зөвлөгөө

Х̼Ү̼Ү̼Д̼Э̼Э̼,̼ ̼О̼Х̼И̼Н̼Д̼О̼О̼ ̼Х̼А̼Н̼И̼Й̼Н̼ ̼Т̼Э̼Н̼Г̼Э̼Р̼ ̼Д̼У̼У̼Д̼А̼Х̼ ̼З̼А̼С̼А̼Л̼ ̼Ш̼И̼Н̼И̼Й̼Н̼ ̼1̼5̼-̼н̼д̼ ̼Х̼И̼Й̼В̼Э̼Л̼ ̼М̼А̼Ш̼ ̼Х̼Ү̼Ч̼Т̼Э̼Й̼ ̼Н̼Ө̼Л̼Ө̼Ө̼Л̼Д̼Ө̼Г̼ ̼Б̼А̼ ̼Т̼А̼ ̼З̼А̼А̼В̼А̼Л̼ ̼

Х̼Ү̼Ү̼Д̼Э̼Э̼,̼ ̼О̼Х̼И̼Н̼Д̼О̼О̼ ̼Х̼А̼Н̼И̼Й̼Н̼ ̼Т̼Э̼Н̼Г̼Э̼Р̼ ̼Д̼У̼У̼Д̼А̼Х̼ ̼З̼А̼С̼А̼Л̼:̼ ̼Э̼н̼э̼х̼ү̼ү̼ ̼з̼а̼с̼л̼ы̼г̼ ̼э̼ц̼э̼г̼ ̼э̼х̼,̼ ̼г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼ ̼н̼ь̼ ̼х̼и̼й̼ж̼ ̼ө̼г̼ч̼ ̼б̼о̼л̼д̼о̼г̼.̼ ̼М̼о̼н̼г̼о̼л̼ ̼х̼ү̼н̼ ̼т̼а̼ ̼э̼р̼т̼н̼э̼э̼с̼ ̼э̼х̼т̼э̼й̼ ̼б̼ү̼с̼н̼и̼й̼ ̼д̼о̼м̼ы̼г̼ ̼ү̼р̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼э̼д̼ ̼а̼ч̼ ̼з̼э̼э̼д̼э̼э̼ ̼д̼о̼м̼ы̼н̼ ̼ү̼й̼л̼ ̼х̼и̼й̼ж̼ ̼з̼а̼н̼ш̼а̼а̼р̼а̼й̼.̼У̼ч̼и̼р̼ ̼н̼ь̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼а̼м̼ь̼д̼р̼а̼л̼д̼ ̼х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼н̼э̼г̼т̼ ̼а̼н̼х̼а̼а̼р̼а̼х̼ ̼з̼ү̼й̼л̼ ̼б̼о̼л̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼ж̼ ̼и̼р̼э̼э̼д̼ү̼й̼н̼ ̼х̼а̼н̼ь̼ ̼и̼ж̼и̼л̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼ ̼ш̼ү̼ү̼ ̼д̼э̼э̼.̼ ̼Т̼э̼г̼э̼х̼э̼э̼р̼ ̼б̼и̼д̼н̼и̼й̼ ̼ц̼э̼ц̼э̼н̼ ̼м̼э̼р̼г̼э̼н̼ ̼а̼р̼г̼а̼ ̼б̼и̼л̼г̼и̼й̼н̼ ̼у̼х̼а̼а̼н̼т̼ ̼и̼х̼э̼с̼ ̼д̼э̼э̼д̼э̼с̼,̼ ̼ѳ̼в̼г̼ѳ̼д̼ ̼э̼м̼г̼э̼д̼и̼й̼н̼ ̼м̼и̼н̼ь̼ ̼з̼а̼а̼ж̼ ̼с̼у̼р̼г̼а̼ж̼ ̼ү̼л̼д̼э̼э̼с̼э̼н̼ ̼э̼н̼э̼х̼ү̼ү̼ ̼з̼а̼н̼ ̼ү̼й̼л̼ ̼з̼ү̼г̼э̼э̼р̼ ̼ч̼ ̼н̼э̼г̼ ̼у̼н̼ш̼а̼а̼д̼ ̼х̼а̼р̼а̼а̼д̼ ̼ѳ̼н̼г̼ѳ̼р̼ѳ̼х̼ ̼з̼ү̼й̼л̼ ̼б̼у̼с̼ ̼х̼а̼р̼и̼н̼ ̼о̼ю̼у̼н̼т̼ ̼М̼о̼н̼г̼о̼л̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼ѳ̼в̼л̼ү̼ү̼л̼э̼н̼ ̼ү̼й̼л̼д̼э̼ж̼ ̼а̼р̼г̼а̼ ̼б̼и̼л̼г̼и̼й̼г̼ ̼т̼э̼н̼ц̼ү̼ү̼л̼э̼х̼и̼й̼н̼ ̼у̼х̼а̼а̼н̼ ̼о̼р̼ш̼и̼ж̼ ̼б̼у̼й̼г̼ ̼б̼о̼л̼г̼о̼о̼н̼о̼ ̼б̼и̼з̼ ̼э̼э̼.̼ ̼И̼н̼г̼э̼э̼д̼ ̼э̼н̼э̼х̼ү̼ү̼ ̼ү̼й̼л̼и̼й̼г̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼и̼й̼н̼ ̼а̼а̼в̼ ̼э̼э̼ж̼ ̼ө̼в̼ө̼ө̼ ̼э̼м̼э̼э̼ ̼а̼х̼ ̼э̼г̼ч̼ ̼б̼о̼л̼о̼н̼ ̼а̼с̼а̼р̼ч̼ ̼ө̼с̼г̼ө̼с̼ө̼н̼ ̼х̼э̼н̼ ̼ч̼ ̼х̼и̼й̼ж̼ ̼б̼о̼л̼н̼о̼.̼ ̼Э̼р̼э̼г̼т̼э̼й̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼э̼д̼ ̼а̼д̼у̼у̼н̼ы̼ ̼х̼о̼м̼о̼о̼л̼,̼ ̼б̼а̼г̼а̼д̼а̼а̼ ̼г̼у̼р̼а̼в̼ ̼б̼ү̼т̼э̼н̼ ̼б̼ү̼с̼л̼э̼х̼ ̼д̼у̼р̼д̼а̼н̼ ̼б̼ү̼с̼,̼ ̼3̼ ̼э̼р̼,̼ ̼3̼ ̼э̼м̼ ̼я̼в̼у̼у̼ ̼б̼э̼л̼д̼э̼н̼э̼.̼
̼
̼Э̼м̼э̼г̼т̼э̼й̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼э̼д̼ ̼м̼ө̼н̼ ̼х̼э̼м̼ж̼э̼э̼н̼и̼й̼ ̼д̼у̼р̼д̼а̼н̼ ̼б̼ү̼с̼,̼ ̼б̼а̼г̼а̼ ̼х̼э̼м̼ж̼э̼э̼н̼и̼й̼ ̼а̼р̼г̼а̼л̼,̼ ̼ш̼а̼р̼ ̼т̼о̼с̼,̼ ̼т̼а̼н̼с̼а̼г̼ ̼ү̼н̼э̼р̼т̼э̼н̼,̼ ̼х̼о̼р̼г̼о̼й̼ ̼т̼о̼р̼г̼о̼н̼ы̼ ̼ө̼ө̼д̼ө̼с̼,̼ ̼3̼ш̼ ̼з̼а̼р̼а̼а̼н̼ы̼ ̼ү̼с̼,̼ ̼3̼ ̼э̼р̼,̼ ̼3̼ ̼э̼м̼ ̼я̼в̼у̼у̼ ̼б̼э̼л̼д̼э̼н̼э̼.̼ ̼Д̼о̼о̼р̼х̼ ̼д̼у̼р̼д̼а̼г̼д̼с̼а̼н̼ ̼з̼ү̼й̼л̼с̼и̼й̼г̼ ̼б̼э̼л̼д̼с̼э̼н̼и̼й̼ ̼д̼э̼э̼р̼ ̼э̼р̼э̼г̼т̼э̼й̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼э̼д̼ ̼б̼э̼л̼д̼с̼э̼н̼ ̼э̼р̼ ̼я̼в̼у̼у̼г̼ ̼х̼о̼м̼о̼о̼л̼о̼н̼д̼о̼о̼ ̼у̼т̼а̼х̼д̼а̼а̼ ̼д̼а̼р̼а̼а̼х̼ ̼ү̼г̼и̼й̼г̼ ̼х̼э̼л̼н̼э̼.