зөвлөгөө

Б̼ү̼с̼г̼ү̼й̼ ̼т̼а̼ ̼и̼ч̼и̼м̼д̼э̼г̼ ̼э̼р̼х̼т̼н̼и̼й̼х̼э̼э̼ ̼ү̼с̼и̼й̼г̼ ̼х̼у̼с̼д̼а̼г̼ ̼б̼о̼л̼ ̼ү̼ү̼н̼и̼й̼г̼ ̼з̼а̼а̼в̼а̼л̼ ̼у̼н̼ш̼а̼а̼р̼а̼й̼ ̼

Ш̼и̼н̼э̼ ̼с̼у̼д̼а̼л̼г̼а̼а̼н̼ы̼ ̼ү̼р̼ ̼д̼ү̼н̼д̼ ̼и̼ч̼и̼м̼д̼э̼г̼ ̼э̼р̼х̼т̼н̼и̼й̼х̼э̼э̼ ̼ү̼с̼и̼й̼г̼ ̼х̼у̼с̼а̼х̼ ̼н̼ь̼ ̼э̼р̼ү̼ү̼л̼ ̼м̼э̼н̼д̼и̼й̼н̼ ̼т̼а̼л̼а̼а̼с̼а̼а̼ ̼я̼м̼а̼р̼ ̼н̼э̼г̼ ̼б̼а̼й̼д̼л̼а̼а̼р̼ ̼с̼ө̼р̼ө̼г̼ ̼н̼ө̼л̼ө̼ө̼ ̼ү̼з̼ү̼ү̼л̼д̼э̼г̼ ̼г̼э̼д̼г̼и̼й̼г̼ ̼т̼о̼г̼т̼о̼о̼с̼о̼н̼ ̼б̼а̼ ̼э̼н̼э̼ ̼н̼ь̼ ̼н̼ү̼д̼э̼н̼д̼ ̼ү̼л̼ ̼ү̼з̼э̼г̼д̼э̼х̼ ̼б̼и̼ч̼и̼л̼ ̼з̼ү̼с̼э̼л̼т̼ ̼б̼о̼л̼о̼н̼ү̼с̼н̼и̼й̼ ̼б̼у̼р̼у̼у̼ ̼у̼р̼г̼а̼л̼т̼ ̼з̼э̼р̼э̼г̼ ̼ю̼м̼.̼ ̼М̼ө̼н̼ ̼а̼р̼ь̼с̼ы̼г̼ ̼и̼х̼э̼э̼р̼ ̼з̼а̼г̼а̼т̼н̼у̼у̼л̼д̼а̼г̼,̼ ̼х̼а̼л̼д̼в̼а̼р̼ ̼ү̼ү̼с̼э̼х̼ ̼н̼ө̼х̼ц̼ө̼л̼ ̼б̼о̼л̼д̼о̼г̼,̼ ̼б̼э̼л̼г̼и̼й̼н̼ ̼з̼а̼м̼ы̼н̼ ̼х̼а̼л̼д̼в̼а̼р̼т̼ ̼ө̼в̼ч̼н̼и̼й̼г̼ ̼х̼ү̼н̼д̼р̼ү̼ү̼л̼ж̼,̼ ̼т̼а̼р̼х̼а̼х̼ ̼н̼ө̼х̼ц̼ө̼л̼ ̼б̼о̼л̼д̼о̼г̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼И̼н̼г̼э̼э̼д̼ ̼и̼ч̼и̼м̼д̼э̼г̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼и̼й̼х̼э̼э̼ ̼ү̼с̼и̼й̼г̼ ̼х̼у̼с̼а̼х̼г̼ү̼й̼ ̼б̼а̼й̼х̼ ̼ш̼а̼л̼т̼г̼а̼а̼н̼у̼у̼д̼ы̼г̼ ̼т̼а̼н̼и̼л̼ц̼у̼у̼л̼ъ̼я̼:̼ ̼1̼.̼ ̼Б̼и̼е̼и̼й̼н̼ ̼д̼у̼л̼а̼а̼н̼ы̼г̼ ̼з̼о̼х̼и̼ц̼у̼у̼л̼а̼х̼а̼д̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼т̼э̼й̼ ̼Ү̼с̼ ̼н̼ь̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼б̼и̼е̼и̼й̼н̼ ̼д̼у̼л̼а̼а̼н̼ы̼г̼ ̼з̼о̼х̼и̼ц̼у̼у̼л̼д̼а̼г̼ ̼г̼э̼д̼г̼и̼й̼г̼ ̼б̼и̼д̼ ̼б̼ү̼г̼д̼ ̼м̼э̼д̼д̼э̼г̼ ̼б̼о̼л̼о̼в̼ч̼ ̼х̼а̼р̼и̼н̼ ̼я̼а̼ж̼,̼я̼м̼а̼р̼ ̼б̼а̼й̼д̼л̼а̼а̼р̼ ̼з̼о̼х̼и̼ц̼у̼у̼л̼д̼а̼г̼ ̼ю̼м̼ ̼б̼о̼л̼?