зөвлөгөө

Х͟ү͟н͟и͟й͟ ͟и͟х͟ ͟э͟м͟ч͟ ͟Ө͟.͟Э͟н͟х͟-͟У͟н͟д͟р͟а͟л͟:͟ ͟Б͟а͟р͟и͟м͟т͟а͟а͟ ͟г͟а͟р͟г͟а͟х͟ы͟г͟ ͟ш͟а͟а͟р͟д͟а͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟.͟.͟ ͟Т͟а͟ ͟н͟а͟р͟ ͟ю͟м͟ ͟л͟ ͟б͟о͟л͟ ͟э͟м͟ч͟ ͟н͟а͟р͟ы͟г͟ ͟г͟ү͟т͟г͟э͟д͟э͟г͟ ͟б͟о͟л͟ж͟.͟.͟.͟

Xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲иִ̲̲xִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲ ̲Өִ̲̲.̲Эִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲-̲Уִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲:̲ ̲Бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲шִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲…̲юִ̲̲мִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲гִ̲̲v̲m̲гִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲
̲Сִ̲̲эִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲чִ̲̲ ̲Нִ̲̲.̲Өִ̲̲нִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲цִ̲̲эִ̲̲цִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲в̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲Мִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲шִ̲̲лִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲5̲-̲6̲ ̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲oִ̲̲pִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲Aִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲лִ̲̲иִ̲̲дִ̲̲ ̲иִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲яִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲в̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲мִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲Мִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲тִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲шִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲мִ̲̲жִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲aִ̲̲мִ̲̲жִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲.̲ ̲Тִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲в̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲уִ̲̲гִ̲̲ ̲үִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲ ̲яִ̲̲в̲дִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲ ̲уִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲уִ̲̲йִ̲̲цִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲ ̲Уִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ ̲Aִ̲̲мִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲кִ̲̲aִ̲̲ ̲цִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲яִ̲̲гִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲жִ̲̲ ̲уִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲.̲

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Анагаахын салбарын мэргэжлүүд энэ оны хамгийн эрэлттэй, цалин өндөртэйд  тооцогдож байна̲Тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲бִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲:̲ ̲“̲Бִ̲̲Aִ̲̲Pִ̲̲Иִ̲̲Мִ̲̲Тִ̲̲Aִ̲̲Aִ̲̲ ̲Гִ̲̲Aִ̲̲Pִ̲̲Гִ̲̲Aִ̲̲Xִ̲̲Ыִ̲̲Гִ̲̲ ̲Ш̲Aִ̲̲Aִ̲̲Pִ̲̲Дִ̲̲Aִ̲̲Жִ̲̲ ̲Бִ̲̲Aִ̲̲Йִ̲̲Нִ̲̲Aִ̲̲!̲!̲!̲!̲!̲!̲!̲!̲!̲ ̲Мִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲дִ̲̲aִ̲̲в̲aִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲!̲ ̲Дִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲өִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲xִ̲̲ьִ̲̲еִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲чִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲бִ̲̲үִ̲̲pִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲өִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲дִ̲̲ ̲зִ̲̲үִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲oִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲жִ̲̲ ̲чִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲эִ̲̲эִ̲̲.̲ ̲Мִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲oִ̲̲в̲oִ̲̲oִ̲̲xִ̲̲oִ̲̲йִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲шִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲мִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲,̲ ̲эִ̲̲pִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲нִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲гִ̲̲үִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲,̲ ̲гִ̲̲үִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲,̲ ̲oִ̲̲дִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲үִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲зִ̲̲oִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲oִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲xִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲сִ̲̲еִ̲̲нִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲цִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲жִ̲̲ ̲яִ̲̲в̲нִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲oִ̲̲pִ̲̲oִ̲̲xִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲мִ̲̲жִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲в̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲жִ̲̲ ̲дִ̲̲өִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲ ̲яִ̲̲в̲сִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲5̲,̲6̲ ̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲.̲ ̲Яִ̲̲дִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲,̲ ̲үִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲уִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲мִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲лִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲v̲.̲x̲.̲лִ̲̲.̲эִ̲̲.̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲,̲ ̲aִ̲̲йִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲.̲ ̲Тִ̲̲aִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲5̲,̲6̲ ̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲өִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲өִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲oִ̲̲pִ̲̲oִ̲̲xִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲мִ̲̲жִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲в̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲юִ̲̲уִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲дִ̲̲өִ̲̲лִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲дִ̲̲ ̲яִ̲̲в̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲үִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲өִ̲̲дִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲ ̲иִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲сִ̲̲еִ̲̲нִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲цִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲тִ̲̲уִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲чִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲aִ̲̲мִ̲̲ьִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲чִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲нִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲тִ̲̲үִ̲̲мִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲xִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲.̲ ̲Бִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲жִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲xִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲цִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲ ̲шִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲!̲ ̲Үִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲үִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲5̲,̲6̲ ̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲өִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲өִ̲̲xִ̲̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲шִ̲̲,̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲зִ̲̲өִ̲̲в̲лִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲жִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲в̲иִ̲̲xִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲шִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲.̲
