зөвлөгөө

Д̼ү̼ү̼г̼э̼э̼ ̼н̼у̼р̼а̼н̼г̼а̼а̼с̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼н̼ ̼а̼м̼ь̼ ̼г̼у̼й̼ж̼ ̼б̼у̼й̼ ̼С̼и̼р̼и̼ ̼о̼х̼и̼н̼ ̼д̼э̼л̼х̼и̼й̼г̼ ̼г̼а̼й̼х̼ш̼р̼у̼у̼л̼ж̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Т̼ү̼ү̼н̼д̼ ̼д̼о̼о̼р̼ ̼у̼р̼м̼ы̼н̼ ̼ү̼г̼ ̼х̼а̼й̼р̼л̼а̼а̼р̼а̼й̼

Д̼ү̼ү̼г̼и̼й̼н̼х̼э̼э̼ ̼т̼о̼л̼г̼о̼й̼г̼ ̼б̼и̼е̼э̼р̼э̼э̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼н̼ ̼д̼о̼о̼ш̼о̼о̼ ̼х̼а̼р̼ж̼ ̼х̼э̼в̼т̼э̼х̼ ̼б̼я̼ц̼х̼а̼н̼ ̼С̼и̼р̼и̼ ̼о̼х̼и̼н̼ ̼а̼в̼р̼а̼г̼ч̼д̼ы̼г̼ ̼х̼а̼р̼а̼а̼д̼ ̼а̼м̼ь̼ ̼г̼у̼й̼н̼ ̼о̼р̼и̼л̼с̼о̼н̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Т̼э̼р̼б̼э̼э̼р̼ ̼“̼Б̼и̼д̼н̼и̼й̼г̼ ̼э̼н̼д̼э̼э̼с̼ ̼г̼а̼р̼г̼а̼а̼ч̼?̼ ̼Б̼и̼ ̼х̼ү̼с̼с̼э̼н̼ ̼б̼о̼л̼г̼о̼н̼ы̼г̼ ̼ч̼и̼н̼ь̼ ̼х̼и̼й̼е̼.̼ ̼Б̼и̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼б̼о̼о̼л̼ ̼ч̼и̼н̼ь̼ ̼б̼о̼л̼ъ̼ё̼”̼ ̼г̼э̼ж̼ ̼х̼э̼л̼э̼х̼ ̼н̼ь̼ ̼з̼ү̼р̼х̼ ̼з̼ү̼с̼э̼м̼.̼.̼ ̼Т̼у̼р̼к̼,̼ ̼С̼и̼р̼и̼й̼г̼ ̼х̼а̼м̼а̼р̼с̼а̼н̼ ̼г̼а̼з̼а̼р̼ ̼х̼ө̼д̼л̼ө̼л̼т̼и̼й̼н̼ ̼у̼л̼м̼а̼а̼с̼ ̼а̼м̼и̼а̼ ̼а̼л̼д̼с̼а̼н̼ ̼х̼ү̼м̼ү̼ү̼с̼и̼й̼н̼ ̼т̼о̼о̼ ̼7̼2̼0̼0̼-̼г̼ ̼д̼а̼в̼с̼а̼н̼ ̼т̼а̼л̼а̼а̼р̼ ̼Д̼Э̼М̼Б̼-̼а̼а̼с̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼ж̼э̼э̼.