зөвлөгөө

5̼.̼5̼ ̼с̼а̼я̼ ̼ү̼х̼р̼и̼й̼г̼ ̼э̼э̼м̼э̼г̼ж̼ү̼ү̼л̼э̼х̼и̼й̼г̼ ̼И̼Р̼Г̼Э̼Н̼ ̼Т̼А̼ ̼Д̼Э̼М̼Ж̼И̼Ж̼ ̼Б̼А̼Й̼Н̼А̼ ̼У̼У̼?̼ ̼Д̼А̼Р̼Ж̼ ̼О̼Р̼О̼О̼Д̼ ̼с̼а̼н̼а̼л̼а̼а̼ ̼ө̼г̼ө̼ө̼р̼э̼й̼ ̼

М̼а̼л̼ы̼г̼ ̼я̼л̼г̼а̼н̼ ̼т̼э̼м̼д̼э̼г̼л̼э̼ж̼,̼ ̼б̼ү̼р̼т̼г̼э̼л̼ж̼ү̼ү̼л̼э̼х̼,̼ ̼э̼э̼м̼э̼г̼ж̼ү̼ү̼л̼э̼х̼ ̼т̼у̼х̼а̼й̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼л̼и̼й̼г̼ ̼Х̼ү̼н̼с̼ ̼х̼ө̼д̼ө̼ө̼ ̼а̼ж̼ ̼а̼х̼у̼й̼ ̼х̼ө̼н̼г̼ө̼н̼ ̼ү̼й̼л̼д̼в̼э̼р̼и̼й̼н̼ ̼я̼а̼м̼н̼а̼а̼с̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼э̼л̼ ̼б̼э̼л̼т̼г̼э̼ж̼э̼э̼.̼ ̼“̼М̼а̼л̼ы̼н̼ ̼г̼е̼н̼е̼т̼и̼к̼ ̼н̼ө̼ө̼ц̼и̼й̼н̼ ̼т̼у̼х̼а̼й̼”̼ ̼х̼у̼у̼л̼ь̼д̼ ̼м̼а̼л̼ы̼г̼ ̼ү̼л̼ ̼д̼а̼в̼т̼а̼г̼д̼а̼х̼ ̼х̼у̼в̼и̼й̼н̼ ̼д̼у̼г̼а̼а̼р̼а̼а̼р̼ ̼я̼л̼г̼а̼н̼ ̼т̼э̼м̼д̼э̼г̼л̼э̼ж̼ ̼б̼ү̼р̼т̼г̼э̼н̼э̼ ̼г̼э̼ж̼ ̼з̼а̼а̼с̼а̼н̼.̼ ̼Ө̼ө̼р̼ө̼ө̼р̼ ̼х̼э̼л̼б̼э̼л̼,̼ ̼м̼а̼л̼ы̼г̼ ̼ү̼л̼ ̼д̼а̼в̼т̼а̼г̼д̼а̼х̼ ̼х̼у̼в̼и̼й̼н̼ ̼д̼у̼г̼а̼а̼р̼ ̼б̼ү̼х̼и̼й̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼с̼л̼э̼э̼р̼ ̼т̼э̼м̼д̼э̼г̼л̼э̼н̼,̼ ̼м̼а̼л̼ы̼н̼ ̼б̼ү̼р̼т̼г̼э̼л̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼л̼и̼й̼г̼ ̼н̼э̼г̼д̼с̼э̼н̼ ̼ц̼а̼х̼и̼м̼ ̼с̼а̼н̼д̼ ̼о̼р̼у̼у̼л̼а̼х̼ ̼а̼ж̼и̼л̼л̼а̼г̼а̼а̼г̼ ̼х̼э̼л̼н̼э̼.̼ ̼И̼н̼г̼э̼с̼н̼э̼э̼р̼:̼ ̼Т̼у̼х̼а̼й̼н̼ ̼м̼а̼л̼ы̼н̼ ̼н̼а̼с̼,̼ ̼х̼ү̼й̼с̼,̼ ̼ү̼ү̼л̼д̼э̼р̼ ̼у̼г̼с̼а̼а̼,̼ ̼а̼ш̼и̼г̼ ̼ш̼и̼м̼и̼й̼н̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼л̼ ̼з̼э̼р̼э̼г̼ ̼б̼ү̼х̼и̼й̼ ̼л̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼л̼и̼й̼г̼ ̼д̼а̼х̼и̼н̼ ̼д̼а̼в̼т̼а̼г̼д̼а̼ш̼г̼ү̼й̼ ̼з̼у̼р̼а̼а̼с̼а̼н̼ ̼к̼о̼д̼т̼о̼й̼ ̼э̼э̼м̼э̼г̼н̼и̼й̼ ̼т̼у̼с̼л̼а̼м̼ж̼т̼а̼й̼г̼а̼а̼р̼ ̼б̼ү̼р̼т̼г̼э̼ж̼,̼ ̼М̼а̼л̼ы̼н̼ ̼б̼ү̼р̼т̼г̼э̼л̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼л̼и̼й̼н̼ ̼ц̼а̼х̼и̼м̼д̼ ̼с̼а̼н̼д̼ ̼о̼р̼у̼у̼л̼а̼х̼ ̼б̼о̼л̼о̼м̼ж̼ ̼б̼ү̼р̼д̼э̼н̼э̼.̼ ̼Т̼у̼х̼а̼й̼н̼ ̼м̼а̼л̼ ̼б̼о̼л̼о̼н̼ ̼м̼а̼л̼ы̼н̼ ̼г̼а̼р̼а̼л̼т̼а̼й̼ ̼т̼ү̼ү̼х̼и̼й̼ ̼э̼д̼,̼ ̼б̼ү̼т̼э̼э̼г̼д̼э̼х̼ү̼ү̼н̼ ̼н̼ь̼ ̼а̼л̼ь̼ ̼а̼й̼м̼г̼и̼й̼н̼,̼ ̼а̼л̼ь̼ ̼с̼у̼м̼ы̼н̼,̼ ̼а̼л̼ь̼ ̼б̼а̼г̼и̼й̼н̼,̼ ̼х̼э̼н̼ ̼г̼э̼д̼э̼г̼ ̼м̼а̼л̼ч̼н̼ы̼ ̼х̼о̼т̼о̼о̼с̼ ̼г̼а̼р̼а̼л̼ ̼ү̼ү̼с̼э̼л̼т̼э̼й̼ ̼б̼о̼л̼о̼х̼ ̼н̼ь̼ ̼т̼о̼д̼о̼р̼х̼о̼й̼ ̼б̼о̼л̼н̼о̼.̼
̼
̼Т̼у̼х̼а̼й̼н̼ ̼м̼а̼л̼д̼ ̼я̼м̼а̼р̼ ̼в̼а̼к̼ц̼и̼н̼ ̼х̼э̼д̼и̼й̼д̼ ̼х̼и̼й̼с̼э̼н̼,̼ ̼т̼а̼р̼и̼л̼г̼а̼ ̼т̼у̼у̼л̼г̼а̼л̼т̼а̼д̼ ̼ц̼а̼г̼ ̼т̼у̼х̼а̼й̼ ̼б̼ү̼р̼д̼ ̼х̼а̼м̼р̼а̼г̼д̼с̼а̼н̼ ̼э̼с̼э̼х̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼э̼л̼ ̼б̼ү̼р̼д̼э̼х̼э̼э̼с̼ ̼г̼а̼д̼н̼а̼ ̼в̼а̼к̼ц̼и̼н̼ ̼т̼а̼р̼и̼у̼л̼а̼а̼д̼,̼ ̼б̼и̼е̼э̼с̼ ̼н̼ь̼ ̼г̼а̼д̼а̼г̼ш̼л̼а̼х̼ ̼х̼у̼г̼а̼ц̼а̼а̼ ̼д̼у̼у̼с̼а̼а̼г̼ү̼й̼ ̼б̼а̼й̼х̼а̼д̼ ̼х̼ү̼н̼с̼э̼н̼д̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼л̼э̼х̼ ̼я̼в̼д̼а̼л̼ ̼ү̼г̼ү̼й̼ ̼б̼о̼л̼н̼о̼.̼ ̼М̼а̼л̼ы̼н̼ ̼ш̼и̼л̼ж̼и̼л̼т̼ ̼х̼ө̼д̼ө̼л̼г̼ө̼ө̼н̼,̼ ̼о̼т̼о̼р̼ ̼н̼ү̼ү̼д̼л̼и̼й̼г̼ ̼х̼я̼н̼а̼х̼ ̼н̼ө̼х̼ц̼ө̼л̼ ̼б̼ү̼р̼д̼э̼н̼э̼.̼ ̼М̼а̼л̼ы̼н̼ ̼г̼е̼н̼е̼т̼и̼к̼ ̼н̼ө̼ө̼ц̼и̼й̼н̼ ̼т̼у̼х̼а̼й̼ ̼х̼у̼у̼л̼ь̼д̼ ̼“̼М̼а̼л̼ч̼и̼н̼ ̼д̼э̼м̼ж̼л̼э̼г̼ ̼у̼р̼а̼м̼ш̼у̼у̼л̼а̼л̼д̼ ̼х̼а̼м̼р̼а̼г̼д̼а̼х̼,̼ ̼м̼а̼л̼а̼а̼ ̼д̼а̼а̼т̼г̼а̼л̼д̼ ̼х̼а̼м̼р̼у̼у̼л̼а̼х̼,̼ ̼б̼а̼р̼ь̼ц̼а̼а̼л̼ж̼ ̼з̼э̼э̼л̼ ̼а̼в̼а̼х̼,̼ ̼х̼у̼д̼а̼л̼д̼а̼х̼,̼ ̼х̼ө̼р̼ө̼н̼г̼и̼й̼н̼ ̼ү̼н̼э̼л̼г̼э̼э̼ ̼х̼и̼й̼л̼г̼э̼х̼э̼д̼ ̼я̼л̼г̼а̼н̼ ̼т̼э̼м̼д̼э̼г̼л̼э̼ж̼,̼ ̼б̼ү̼р̼т̼г̼э̼л̼ж̼ү̼ү̼л̼с̼э̼н̼ ̼м̼а̼л̼ы̼н̼ ̼б̼ү̼р̼т̼г̼э̼л̼и̼й̼г̼ ̼ү̼н̼д̼э̼с̼л̼э̼н̼э̼ ̼г̼э̼ж̼ ̼з̼а̼а̼с̼а̼н̼ ̼н̼ь̼ ̼ү̼х̼э̼р̼ ̼с̼ү̼р̼г̼и̼й̼г̼ ̼б̼ү̼р̼т̼г̼э̼л̼ж̼ү̼ү̼л̼э̼х̼ ̼а̼ж̼л̼ы̼н̼ ̼э̼р̼х̼ ̼з̼ү̼й̼н̼ ̼ү̼н̼д̼э̼с̼л̼э̼л̼ ̼б̼о̼л̼ж̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Х̼э̼д̼и̼й̼г̼э̼э̼р̼ ̼м̼а̼л̼ ̼с̼ү̼р̼э̼г̼ ̼х̼у̼в̼ь̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼ө̼м̼ч̼ ̼ч̼ ̼М̼о̼н̼г̼о̼л̼ ̼У̼л̼с̼ы̼н̼ ̼Ү̼н̼д̼с̼э̼н̼ ̼х̼у̼у̼л̼и̼й̼н̼ ̼5̼-̼р̼ ̼з̼ү̼й̼л̼д̼“̼М̼а̼л̼ ̼с̼ү̼р̼э̼г̼ ̼ү̼н̼д̼э̼с̼н̼и̼й̼ ̼б̼а̼я̼л̼а̼г̼ ̼м̼ө̼н̼ ̼б̼ө̼г̼ө̼ө̼д̼ ̼т̼ө̼р̼и̼й̼н̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼л̼т̼а̼д̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼”̼ ̼г̼э̼ж̼ ̼з̼а̼а̼с̼а̼н̼ ̼ү̼ү̼р̼г̼э̼э̼ ̼б̼и̼е̼л̼ү̼ү̼л̼ж̼,̼ ̼м̼а̼л̼а̼а̼ ̼ж̼и̼н̼х̼э̼н̼э̼ ̼у̼т̼г̼а̼а̼р̼ ̼н̼ь̼ ̼т̼ө̼р̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼л̼т̼д̼а̼а̼ ̼а̼в̼а̼х̼ ̼з̼о̼р̼и̼л̼г̼о̼о̼р̼ ̼э̼н̼э̼ ̼ж̼и̼л̼ ̼5̼.̼5̼ ̼с̼а̼я̼ ̼ү̼х̼э̼р̼ ̼с̼ү̼р̼г̼и̼й̼г̼ ̼я̼л̼г̼а̼н̼ ̼т̼э̼м̼д̼э̼г̼л̼э̼ж̼,̼ ̼б̼ү̼р̼т̼г̼э̼л̼ж̼ү̼ү̼л̼э̼х̼ ̼а̼ж̼л̼ы̼г̼ ̼з̼о̼х̼и̼о̼н̼ ̼б̼а̼й̼г̼у̼у̼л̼а̼х̼ ̼г̼э̼ж̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼
̼