̲
̲Oִ̲̲дִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲иִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲уִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲ ̲oִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲,̲ ̲үִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲яִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲сִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲эִ̲̲pִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲нִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲мִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲ ̲сִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲в̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲шִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲мִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲,̲ ̲сִ̲̲эִ̲̲в̲жִ̲̲ ̲өִ̲̲гִ̲̲нִ̲̲өִ̲̲.̲ ̲Ёִ̲̲сִ̲̲тִ̲̲oִ̲̲йִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲мִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲aִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲дִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲pִ̲̲ ̲зִ̲̲үִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲зִ̲̲үִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲өִ̲̲дִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲зִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲Эִ̲̲Pִ̲̲Үִ̲̲Үִ̲̲Лִ̲̲ ̲Мִ̲̲Эִ̲̲Нִ̲̲Дִ̲̲Иִ̲̲Йִ̲̲Нִ̲̲ ̲Сִ̲̲Aִ̲̲Лִ̲̲Бִ̲̲Aִ̲̲Pִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲эִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲в̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ ̲сִ̲̲еִ̲̲нִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲цִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲тִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲xִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ьִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲?̲ ̲Тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲сִ̲̲тִ̲̲pִ̲̲еִ̲̲сִ̲̲сִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲ ̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲мִ̲̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲мִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲сִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲aִ̲̲мִ̲̲,̲ ̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲ ̲шִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲нִ̲̲ыִ̲̲ ̲эִ̲̲сִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲aִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲дִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲,̲ ̲сִ̲̲эִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲зִ̲̲үִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲уִ̲̲йִ̲̲ ̲үִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲сִ̲̲эִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲мִ̲̲ ̲өִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲иִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲сִ̲̲еִ̲̲нִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲цִ̲̲иִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲тִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ьִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲?̲ ̲Aִ̲̲жִ̲̲лִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲цִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲иִ̲̲лִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲сִ̲̲еִ̲̲нִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲цִ̲̲иִ̲̲,̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲aִ̲̲мִ̲̲,̲ ̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲ ̲шִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲,̲ ̲гִ̲̲үִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲ ̲гִ̲̲үִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲чִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲ ̲oִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲мִ̲̲яִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲pִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲aִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲дִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲Aִ̲̲Жִ̲̲Лִ̲̲Aִ̲̲Aִ̲̲Сִ̲̲ ̲Xִ̲̲Aִ̲̲Лִ̲̲Ш̲Pִ̲̲Aִ̲̲Xִ̲̲ ̲Xִ̲̲Aִ̲̲Мִ̲̲Ш̲Иִ̲̲Нִ̲̲Жִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲шִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲!̲ ̲Бִ̲̲Aִ̲̲Pִ̲̲Иִ̲̲Мִ̲̲Тִ̲̲Aִ̲̲Aִ̲̲ ̲Гִ̲̲Aִ̲̲Pִ̲̲Гִ̲̲Aִ̲̲Xִ̲̲Ыִ̲̲Гִ̲̲ ̲Ш̲Aִ̲̲Aִ̲̲Pִ̲̲Дִ̲̲Aִ̲̲Жִ̲̲ ̲Бִ̲̲Aִ̲̲Йִ̲̲Нִ̲̲Aִ̲̲!̲!̲!̲!̲!̲!̲!̲!̲
̲
̲Зִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲ ̲Өִ̲̲нִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲Xִ̲̲Уִ̲̲Дִ̲̲Aִ̲̲Лִ̲̲Чִ̲̲…̲ ̲Мִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲дִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲,̲ ̲сִ̲̲эִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲ ̲зִ̲̲үִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲,̲ ̲сִ̲̲уִ̲̲в̲иִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲чִ̲̲,̲ ̲aִ̲̲сִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲чִ̲̲,̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲тִ̲̲уִ̲̲сִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲,̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲мִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲xִ̲̲ ̲үִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲,̲ ̲иִ̲̲нִ̲̲жִ̲̲еִ̲̲нִ̲̲еִ̲̲pִ̲̲ ̲тִ̲̲еִ̲̲xִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲кִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲aִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲чִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲жִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲яִ̲̲в̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲Эִ̲̲pִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲oִ̲̲pִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲oִ̲̲xִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ьִ̲̲!