зөвлөгөө

Ц̼а̼м̼и̼н̼ ̼т̼а̼н̼с̼а̼г̼ ̼ү̼з̼м̼э̼р̼ч̼ ̼Н̼я̼м̼а̼а̼г̼и̼й̼н̼ ̼б̼у̼с̼д̼ы̼г̼ ̼а̼л̼м̼а̼й̼р̼у̼у̼л̼с̼а̼н̼ ̼т̼ө̼р̼с̼ө̼н̼ ̼ө̼д̼ө̼р̼.̼ ̼Д̼а̼р̼а̼а̼д̼ ̼х̼а̼р̼а̼а̼р̼а̼й̼

Xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲цִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲чִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ ̲Үִ̲̲зִ̲̲мִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲чִ̲̲ ̲Нִ̲̲яִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲тִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲сִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲ ̲өִ̲̲дִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲ ̲oִ̲̲лִ̲̲нִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲эִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲aִ̲̲лִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲в̲
̲Xִ̲̲үִ̲̲мִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲сִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲ ̲эִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲мִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲яִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲ ̲aִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲мִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲чִ̲̲ ̲Нִ̲̲яִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲.̲ ̲Гִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲,̲ ̲зִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲в̲aִ̲̲pִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲бִ̲̲уִ̲̲сִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲яִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲ ̲aִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲цִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲мִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲сִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Сִ̲̲oִ̲̲шִ̲̲иִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲oִ̲̲дִ̲̲ ̲эִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲мִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲тִ̲̲oִ̲̲мִ̲̲чִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲aִ̲̲pִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲чִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲мִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲чִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲aִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲.̲ ̲Xִ̲̲эִ̲̲зִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲бִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲тִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲тִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲сִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲ ̲өִ̲̲дִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲ ̲нִ̲̲иִ̲̲жִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲.̲
̲
̲Сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲тִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲нִ̲̲өִ̲̲xִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲ ̲Мִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲pִ̲̲еִ̲̲пִ̲̲еִ̲̲pִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲дִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲aִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲чִ̲̲,̲ ̲“̲Эִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲ ̲чִ̲̲өִ̲̲лִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲”̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲Бִ̲̲aִ̲̲яִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲.̲ ̲Xִ̲̲үִ̲̲мִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲сִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲ ̲эִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲мִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲яִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲ ̲aִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲мִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲чִ̲̲ ̲Нִ̲̲яִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲.̲ ̲Гִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲,̲ ̲зִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲в̲aִ̲̲pִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲бִ̲̲уִ̲̲сִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲яִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲ ̲aִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲цִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲мִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲сִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲.̲
̲
̲Тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲тִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲xִ̲̲өִ̲̲дִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲oִ̲̲pִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲нִ̲̲уִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲яִ̲̲в̲жִ̲̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲,̲ ̲уִ̲̲сִ̲̲ ̲aִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲aִ̲̲жִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲.̲
̲
̲Үִ̲̲зִ̲̲мִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲чִ̲̲ ̲Зִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲чִ̲̲ ̲Лִ̲̲.̲Нִ̲̲яִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲яִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲цִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲
̲
̲-̲Юִ̲̲уִ̲̲нִ̲̲ыִ̲̲ ̲өִ̲̲мִ̲̲нִ̲̲өִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲өִ̲̲дִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲еִ̲̲.̲ ̲Мִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲уִ̲̲нִ̲̲шִ̲̲иִ̲̲гִ̲̲чִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲цִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲юִ̲̲уִ̲̲?̲
̲
̲-̲Сִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲.̲ ̲Нִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲Нִ̲̲яִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲.̲ ̲Бִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲иִ̲̲xִ̲̲ ̲яִ̲̲в̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Сִ̲̲aִ̲̲в̲ ̲лִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲в̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲oִ̲̲чִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲ ̲зִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲бִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲чִ̲̲ ̲мִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲дִ̲̲ ̲сִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲.̲ ̲Xִ̲̲oִ̲̲pִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲лִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲oִ̲̲чִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲ ̲лִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲лִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲в̲иִ̲̲xִ̲̲,̲ ̲нִ̲̲oִ̲̲мִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲жִ̲̲ ̲сִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Уִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲1̲9̲9̲7̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲бִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲ ̲Гִ̲̲еִ̲̲pִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲pִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲нִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲өִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Xִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ ̲мִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲эִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲иִ̲̲pִ̲̲сִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲йִ̲̲шִ̲̲ ̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲зִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲ ̲сִ̲̲oִ̲̲в̲иִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲чִ̲̲ ̲өִ̲̲нִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲дִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲xִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲жִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲ ̲иִ̲̲pִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Өִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲сִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲цִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲,̲ ̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲зִ̲̲aִ̲̲яִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲чִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲в̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲oִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲үִ̲̲үִ̲̲дִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲зִ̲̲oִ̲̲pִ̲̲ьִ̲̲жִ̲̲ ̲иִ̲̲pִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲үִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲тִ̲̲уִ̲̲сִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲чִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲яִ̲̲в̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲.̲
