зөвлөгөө

Б͟ү͟с͟г͟ү͟й͟ ͟т͟а͟н͟ы͟ ͟г͟о͟о͟ ͟ү͟з͟э͟с͟г͟э͟л͟э͟н͟ ͟н͟ө͟х͟ө͟н͟ ͟ү͟р͟ж͟и͟х͟ү͟й͟н͟ ͟э͟р͟х͟т͟э͟н͟т͟э͟й͟ ͟т͟а͟н͟ь͟ ͟х͟о͟л͟б͟о͟о͟т͟о͟й͟ ͟б͟а͟й͟д͟г͟ы͟г͟ ͟м͟э͟д͟э͟х͟ ͟ү͟ү͟?͟ ͟Д͟а͟р͟а͟а͟д͟ ͟у͟н͟ш͟ ͟

Б̼ү̼с̼г̼ү̼й̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼г̼о̼о̼ ̼ү̼з̼э̼с̼г̼э̼л̼э̼н̼ ̼н̼ө̼х̼ө̼н̼ ̼ү̼р̼ж̼и̼х̼ү̼й̼н̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼т̼э̼й̼ ̼т̼а̼н̼ь̼ ̼х̼о̼л̼б̼о̼о̼т̼о̼й̼ ̼б̼а̼й̼д̼г̼ы̼г̼ ̼м̼э̼д̼э̼х̼ ̼ү̼ү̼?̼ ̼Н̼ү̼ү̼р̼н̼и̼й̼ ̼т̼а̼н̼ь̼ ̼а̼р̼ь̼с̼ ̼н̼э̼г̼ ̼л̼ ̼г̼у̼н̼д̼у̼у̼,̼ ̼г̼о̼о̼ ̼с̼а̼й̼х̼а̼н̼д̼ ̼о̼р̼о̼о̼д̼,̼ ̼б̼ү̼т̼э̼э̼г̼д̼э̼х̼ү̼ү̼н̼ү̼ү̼д̼э̼э̼ ̼с̼о̼л̼и̼о̼д̼ ̼ч̼ ̼н̼э̼м̼э̼р̼г̼ү̼й̼ ̼б̼а̼й̼в̼а̼л̼ ̼т̼а̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼ ̼д̼о̼т̼о̼о̼д̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼д̼э̼э̼ ̼а̼н̼х̼а̼а̼р̼а̼л̼ ̼х̼а̼н̼д̼у̼у̼л̼а̼х̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼т̼э̼й̼г̼ ̼л̼ ̼с̼а̼н̼у̼у̼л̼а̼а̼д̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Ү̼з̼э̼с̼г̼э̼л̼э̼н̼ ̼г̼о̼о̼ ̼б̼а̼й̼х̼ы̼г̼ ̼х̼ү̼с̼в̼э̼л̼ ̼т̼а̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼х̼ө̼ө̼ ̼н̼ө̼х̼ө̼н̼ ̼ү̼р̼ж̼и̼х̼ү̼й̼н̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼г̼ ̼/̼Ө̼н̼д̼г̼ө̼в̼ч̼,̼ ̼с̼а̼в̼/̼ ̼ш̼и̼м̼ж̼ү̼ү̼л̼э̼х̼ ̼У̼А̼У̼-̼н̼ы̼ ̼э̼м̼ ̼т̼а̼н̼г̼ ̼х̼ү̼р̼т̼э̼ж̼ ̼б̼о̼л̼н̼о̼ ̼ш̼ү̼ү̼.̼ ̼Б̼у̼с̼д̼ы̼г̼ ̼т̼а̼т̼а̼х̼ ̼ч̼а̼д̼в̼а̼р̼ ̼ч̼ ̼м̼ө̼н̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼н̼ө̼х̼ө̼н̼ ̼ү̼р̼ж̼и̼х̼ү̼й̼н̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼л̼ ̼б̼о̼л̼о̼н̼ ̼ү̼н̼д̼э̼с̼ ̼х̼ү̼р̼д̼и̼й̼н̼ ̼и̼д̼э̼в̼х̼и̼ж̼и̼л̼т̼э̼й̼ ̼х̼о̼л̼б̼о̼о̼т̼о̼й̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼.̼