̼ ̼Ү̼с̼н̼и̼й̼ ̼у̼г̼а̼н̼д̼ ̼ү̼с̼и̼й̼г̼ ̼т̼о̼с̼л̼о̼ж̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼ ̼т̼у̼с̼г̼а̼й̼ ̼б̼о̼д̼и̼с̼ ̼б̼а̼й̼х̼ ̼б̼а̼ ̼э̼н̼э̼ ̼б̼о̼д̼и̼с̼ ̼ж̼и̼р̼и̼й̼н̼ ̼ү̼е̼д̼ ̼ү̼с̼и̼й̼г̼ ̼т̼э̼р̼ ̼ч̼и̼г̼э̼э̼р̼ ̼н̼ь̼ ̼т̼о̼с̼л̼о̼ж̼ ̼б̼ү̼р̼х̼д̼э̼г̼.̼
̼
̼Х̼а̼р̼и̼н̼ ̼э̼н̼э̼ ̼т̼о̼с̼ ̼у̼у̼р̼ш̼и̼х̼а̼д̼ ̼б̼у̼ю̼у̼ ̼х̼ө̼л̼с̼г̼а̼р̼а̼х̼ ̼ү̼е̼д̼ ̼а̼р̼ь̼с̼ ̼х̼ө̼р̼д̼ө̼г̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼2̼.̼ ̼Э̼н̼э̼ ̼ү̼с̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼х̼ ̼ү̼ү̼р̼э̼г̼ ̼г̼ү̼й̼ц̼э̼т̼г̼э̼д̼э̼г̼ ̼И̼ч̼и̼м̼д̼э̼г̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼и̼й̼ ̼ү̼с̼ ̼н̼ь̼ ̼а̼р̼ь̼с̼н̼ы̼ ̼б̼о̼л̼о̼н̼ ̼з̼а̼р̼и̼м̼ ̼т̼ө̼р̼л̼и̼й̼н̼ ̼ө̼в̼ч̼н̼ө̼ө̼с̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼д̼а̼г̼ ̼ю̼м̼.̼ ̼М̼ө̼н̼ ̼г̼а̼д̼н̼ы̼ ̼ө̼ө̼р̼ ̼э̼л̼д̼э̼в̼ ̼б̼и̼е̼т̼ү̼ү̼д̼ ̼б̼о̼л̼о̼х̼ ̼т̼о̼о̼с̼б̼о̼л̼о̼н̼ ̼я̼н̼з̼ ̼б̼ү̼р̼и̼й̼н̼ ̼б̼а̼к̼т̼е̼р̼и̼у̼д̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼д̼ ̼о̼р̼о̼х̼о̼о̼с̼ ̼с̼э̼р̼г̼и̼й̼л̼э̼н̼э̼.̼ ̼3̼.̼ ̼Э̼н̼э̼ ̼ү̼с̼ ̼н̼ь̼ ̼ф̼е̼р̼о̼м̼о̼н̼ ̼а̼г̼у̼у̼л̼д̼а̼г̼ ̼Э̼р̼д̼э̼м̼т̼д̼и̼й̼н̼ ̼ү̼з̼э̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼г̼а̼а̼р̼ ̼и̼ч̼и̼м̼д̼э̼г̼ ̼э̼р̼х̼т̼н̼и̼й̼ ̼ү̼с̼ ̼н̼ь̼ ̼ф̼е̼р̼о̼м̼о̼н̼ ̼г̼э̼г̼ч̼ ̼з̼ү̼й̼л̼и̼й̼г̼ ̼а̼г̼у̼у̼л̼ж̼ ̼х̼а̼д̼г̼а̼л̼а̼х̼ ̼б̼а̼ ̼э̼н̼э̼ ̼н̼ь̼э̼р̼э̼г̼т̼э̼й̼ ̼э̼м̼э̼г̼т̼э̼й̼ ̼х̼ү̼м̼ү̼ү̼с̼ ̼н̼э̼г̼ ̼н̼э̼г̼э̼н̼д̼э̼э̼ ̼т̼а̼а̼л̼а̼г̼д̼а̼х̼ ̼т̼э̼р̼ ̼с̼э̼т̼г̼э̼л̼ ̼х̼ө̼д̼л̼ө̼л̼и̼й̼г̼ ̼ө̼д̼ө̼ө̼г̼ч̼ ̼н̼ь̼ ̼ю̼м̼.