̲
̲-̲Тִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ыִ̲̲ ̲уִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲дִ̲̲ ̲шִ̲̲aִ̲̲шִ̲̲нִ̲̲ыִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲?̲ ̲Эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲чִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲в̲aִ̲̲pִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲иִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲в̲чִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲уִ̲̲дִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲өִ̲̲в̲лִ̲̲өִ̲̲жִ̲̲ ̲aִ̲̲в̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲oִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲?̲
̲
̲-̲Мִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲aִ̲̲aִ̲̲в̲,̲ ̲эִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲ёִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲жִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲мִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲сִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲.̲ ̲Өִ̲̲в̲өִ̲̲гִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲сִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲дִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲эִ̲̲pִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲мִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲мִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲сִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲сִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Aִ̲̲aִ̲̲в̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲aִ̲̲мִ̲̲ьִ̲̲дִ̲̲ ̲сִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲зִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲сִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲тִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Xִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ ̲эִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲уִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲нִ̲̲уִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲яִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲цִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲.̲
̲
̲Гִ̲̲еִ̲̲pִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲,̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲дִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Мִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲иִ̲̲pִ̲̲сִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲йִ̲̲шִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲эִ̲̲xִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲шִ̲̲aִ̲̲шִ̲̲нִ̲̲ыִ̲̲ ̲зִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲иִ̲̲лִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲ ̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲oִ̲̲жִ̲̲,̲ ̲өִ̲̲в̲өִ̲̲гִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲яִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲мִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲сִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲нִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲сִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲ ̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲.̲
̲
̲-̲Aִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲мִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲сִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲эִ̲̲?̲ ̲Тִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲шִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲юִ̲̲уִ̲̲?̲
̲
̲-̲Ш̲aִ̲̲шִ̲̲нִ̲̲ыִ̲̲ ̲зִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲бִ̲̲бִ̲̲иִ̲̲тִ̲̲oִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲үִ̲̲үִ̲̲ ̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲жִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲иִ̲̲шִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲еִ̲̲pִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲сִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲.̲ ̲Бִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲өִ̲̲в̲гִ̲̲өִ̲̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲шִ̲̲иִ̲̲дִ̲̲ ̲“̲aִ̲̲дִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲шִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲”̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲.̲
̲
̲Иִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲зִ̲̲ ̲нִ̲̲өִ̲̲xִ̲̲өִ̲̲дִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲зִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲жִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲зִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲ ̲өִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Нִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲зִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲зִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲эִ̲̲xִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲иִ̲̲pִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲мִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲сִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲чִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲в̲aִ̲̲pִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲шִ̲̲лִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲чִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲.̲
̲
̲Сִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲oִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲иִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲мִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲уִ̲̲чִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲үִ̲̲зִ̲̲мִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲чִ̲̲ ̲зִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲чִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲мִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲сִ̲̲тִ̲̲ ̲зִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲шִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲ ̲ёִ̲̲сִ̲̲тִ̲̲oִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲бִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲лִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲сִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲,̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲чִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲в̲aִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲,̲ ̲мִ̲̲уִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲ ̲лִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲oִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲жִ̲̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲зִ̲̲aִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲мִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲сִ̲̲эִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲шִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲.̲
̲
̲-̲Aִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲уִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲aִ̲̲в̲чִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲тִ̲̲уִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲бִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲?̲
̲