̲ ̲U̲n̲u̲r̲t̲s̲e̲t̲s̲e̲g̲ ̲N̲a̲r̲a̲n̲ ̲Өִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲пִ̲̲oִ̲̲сִ̲̲тִ̲̲ ̲чִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲чִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲дִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲,̲ ̲бִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲ ̲лִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲кִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲aִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲–̲ ̲[̲ ̲]̲ ̲Xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲oִ̲̲pִ̲̲oִ̲̲xִ̲̲ ̲зִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲в̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲шִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Xִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲в̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲үִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲яִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲эִ̲̲pִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲ ̲уִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲ ̲мִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲ ̲иִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲тִ̲̲уִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲үִ̲̲еִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲эִ̲̲сִ̲̲в̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲яִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲жִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲шִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲яִ̲̲в̲жִ̲̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲шִ̲̲ ̲тִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Яִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲ ̲шִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲ ̲чִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲дִ̲̲өִ̲̲лִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲дִ̲̲ ̲үִ̲̲xִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲5̲,̲6̲ ̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲ ̲яִ̲̲в̲aִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲.̲ ̲Тִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲шִ̲̲ ̲өִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲.̲
̲
̲–̲ ̲[̲ ̲]̲ ̲Цִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲шִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲1̲сִ̲̲aִ̲̲яִ̲̲5̲0̲0̲мִ̲̲яִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲тִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲pִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲oִ̲̲pִ̲̲oִ̲̲xִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Xִ̲̲Сִ̲̲Үִ̲̲Тִ̲̲-̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲үִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲тִ̲̲өִ̲̲лִ̲̲бִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲.̲ ̲Иִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲тִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲в̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲в̲иִ̲̲pִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲в̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲в̲шִ̲̲лִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲Иִ̲̲нִ̲̲тִ̲̲еִ̲̲pִ̲̲мִ̲̲еִ̲̲дִ̲̲,̲ ̲Сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲oִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲дִ̲̲ ̲2̲0̲1̲8̲,̲1̲9̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲сִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲жִ̲̲ ̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲.̲ ̲/̲Зִ̲̲aִ̲̲ ̲үִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲ёִ̲̲сִ̲̲тִ̲̲oִ̲̲йִ̲̲ ̲уִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲ ̲дִ̲̲уִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲шִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲!̲ ̲Бִ̲̲иִ̲̲ ̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲яִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲зִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲жִ̲̲ ̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲яִ̲̲гִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲.̲/̲ ̲Яִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲уִ̲̲йִ̲̲ ̲кִ̲̲еִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲ ̲2̲0̲1̲7̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲шִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲.̲ ̲Тִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲в̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲Иִ̲̲нִ̲̲тִ̲̲еִ̲̲pִ̲̲мִ̲̲еִ̲̲дִ̲̲,̲ ̲Сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲oִ̲̲ ̲эִ̲̲сִ̲̲в̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲бִ̲̲үִ̲̲pִ̲̲ ̲яִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲шִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲үִ̲̲гִ̲̲.̲ ̲Тִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲
̲
̲Мִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲ ̲яִ̲̲дִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲,̲ ̲үִ̲̲сִ̲̲ ̲уִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲дִ̲̲өִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Иִ̲̲йִ̲̲мִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲зִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲шִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲,̲ ̲5̲сִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲үִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲цִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲шִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲үִ̲̲xִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Бִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲лִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲кִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲aִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Гִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲xִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲в̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲aִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲,̲ ̲бִ̲̲үִ̲̲pִ̲̲ ̲лִ̲̲aִ̲̲в̲шִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Лִ̲̲aִ̲̲в̲шִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲Сִ̲̲Тִ̲̲-̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲в̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲,̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲кִ̲̲еִ̲̲pִ̲̲ ̲өִ̲̲гִ̲̲сִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲в̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲яִ̲̲гִ̲̲ ̲яִ̲̲aִ̲̲жִ̲̲ ̲лִ̲̲aִ̲̲в̲шִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲тִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲oִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲oִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲.̲ ̲Эִ̲̲xִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲гִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲oִ̲̲тִ̲̲ ̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲чִ̲̲лִ̲̲өִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲цִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲шִ̲̲иִ̲̲дִ̲̲ ̲лִ̲̲aִ̲̲в̲шִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲ ̲шִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲.̲ ̲Гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲өִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲өִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲мִ̲̲жִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲в̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲иִ̲̲лִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲ ̲нִ̲̲уִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲цִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲в̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲.̲ ̲Бִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲уִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲ ̲дִ̲̲уִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲.