зөвлөгөө

Б̼я̼ц̼х̼а̼н̼ ̼ү̼р̼с̼д̼э̼э̼ ̼д̼а̼р̼а̼а̼х̼ ̼ц̼э̼г̼э̼н̼ ̼б̼а̼р̼и̼а̼г̼ ̼х̼и̼й̼ж̼ ̼я̼д̼а̼р̼г̼а̼а̼г̼ ̼н̼ь̼ ̼т̼а̼й̼л̼ж̼ ̼ө̼г̼ө̼ө̼р̼э̼й̼.̼ ̼

Х̼ү̼ү̼х̼д̼и̼й̼н̼х̼э̼э̼ ̼х̼ө̼л̼и̼й̼н̼ ̼у̼л̼а̼н̼д̼ ̼ц̼э̼г̼э̼н̼ ̼б̼а̼р̼и̼а̼ ̼х̼и̼й̼ж̼ ̼ө̼г̼ө̼ө̼р̼э̼й̼!̼ ̼Ц̼э̼г̼э̼н̼ ̼б̼а̼р̼и̼а̼ ̼н̼ь̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼и̼й̼н̼ ̼ө̼в̼ч̼н̼и̼й̼ ̼а̼н̼х̼а̼н̼ ̼ш̼а̼т̼н̼ы̼ ̼э̼м̼ч̼и̼л̼г̼э̼э̼ ̼б̼о̼л̼ж̼,̼ ̼у̼й̼л̼а̼а̼д̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼и̼й̼г̼ ̼т̼а̼й̼в̼а̼н̼ ̼б̼о̼л̼г̼о̼д̼о̼г̼ ̼ш̼и̼л̼д̼э̼г̼ ̼а̼р̼г̼а̼ ̼б̼о̼л̼о̼о̼д̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Х̼ү̼ү̼х̼э̼д̼ ̼з̼ү̼г̼э̼э̼р̼ ̼у̼й̼л̼н̼а̼г̼э̼ж̼ ̼б̼а̼р̼а̼г̼ ̼б̼а̼й̼х̼г̼ү̼й̼ ̼х̼а̼а̼ ̼н̼э̼г̼ ̼г̼а̼з̼а̼р̼ ̼н̼ь̼ ̼з̼о̼в̼и̼у̼р̼т̼а̼й̼,̼ ̼ө̼в̼д̼ө̼ө̼д̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼у̼ч̼и̼р̼ ̼у̼й̼л̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼ ̼ю̼м̼.̼ ̼Х̼ү̼ү̼х̼д̼и̼й̼н̼ ̼х̼ө̼л̼н̼и̼й̼ ̼ц̼э̼г̼э̼н̼ ̼б̼а̼р̼и̼а̼:̼
̼
̼
̼Х̼ү̼ү̼х̼д̼э̼д̼ ̼ц̼э̼г̼э̼н̼ ̼б̼а̼р̼и̼а̼ ̼т̼о̼м̼ ̼х̼ү̼н̼э̼э̼с̼ ̼и̼л̼ү̼ү̼ ̼с̼а̼й̼н̼ ̼ү̼й̼л̼ч̼и̼л̼д̼э̼г̼.̼ ̼Д̼э̼э̼р̼х̼ ̼з̼у̼р̼г̼а̼н̼ ̼д̼э̼э̼р̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼и̼й̼н̼ ̼х̼ө̼л̼и̼й̼н̼ ̼у̼л̼а̼н̼ ̼д̼а̼х̼ь̼ ̼ц̼э̼г̼ү̼ү̼д̼ ̼б̼и̼е̼и̼й̼н̼ ̼а̼л̼ь̼ ̼х̼э̼с̼э̼г̼т̼ ̼х̼а̼м̼а̼а̼т̼а̼й̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼ ̼т̼а̼л̼а̼а̼р̼ ̼х̼а̼р̼у̼у̼л̼л̼а̼а̼.̼Т̼о̼л̼г̼о̼й̼/̼Ш̼ү̼д̼ ̼–̼ ̼Х̼ө̼л̼и̼й̼н̼ ̼х̼у̼р̼у̼у̼н̼у̼у̼д̼ ̼д̼э̼э̼р̼ ̼н̼ь̼ ̼д̼а̼р̼ж̼ ̼ө̼г̼ө̼х̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼т̼э̼й̼.̼ ̼Э̼н̼э̼ ̼н̼ь̼ ̼х̼ү̼з̼ү̼ү̼ ̼т̼о̼л̼г̼о̼й̼,̼ ̼я̼л̼а̼н̼г̼у̼я̼а̼ ̼ч̼и̼х̼н̼и̼й̼ ̼ө̼в̼ч̼и̼н̼д̼ ̼с̼а̼й̼н̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼.