зөвлөгөө

Б̼.̼Ч̼и̼н̼с̼а̼н̼а̼а̼:̼ ̼Э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼з̼ө̼в̼ ̼а̼м̼ь̼д̼р̼а̼л̼ы̼н̼ ̼х̼э̼в̼ ̼м̼а̼я̼г̼т̼а̼й̼ ̼б̼а̼й̼х̼ ̼х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼т̼о̼м̼ ̼ш̼а̼л̼т̼г̼а̼а̼н̼ ̼б̼о̼л̼ ̼Г̼Э̼Р̼ ̼Б̼Ү̼Л̼,̼ ̼Х̼Ү̼Ү̼Х̼Э̼Д̼ ̼ю̼м̼.̼ ̼Т̼и̼й̼м̼ү̼ү̼ ̼

Э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼б̼а̼й̼х̼,̼ ̼з̼ө̼в̼ ̼х̼о̼о̼л̼л̼о̼ж̼,̼ ̼д̼а̼с̼г̼а̼л̼ ̼х̼ө̼д̼ө̼л̼г̼ө̼ө̼н̼ ̼х̼и̼й̼ж̼,̼ ̼х̼о̼р̼т̼ ̼м̼у̼у̼ ̼з̼ү̼й̼л̼с̼э̼э̼с̼ ̼т̼а̼т̼г̼а̼л̼з̼а̼ж̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼з̼ө̼в̼ ̼а̼м̼ь̼д̼р̼а̼л̼ы̼н̼ ̼х̼э̼в̼ ̼м̼а̼я̼г̼т̼а̼й̼б̼а̼й̼х̼ ̼х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼т̼о̼м̼ ̼ш̼а̼л̼т̼г̼а̼а̼н̼ ̼б̼о̼л̼ ̼Г̼Э̼Р̼ ̼Б̼Ү̼Л̼,̼ ̼Х̼Ү̼Ү̼Х̼Э̼Д̼ ̼ю̼м̼.̼ ̼Б̼и̼ ̼а̼н̼х̼ ̼з̼ө̼в̼х̼ө̼н̼ ̼г̼о̼ё̼ ̼х̼а̼р̼а̼г̼д̼а̼х̼ ̼г̼э̼ж̼ ̼б̼у̼л̼ч̼ ̼и̼н̼л̼а̼г̼ ̼б̼а̼й̼х̼ы̼н̼ ̼т̼у̼л̼д̼ ̼б̼э̼л̼т̼г̼э̼л̼ ̼х̼и̼й̼д̼э̼г̼ ̼б̼а̼й̼с̼а̼н̼.̼ ̼Х̼а̼р̼и̼н̼ ̼г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼э̼д̼т̼э̼й̼ ̼б̼о̼л̼о̼о̼д̼ ̼м̼и̼н̼и̼й̼ ̼ү̼з̼э̼л̼ ̼б̼о̼д̼о̼л̼ ̼ө̼ө̼р̼ч̼л̼ө̼г̼д̼с̼ө̼н̼ ̼о̼й̼л̼г̼о̼с̼о̼н̼ ̼у̼х̼а̼а̼р̼с̼а̼н̼.̼ ̼Б̼и̼д̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼с̼а̼р̼у̼у̼л̼ ̼э̼р̼ч̼ ̼х̼ү̼ч̼т̼э̼й̼ ̼б̼а̼й̼ж̼ ̼г̼э̼р̼б̼ү̼л̼и̼й̼н̼х̼э̼э̼ ̼т̼ө̼л̼ө̼ө̼ ̼а̼ж̼л̼а̼а̼ ̼с̼а̼й̼н̼ ̼х̼и̼й̼н̼э̼,̼ ̼т̼э̼д̼н̼и̼й̼х̼э̼э̼ ̼д̼э̼р̼г̼э̼д̼ ̼и̼л̼ү̼ү̼ ̼о̼л̼о̼н̼ ̼ж̼и̼л̼ ̼х̼а̼м̼т̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼ч̼у̼х̼а̼л̼ ̼н̼ь̼ ̼х̼о̼й̼ч̼ ̼ү̼е̼д̼э̼э̼ ̼ү̼л̼г̼э̼р̼ ̼д̼у̼у̼р̼а̼й̼л̼ү̼з̼ү̼ү̼л̼н̼э̼ ̼‼̼️̼Т̼а̼ ̼г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼д̼э̼э̼ ̼ү̼н̼э̼х̼э̼э̼р̼ ̼х̼а̼й̼р̼т̼а̼й̼ ̼ю̼у̼?̼ ̼Т̼и̼й̼м̼ ̼б̼о̼л̼ ̼я̼г̼ ̼о̼д̼о̼о̼н̼о̼о̼с̼ ̼х̼о̼о̼л̼о̼н̼д̼о̼о̼ ̼а̼н̼х̼а̼а̼р̼,̼ ̼д̼а̼с̼г̼а̼л̼ ̼х̼ө̼д̼ө̼л̼г̼ө̼ө̼н̼ ̼х̼и̼й̼,̼ ̼а̼.̼р̼.̼х̼.̼и̼ ̼т̼а̼.̼м̼.̼х̼.̼и̼.̼н̼.̼ы̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼л̼э̼э̼г̼э̼э̼ ̼х̼я̼з̼г̼а̼а̼р̼л̼а̼,̼ ̼ж̼и̼л̼д̼э̼э̼ ̼н̼э̼г̼ ̼у̼д̼а̼а̼ ̼ү̼з̼л̼э̼г̼ ̼ш̼и̼н̼ж̼и̼л̼г̼э̼э̼н̼д̼ ̼х̼а̼м̼р̼а̼г̼д̼а̼ж̼ ̼б̼а̼й̼.̼
̼
̼