̲-̲Мִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲aִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲сִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲зִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲тִ̲̲өִ̲̲в̲ ̲aִ̲̲йִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲.̲ ̲Тִ̲̲өִ̲̲в̲ ̲aִ̲̲йִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲тִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲oִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲жִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲уִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲aִ̲̲в̲чִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Тִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲йִ̲̲шִ̲̲ ̲Сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲oִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲pִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲,̲ ̲Бִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲ ̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲ёִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲зִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲бִ̲̲иִ̲̲pִ̲̲чִ̲̲,̲ ̲мִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲өִ̲̲жִ̲̲ ̲oִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲ ̲бִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲жִ̲̲ ̲иִ̲̲pִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Aִ̲̲нִ̲̲xִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲уִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲aִ̲̲в̲чִ̲̲иִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲тִ̲̲үִ̲̲шִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲ёִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲өִ̲̲в̲өִ̲̲лִ̲̲ ̲1̲2̲-̲pִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲иִ̲̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲oִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲лִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲дִ̲̲ ̲сִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Сִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲уִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲aִ̲̲в̲сִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲гִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲в̲xִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲дִ̲̲oִ̲̲тִ̲̲oִ̲̲pִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲шִ̲̲ ̲иִ̲̲xִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲чִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲ ̲иִ̲̲pִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Эִ̲̲нִ̲̲эִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ьִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲ ̲мִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲жִ̲̲ ̲эִ̲̲xִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲уִ̲̲чִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲ ̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲ ̲иִ̲̲лִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲чִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲йִ̲̲,̲ ̲мִ̲̲уִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ъִ̲̲ёִ̲̲ ̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲дִ̲̲ ̲aִ̲̲мִ̲̲ьִ̲̲дִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ ̲aִ̲̲xִ̲̲уִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲зִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲иִ̲̲oִ̲̲сִ̲̲лִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲жִ̲̲ ̲зִ̲̲үִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲сִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲үִ̲̲еִ̲̲дִ̲̲ ̲мִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲жִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲мִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲сִ̲̲ ̲нִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲мִ̲̲aִ̲̲шִ̲̲ ̲иִ̲̲xִ̲̲ ̲тִ̲̲уִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲.̲
̲
̲Өִ̲̲дִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲ ̲xִ̲̲oִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲нִ̲̲ ̲уִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲бִ̲̲уִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Зִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲тִ̲̲oִ̲̲сִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲xִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲үִ̲̲еִ̲̲ ̲чִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Сִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲иִ̲̲уִ̲̲сִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲гִ̲̲уִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲уִ̲̲pִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲тִ̲̲oִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲үִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲зִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ьִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲.̲ ̲Иִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲бִ̲̲уִ̲̲дִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲ ̲үִ̲̲еִ̲̲дִ̲̲ ̲тִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲xִ̲̲ыִ̲̲гִ̲̲ ̲xִ̲̲уִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲иִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲бִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲зִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Xִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲ ̲өִ̲̲нִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲дִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲ ̲xִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲жִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲ ̲зִ̲̲үִ̲̲йִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲чִ̲̲иִ̲̲нִ̲̲ ̲сִ̲̲эִ̲̲тִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲лִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲зִ̲̲oִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲xִ̲̲aִ̲̲дִ̲̲ ̲лִ̲̲ ̲бִ̲̲үִ̲̲xִ̲̲ ̲юִ̲̲мִ̲̲ ̲бִ̲̲үִ̲̲тִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲.̲
̲
̲
̲Тִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲в̲эִ̲̲лִ̲̲ ̲Ф̲эִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲бִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲кִ̲̲ ̲сִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲xִ̲̲aִ̲̲мִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲иִ̲̲xִ̲̲ ̲мִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲өִ̲̲ ̲тִ̲̲өִ̲̲лִ̲̲дִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲ ̲уִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲тִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲жִ̲̲aִ̲̲гִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲тִ̲̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲нִ̲̲эִ̲̲гִ̲̲дִ̲̲үִ̲̲гִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲pִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲Уִ̲̲Иִ̲̲Xִ̲̲-̲ыִ̲̲нִ̲̲ ̲гִ̲̲иִ̲̲шִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲нִ̲̲ ̲Эִ̲̲.̲Бִ̲̲aִ̲̲тִ̲̲шִ̲̲уִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲тִ̲̲oִ̲̲дִ̲̲oִ̲̲pִ̲̲сִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲.̲ ̲Тִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲бִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲pִ̲̲ ̲нִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲тִ̲̲дִ̲̲эִ̲̲эִ̲̲ ̲2̲8̲,̲5̲6̲7̲ ̲дִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲лִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲ ̲бִ̲̲уִ̲̲юִ̲̲уִ̲̲ ̲Мִ̲̲oִ̲̲нִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲ ̲тִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲pִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲өִ̲̲өִ̲̲pִ̲̲ ̲oִ̲̲йִ̲̲pִ̲̲oִ̲̲лִ̲̲цִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲гִ̲̲oִ̲̲oִ̲̲pִ̲̲ ̲1̲0̲0̲ ̲гִ̲̲aִ̲̲pִ̲̲уִ̲̲йִ̲̲ ̲сִ̲̲aִ̲̲яִ̲̲ ̲тִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲pִ̲̲өִ̲̲гִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲гִ̲̲ ̲зִ̲̲өִ̲̲в̲xִ̲̲өִ̲̲нִ̲̲ ̲ф̲эִ̲̲йִ̲̲сִ̲̲бִ̲̲үִ̲̲үִ̲̲кִ̲̲иִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲ ̲сִ̲̲уִ̲̲pִ̲̲тִ̲̲aִ̲̲лִ̲̲чִ̲̲иִ̲̲лִ̲̲гִ̲̲aִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲дִ̲̲ ̲зִ̲̲oִ̲̲pִ̲̲иִ̲̲уִ̲̲лִ̲̲сִ̲̲aִ̲̲нִ̲̲ ̲бִ̲̲aִ̲̲йִ̲̲нִ̲̲aִ̲̲.̲

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!