̼ ̼Э̼р̼и̼й̼н̼ ̼с̼а̼й̼н̼,̼ ̼э̼р̼и̼й̼н̼ ̼х̼и̼й̼м̼о̼р̼ь̼,̼ ̼э̼р̼и̼й̼н̼ ̼н̼у̼р̼у̼у̼ ̼б̼ү̼т̼э̼н̼ ̼б̼а̼й̼г̼ ̼г̼э̼э̼д̼ ̼г̼у̼р̼в̼а̼н̼т̼а̼а̼ ̼х̼о̼м̼о̼о̼л̼н̼ы̼ ̼у̼т̼а̼а̼н̼д̼ ̼х̼у̼р̼а̼й̼л̼н̼а̼.̼Х̼а̼р̼и̼н̼ ̼э̼м̼ ̼я̼в̼у̼у̼н̼у̼у̼д̼ы̼г̼ ̼у̼т̼а̼х̼д̼а̼а̼:̼ ̼Э̼м̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼с̼а̼й̼н̼,̼ ̼Б̼а̼й̼г̼а̼л̼и̼й̼н̼ ̼с̼а̼й̼н̼,̼ ̼Х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼с̼а̼й̼н̼,̼ ̼С̼а̼в̼т̼а̼й̼н̼ ̼с̼а̼й̼н̼т̼а̼й̼ ̼у̼ч̼и̼р̼а̼г̼ ̼э̼э̼ ̼х̼э̼м̼э̼э̼г̼э̼э̼д̼ ̼м̼ө̼н̼ ̼г̼у̼р̼в̼а̼н̼т̼а̼а̼ ̼у̼т̼а̼а̼н̼д̼ ̼х̼у̼р̼а̼й̼л̼н̼а̼.̼ ̼Э̼м̼э̼г̼т̼э̼й̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼э̼д̼:̼ ̼Э̼х̼л̼э̼э̼д̼ ̼а̼р̼г̼а̼л̼а̼а̼ ̼а̼с̼а̼а̼ж̼ ̼ц̼о̼г̼ш̼о̼о̼г̼о̼о̼д̼ ̼д̼э̼э̼р̼ ̼н̼ь̼ ̼т̼а̼н̼с̼а̼г̼ ̼ү̼н̼э̼р̼т̼э̼н̼,̼ ̼х̼о̼р̼г̼о̼й̼ ̼т̼о̼р̼г̼о̼н̼ы̼ ̼ө̼ө̼д̼ө̼с̼,̼ ̼ш̼а̼р̼ ̼т̼о̼с̼,̼ ̼з̼а̼р̼а̼а̼н̼ы̼ ̼ү̼с̼ ̼г̼э̼х̼ ̼м̼э̼т̼и̼й̼н̼ ̼д̼а̼р̼а̼а̼л̼л̼а̼а̼р̼ ̼ц̼о̼г̼о̼о̼ ̼х̼ө̼г̼ж̼ө̼ө̼г̼ө̼ө̼д̼ ̼у̼т̼а̼а̼н̼д̼ ̼н̼ь̼:̼ ̼Э̼р̼ ̼я̼в̼у̼у̼г̼ ̼у̼т̼а̼х̼д̼а̼а̼:̼ ̼З̼а̼я̼а̼н̼ы̼ ̼н̼у̼р̼у̼у̼ ̼у̼г̼т̼а̼н̼ ̼о̼р̼ш̼и̼г̼,̼ ̼У̼д̼м̼ы̼н̼ ̼н̼у̼р̼у̼у̼ ̼м̼ө̼н̼х̼ө̼д̼ ̼о̼р̼ш̼и̼г̼,̼ ̼Г̼а̼л̼ы̼н̼ ̼з̼а̼я̼а̼ ̼б̼а̼д̼р̼а̼н̼ ̼о̼р̼ш̼и̼г̼ ̼х̼э̼м̼э̼э̼н̼ ̼ч̼и̼н̼ ̼с̼э̼т̼г̼э̼л̼э̼э̼с̼ ̼а̼м̼и̼л̼у̼у̼л̼а̼н̼ ̼х̼э̼л̼ж̼ ̼г̼у̼р̼в̼а̼н̼т̼а̼а̼ ̼х̼у̼р̼а̼й̼л̼н̼а̼.̼

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!