̼ ̼Т̼у̼р̼к̼и̼й̼н̼ ̼Д̼э̼д̼ ̼е̼р̼ө̼н̼х̼и̼й̼л̼ө̼г̼ч̼ ̼Ф̼у̼а̼т̼ ̼О̼к̼т̼а̼й̼н̼ ̼х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼с̼ү̼ү̼л̼д̼ ̼м̼э̼д̼э̼г̼д̼с̼э̼н̼э̼э̼р̼ ̼т̼у̼с̼ ̼у̼л̼с̼а̼д̼ ̼а̼м̼и̼а̼ ̼а̼л̼д̼с̼а̼н̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼т̼о̼о̼ ̼5̼8̼9̼4̼,̼ ̼г̼э̼м̼т̼э̼ж̼ ̼б̼э̼р̼т̼с̼э̼н̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼т̼о̼о̼ ̼3̼4̼8̼1̼0̼ ̼б̼о̼л̼с̼о̼н̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Т̼у̼р̼к̼и̼й̼н̼ ̼Е̼р̼ө̼н̼х̼и̼й̼л̼ө̼г̼ч̼ ̼Р̼е̼ж̼е̼п̼ ̼Т̼а̼й̼и̼п̼ ̼Э̼р̼д̼о̼г̼а̼н̼ ̼г̼а̼з̼а̼р̼ ̼х̼ө̼д̼л̼ө̼л̼т̼ө̼д̼ ̼ө̼р̼т̼с̼ө̼н̼ ̼1̼0̼ ̼м̼у̼ж̼и̼д̼ ̼г̼у̼р̼в̼а̼н̼ ̼с̼а̼р̼ы̼н̼ ̼х̼у̼г̼а̼ц̼а̼а̼н̼д̼ ̼о̼н̼ц̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼л̼ ̼з̼а̼р̼л̼а̼а̼д̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼ю̼м̼.̼ ̼Д̼э̼л̼х̼и̼й̼н̼ ̼6̼0̼ ̼г̼а̼р̼у̼й̼ ̼у̼л̼с̼ ̼Т̼у̼р̼к̼ ̼б̼о̼л̼о̼н̼ ̼С̼и̼р̼и̼д̼ ̼т̼у̼с̼л̼а̼м̼ж̼ ̼ү̼з̼ү̼ү̼л̼э̼х̼и̼й̼г̼ ̼х̼ү̼с̼э̼ж̼,̼ ̼э̼м̼ч̼,̼ ̼а̼в̼р̼а̼г̼ч̼д̼а̼а̼с̼ ̼б̼ү̼р̼д̼с̼э̼н̼ ̼б̼а̼г̼а̼а̼ ̼и̼л̼г̼э̼э̼ж̼ ̼э̼х̼э̼л̼с̼э̼н̼ ̼б̼и̼л̼э̼э̼.̼
̼
̼Т̼э̼г̼в̼э̼л̼ ̼Н̼Ү̼Б̼ ̼Т̼у̼р̼к̼ ̼б̼о̼л̼о̼н̼С̼и̼р̼и̼й̼н̼ ̼а̼р̼д̼ ̼т̼ү̼м̼э̼н̼д̼ ̼2̼5̼ ̼с̼а̼я̼ ̼а̼м̼.̼д̼о̼л̼л̼а̼р̼ы̼н̼ ̼х̼ү̼м̼ү̼ү̼н̼л̼э̼г̼и̼й̼н̼ ̼т̼у̼с̼л̼а̼м̼ж̼ ̼и̼л̼г̼э̼э̼х̼ ̼а̼ж̼.̼ ̼-̼Б̼ү̼г̼д̼ ̼Н̼а̼й̼р̼а̼м̼д̼а̼х̼ ̼Т̼у̼р̼к̼ ̼У̼л̼с̼ы̼н̼ ̼з̼ү̼ү̼н̼ ̼ө̼м̼н̼ө̼д̼ ̼б̼ү̼с̼ ̼д̼э̼х̼ ̼К̼а̼х̼р̼а̼м̼а̼н̼м̼а̼р̼а̼ш̼,̼ ̼Х̼а̼т̼а̼й̼,̼ ̼Г̼а̼з̼и̼а̼н̼т̼е̼п̼,̼ ̼Ш̼а̼н̼л̼и̼у̼р̼ф̼а̼,̼ ̼А̼д̼и̼я̼м̼а̼н̼ ̼з̼э̼р̼э̼г̼ ̼1̼0̼ ̼о̼р̼ч̼и̼м̼ ̼х̼о̼т̼о̼д̼ ̼7̼,̼8̼ ̼б̼о̼л̼о̼н̼ ̼7̼,̼6̼ ̼б̼а̼л̼л̼ы̼н̼ ̼х̼ү̼ч̼т̼э̼й̼ ̼х̼о̼ё̼р̼ ̼у̼д̼а̼а̼г̼и̼й̼н̼ ̼г̼а̼з̼а̼р̼ ̼х̼ө̼д̼л̼ө̼л̼т̼ ̼б̼о̼л̼ж̼ ̼а̼м̼ь̼ ̼ү̼р̼э̼г̼д̼э̼г̼с̼д̼и̼й̼н̼ ̼т̼о̼о̼ ̼3̼5̼0̼0̼ ̼о̼р̼ч̼и̼м̼ ̼б̼о̼л̼о̼о̼д̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Х̼а̼р̼и̼н̼ ̼С̼и̼р̼и̼й̼н̼ ̼х̼о̼й̼д̼ ̼х̼э̼с̼э̼г̼т̼ ̼б̼о̼л̼с̼о̼н̼ ̼г̼а̼з̼а̼р̼ ̼х̼ө̼д̼л̼ө̼л̼т̼и̼й̼н̼ ̼у̼л̼м̼а̼а̼с̼ ̼1̼5̼0̼0̼ ̼о̼р̼ч̼и̼м̼ ̼и̼р̼г̼э̼д̼ ̼а̼м̼ь̼ ̼ү̼р̼э̼г̼д̼с̼э̼н̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Т̼у̼р̼к̼ ̼У̼л̼с̼а̼д̼ ̼1̼9̼3̼9̼ ̼о̼н̼д̼ ̼7̼,̼9̼ ̼б̼а̼л̼л̼ы̼н̼ ̼х̼ү̼ч̼т̼э̼й̼ ̼г̼а̼з̼а̼р̼ ̼х̼ө̼д̼л̼ө̼л̼т̼ ̼б̼о̼л̼ж̼ ̼о̼й̼р̼о̼л̼ц̼о̼о̼г̼о̼о̼р̼ ̼3̼3̼ ̼м̼я̼н̼г̼а̼ ̼о̼р̼ч̼и̼м̼ ̼х̼ү̼н̼ ̼а̼м̼ь̼ ̼ү̼р̼э̼г̼д̼с̼э̼н̼ ̼б̼о̼л̼ ̼1̼9̼9̼9̼ ̼о̼н̼д̼ ̼И̼с̼т̼а̼н̼б̼у̼л̼,̼ ̼М̼а̼р̼м̼а̼р̼и̼с̼ ̼з̼э̼р̼э̼г̼ ̼х̼о̼т̼у̼у̼д̼ы̼г̼ ̼х̼а̼м̼а̼р̼с̼а̼н̼ ̼г̼а̼з̼а̼р̼ ̼х̼ө̼д̼л̼ө̼л̼т̼ө̼ө̼р̼ ̼н̼и̼й̼т̼ ̼1̼7̼ ̼м̼я̼н̼г̼а̼н̼ ̼х̼ү̼н̼ ̼а̼м̼ь̼ ̼ү̼р̼э̼г̼д̼с̼э̼н̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼.̼ ̼Т̼у̼х̼а̼й̼н̼ ̼ү̼е̼д̼ ̼т̼у̼с̼ ̼у̼л̼с̼ы̼н̼ ̼э̼д̼и̼й̼н̼ ̼з̼а̼с̼а̼г̼ ̼э̼м̼з̼э̼г̼,̼ ̼т̼о̼м̼ ̼х̼э̼м̼ж̼э̼э̼н̼и̼й̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼л̼и̼й̼н̼ ̼г̼а̼м̼ш̼г̼и̼й̼н̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼л̼д̼ ̼б̼э̼л̼э̼н̼ ̼б̼у̼с̼,̼ ̼о̼н̼ц̼г̼о̼й̼ ̼б̼а̼й̼д̼л̼ы̼н̼ ̼ү̼е̼д̼ ̼а̼ж̼и̼л̼л̼а̼х̼ ̼т̼у̼р̼ш̼л̼а̼г̼а̼ ̼х̼а̼р̼ь̼ц̼а̼н̼г̼у̼й̼ ̼б̼а̼г̼а̼ ̼б̼а̼й̼с̼а̼н̼.̼

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!


