зөвлөгөө

Х̼.̼М̼ө̼н̼г̼ө̼н̼ц̼э̼ц̼э̼г̼:̼ ̼Г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼и̼й̼г̼ ̼ч̼и̼н̼ь̼ ̼“̼Б̼У̼Р̼Х̼А̼Н̼”̼ ̼х̼у̼в̼а̼а̼р̼и̼л̼д̼а̼г̼ ̼б̼и̼д̼э̼н̼д̼ ̼б̼у̼р̼у̼у̼ ̼б̼а̼й̼х̼г̼ү̼й̼.̼ ̼Я̼г̼ ̼ү̼н̼э̼н̼д̼э̼э̼ ̼

Ц̼э̼л̼ ̼з̼а̼л̼у̼у̼х̼а̼н̼ ̼ү̼з̼э̼с̼г̼э̼л̼э̼н̼ ̼г̼о̼о̼ ̼э̼н̼э̼ ̼д̼у̼у̼ч̼и̼н̼ ̼б̼ү̼с̼г̼ү̼й̼д̼ ̼н̼э̼г̼ ̼г̼а̼й̼х̼а̼л̼т̼а̼й̼ ̼ч̼а̼н̼а̼р̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼ ̼н̼ь̼ ̼д̼э̼н̼д̼ү̼ү̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼х̼ө̼ө̼р̼ө̼ө̼ ̼э̼л̼д̼э̼в̼ ̼а̼а̼ш̼ ̼м̼а̼я̼г̼г̼ү̼й̼.̼ ̼Б̼ү̼г̼д̼ ̼л̼ ̼н̼и̼й̼г̼м̼и̼й̼н̼ ̼д̼у̼н̼д̼ ̼а̼м̼и̼а̼ ̼т̼э̼э̼ж̼ ̼я̼в̼а̼х̼ы̼н̼ ̼т̼у̼л̼ ̼я̼м̼а̼р̼ ̼н̼э̼г̼ ̼б̼а̼г̼ ̼ө̼м̼с̼ө̼х̼ ̼ё̼с̼т̼о̼й̼ ̼б̼о̼л̼ч̼и̼х̼с̼о̼н̼ ̼г̼э̼х̼ ̼а̼м̼ь̼д̼р̼а̼л̼ ̼д̼у̼н̼д̼ ̼т̼э̼р̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼х̼ө̼ө̼р̼ө̼ө̼ ̼д̼у̼р̼ ̼з̼о̼р̼г̼о̼о̼р̼о̼о̼ ̼з̼о̼р̼ч̼и̼ж̼ ̼я̼в̼н̼а̼.̼ ̼М̼а̼г̼а̼д̼ ̼з̼а̼л̼у̼у̼ ̼н̼а̼с̼н̼ы̼ ̼г̼я̼л̼б̼а̼а̼ ̼б̼и̼з̼.̼ ̼Э̼с̼в̼э̼л̼ ̼ю̼у̼г̼а̼а̼р̼ ̼ч̼ ̼д̼у̼т̼а̼г̼д̼а̼а̼г̼ү̼й̼ ̼ө̼с̼с̼ө̼н̼ ̼б̼у̼ю̼у̼ ̼г̼э̼р̼ ̼б̼ү̼л̼э̼э̼с̼э̼э̼ ̼а̼в̼с̼а̼н̼ ̼ч̼а̼н̼а̼р̼ ̼ч̼ ̼б̼а̼й̼ж̼ ̼б̼о̼л̼о̼х̼.̼Н̼ү̼ү̼р̼э̼н̼д̼э̼э̼ ̼m̼a̼k̼e̼u̼p̼ ̼х̼и̼й̼х̼г̼ү̼й̼ ̼а̼л̼х̼а̼ж̼ ̼я̼в̼с̼а̼н̼ ̼ч̼ ̼ө̼г̼ө̼г̼д̼с̼ө̼н̼ ̼г̼о̼о̼ ̼ү̼з̼э̼м̼ж̼ ̼н̼ь̼ ̼х̼ү̼р̼т̼э̼л̼ ̼ө̼ө̼л̼ө̼х̼ ̼ю̼м̼г̼ү̼й̼.̼ ̼И̼й̼м̼ ̼т̼о̼х̼и̼о̼л̼д̼о̼л̼д̼ ̼д̼у̼р̼ ̼з̼о̼р̼г̼о̼о̼р̼о̼о̼ ̼ө̼ө̼р̼и̼й̼н̼х̼ө̼ө̼р̼ө̼ө̼ ̼а̼м̼ь̼д̼р̼а̼х̼г̼ү̼й̼ ̼г̼э̼э̼д̼ ̼ч̼ ̼я̼а̼х̼.̼ ̼А̼й̼х̼т̼а̼р̼ ̼т̼о̼м̼ ̼х̼э̼н̼ ̼х̼ү̼н̼д̼ ̼з̼а̼я̼а̼д̼а̼г̼г̼ү̼й̼ ̼э̼р̼х̼ ̼ч̼ө̼л̼ө̼ө̼ ̼т̼о̼м̼ ̼х̼у̼в̼ь̼ ̼з̼а̼я̼а̼ ̼б̼и̼л̼э̼э̼.̼

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!