̼
̼Э̼м̼ ̼я̼в̼у̼у̼г̼ ̼у̼т̼а̼х̼д̼а̼а̼:̼ ̼Б̼а̼й̼г̼а̼л̼и̼й̼н̼ ̼г̼о̼о̼ ̼м̼ө̼н̼х̼ө̼д̼ ̼о̼р̼ш̼и̼г̼,̼ ̼С̼а̼в̼н̼ы̼ ̼у̼я̼н̼ ̼м̼ө̼н̼х̼ө̼д̼ ̼о̼р̼ш̼и̼г̼,̼ ̼Х̼и̼й̼м̼о̼р̼и̼й̼н̼ ̼з̼а̼я̼а̼ ̼м̼ө̼н̼х̼ө̼д̼ ̼о̼р̼ш̼и̼г̼ ̼г̼э̼э̼д̼ ̼г̼у̼р̼в̼а̼н̼т̼а̼а̼ ̼х̼у̼р̼а̼й̼л̼н̼а̼.̼ ̼Х̼а̼р̼и̼н̼ ̼х̼у̼р̼а̼й̼л̼с̼а̼н̼ ̼я̼в̼у̼у̼н̼у̼у̼д̼ы̼г̼ ̼э̼р̼э̼г̼т̼э̼й̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼э̼д̼:̼ ̼Э̼р̼ ̼я̼в̼у̼у̼н̼у̼у̼д̼ы̼г̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼и̼й̼н̼ ̼х̼ү̼й̼с̼н̼и̼й̼ ̼н̼ү̼х̼н̼э̼э̼с̼ ̼д̼ө̼р̼в̼ө̼н̼ ̼х̼у̼р̼у̼у̼ ̼з̼а̼й̼ ̼а̼в̼а̼н̼ ̼з̼ү̼ү̼н̼ ̼т̼а̼л̼д̼,̼ ̼э̼м̼ ̼я̼в̼у̼у̼н̼у̼у̼д̼ы̼г̼ ̼б̼а̼р̼у̼у̼н̼ ̼т̼а̼л̼д̼ ̼б̼а̼й̼х̼а̼а̼р̼ ̼б̼о̼д̼о̼ж̼ ̼б̼ү̼с̼э̼н̼д̼ ̼г̼у̼р̼а̼в̼ ̼г̼у̼р̼в̼а̼а̼р̼ ̼н̼ь̼ ̼з̼э̼р̼э̼г̼ц̼ү̼ү̼л̼э̼н̼ ̼т̼о̼г̼т̼о̼о̼ж̼ ̼н̼а̼р̼ ̼з̼ө̼в̼ ̼б̼ү̼с̼л̼э̼н̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼э̼э̼ ̼д̼о̼м̼н̼о̼н̼о̼.̼ ̼Э̼м̼э̼г̼т̼э̼й̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼э̼д̼ ̼з̼ү̼ү̼н̼ ̼т̼а̼л̼д̼ ̼н̼ь̼ ̼э̼м̼ ̼я̼в̼у̼у̼н̼у̼у̼д̼ы̼г̼,̼ ̼б̼а̼р̼у̼у̼н̼ ̼т̼а̼л̼д̼ ̼н̼ь̼ ̼э̼р̼ ̼я̼в̼у̼у̼н̼у̼у̼д̼ы̼г̼ ̼о̼р̼ш̼и̼х̼о̼о̼р̼ ̼т̼о̼г̼т̼о̼о̼н̼о̼.̼ ̼У̼г̼ ̼д̼о̼м̼ы̼г̼ ̼т̼у̼х̼а̼й̼н̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼и̼й̼н̼ ̼э̼э̼л̼т̼э̼й̼ ̼ө̼д̼ө̼р̼ ̼ц̼а̼г̼и̼й̼г̼ ̼х̼а̼р̼а̼н̼ ̼б̼а̼й̼ж̼ ̼ү̼й̼л̼д̼э̼н̼э̼ ̼ү̼ү̼.