̼
̼“̼Б̼и̼д̼н̼и̼й̼г̼ ̼э̼н̼д̼э̼э̼с̼ ̼г̼а̼р̼г̼а̼а̼ч̼?̼ ̼Б̼и̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼б̼о̼о̼л̼ ̼ч̼и̼н̼ь̼ ̼б̼о̼л̼ъ̼ё̼”̼ ̼С̼и̼р̼и̼й̼н̼ ̼х̼о̼й̼д̼ ̼х̼э̼с̼э̼г̼т̼ ̼б̼а̼р̼и̼л̼г̼ы̼н̼ ̼н̼у̼р̼а̼н̼г̼и̼д̼ ̼х̼а̼в̼ч̼у̼у̼л̼а̼г̼д̼с̼а̼н̼ ̼х̼о̼ё̼р̼ ̼х̼ү̼ү̼х̼д̼и̼й̼г̼ ̼г̼а̼з̼а̼р̼ ̼х̼ө̼д̼л̼ө̼л̼т̼ө̼д̼ ̼г̼э̼р̼ ̼н̼ь̼ ̼н̼у̼р̼с̼н̼а̼а̼с̼ ̼3̼6̼ ̼ц̼а̼г̼и̼й̼н̼ ̼д̼а̼р̼а̼а̼ ̼а̼в̼а̼р̼ч̼ ̼г̼а̼р̼г̼а̼ж̼э̼э̼.̼ ̼Д̼ү̼ү̼г̼и̼й̼н̼х̼э̼э̼ ̼т̼о̼л̼г̼о̼й̼г̼ ̼б̼и̼е̼э̼р̼э̼э̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼н̼ ̼д̼о̼о̼ш̼о̼о̼ ̼х̼а̼р̼ж̼ ̼х̼э̼в̼т̼э̼х̼ ̼б̼я̼ц̼х̼а̼н̼ ̼о̼х̼и̼н̼ ̼а̼в̼р̼а̼г̼ч̼д̼ы̼г̼ ̼х̼а̼р̼а̼а̼д̼ ̼а̼м̼ь̼ ̼г̼у̼й̼н̼ ̼о̼р̼и̼л̼с̼о̼н̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Т̼э̼р̼б̼э̼э̼р̼ ̼“̼Б̼и̼д̼н̼и̼й̼г̼ ̼э̼н̼д̼э̼э̼с̼ ̼г̼а̼р̼г̼а̼а̼ч̼?̼ ̼Б̼и̼ ̼х̼ү̼с̼с̼э̼н̼ ̼б̼о̼л̼г̼о̼н̼ы̼г̼ ̼ч̼и̼н̼ь̼ ̼х̼и̼й̼е̼.̼ ̼Б̼и̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼б̼о̼о̼л̼ ̼ч̼и̼н̼ь̼ ̼б̼о̼л̼ъ̼ё̼”̼ ̼г̼э̼ж̼ ̼х̼э̼л̼э̼х̼ ̼н̼ь̼ ̼з̼ү̼р̼х̼ ̼з̼ү̼с̼э̼м̼.̼ ̼Х̼а̼р̼и̼у̼д̼ ̼н̼ь̼ ̼а̼в̼р̼а̼г̼ч̼и̼д̼ ̼“̼Ү̼г̼ү̼й̼ ̼д̼э̼э̼,̼ ̼Ч̼и̼ ̼т̼э̼г̼э̼х̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼г̼ү̼й̼”̼ ̼г̼э̼э̼д̼ ̼т̼а̼т̼а̼н̼ ̼г̼а̼р̼г̼а̼с̼а̼н̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼О̼х̼и̼н̼ы̼ ̼н̼э̼р̼и̼й̼г̼ ̼М̼а̼р̼и̼а̼м̼ ̼г̼э̼д̼э̼г̼ ̼б̼ө̼г̼ө̼ө̼д̼ ̼д̼ү̼ү̼т̼э̼й̼г̼э̼э̼ ̼х̼а̼м̼т̼ ̼о̼р̼н̼ы̼х̼о̼о̼ ̼д̼о̼р̼ ̼д̼а̼р̼а̼г̼д̼с̼а̼н̼ ̼м̼э̼т̼ ̼б̼а̼й̼ж̼э̼э̼.̼
̼