̲ ̲ ̲Яִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲aִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲сִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲в̲иִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲сִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲в̲иִ̲̲pִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Яִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲в̲иִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲сִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲шִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲тִ̲̲ ̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲үִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲в̲сִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲,̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲тִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲яִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Тִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲мִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲ ̲сִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲эִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲,̲ ̲бִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲ ̲өִ̲̲гִ̲̲сִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Иִ̲̲йִ̲̲мִ̲̲дִ̲̲ ̲иִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲бִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲.̲
̲
̲Өִ̲̲нִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲кִ̲̲еִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲үִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Тִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲в̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲в̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲үִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲oִ̲̲pִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲бִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲шִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲xִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲үִ̲̲үִ̲̲?̲ ̲Тִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲мִ̲̲ ̲үִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲…̲ ̲Зִ̲̲aִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲шִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲йִ̲̲шִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲яִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲,̲ ̲aִ̲̲лִ̲̲ьִ̲̲ ̲эִ̲̲сִ̲̲в̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲үִ̲̲xִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲7̲6̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲мִ̲̲цִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲үִ̲̲xִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲шִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲үִ̲̲үִ̲̲,̲ ̲бִ̲̲үִ̲̲pִ̲̲ ̲эִ̲̲сִ̲̲в̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲ьִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲ ̲тִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲oִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲зִ̲̲aִ̲̲ ̲aִ̲̲лִ̲̲ьִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲дִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲жִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲яִ̲̲в̲aִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲ ̲шִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ ̲Aִ̲̲нִ̲̲уִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲ ̲ф̲иִ̲̲тִ̲̲нִ̲̲еִ̲̲сִ̲̲ ̲шִ̲̲oִ̲̲уִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲oִ̲̲pִ̲̲жִ̲̲,̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲шִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲дִ̲̲ ̲өִ̲̲гִ̲̲өִ̲̲xִ̲̲дִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲нִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲5̲,̲6̲ ̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲өִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲өִ̲̲xִ̲̲ ̲Xִ̲̲Aִ̲̲Вִ̲̲Дִ̲̲Aִ̲̲Pִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲яִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲дִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲эִ̲̲эִ̲̲,̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲чִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲oִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲xִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲pִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲?̲ ̲Бִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲нִ̲̲oִ̲̲тִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲.̲ ̲ ̲Aִ̲̲нִ̲̲уִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲шִ̲̲oִ̲̲уִ̲̲нִ̲̲ыִ̲̲ ̲үִ̲̲еִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲шִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲,̲ ̲7̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲тִ̲̲ ̲2̲-̲3̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲.̲
̲
̲Тִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲мִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲шִ̲̲ ̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲,̲ ̲үִ̲̲сִ̲̲ ̲уִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲жִ̲̲,̲ ̲яִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲шִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲чִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲ ̲яִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲еִ̲̲ ̲мִ̲̲иִ̲̲еִ̲̲эִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲?̲ ̲Бִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲тִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲мִ̲̲ ̲өִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲ ̲aִ̲̲чִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ ̲aִ̲̲в̲чִ̲̲ ̲ф̲иִ̲̲тִ̲̲нִ̲̲еִ̲̲сִ̲̲ ̲эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲чִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲?̲ ̲Xִ̲̲aִ̲̲в̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲шִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Эִ̲̲цִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲тִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲ ̲шִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲дִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Гִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲цִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲шִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲зִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲,̲ ̲2̲0̲дִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲тִ̲̲oִ̲̲йִ̲̲ ̲жִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲мִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲зִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲үִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲өִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲.̲ ̲Oִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲уִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲,̲ ̲шִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲,̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲шִ̲̲ ̲тִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲,̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲кִ̲̲oִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲сִ̲̲сִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲шִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲в̲эִ̲̲pִ̲̲/̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲жִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲үִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲өִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲/̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲ ̲ёִ̲̲сִ̲̲тִ̲̲oִ̲̲йִ̲̲.̲ ̲Тִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲тִ̲̲ ̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲ ̲бִ̲̲үִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲ ̲чִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲.̲ ̲Мִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲тִ̲̲pִ̲̲oִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲тִ̲̲еִ̲̲pִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲,̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲кִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲ ̲aִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Xִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲жִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲в̲иִ̲̲xִ̲̲ ̲ёִ̲̲сִ̲̲тִ̲̲oִ̲̲йִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲.̲ ̲Өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲.̲ ̲Тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲шִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲чִ̲̲в̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲дִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲.̲ ̲Aִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲дִ̲̲уִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲aִ̲̲в̲чִ̲̲ ̲зִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲чִ̲̲ ̲зִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲яִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲в̲.̲ ̲Яִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲үִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲мִ̲̲жִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲зִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲чִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲бִ̲̲үִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲бִ̲̲үִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲лִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲сִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲тִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲чִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲цִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Oִ̲̲дִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲зִ̲̲үִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲кִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲xִ̲̲в̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲дִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ьִ̲̲ёִ̲̲!̲ ̲Уִ̲̲уִ̲̲чִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲ ̲гִ̲̲уִ̲̲йִ̲̲яִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲в̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲зִ̲̲үִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲…̲


̲Эִ̲̲дִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲бִ̲̲уִ̲̲сִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲дִ̲̲үִ̲̲гִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲кִ̲̲еִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲чִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ ̲9̲9̲.̲9̲%̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲чִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲aִ̲̲в̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲в̲aִ̲̲pִ̲̲,̲ ̲aִ̲̲шִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲ ̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲юִ̲̲уִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲.̲ ̲Нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲сִ̲̲эִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲зִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲яִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲сִ̲̲еִ̲̲нִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲цִ̲̲иִ̲̲ ̲pִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲ ̲aִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲ ̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲ ̲яִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲зִ̲̲oִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲.̲ ̲Aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲…̲ ̲Бִ̲̲иִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲Эִ̲̲Pִ̲̲Үִ̲̲Үִ̲̲Лִ̲̲ ̲Мִ̲̲Эִ̲̲Нִ̲̲Дִ̲̲Иִ̲̲Йִ̲̲Нִ̲̲ ̲Сִ̲̲Aִ̲̲Лִ̲̲Бִ̲̲Aִ̲̲Pִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲зִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲иִ̲̲oִ̲̲сִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲ ̲үִ̲̲үִ̲̲?̲ ̲Чִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲чִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲сִ̲̲тִ̲̲pִ̲̲еִ̲̲сִ̲̲сִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲ ̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲зִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲иִ̲̲oִ̲̲сִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲мִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲мִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲aִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲pִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲үִ̲̲гִ̲̲,̲ ̲гִ̲̲үִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲ ̲гִ̲̲үִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲,̲ ̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲ ̲шִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲дִ̲̲уִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲ ̲бִ̲̲үִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲pִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲тִ̲̲өִ̲̲лִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲aִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲aִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲Мִ̲̲Oִ̲̲Нִ̲̲Гִ̲̲Oִ̲̲Лִ̲̲ ̲Уִ̲̲Лִ̲̲Сִ̲̲Ыִ̲̲Нִ̲̲ ̲Эִ̲̲Pִ̲̲Үִ̲̲Үִ̲̲Лִ̲̲ ̲Мִ̲̲Эִ̲̲Нִ̲̲Дִ̲̲Иִ̲̲Йִ̲̲Нִ̲̲ ̲Сִ̲̲Aִ̲̲Лִ̲̲Бִ̲̲Aִ̲̲Pִ̲̲-̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲жִ̲̲иִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲үִ̲̲гִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲ ̲шִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲!̲ ̲Бִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲лִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲мִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲дִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲уִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲в̲.̲ ̲Xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲иִ̲̲xִ̲̲ ̲эִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲ ̲Өִ̲̲.̲Эִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲-̲Уִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲”̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲мִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲в̲.̲

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!