̼ ̼Ж̼и̼ч̼:̼ ̼Э̼н̼э̼х̼ү̼ү̼ ̼д̼о̼м̼ы̼г̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼э̼д̼ ̼х̼ү̼н̼т̼э̼й̼ ̼с̼у̼у̼г̼а̼а̼г̼ү̼й̼ ̼л̼ ̼б̼о̼л̼ ̼х̼э̼д̼э̼н̼ ̼ч̼ ̼н̼а̼с̼т̼а̼й̼ ̼х̼ү̼ү̼д̼э̼э̼ ̼о̼х̼и̼н̼д̼о̼о̼ ̼д̼о̼м̼н̼о̼ж̼ ̼б̼о̼л̼о̼х̼ы̼г̼ ̼б̼о̼л̼г̼о̼о̼н̼о̼ ̼б̼и̼з̼ ̼э̼э̼.̼ ̼Я̼в̼у̼у̼ ̼з̼ү̼ү̼х̼ ̼я̼м̼а̼р̼ ̼у̼ч̼и̼р̼т̼а̼й̼ ̼в̼э̼.̼ ̼Я̼в̼у̼у̼ ̼н̼ь̼ ̼х̼э̼л̼ ̼а̼м̼ ̼х̼а̼р̼ ̼м̼у̼у̼ ̼б̼ү̼х̼н̼и̼й̼г̼ ̼з̼а̼л̼г̼и̼г̼ч̼ ̼Л̼у̼с̼ы̼н̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼г̼ч̼ ̼б̼ө̼г̼ө̼ө̼д̼ ̼Ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼ ̼б̼и̼е̼э̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼х̼ ̼ч̼а̼д̼а̼л̼г̼ү̼й̼ ̼Ө̼ө̼р̼ө̼ө̼ ̼т̼ү̼ү̼н̼и̼й̼г̼ ̼у̼х̼а̼м̼с̼а̼р̼л̼а̼х̼ ̼ч̼а̼д̼а̼л̼г̼ү̼й̼ ̼Т̼и̼й̼м̼ ̼ү̼й̼л̼д̼ ̼г̼о̼л̼ч̼л̼о̼н̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼л̼э̼д̼э̼г̼ ̼а̼ж̼г̼у̼у̼.̼
̼
̼Н̼я̼л̼х̼ ̼ү̼р̼и̼й̼н̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼л̼т̼а̼д̼ ̼А̼л̼д̼а̼р̼ ̼н̼э̼р̼ ̼х̼ү̼р̼т̼э̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼х̼ү̼м̼ү̼ү̼н̼ ̼б̼о̼л̼ ̼О̼л̼о̼н̼ ̼т̼ү̼м̼н̼и̼й̼ ̼х̼о̼в̼ ̼ж̼и̼в̼э̼э̼с̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼ж̼ ̼З̼а̼р̼г̼а̼ ̼ү̼ү̼с̼г̼э̼г̼ч̼и̼д̼ ̼б̼о̼л̼ ̼Д̼а̼л̼д̼у̼у̼р̼ ̼э̼л̼д̼э̼в̼ ̼з̼а̼р̼г̼а̼ ̼ү̼ү̼с̼г̼э̼х̼э̼э̼с̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼ж̼ ̼Э̼л̼ ̼я̼в̼у̼у̼г̼ ̼ш̼и̼л̼э̼н̼ ̼х̼ү̼з̼ү̼ү̼,̼ ̼з̼ү̼р̼х̼,̼ ̼б̼ү̼с̼л̼ү̼ү̼р̼т̼ ̼г̼о̼л̼ч̼л̼о̼н̼ ̼х̼и̼й̼н̼э̼.