зөвлөгөө

“̼Э̼з̼э̼н̼ ̼н̼ь̼ ̼н̼а̼с̼ ̼б̼а̼р̼с̼а̼н̼ ̼1̼0̼7̼2̼ ̼х̼у̼в̼ь̼ц̼а̼а̼ ̼ө̼в̼л̼ө̼г̼д̼ө̼х̼г̼ү̼й̼”̼ ̼Н̼а̼.̼с̼ ̼б̼а̼р̼.̼в̼а̼л̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼Х̼.̼О̼.̼Х̼.̼Ь̼ ̼б̼о̼л̼о̼х̼ ̼у̼у̼?̼ ̼Т̼А̼ ̼З̼А̼А̼В̼А̼Л̼ ̼У̼Н̼Ш̼А̼А̼Р̼А̼Й̼ ̼

ү̼ү̼л̼и̼й̼н̼ ̼ө̼д̼р̼ү̼ү̼д̼э̼д̼ ̼н̼ү̼ү̼р̼с̼н̼и̼й̼ ̼г̼э̼х̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼т̼э̼й̼ ̼х̼о̼л̼б̼о̼о̼т̼о̼й̼ ̼ж̼а̼г̼с̼а̼а̼л̼ ̼ц̼у̼г̼л̼а̼а̼н̼ ̼б̼о̼л̼ж̼ ̼н̼э̼э̼л̼т̼т̼э̼й̼ ̼с̼о̼н̼с̼г̼о̼л̼ ̼х̼ү̼р̼т̼э̼л̼ ̼б̼о̼л̼ж̼ ̼ө̼н̼д̼ө̼р̼л̼ө̼л̼ө̼ө̼.̼ ̼Т̼э̼г̼в̼э̼л̼ ̼з̼а̼р̼и̼м̼ ̼и̼р̼г̼э̼д̼ ̼1̼0̼7̼2̼ ̼х̼у̼в̼ь̼ц̼а̼а̼ ̼э̼з̼э̼м̼ш̼и̼г̼ч̼ ̼и̼р̼г̼э̼н̼ ̼н̼а̼с̼ ̼б̼а̼р̼с̼а̼н̼ ̼б̼о̼л̼ ̼г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼и̼й̼н̼ ̼г̼и̼ш̼ү̼ү̼д̼ ̼н̼ь̼ ̼н̼о̼г̼д̼о̼л̼ ̼а̼ш̼г̼и̼й̼г̼ ̼н̼ь̼ ̼а̼в̼ч̼ ̼б̼о̼л̼о̼х̼ ̼у̼у̼ ̼г̼э̼с̼э̼н̼ ̼а̼с̼у̼у̼л̼т̼ы̼г̼ ̼и̼р̼г̼э̼д̼ ̼т̼а̼в̼ь̼ж̼ ̼б̼у̼й̼ ̼у̼ч̼р̼а̼а̼с̼ ̼э̼э̼н̼ ̼а̼с̼у̼у̼л̼т̼ы̼н̼ ̼х̼ү̼р̼э̼э̼н̼д̼ ̼э̼х̼ ̼с̼у̼р̼в̼а̼л̼ж̼а̼а̼с̼ ̼т̼о̼д̼р̼у̼у̼л̼а̼н̼ ̼х̼ү̼р̼г̼э̼ж̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼-̼Н̼а̼с̼ ̼б̼а̼р̼с̼а̼н̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼х̼у̼в̼ь̼ц̼а̼а̼г̼ ̼ө̼в̼л̼ө̼ж̼ ̼а̼в̼а̼х̼ ̼б̼о̼л̼о̼м̼ж̼т̼о̼й̼ ̼ю̼у̼?̼-̼М̼а̼н̼а̼й̼х̼ ̼х̼о̼ё̼р̼д̼о̼г̼ч̼ ̼з̼а̼х̼ ̼з̼э̼э̼л̼ ̼д̼э̼э̼р̼ ̼г̼а̼р̼а̼а̼г̼ү̼й̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼.̼ ̼Т̼и̼й̼м̼э̼э̼с̼ ̼ө̼м̼ч̼л̼ө̼л̼ө̼ө̼ ̼ш̼и̼л̼ж̼ү̼ү̼л̼э̼х̼г̼ү̼й̼ ̼г̼э̼с̼э̼н̼ ̼з̼а̼а̼л̼т̼т̼а̼й̼ ̼х̼а̼а̼л̼т̼т̼а̼й̼ ̼х̼у̼в̼ь̼ц̼а̼а̼ ̼я̼в̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼.̼
̼
̼Т̼э̼г̼э̼х̼э̼э̼р̼ ̼ө̼м̼ч̼л̼ө̼л̼и̼й̼н̼ ̼х̼а̼р̼и̼л̼ц̼а̼а̼ ̼х̼о̼ё̼р̼ ̼д̼а̼х̼ь̼ ̼з̼а̼х̼ ̼з̼э̼э̼л̼ ̼д̼э̼э̼р̼ ̼г̼а̼р̼т̼а̼л̼ ̼ө̼м̼ч̼л̼ө̼х̼г̼ү̼й̼.̼ ̼У̼И̼Х̼-̼ы̼н̼ ̼т̼о̼г̼т̼о̼о̼л̼ ̼д̼э̼э̼р̼ ̼ч̼ ̼т̼э̼г̼ж̼ ̼з̼а̼а̼с̼а̼н̼.̼ ̼Я̼м̼а̼р̼ ̼н̼э̼г̼ ̼х̼э̼л̼б̼э̼р̼э̼э̼р̼ ̼ш̼и̼л̼ж̼ү̼ү̼л̼э̼х̼ ̼б̼о̼л̼о̼м̼ж̼г̼ү̼й̼.