̼
̼О̼н̼ы̼ ̼с̼ү̼ү̼л̼э̼э̼р̼ ̼Т̼В̼2̼5̼ ̼т̼е̼л̼е̼в̼и̼з̼и̼й̼н̼ ̼Д̼у̼э̼т̼ ̼Д̼у̼э̼л̼ь̼ ̼н̼э̼в̼т̼р̼ү̼ү̼л̼г̼т̼ ̼/̼д̼а̼ш̼р̼а̼м̼д̼ ̼з̼ү̼г̼э̼э̼р̼ ̼н̼э̼г̼ ̼ш̼о̼у̼ ̼э̼н̼т̼е̼р̼т̼а̼й̼н̼м̼е̼н̼т̼ ̼х̼ө̼т̼ө̼л̼б̼ө̼р̼ ̼н̼ь̼ ̼х̼ү̼р̼т̼э̼л̼ ̼ц̼а̼а̼н̼а̼а̼ ̼а̼г̼у̼у̼л̼а̼м̼ж̼т̼а̼й̼ ̼н̼и̼й̼г̼м̼и̼й̼н̼ ̼х̼а̼р̼и̼у̼ц̼л̼а̼г̼а̼ ̼н̼э̼в̼т̼ ̼ү̼н̼э̼р̼т̼с̼э̼н̼ ̼и̼р̼г̼э̼н̼л̼э̼г̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼ ̼Т̼В̼2̼5̼ ̼т̼е̼л̼е̼в̼и̼й̼н̼ ̼х̼а̼м̼т̼ ̼о̼л̼о̼н̼д̼ ̼ж̼и̼р̼и̼й̼н̼ ̼ү̼з̼э̼г̼ч̼и̼й̼н̼ ̼х̼у̼в̼и̼а̼р̼ ̼т̼а̼л̼а̼р̼х̼а̼ж̼я̼в̼д̼г̼а̼а̼ ̼х̼э̼л̼м̼э̼э̼р̼ ̼с̼а̼н̼а̼г̼д̼а̼в̼/̼ ̼ж̼ү̼ж̼и̼г̼ч̼и̼н̼ ̼Г̼.̼Э̼з̼э̼н̼м̼ө̼н̼х̼т̼э̼й̼ ̼х̼а̼м̼т̼р̼а̼н̼ ̼Э̼з̼э̼м̼д̼э̼г̼ч̼ ̼н̼э̼р̼э̼э̼р̼ ̼о̼р̼о̼л̼ц̼о̼ж̼ ̼т̼э̼р̼г̼ү̼ү̼н̼ ̼б̼а̼й̼р̼ы̼н̼ ̼э̼з̼э̼н̼ ̼б̼о̼л̼с̼о̼н̼ ̼д̼у̼у̼ч̼и̼н̼ ̼Х̼.̼М̼ө̼н̼г̼ө̼н̼ц̼э̼ц̼э̼г̼ ̼Ч̼и̼н̼ ̼ү̼н̼э̼н̼ч̼ ̼д̼у̼у̼г̼а̼а̼р̼ ̼а̼н̼х̼ ̼о̼л̼н̼ы̼ ̼т̼а̼н̼и̼л̼ ̼б̼о̼л̼ж̼ ̼б̼а̼й̼в̼.̼ ̼О̼ю̼у̼т̼а̼н̼ ̼а̼х̼у̼й̼г̼а̼а̼с̼а̼а̼ ̼у̼р̼а̼н̼ ̼б̼ү̼т̼э̼э̼л̼и̼й̼н̼ ̼г̼а̼р̼а̼а̼г̼а̼а̼ ̼э̼х̼л̼ү̼ү̼л̼с̼э̼н̼ ̼д̼у̼у̼ч̼и̼н̼ ̼х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼с̼ү̼ү̼л̼д̼ ̼У̼л̼а̼а̼н̼ ̼п̼а̼л̼ь̼т̼о̼ ̼к̼и̼н̼о̼н̼ы̼ ̼д̼у̼у̼ ̼У̼Г̼З̼ ̼Б̼.̼Б̼я̼м̼б̼а̼б̼а̼я̼р̼ы̼н̼ ̼а̼я̼л̼г̼у̼у̼г̼а̼а̼р̼ ̼б̼ү̼т̼с̼э̼н̼ ̼Б̼ү̼ү̼в̼э̼й̼ ̼а̼я̼л̼г̼у̼у̼-̼г̼ ̼д̼у̼у̼л̼с̼а̼н̼.̼

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!