̼ ̼Б̼ү̼с̼л̼ү̼ү̼р̼э̼э̼с̼ ̼д̼о̼о̼ш̼ ̼я̼в̼у̼у̼г̼ ̼б̼а̼й̼р̼л̼у̼у̼л̼а̼х̼ы̼г̼ ̼х̼о̼р̼и̼г̼л̼о̼д̼о̼г̼ ̼Я̼в̼у̼у̼н̼ы̼ ̼э̼з̼э̼н̼ ̼г̼о̼м̼д̼о̼н̼о̼ ̼г̼э̼ж̼ ̼ү̼з̼д̼э̼г̼.̼ ̼М̼ө̼н̼ ̼ц̼ө̼ө̼н̼ ̼т̼о̼х̼и̼о̼л̼д̼о̼л̼д̼ ̼о̼р̼о̼й̼д̼ ̼я̼в̼у̼у̼г̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼л̼э̼х̼ ̼н̼ь̼ ̼Э̼н̼э̼ ̼н̼ь̼ ̼х̼э̼л̼э̼х̼ ̼ү̼г̼ ̼х̼у̼р̼ц̼ ̼Х̼и̼й̼х̼ ̼ү̼й̼л̼ ̼а̼р̼в̼и̼н̼ ̼Б̼и̼л̼э̼г̼ ̼о̼ю̼у̼н̼ ̼х̼у̼р̼ц̼ ̼Б̼э̼х̼л̼э̼х̼ ̼ү̼г̼ ̼н̼ь̼ ̼б̼ү̼т̼э̼н̼ ̼б̼а̼й̼г̼ ̼г̼э̼с̼э̼н̼ ̼Ө̼в̼г̼ү̼д̼и̼й̼н̼ ̼е̼р̼ө̼ө̼л̼ө̼ө̼р̼ ̼т̼э̼р̼г̼ү̼ү̼н̼д̼ ̼з̼а̼л̼а̼х̼ы̼г̼ ̼з̼ө̼в̼ш̼ө̼ө̼р̼н̼ө̼м̼.̼ ̼Я̼в̼у̼у̼г̼ ̼а̼м̼и̼л̼у̼у̼л̼а̼х̼ ̼а̼р̼г̼а̼ ̼С̼а̼р̼н̼ы̼ ̼г̼э̼р̼э̼л̼д̼ ̼р̼а̼ш̼а̼а̼н̼д̼ ̼х̼и̼й̼н̼ ̼х̼о̼н̼у̼у̼л̼а̼х̼ ̼а̼ж̼г̼у̼у̼.̼ ̼Л̼у̼с̼ы̼н̼ ̼э̼з̼д̼и̼й̼н̼ ̼ш̼и̼д̼э̼э̼р̼ ̼С̼а̼р̼а̼н̼ ̼э̼э̼ж̼и̼й̼н̼ ̼с̼ү̼н̼с̼э̼э̼р̼ ̼Х̼а̼й̼р̼т̼а̼й̼ ̼ү̼р̼и̼й̼н̼ ̼т̼ө̼л̼ө̼ө̼ ̼Х̼а̼м̼а̼г̼ ̼б̼ү̼х̼н̼и̼й̼ ̼т̼ө̼л̼ө̼ө̼ ̼Я̼в̼у̼у̼ ̼т̼а̼н̼ы̼г̼ ̼б̼и̼ ̼т̼ө̼д̼и̼й̼ ̼х̼у̼г̼а̼ц̼а̼а̼н̼д̼ ̼у̼р̼и̼н̼ ̼з̼а̼л̼ж̼ ̼Ү̼р̼ ̼б̼а̼л̼ч̼р̼и̼й̼г̼ ̼м̼и̼н̼ь̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼х̼ы̼г̼ ̼х̼ү̼с̼э̼ж̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼ ̼г̼э̼ж̼ ̼х̼э̼л̼н̼э̼.̼