̼Д̼ү̼ү̼г̼ ̼н̼ь̼ ̼И̼л̼а̼а̼ф̼ ̼г̼э̼д̼э̼г̼ ̼б̼ө̼г̼ө̼ө̼д̼ ̼“̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼г̼ч̼”̼ ̼г̼э̼с̼э̼н̼ ̼у̼т̼г̼а̼т̼а̼й̼ ̼и̼с̼л̼а̼м̼ ̼н̼э̼р̼ ̼а̼ж̼.̼ ̼Ү̼ү̼н̼и̼й̼ ̼з̼э̼р̼э̼г̼ц̼э̼э̼ ̼н̼у̼р̼а̼н̼г̼и̼д̼ ̼д̼а̼р̼а̼г̼д̼а̼н̼ ̼н̼а̼с̼ ̼б̼а̼р̼с̼а̼н̼ ̼о̼х̼и̼н̼ы̼х̼о̼о̼ ̼г̼а̼р̼ы̼г̼ ̼а̼т̼г̼а̼н̼ ̼с̼у̼у̼г̼а̼а̼ ̼э̼ц̼г̼и̼й̼н̼ ̼з̼у̼р̼а̼г̼ ̼о̼л̼о̼н̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼з̼ү̼р̼х̼и̼й̼г̼ ̼ш̼и̼м̼ш̼р̼ү̼ү̼л̼э̼в̼.̼ ̼Т̼у̼р̼к̼ ̼у̼л̼с̼а̼д̼ ̼а̼г̼а̼а̼р̼ы̼н̼ ̼т̼е̼м̼п̼е̼р̼а̼т̼у̼р̼ ̼Ц̼е̼л̼ь̼с̼и̼й̼н̼ ̼2̼ ̼х̼э̼м̼ ̼б̼о̼л̼ж̼ ̼у̼н̼а̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼э̼н̼э̼ ̼ү̼е̼д̼ ̼н̼у̼р̼а̼н̼г̼и̼д̼ ̼д̼а̼р̼у̼у̼л̼с̼а̼н̼ ̼х̼ү̼м̼ү̼ү̼с̼ ̼а̼м̼ь̼д̼ ̼ү̼л̼д̼э̼х̼ ̼м̼а̼г̼а̼д̼л̼а̼л̼ ̼у̼л̼а̼м̼ ̼б̼а̼г̼а̼с̼с̼а̼а̼р̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼М̼е̼с̼у̼т̼ ̼Х̼а̼н̼с̼е̼р̼ ̼г̼э̼г̼ч̼ ̼э̼р̼э̼г̼т̼э̼й̼ ̼ө̼с̼в̼ө̼р̼ ̼н̼а̼с̼н̼ы̼ ̼И̼р̼м̼а̼к̼ ̼о̼х̼и̼н̼ы̼х̼о̼о̼ ̼г̼а̼р̼ы̼г̼ ̼а̼т̼г̼а̼н̼,̼ ̼ц̼о̼ч̼р̼о̼л̼д̼ ̼о̼р̼с̼о̼н̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼л̼т̼а̼й̼ ̼с̼у̼у̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼з̼у̼р̼г̼и̼й̼г̼ ̼Т̼у̼р̼к̼и̼й̼н̼ ̼у̼л̼с̼т̼ө̼р̼ч̼ ̼ш̼э̼й̼р̼л̼э̼ж̼э̼э̼.̼ ̼О̼х̼и̼н̼ ̼н̼ь̼ ̼н̼у̼р̼а̼н̼г̼и̼д̼ ̼д̼а̼р̼у̼у̼л̼а̼н̼ ̼а̼м̼и̼а̼ ̼а̼л̼д̼с̼а̼н̼ ̼б̼ө̼г̼ө̼ө̼д̼ ̼б̼я̼ц̼х̼а̼н̼ ̼г̼а̼р̼,̼ ̼н̼ү̼ү̼р̼н̼и̼й̼х̼ ̼н̼ь̼ ̼х̼э̼с̼э̼г̼ ̼и̼л̼ ̼х̼а̼р̼а̼г̼д̼а̼х̼ ̼а̼ж̼.̼

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!