼ө̼р̼х̼ө̼н̼ ̼ю̼м̼ ̼б̼э̼ ̼э̼э̼ж̼ ̼а̼а̼в̼ ̼г̼э̼х̼ ̼э̼р̼х̼э̼м̼ ̼а̼л̼д̼р̼ы̼г̼ ̼х̼ү̼р̼т̼с̼э̼н̼д̼ ̼б̼а̼я̼р̼ ̼х̼ү̼р̼г̼и̼е̼ ̼г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼д̼ ̼н̼ь̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼э̼н̼х̼и̼й̼г̼ ̼х̼ү̼с̼и̼е̼.̼ ̼Б̼я̼ц̼х̼а̼н̼ ̼г̼ү̼н̼ж̼э̼э̼ ̼ө̼л̼г̼и̼й̼д̼ө̼н̼ ̼а̼в̼с̼а̼н̼д̼ ̼н̼ь̼ ̼б̼а̼я̼р̼ ̼х̼ү̼р̼г̼э̼е̼.̼ ̼Г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼д̼ ̼н̼ь̼ ̼а̼з̼ ̼ж̼а̼р̼г̼а̼л̼ ̼х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼с̼а̼й̼х̼а̼н̼ ̼б̼ү̼х̼н̼и̼й̼г̼ ̼х̼ү̼с̼ь̼е̼.̼ ̼Э̼н̼э̼ ̼б̼ү̼х̼н̼и̼й̼ ̼х̼а̼р̼и̼у̼д̼ ̼К̼а̼т̼я̼:̼ ̼О̼д̼о̼о̼г̼о̼о̼р̼ ̼м̼а̼м̼а̼ ̼м̼а̼а̼н̼ь̼ ̼т̼у̼с̼д̼а̼а̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼.̼Т̼и̼й̼м̼э̼э̼с̼ ̼с̼а̼н̼а̼а̼ ̼з̼о̼в̼о̼л̼т̼г̼ү̼й̼ ̼ц̼э̼ц̼э̼г̼н̼э̼с̼ ̼х̼а̼р̼ш̼и̼л̼ ̼ө̼г̼ө̼х̼г̼ү̼й̼э̼э̼ ̼Б̼а̼я̼р̼ ̼х̼ү̼р̼г̼э̼ж̼ ̼г̼о̼ё̼ ̼ү̼г̼ ̼х̼э̼л̼ж̼ ̼у̼р̼а̼м̼ ̼ө̼г̼ч̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼т̼а̼ ̼б̼ү̼х̼э̼н̼д̼э̼э̼э̼ ̼б̼а̼я̼р̼л̼а̼л̼а̼а̼а̼ ̼г̼э̼ж̼э̼э̼.̼ ̼а̼з̼ ̼ж̼а̼р̼г̼а̼л̼ ̼х̼ү̼с̼ь̼е̼

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!