̼ ̼Х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼б̼и̼е̼ ̼х̼ө̼л̼р̼ө̼х̼ ̼ү̼е̼д̼э̼э̼ ̼и̼х̼э̼э̼х̼э̼н̼ ̼х̼э̼м̼ж̼э̼э̼н̼и̼й̼ ̼ф̼е̼р̼о̼м̼о̼н̼ ̼я̼л̼г̼а̼р̼у̼у̼л̼а̼х̼ ̼б̼а̼ ̼и̼ч̼и̼м̼д̼э̼г̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼и̼й̼ ̼ү̼с̼э̼н̼д̼ ̼э̼н̼э̼б̼о̼д̼и̼с̼ ̼х̼а̼д̼г̼а̼л̼а̼г̼д̼а̼н̼ ̼ү̼л̼д̼д̼э̼г̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼4̼.̼ ̼Э̼л̼д̼э̼в̼ ̼я̼н̼з̼ы̼н̼ ̼ү̼ү̼ ̼г̼а̼р̼а̼х̼ ̼м̼а̼г̼а̼д̼л̼а̼л̼ ̼и̼х̼ ̼Х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼б̼и̼е̼и̼й̼н̼ ̼б̼э̼л̼э̼г̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼и̼й̼ ̼о̼р̼ч̼и̼м̼д̼ ̼г̼а̼р̼д̼а̼г̼ ̼б̼э̼л̼г̼и̼й̼н̼ ̼ү̼ү̼ ̼б̼у̼ю̼у̼ ̼а̼р̼ь̼с̼н̼ы̼ ̼э̼н̼э̼ ̼ө̼в̼ч̼и̼н̼ ̼н̼ь̼ ̼ц̼а̼й̼в̼а̼р̼д̼у̼у̼ ̼ө̼н̼г̼ө̼т̼э̼й̼,̼ ̼х̼а̼т̼у̼у̼ ̼з̼ү̼й̼л̼ ̼г̼а̼р̼а̼х̼б̼а̼й̼д̼л̼а̼а̼р̼ ̼и̼л̼р̼э̼н̼э̼.̼
̼
̼О̼л̼о̼н̼ ̼х̼ү̼н̼ ̼б̼э̼л̼г̼и̼й̼н̼ ̼ү̼ү̼т̼э̼й̼ ̼г̼э̼д̼г̼э̼э̼ ̼м̼э̼д̼д̼э̼г̼г̼ү̼й̼.̼ ̼Х̼э̼р̼в̼э̼э̼ ̼т̼а̼ ̼б̼э̼л̼э̼г̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼и̼й̼х̼э̼э̼ ̼ү̼с̼и̼й̼г̼ ̼х̼у̼с̼д̼а̼г̼ ̼б̼о̼л̼ ̼э̼н̼э̼ ̼ү̼ү̼ ̼т̼а̼н̼д̼ ̼х̼а̼л̼д̼в̼а̼р̼л̼а̼х̼ ̼б̼о̼л̼о̼м̼ж̼и̼й̼г̼ ̼н̼э̼м̼э̼г̼д̼ү̼ү̼л̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼.̼ ̼5̼.̼ ̼В̼и̼р̼у̼с̼ы̼н̼х̼а̼л̼д̼в̼а̼р̼ ̼а̼в̼а̼х̼ ̼э̼р̼с̼д̼э̼л̼ ̼н̼э̼м̼э̼г̼д̼э̼н̼э̼ ̼И̼ч̼и̼м̼д̼э̼г̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼и̼й̼ ̼ү̼с̼ ̼х̼у̼с̼а̼х̼ ̼н̼ь̼ ̼в̼и̼р̼у̼с̼ы̼н̼ ̼х̼а̼л̼д̼в̼а̼р̼ ̼а̼в̼а̼х̼ ̼э̼р̼с̼д̼э̼л̼и̼й̼г̼ ̼н̼э̼м̼э̼г̼д̼ү̼ү̼л̼э̼х̼ ̼б̼а̼ ̼н̼ү̼ц̼г̼э̼н̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼ ̼м̼а̼а̼н̼ь̼ ̼в̼и̼р̼у̼с̼э̼э̼с̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼х̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼л̼т̼г̼ү̼й̼ ̼б̼о̼л̼д̼о̼г̼.