̼
̼Б̼ү̼с̼г̼ү̼й̼ ̼х̼ү̼н̼ ̼б̼ү̼р̼ ̼ү̼з̼э̼с̼г̼э̼л̼э̼н̼т̼э̼й̼.̼Х̼ү̼н̼д̼э̼т̼г̼э̼с̼э̼н̼:̼ ̼У̼А̼У̼-̼н̼ы̼ ̼и̼х̼ ̼э̼м̼ч̼ ̼О̼.̼О̼ч̼г̼э̼р̼э̼л̼ ̼Б̼ү̼с̼г̼ү̼й̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼г̼о̼о̼ ̼ү̼з̼э̼с̼г̼э̼л̼э̼н̼ ̼н̼ө̼х̼ө̼н̼ ̼ү̼р̼ж̼и̼х̼ү̼й̼н̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼т̼э̼й̼ ̼т̼а̼н̼ь̼ ̼х̼о̼л̼б̼о̼о̼т̼о̼й̼ ̼б̼а̼й̼д̼г̼ы̼г̼ ̼м̼э̼д̼э̼х̼ ̼ү̼ү̼?̼ ̼Н̼ү̼ү̼р̼н̼и̼й̼ ̼т̼а̼н̼ь̼ ̼а̼р̼ь̼с̼ ̼н̼э̼г̼ ̼л̼ ̼г̼у̼н̼д̼у̼у̼,̼ ̼г̼о̼о̼ ̼с̼а̼й̼х̼а̼н̼д̼ ̼о̼р̼о̼о̼д̼,̼ ̼б̼ү̼т̼э̼э̼г̼д̼э̼х̼ү̼ү̼н̼ү̼ү̼д̼э̼э̼ ̼с̼о̼л̼и̼о̼д̼ ̼ч̼ ̼н̼э̼м̼э̼р̼г̼ү̼й̼ ̼б̼а̼й̼в̼а̼л̼ ̼т̼а̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼ ̼д̼о̼т̼о̼о̼д̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼д̼э̼э̼ ̼а̼н̼х̼а̼а̼р̼а̼л̼ ̼х̼а̼н̼д̼у̼у̼л̼а̼х̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼т̼э̼й̼г̼ ̼л̼ ̼с̼а̼н̼у̼у̼л̼а̼а̼д̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Ү̼з̼э̼с̼г̼э̼л̼э̼н̼ ̼г̼о̼о̼ ̼б̼а̼й̼х̼ы̼г̼ ̼х̼ү̼с̼в̼э̼л̼ ̼т̼а̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼х̼ө̼ө̼ ̼н̼ө̼х̼ө̼н̼ ̼ү̼р̼ж̼и̼х̼ү̼й̼н̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼г̼ ̼/̼Ө̼н̼д̼г̼ө̼в̼ч̼,̼ ̼с̼а̼в̼/̼ ̼ш̼и̼м̼ж̼ү̼ү̼л̼э̼х̼ ̼У̼А̼У̼-̼н̼ы̼ ̼э̼м̼ ̼т̼а̼н̼г̼ ̼х̼ү̼р̼т̼э̼ж̼ ̼б̼о̼л̼н̼о̼ ̼ш̼ү̼ү̼.̼ ̼Б̼у̼с̼д̼ы̼г̼ ̼т̼а̼т̼а̼х̼ ̼ч̼а̼д̼в̼а̼р̼ ̼ч̼ ̼м̼ө̼н̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼н̼ө̼х̼ө̼н̼ ̼ү̼р̼ж̼и̼х̼ү̼й̼н̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼л̼ ̼б̼о̼л̼о̼н̼ ̼ү̼н̼д̼э̼с̼ ̼х̼ү̼р̼д̼и̼й̼н̼ ̼и̼д̼э̼в̼х̼и̼ж̼и̼л̼т̼э̼й̼ ̼х̼о̼л̼б̼о̼о̼т̼о̼й̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼.̼ ̼Б̼ү̼с̼г̼ү̼й̼ ̼х̼ү̼н̼ ̼б̼ү̼р̼ ̼ү̼з̼э̼с̼г̼э̼л̼э̼н̼т̼э̼й̼.̼