̼ ̼М̼ө̼н̼ ̼ш̼ү̼д̼ ̼н̼ь̼ ̼у̼р̼г̼а̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼э̼д̼ ̼с̼а̼й̼н̼.̼ ̼Ө̼в̼ч̼и̼н̼ ̼н̼а̼м̼д̼а̼а̼ж̼ ̼ө̼г̼д̼ө̼г̼.̼ ̼Х̼а̼м̼р̼ы̼н̼ ̼х̼ө̼н̼д̼и̼й̼–̼ ̼Т̼о̼л̼г̼о̼й̼/̼Ш̼ү̼д̼ ̼ц̼э̼г̼н̼и̼й̼ ̼т̼ө̼в̼ ̼х̼э̼с̼э̼г̼т̼ ̼э̼н̼э̼х̼ү̼ү̼ ̼ц̼э̼г̼ ̼б̼а̼й̼р̼л̼а̼д̼а̼г̼.̼ ̼Х̼а̼м̼а̼р̼ ̼б̼и̼т̼ү̼ү̼р̼э̼х̼,̼ ̼х̼а̼н̼и̼а̼д̼ ̼х̼ү̼р̼э̼х̼э̼э̼с̼ ̼с̼э̼р̼г̼и̼й̼л̼д̼э̼г̼.̼ ̼Ө̼в̼ч̼н̼и̼й̼г̼ ̼а̼н̼а̼г̼а̼а̼х̼ ̼б̼и̼ш̼ ̼с̼э̼р̼г̼и̼й̼л̼э̼х̼э̼д̼ ̼т̼у̼с̼т̼а̼й̼ ̼г̼э̼д̼г̼и̼й̼г̼ ̼а̼н̼х̼а̼а̼р̼а̼а̼р̼а̼й̼.̼ ̼Ц̼э̼э̼ж̼и̼н̼ ̼х̼э̼с̼э̼г̼ ̼–̼ ̼Х̼а̼м̼р̼ы̼н̼ ̼х̼ө̼н̼д̼и̼й̼н̼ ̼ц̼э̼г̼э̼н̼ ̼б̼а̼р̼и̼а̼т̼а̼й̼ ̼а̼д̼и̼л̼ ̼х̼а̼н̼и̼а̼д̼ ̼х̼ү̼р̼э̼х̼э̼э̼с̼ ̼с̼э̼р̼г̼и̼й̼л̼н̼э̼.̼
̼
̼
̼М̼э̼д̼р̼э̼л̼и̼й̼н̼ ̼х̼о̼л̼б̼о̼о̼с̼
̼–̼ ̼М̼э̼д̼р̼э̼л̼и̼й̼н̼ ̼х̼о̼л̼б̼о̼о̼с̼н̼ы̼ ̼э̼н̼э̼ ̼ц̼э̼г̼ ̼х̼о̼д̼о̼о̼д̼,̼ ̼у̼у̼ш̼и̼г̼т̼а̼й̼ ̼х̼о̼л̼б̼о̼о̼т̼о̼й̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼.̼Х̼э̼в̼л̼и̼й̼н̼ ̼д̼э̼э̼д̼ ̼б̼о̼л̼о̼н̼ ̼д̼о̼о̼д̼ ̼х̼э̼с̼э̼г̼ ̼–̼ ̼Э̼н̼э̼ ̼х̼э̼с̼г̼и̼й̼н̼ ̼ц̼э̼г̼э̼н̼ ̼б̼а̼р̼и̼а̼ ̼н̼ь̼ ̼х̼о̼о̼л̼ ̼б̼о̼л̼о̼в̼с̼р̼у̼у̼л̼а̼х̼ ̼ү̼й̼л̼ ̼а̼ж̼и̼л̼л̼а̼г̼а̼а̼,̼ ̼г̼э̼д̼э̼с̼ ̼д̼ү̼ү̼р̼э̼х̼,̼ ̼ц̼э̼э̼ж̼ ̼х̼о̼р̼с̼о̼х̼ ̼з̼э̼р̼э̼г̼т̼ ̼с̼а̼й̼н̼ ̼н̼ө̼л̼ө̼ө̼т̼э̼й̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼.̼ ̼Б̼ө̼ө̼р̼ ̼а̼а̼р̼ц̼а̼г̼ ̼–̼ ̼Э̼н̼э̼ ̼х̼э̼с̼э̼г̼ ̼н̼ь̼ ̼б̼ө̼ө̼р̼ ̼а̼а̼р̼ц̼а̼г̼н̼ы̼ ̼ө̼в̼ч̼и̼н̼г̼ ̼н̼а̼м̼д̼а̼а̼д̼а̼г̼.̼ ̼Н̼э̼м̼ж̼ ̼х̼э̼л̼э̼х̼э̼д̼ ̼ц̼э̼г̼э̼н̼ ̼б̼а̼р̼и̼а̼ ̼н̼ь̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼и̼й̼н̼ ̼ө̼в̼ч̼и̼н̼ ̼н̼а̼м̼д̼а̼а̼х̼ ̼х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼ү̼р̼ ̼д̼ү̼н̼т̼э̼й̼ ̼а̼р̼г̼а̼ ̼ю̼м̼.̼

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!