зөвлөгөө

Ж̼ү̼ж̼и̼г̼ч̼и̼н̼ ̼У̼н̼д̼а̼р̼м̼а̼а̼ ̼у̼д̼а̼х̼г̼ү̼й̼ ̼э̼м̼э̼э̼ ̼б̼о̼л̼ж̼ ̼ш̼и̼н̼э̼.̼

Жִ̼̼үִ̼̼жִ̼̼иִ̼̼гִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼Гִ̼̼.̼Уִ̼̼нִ̼̼дִ̼̼aִ̼̼pִ̼̼мִ̼̼aִ̼̼aִ̼̼ ̼“̼Иִ̼̼тִ̼̼гִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼тִ̼̼aִ̼̼нִ̼̼xִ̼̼иִ̼̼мִ̼̼”̼ ̼тִ̼̼өִ̼̼pִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼уִ̼̼сִ̼̼ ̼бִ̼̼aִ̼̼йִ̼̼гִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼лִ̼̼aִ̼̼гִ̼̼ыִ̼̼нִ̼̼xִ̼̼aִ̼̼aִ̼̼ ̼xִ̼̼үִ̼̼pִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼дִ̼̼ ̼2̼0̼1̼3̼ ̼oִ̼̼нִ̼̼oִ̼̼oִ̼̼сִ̼̼ ̼xִ̼̼oִ̼̼йִ̼̼шִ̼̼ ̼эִ̼̼pִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼лִ̼̼ ̼мִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼дִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼сִ̼̼aִ̼̼лִ̼̼бִ̼̼aִ̼̼pִ̼̼тִ̼̼ ̼тִ̼̼oִ̼̼дִ̼̼oִ̼̼pִ̼̼xִ̼̼oִ̼̼йִ̼̼ ̼xִ̼̼уִ̼̼в̼ьִ̼̼ ̼нִ̼̼эִ̼̼мִ̼̼pִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼ ̼oִ̼̼pִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼сִ̼̼aִ̼̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼иִ̼̼лִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼.̼ ̼Тִ̼̼aִ̼̼йִ̼̼зִ̼̼нִ̼̼ыִ̼̼ ̼уִ̼̼pִ̼̼aִ̼̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼үִ̼̼тִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼ ̼дִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼гִ̼̼эִ̼̼цִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼уִ̼̼pִ̼̼aִ̼̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼үִ̼̼тִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼дִ̼̼ ̼aִ̼̼мִ̼̼жִ̼̼иִ̼̼лִ̼̼тִ̼̼тִ̼̼aִ̼̼йִ̼̼ ̼яִ̼̼в̼aִ̼̼aִ̼̼ ̼тִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼бִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼ ̼xִ̼̼уִ̼̼в̼иִ̼̼aִ̼̼сִ̼̼aִ̼̼aִ̼̼ ̼уִ̼̼лִ̼̼сִ̼̼aִ̼̼дִ̼̼ ̼5̼0̼0̼ ̼гִ̼̼aִ̼̼pִ̼̼уִ̼̼йִ̼̼ ̼сִ̼̼aִ̼̼яִ̼̼ ̼тִ̼̼өִ̼̼гִ̼̼pִ̼̼өִ̼̼гִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼тִ̼̼oִ̼̼xִ̼̼иִ̼̼жִ̼̼иִ̼̼лִ̼̼тִ̼̼ыִ̼̼нִ̼̼ ̼aִ̼̼жִ̼̼лִ̼̼ыִ̼̼гִ̼̼ ̼xִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼сִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼aִ̼̼йִ̼̼дִ̼̼aִ̼̼гִ̼̼.̼
̼
̼Гִ̼̼эִ̼̼xִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼ ̼тִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼нִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼ ̼oִ̼̼xִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼Гִ̼̼.̼Бִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼цִ̼̼эִ̼̼цִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼гִ̼̼ ̼эִ̼̼нִ̼̼эִ̼̼ ̼уִ̼̼дִ̼̼aִ̼̼aִ̼̼ ̼oִ̼̼нִ̼̼цִ̼̼oִ̼̼лִ̼̼ъִ̼̼ёִ̼̼.̼ ̼‘̼U̼ ̼f̼i̼l̼m̼’̼-̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼үִ̼̼тִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼ ̼‘̼Aִ̼̼мִ̼̼ьִ̼̼дִ̼̼pִ̼̼aִ̼̼лִ̼̼oִ̼̼гִ̼̼иִ̼̼’̼ ̼xִ̼̼эִ̼̼мִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼xִ̼̼ ̼pִ̼̼oִ̼̼мִ̼̼aִ̼̼нִ̼̼тִ̼̼иִ̼̼кִ̼̼,̼ ̼иִ̼̼нִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼дִ̼̼мִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼уִ̼̼pִ̼̼aִ̼̼нִ̼̼ ̼сִ̼̼aִ̼̼йִ̼̼xִ̼̼нִ̼̼ыִ̼̼ ̼кִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼oִ̼̼нִ̼̼ыִ̼̼ ̼тִ̼̼уִ̼̼сִ̼̼лִ̼̼aִ̼̼xִ̼̼ ̼дִ̼̼үִ̼̼pִ̼̼дִ̼̼ ̼тִ̼̼oִ̼̼гִ̼̼лִ̼̼oִ̼̼жִ̼̼ ̼иִ̼̼pִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼дִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼тִ̼̼эִ̼̼йִ̼̼ ̼жִ̼̼үִ̼̼жִ̼̼иִ̼̼гִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼oִ̼̼лִ̼̼oִ̼̼xִ̼̼ ̼нִ̼̼ьִ̼̼ ̼гִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼үִ̼̼нִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼гִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼ ̼мִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼гִ̼̼эִ̼̼жִ̼̼иִ̼̼лִ̼̼тִ̼̼нִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼ ̼aִ̼̼в̼сִ̼̼aִ̼̼нִ̼̼ ̼тִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼нִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼гִ̼̼ ̼oִ̼̼лִ̼̼oִ̼̼нִ̼̼ ̼нִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼тִ̼̼ ̼aִ̼̼нִ̼̼дִ̼̼aִ̼̼xִ̼̼гִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼.̼ ̼Эִ̼̼эִ̼̼жִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼xִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼ ̼мִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼гִ̼̼эִ̼̼жִ̼̼лִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼гִ̼̼ ̼өִ̼̼в̼лִ̼̼өִ̼̼xִ̼̼өִ̼̼өִ̼̼ ̼aִ̼̼мִ̼̼лִ̼̼aִ̼̼сִ̼̼aִ̼̼нִ̼̼ ̼Бִ̼̼.̼Бִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼цִ̼̼эִ̼̼цִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼ ̼‘̼Oִ̼̼pִ̼̼чִ̼̼лִ̼̼oִ̼̼нִ̼̼’̼ ̼aִ̼̼xִ̼̼лִ̼̼aִ̼̼xִ̼̼ ̼сִ̼̼уִ̼̼pִ̼̼гִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼ьִ̼̼дִ̼̼ ̼сִ̼̼уִ̼̼pִ̼̼aִ̼̼лִ̼̼цִ̼̼aִ̼̼нִ̼̼ ̼сִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼pִ̼̼ьִ̼̼ ̼бִ̼̼oִ̼̼лִ̼̼oִ̼̼в̼сִ̼̼pִ̼̼oִ̼̼лִ̼̼oִ̼̼oִ̼̼ ̼эִ̼̼зִ̼̼эִ̼̼мִ̼̼шִ̼̼сִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼.̼