̼У̼г̼ ̼а̼ж̼и̼л̼д̼ ̼ш̼а̼а̼р̼д̼л̼а̼г̼а̼т̼а̼й̼ ̼б̼а̼г̼а̼ж̼,̼ ̼я̼л̼г̼а̼н̼ ̼т̼э̼м̼д̼э̼г̼л̼э̼х̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼с̼л̼и̼й̼г̼ ̼Д̼э̼л̼х̼и̼й̼н̼ ̼б̼а̼н̼к̼н̼ы̼ ̼с̼а̼н̼х̼ү̼ү̼ж̼и̼л̼т̼т̼э̼й̼ ̼“̼М̼а̼л̼ ̼а̼ж̼ ̼а̼х̼у̼й̼н̼ ̼э̼д̼и̼й̼н̼ ̼з̼а̼с̼г̼и̼й̼н̼ ̼э̼р̼г̼э̼л̼т̼и̼й̼г̼ ̼н̼э̼м̼э̼г̼д̼ү̼ү̼л̼э̼х̼ ̼т̼ө̼с̼ө̼л̼”̼-̼и̼й̼н̼ ̼э̼х̼ ̼ү̼ү̼с̼в̼э̼р̼э̼э̼р̼ ̼Х̼ү̼н̼с̼,̼ ̼х̼ө̼д̼ө̼ө̼ ̼а̼ж̼ ̼а̼х̼у̼й̼,̼ ̼х̼ө̼н̼г̼ө̼н̼ ̼ү̼й̼л̼д̼в̼э̼р̼и̼й̼н̼ ̼я̼а̼м̼ ̼б̼у̼с̼ ̼Т̼ө̼р̼и̼й̼н̼ ̼х̼у̼д̼а̼л̼д̼а̼н̼ ̼а̼в̼а̼х̼ ̼а̼ж̼и̼л̼л̼а̼г̼а̼а̼н̼ы̼ ̼г̼а̼з̼а̼р̼ ̼т̼е̼н̼д̼е̼р̼ ̼ш̼а̼л̼г̼а̼р̼у̼у̼л̼а̼л̼т̼ы̼г̼ ̼з̼о̼х̼и̼о̼н̼ ̼б̼а̼й̼г̼у̼у̼л̼н̼а̼.̼ ̼М̼а̼л̼ы̼г̼ ̼я̼л̼г̼а̼н̼ ̼т̼э̼м̼д̼э̼г̼л̼э̼ж̼,̼ ̼ц̼а̼х̼и̼м̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼л̼и̼й̼н̼ ̼с̼а̼н̼д̼ ̼б̼ү̼р̼т̼г̼э̼с̼н̼э̼э̼р̼ ̼м̼а̼л̼ы̼н̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼м̼э̼н̼д̼и̼й̼г̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼ж̼,̼ ̼х̼ү̼н̼ ̼а̼м̼ы̼г̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼ч̼а̼н̼а̼р̼т̼а̼й̼ ̼х̼ү̼н̼с̼э̼э̼р̼ ̼х̼ү̼р̼т̼э̼э̼м̼ж̼т̼э̼й̼ ̼х̼а̼н̼г̼а̼х̼,̼ ̼б̼о̼л̼о̼в̼с̼р̼у̼у̼л̼а̼х̼ ̼ү̼й̼л̼д̼в̼э̼р̼и̼й̼г̼ ̼т̼е̼х̼н̼о̼л̼о̼г̼и̼й̼н̼ ̼ш̼а̼а̼р̼д̼л̼а̼г̼а̼ ̼х̼а̼н̼г̼а̼с̼а̼н̼ ̼т̼ү̼ү̼х̼и̼й̼ ̼э̼д̼э̼э̼р̼ ̼т̼о̼г̼т̼в̼о̼р̼т̼о̼й̼ ̼х̼а̼н̼г̼а̼х̼,̼ ̼м̼а̼л̼ы̼н̼ ̼г̼а̼р̼а̼л̼т̼а̼й̼ ̼т̼ү̼ү̼х̼и̼й̼ ̼э̼д̼,̼ ̼б̼ү̼т̼э̼э̼г̼д̼э̼х̼ү̼ү̼н̼и̼й̼ ̼э̼к̼с̼п̼о̼р̼т̼ы̼н̼ ̼т̼ө̼р̼ө̼л̼,̼ ̼х̼э̼м̼ж̼э̼э̼г̼ ̼н̼э̼м̼э̼г̼д̼ү̼ү̼л̼э̼х̼,̼ ̼с̼а̼л̼б̼а̼р̼ы̼н̼ ̼э̼д̼и̼й̼н̼ ̼з̼а̼с̼г̼и̼й̼н̼ ̼э̼р̼г̼э̼л̼т̼и̼й̼г̼ ̼д̼э̼э̼ш̼л̼ү̼ү̼л̼э̼х̼ ̼з̼э̼р̼э̼г̼ ̼с̼у̼у̼р̼ь̼ ̼н̼ө̼х̼ц̼ө̼л̼ ̼б̼ү̼р̼д̼э̼х̼ ̼о̼л̼о̼н̼ ̼ч̼у̼х̼а̼л̼ ̼а̼ч̼ ̼х̼о̼л̼б̼о̼г̼д̼о̼л̼т̼о̼й̼ ̼ю̼м̼.̼

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!