̼ ̼Ү̼с̼ ̼х̼у̼с̼а̼х̼ ̼ү̼е̼д̼ү̼ү̼с̼с̼э̼н̼ ̼а̼р̼ь̼с̼н̼ы̼ ̼ж̼и̼ж̼и̼г̼ ̼з̼ү̼с̼э̼г̼д̼с̼э̼н̼ ̼х̼э̼с̼г̼э̼э̼р̼ ̼э̼л̼д̼э̼в̼ ̼в̼и̼р̼у̼с̼ ̼х̼а̼л̼д̼в̼а̼р̼л̼а̼н̼ ̼д̼а̼м̼ж̼д̼а̼г̼ ̼г̼э̼с̼э̼н̼ ̼т̼а̼а̼м̼а̼г̼л̼а̼л̼ ̼б̼и̼й̼.̼ ̼6̼.̼ ̼Т̼а̼н̼ы̼ ̼и̼ч̼и̼м̼д̼э̼г̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼ ̼б̼о̼л̼о̼н̼ ̼о̼р̼ч̼н̼ы̼ ̼а̼р̼ь̼с̼ы̼г̼ ̼ш̼а̼р̼х̼л̼у̼у̼л̼ж̼,̼ ̼х̼я̼м̼р̼а̼а̼н̼а̼ ̼И̼ч̼и̼м̼д̼э̼г̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼и̼й̼ ̼ү̼с̼и̼й̼г̼х̼у̼с̼с̼а̼н̼а̼а̼р̼ ̼ү̼с̼н̼и̼й̼ ̼у̼г̼и̼й̼г̼ ̼г̼э̼м̼т̼э̼э̼ж̼ ̼ү̼л̼ ̼ү̼з̼э̼г̼д̼э̼х̼ ̼м̼и̼к̼р̼о̼ ̼ш̼а̼р̼х̼ ̼ү̼ү̼с̼г̼э̼д̼э̼г̼.̼ ̼Э̼м̼ч̼ ̼н̼а̼р̼ы̼н̼ ̼х̼э̼л̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼г̼а̼а̼р̼ ̼и̼ч̼и̼м̼д̼э̼г̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼и̼й̼ ̼ү̼с̼ ̼х̼у̼с̼с̼а̼н̼а̼а̼р̼ ̼ү̼ү̼с̼с̼э̼н̼ ̼а̼р̼ь̼с̼н̼ы̼ ̼т̼ө̼р̼ө̼л̼ ̼б̼ү̼р̼и̼й̼н̼ ̼ж̼и̼ж̼и̼г̼ ̼ш̼а̼р̼х̼т̼а̼й̼,̼ ̼ө̼в̼ч̼т̼э̼й̼ ̼х̼ү̼м̼ү̼ү̼с̼т̼э̼й̼ ̼о̼л̼о̼н̼ ̼т̼а̼а̼р̼а̼х̼ ̼б̼а̼ ̼э̼н̼э̼ ̼о̼р̼ч̼н̼ы̼ ̼а̼р̼ь̼с̼н̼ы̼ ̼и̼й̼м̼э̼р̼х̼ү̼ү̼ ̼ш̼а̼р̼х̼ы̼г̼ ̼э̼м̼ч̼л̼э̼х̼ ̼н̼ь̼ ̼о̼р̼ч̼н̼ы̼н̼ө̼х̼ц̼л̼ө̼ө̼с̼ ̼ш̼а̼л̼т̼г̼а̼а̼л̼а̼н̼,̼ ̼б̼и̼е̼и̼й̼н̼ ̼б̼у̼с̼а̼д̼ ̼х̼э̼с̼г̼и̼й̼н̼ ̼и̼й̼м̼э̼р̼х̼ү̼ү̼ ̼ш̼а̼р̼х̼ы̼г̼ ̼э̼м̼ч̼л̼э̼х̼э̼э̼с̼ ̼и̼л̼ү̼ү̼ ̼х̼э̼ц̼ү̼ү̼ ̼г̼э̼д̼э̼г̼.̼ ̼7̼.̼ ̼И̼ч̼и̼м̼д̼э̼г̼ ̼э̼р̼х̼т̼э̼н̼и̼й̼ ̼ү̼с̼ ̼х̼у̼с̼а̼х̼ ̼н̼ь̼ ̼и̼л̼ү̼ү̼д̼э̼л̼ ̼ж̼и̼н̼т̼э̼й̼ ̼э̼м̼э̼г̼т̼э̼й̼ч̼ү̼ү̼д̼э̼д̼ ̼и̼л̼ү̼ү̼ ̼а̼ю̼у̼л̼т̼а̼й̼

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!