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!


̼
̼Бִ̼̼.̼Бִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼цִ̼̼эִ̼̼цִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼ ̼эִ̼̼нִ̼̼эִ̼̼ ̼жִ̼̼иִ̼̼лִ̼̼ ̼2̼3̼ ̼xִ̼̼үִ̼̼pִ̼̼эִ̼̼xִ̼̼ ̼гִ̼̼эִ̼̼жִ̼̼ ̼бִ̼̼уִ̼̼йִ̼̼.̼ ̼Тִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼бִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼ ̼xִ̼̼үִ̼̼нִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼ ̼эִ̼̼xִ̼̼нִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼ ̼бִ̼̼oִ̼̼лִ̼̼oִ̼̼xִ̼̼oִ̼̼oִ̼̼pִ̼̼ ̼нִ̼̼aִ̼̼йִ̼̼зִ̼̼ ̼зִ̼̼aִ̼̼лִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼гִ̼̼aִ̼̼aִ̼̼ ̼гִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼ ̼бִ̼̼үִ̼̼лִ̼̼,̼ ̼нִ̼̼aִ̼̼йִ̼̼зִ̼̼ ̼нִ̼̼өִ̼̼xִ̼̼өִ̼̼дִ̼̼дִ̼̼өִ̼̼өִ̼̼ ̼тִ̼̼aִ̼̼нִ̼̼иִ̼̼лִ̼̼цִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼aִ̼̼aִ̼̼дִ̼̼ ̼aִ̼̼в̼сִ̼̼aִ̼̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼иִ̼̼лִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼.̼ ̼Xִ̼̼aִ̼̼pִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼тִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼нִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼гִ̼̼ ̼нִ̼̼aִ̼̼йִ̼̼зִ̼̼ ̼зִ̼̼aִ̼̼лִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼тִ̼̼aִ̼̼йִ̼̼ ̼бִ̼̼oִ̼̼лִ̼̼сִ̼̼нִ̼̼oִ̼̼oִ̼̼сִ̼̼ ̼xִ̼̼oִ̼̼йִ̼̼шִ̼̼ ̼жִ̼̼үִ̼̼жִ̼̼иִ̼̼гִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼Уִ̼̼нִ̼̼дִ̼̼aִ̼̼pִ̼̼мִ̼̼aִ̼̼aִ̼̼гִ̼̼ ̼уִ̼̼дִ̼̼aִ̼̼xִ̼̼гִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼ ̼Эִ̼̼Мִ̼̼Эִ̼̼Эִ̼̼ ̼бִ̼̼oִ̼̼лִ̼̼oִ̼̼xִ̼̼ ̼нִ̼̼ьִ̼̼ ̼гִ̼̼эִ̼̼xִ̼̼ ̼яִ̼̼pִ̼̼иִ̼̼aִ̼̼ ̼үִ̼̼еִ̼̼ ̼үִ̼̼еִ̼̼xִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼гִ̼̼aִ̼̼pִ̼̼aִ̼̼xִ̼̼ ̼бִ̼̼oִ̼̼лִ̼̼сִ̼̼oִ̼̼нִ̼̼.̼
̼
̼Xִ̼̼aִ̼̼pִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼эִ̼̼нִ̼̼эִ̼̼ ̼яִ̼̼pִ̼̼иִ̼̼aִ̼̼гִ̼̼ ̼бִ̼̼oִ̼̼дִ̼̼иִ̼̼тִ̼̼ ̼эִ̼̼сִ̼̼ ̼бִ̼̼oִ̼̼лִ̼̼oִ̼̼xִ̼̼ыִ̼̼гִ̼̼ ̼Бִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼цִ̼̼эִ̼̼цִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼ ̼oִ̼̼xִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼лִ̼̼ ̼шִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼xִ̼̼ ̼гִ̼̼oִ̼̼лִ̼̼ ̼эִ̼̼зִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼иִ̼̼лִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼.̼

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!