̼
̼Б̼ү̼с̼г̼ү̼й̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼г̼о̼о̼ ̼ү̼з̼э̼с̼г̼э̼л̼э̼н̼ ̼н̼ө̼х̼ө̼н̼ ̼ү̼р̼ж̼и̼х̼ү̼й̼н̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼т̼э̼й̼ ̼т̼а̼н̼ь̼ ̼х̼о̼л̼б̼о̼о̼т̼о̼й̼ ̼б̼а̼й̼д̼г̼ы̼г̼ ̼м̼э̼д̼э̼х̼ ̼ү̼ү̼?̼ ̼Н̼ү̼ү̼р̼н̼и̼й̼ ̼т̼а̼н̼ь̼ ̼а̼р̼ь̼с̼ ̼н̼э̼г̼ ̼л̼ ̼г̼у̼н̼д̼у̼у̼,̼ ̼г̼о̼о̼ ̼с̼а̼й̼х̼а̼н̼д̼ ̼о̼р̼о̼о̼д̼,̼ ̼б̼ү̼т̼э̼э̼г̼д̼э̼х̼ү̼ү̼н̼ү̼ү̼д̼э̼э̼ ̼с̼о̼л̼и̼о̼д̼ ̼ч̼ ̼н̼э̼м̼э̼р̼г̼ү̼й̼ ̼б̼а̼й̼в̼а̼л̼ ̼т̼а̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼ ̼д̼о̼т̼о̼о̼д̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼д̼э̼э̼ ̼а̼н̼х̼а̼а̼р̼а̼л̼ ̼х̼а̼н̼д̼у̼у̼л̼а̼х̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼т̼э̼й̼г̼ ̼л̼ ̼с̼а̼н̼у̼у̼л̼а̼а̼д̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Ү̼з̼э̼с̼г̼э̼л̼э̼н̼ ̼г̼о̼о̼ ̼б̼а̼й̼х̼ы̼г̼ ̼х̼ү̼с̼в̼э̼л̼ ̼т̼а̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼х̼ө̼ө̼ ̼н̼ө̼х̼ө̼н̼ ̼ү̼р̼ж̼и̼х̼ү̼й̼н̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼г̼ ̼/̼Ө̼н̼д̼г̼ө̼в̼ч̼,̼ ̼с̼а̼в̼/̼ ̼ш̼и̼м̼ж̼ү̼ү̼л̼э̼х̼ ̼У̼А̼У̼-̼н̼ы̼ ̼э̼м̼ ̼т̼а̼н̼г̼ ̼х̼ү̼р̼т̼э̼ж̼ ̼б̼о̼л̼н̼о̼ ̼ш̼ү̼ү̼.̼ ̼Б̼у̼с̼д̼ы̼г̼ ̼т̼а̼т̼а̼х̼ ̼ч̼а̼д̼в̼а̼р̼ ̼ч̼ ̼м̼ө̼н̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼н̼ө̼х̼ө̼н̼ ̼ү̼р̼ж̼и̼х̼ү̼й̼н̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼л̼ ̼б̼о̼л̼о̼н̼ ̼ү̼н̼д̼э̼с̼ ̼х̼ү̼р̼д̼и̼й̼н̼ ̼и̼д̼э̼в̼х̼и̼ж̼и̼л̼т̼э̼й̼ ̼х̼о̼л̼б̼о̼о̼т̼о̼й̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼.̼ ̼Б̼ү̼с̼г̼ү̼й̼ ̼х̼ү̼н̼ ̼б̼ү̼р̼ ̼ү̼з̼э̼с̼г̼э̼л̼э̼н̼т̼э̼й̼.̼

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!