̼
̼Э̼н̼э̼ ̼х̼у̼г̼а̼ц̼а̼а̼н̼д̼а̼а̼ ̼я̼в̼у̼у̼г̼ ̼д̼о̼л̼о̼о̼н̼ ̼г̼а̼р̼а̼г̼т̼ ̼н̼э̼г̼ ̼у̼д̼а̼а̼ ̼Р̼а̼ш̼а̼а̼н̼д̼ ̼т̼а̼в̼ь̼ж̼ ̼б̼а̼й̼х̼ ̼а̼ж̼г̼у̼у̼.̼ ̼Я̼в̼у̼у̼н̼ы̼ ̼х̼у̼г̼а̼ц̼а̼а̼г̼ ̼х̼э̼л̼д̼э̼г̼и̼й̼н̼ ̼у̼ч̼и̼р̼ ̼Я̼в̼у̼у̼н̼д̼ ̼г̼у̼р̼в̼а̼н̼ ̼ж̼и̼л̼э̼э̼с̼ ̼у̼р̼т̼ ̼х̼у̼г̼а̼ц̼а̼а̼г̼а̼а̼р̼ ̼А̼м̼ь̼ ̼н̼ь̼ ̼ш̼и̼н̼г̼э̼д̼э̼г̼г̼ү̼й̼ ̼Э̼н̼э̼ ̼н̼ь̼ ̼д̼э̼э̼д̼ ̼х̼у̼г̼а̼ц̼а̼а̼ ̼ю̼м̼ ̼Т̼и̼й̼м̼э̼э̼с̼ ̼ө̼ө̼р̼ө̼ө̼ ̼д̼э̼г̼д̼н̼э̼м̼.̼ ̼Х̼э̼р̼в̼э̼э̼ ̼Т̼а̼ ̼т̼у̼х̼а̼й̼н̼ ̼х̼ү̼н̼т̼э̼й̼ ̼х̼о̼л̼б̼о̼г̼д̼о̼х̼ы̼г̼ ̼х̼ү̼с̼в̼э̼л̼ ̼Д̼а̼л̼н̼ы̼ ̼у̼д̼г̼а̼н̼ ̼А̼ч̼и̼й̼м̼а̼а̼ ̼г̼э̼с̼э̼н̼ ̼п̼э̼й̼ж̼ ̼х̼у̼у̼д̼с̼а̼а̼р̼ ̼з̼о̼ч̼л̼о̼о̼р̼о̼й̼.̼ ̼Ө̼в̼ө̼г̼ ̼д̼э̼э̼д̼э̼с̼ ̼м̼и̼н̼ь̼ ̼“̼а̼в̼а̼х̼,̼ ̼г̼э̼э̼х̼и̼й̼н̼ ̼у̼х̼а̼а̼н̼т̼а̼й̼ ̼я̼в̼ж̼ ̼и̼р̼с̼э̼н̼”̼ ̼а̼р̼д̼ ̼т̼ү̼м̼э̼н̼ ̼б̼и̼л̼э̼э̼.̼ ̼Ю̼у̼г̼ ̼а̼в̼а̼х̼,̼ ̼ю̼у̼г̼ ̼а̼в̼а̼х̼г̼ү̼й̼ ̼б̼а̼й̼х̼,̼ ̼ю̼у̼г̼а̼а̼ ̼х̼а̼я̼х̼,̼ ̼ю̼у̼г̼а̼а̼ ̼х̼а̼я̼х̼г̼ү̼й̼ ̼б̼а̼й̼х̼а̼а̼ ̼м̼э̼д̼д̼э̼г̼ ̼б̼а̼й̼х̼ы̼г̼ ̼а̼в̼а̼х̼ ̼г̼э̼э̼х̼и̼й̼н̼ ̼у̼х̼а̼а̼н̼ ̼г̼э̼н̼э̼.̼ ̼А̼л̼и̼в̼а̼а̼д̼ ̼а̼в̼а̼х̼ ̼г̼э̼э̼х̼и̼й̼н̼ ̼у̼х̼а̼а̼н̼а̼а̼р̼ ̼х̼а̼н̼д̼а̼ж̼ ̼у̼н̼ш̼а̼а̼р̼а̼й̼.̼ ̼Т̼а̼н̼д̼ ̼т̼а̼л̼а̼р̼х̼л̼а̼а̼.̼ ̼Э̼х̼ ̼с̼у̼р̼в̼а̼л̼ж̼:̼ ̼Ф̼э̼й̼с̼б̼ү̼ү̼к̼ ̼Д̼а̼л̼н̼ы̼ ̼у̼д̼г̼а̼н̼ ̼А̼ч̼и̼й̼м̼а̼а̼

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!