̼-̼Н̼а̼с̼ ̼б̼а̼р̼с̼а̼н̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼х̼у̼в̼ь̼ц̼а̼а̼ ̼х̼э̼р̼х̼э̼х̼ ̼в̼э̼?̼-̼О̼д̼о̼о̼г̼о̼о̼р̼ ̼б̼у̼ц̼а̼а̼ж̼ ̼а̼в̼н̼а̼ ̼т̼э̼г̼н̼э̼,̼ ̼и̼н̼г̼э̼н̼э̼ ̼г̼э̼с̼э̼н̼ ̼з̼о̼х̼и̼ц̼у̼у̼л̼а̼л̼т̼ ̼б̼а̼й̼х̼г̼ү̼й̼ ̼у̼ч̼р̼а̼а̼с̼ ̼ү̼н̼э̼т̼ ̼ц̼а̼а̼с̼н̼ы̼ ̼х̼ө̼р̼ө̼н̼г̼и̼й̼н̼ ̼б̼и̼р̼ж̼и̼д̼ ̼н̼а̼с̼ ̼б̼а̼р̼с̼а̼н̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼х̼э̼э̼ ̼б̼ү̼р̼т̼г̼э̼л̼ ̼д̼э̼э̼р̼ ̼л̼ ̼я̼в̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼.̼-̼Х̼о̼ё̼р̼д̼о̼г̼ч̼ ̼з̼а̼х̼ ̼з̼э̼э̼л̼ ̼д̼э̼э̼р̼ ̼г̼а̼р̼ч̼,̼ ̼н̼э̼э̼л̼т̼т̼э̼й̼ ̼х̼у̼в̼ь̼ц̼а̼а̼т̼а̼й̼ ̼б̼о̼л̼с̼о̼н̼ ̼т̼о̼х̼и̼о̼л̼д̼о̼л̼д̼ ̼л̼ ̼ө̼в̼л̼ө̼ж̼ ̼б̼о̼л̼о̼х̼ ̼ю̼м̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼ ̼г̼э̼ж̼ ̼о̼й̼л̼г̼о̼л̼о̼о̼?̼
̼
̼-̼Т̼и̼й̼м̼.̼ ̼С̼З̼Х̼-̼н̼ы̼ ̼ү̼н̼э̼т̼ ̼ц̼а̼а̼с̼а̼а̼р̼ ̼г̼э̼р̼ч̼л̼э̼г̼д̼с̼э̼н̼ ̼ө̼м̼ч̼л̼ө̼х̼ ̼э̼р̼х̼и̼й̼г̼ ̼б̼у̼с̼д̼а̼д̼ ̼ө̼в̼л̼ү̼ү̼л̼э̼х̼,̼ ̼б̼э̼л̼э̼г̼л̼э̼х̼ ̼т̼у̼х̼а̼й̼ ̼ш̼и̼н̼э̼ч̼и̼л̼с̼э̼н̼ ̼ж̼у̼р̼м̼ы̼н̼ ̼д̼а̼г̼у̼у̼ ̼1̼0̼7̼2̼ ̼х̼у̼в̼ь̼ц̼а̼а̼ ̼н̼э̼э̼л̼т̼т̼э̼й̼ ̼б̼о̼л̼с̼о̼н̼ ̼т̼о̼х̼и̼о̼л̼д̼о̼л̼д̼ ̼т̼у̼х̼а̼й̼н̼ ̼г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼и̼й̼н̼ ̼г̼и̼ш̼ү̼ү̼н̼ ̼н̼ь̼ ̼ө̼м̼ч̼л̼ө̼х̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼й̼.̼ ̼Ө̼ө̼р̼ө̼ө̼р̼ ̼х̼э̼л̼б̼э̼л̼,̼ ̼н̼о̼г̼д̼о̼л̼ ̼а̼ш̼г̼и̼й̼г̼ ̼о̼л̼г̼о̼ж̼ ̼э̼х̼л̼э̼х̼э̼д̼ ̼х̼о̼л̼б̼о̼г̼д̼о̼х̼ ̼б̼а̼р̼и̼м̼т̼ ̼б̼и̼ч̼г̼и̼й̼г̼ ̼б̼ү̼р̼д̼ү̼ү̼л̼э̼э̼д̼ ̼Ү̼н̼э̼т̼ ̼ц̼а̼а̼с̼н̼ы̼ ̼х̼а̼д̼г̼а̼л̼а̼м̼ж̼и̼й̼н̼ ̼т̼ө̼в̼д̼ ̼х̼а̼н̼д̼а̼ж̼ ̼н̼а̼с̼ ̼б̼а̼р̼с̼а̼н̼ ̼и̼р̼г̼э̼н̼и̼й̼ ̼н̼о̼г̼д̼о̼л̼ ̼а̼ш̼г̼и̼й̼г̼ ̼а̼в̼а̼х̼ ̼б̼о̼л̼о̼м̼ж̼т̼о̼й̼.̼ ̼Х̼у̼в̼ь̼ц̼а̼а̼ ̼г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼и̼й̼н̼ ̼г̼и̼ш̼ү̼ү̼н̼д̼ ̼ш̼и̼л̼ж̼с̼э̼н̼ ̼б̼о̼л̼ ̼д̼а̼р̼а̼а̼ ̼д̼а̼р̼а̼а̼г̼и̼й̼н̼ ̼н̼о̼г̼д̼о̼л̼ ̼а̼ш̼г̼и̼й̼г̼ ̼м̼ө̼н̼ ̼т̼у̼х̼а̼й̼н̼ ̼х̼ү̼н̼ ̼х̼ү̼р̼т̼э̼н̼э̼

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!