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

̼Э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼б̼а̼й̼х̼,̼ ̼з̼ө̼в̼ ̼х̼о̼о̼л̼л̼о̼ж̼,̼ ̼д̼а̼с̼г̼а̼л̼ ̼х̼ө̼д̼ө̼л̼г̼ө̼ө̼н̼ ̼х̼и̼й̼ж̼,̼ ̼х̼о̼р̼т̼ ̼м̼у̼у̼ ̼з̼ү̼й̼л̼с̼э̼э̼с̼ ̼т̼а̼т̼г̼а̼л̼з̼а̼ж̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼з̼ө̼в̼ ̼а̼м̼ь̼д̼р̼а̼л̼ы̼н̼ ̼х̼э̼в̼ ̼м̼а̼я̼г̼т̼а̼й̼б̼а̼й̼х̼ ̼х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼т̼о̼м̼ ̼ш̼а̼л̼т̼г̼а̼а̼н̼ ̼б̼о̼л̼ ̼Г̼Э̼Р̼ ̼Б̼Ү̼Л̼,̼ ̼Х̼Ү̼Ү̼Х̼Э̼Д̼ ̼ю̼м̼.̼ ̼Б̼и̼ ̼а̼н̼х̼ ̼з̼ө̼в̼х̼ө̼н̼ ̼г̼о̼ё̼ ̼х̼а̼р̼а̼г̼д̼а̼х̼ ̼г̼э̼ж̼ ̼б̼у̼л̼ч̼ ̼и̼н̼л̼а̼г̼ ̼б̼а̼й̼х̼ы̼н̼ ̼т̼у̼л̼д̼ ̼б̼э̼л̼т̼г̼э̼л̼ ̼х̼и̼й̼д̼э̼г̼ ̼б̼а̼й̼с̼а̼н̼.̼ ̼Х̼а̼р̼и̼н̼ ̼г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼э̼д̼т̼э̼й̼ ̼б̼о̼л̼о̼о̼д̼ ̼м̼и̼н̼и̼й̼ ̼ү̼з̼э̼л̼ ̼б̼о̼д̼о̼л̼ ̼ө̼ө̼р̼ч̼л̼ө̼г̼д̼с̼ө̼н̼ ̼о̼й̼л̼г̼о̼с̼о̼н̼ ̼у̼х̼а̼а̼р̼с̼а̼н̼.̼ ̼Б̼и̼д̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼с̼а̼р̼у̼у̼л̼ ̼э̼р̼ч̼ ̼х̼ү̼ч̼т̼э̼й̼ ̼б̼а̼й̼ж̼ ̼г̼э̼р̼б̼ү̼л̼и̼й̼н̼х̼э̼э̼ ̼т̼ө̼л̼ө̼ө̼ ̼а̼ж̼л̼а̼а̼ ̼с̼а̼й̼н̼ ̼х̼и̼й̼н̼э̼,̼ ̼т̼э̼д̼н̼и̼й̼х̼э̼э̼ ̼д̼э̼р̼г̼э̼д̼ ̼и̼л̼ү̼ү̼ ̼о̼л̼о̼н̼ ̼ж̼и̼л̼ ̼х̼а̼м̼т̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼ч̼у̼х̼а̼л̼ ̼н̼ь̼ ̼х̼о̼й̼ч̼ ̼ү̼е̼д̼э̼э̼ ̼ү̼л̼г̼э̼р̼ ̼д̼у̼у̼р̼а̼й̼л̼ү̼з̼ү̼ү̼л̼н̼э̼ ̼‼̼️̼Т̼а̼ ̼г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼д̼э̼э̼ ̼ү̼н̼э̼х̼э̼э̼р̼ ̼х̼а̼й̼р̼т̼а̼й̼ ̼ю̼у̼?̼ ̼Т̼и̼й̼м̼ ̼б̼о̼л̼ ̼я̼г̼ ̼о̼д̼о̼о̼н̼о̼о̼с̼ ̼х̼о̼о̼л̼о̼н̼д̼о̼о̼ ̼а̼н̼х̼а̼а̼р̼,̼ ̼д̼а̼с̼г̼а̼л̼ ̼х̼ө̼д̼ө̼л̼г̼ө̼ө̼н̼ ̼х̼и̼й̼,̼ ̼а̼.̼р̼.̼х̼.̼и̼ ̼т̼а̼.̼м̼.̼х̼.̼и̼.̼н̼.̼ы̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼л̼э̼э̼г̼э̼э̼ ̼х̼я̼з̼г̼а̼а̼р̼л̼а̼,̼ ̼ж̼и̼л̼д̼э̼э̼ ̼н̼э̼г̼ ̼у̼д̼а̼а̼ ̼ү̼з̼л̼э̼г̼ ̼ш̼и̼н̼ж̼и̼л̼г̼э̼э̼н̼д̼ ̼х̼а̼м̼р̼а̼г̼д̼а̼ж̼ ̼б̼а̼й̼.̼

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!