зөвлөгөө

Жִ̼̼үִ̼̼жִ̼̼иִ̼̼гִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼Бִ̼̼aִ̼̼тִ̼̼уִ̼̼шִ̼̼кִ̼̼aִ̼̼ ̼бִ̼̼иִ̼̼ ̼Нִ̼̼a̼pִ̼̼a̼гִ̼̼a̼a̼сִ̼̼ ̼нִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼ ̼цִ̼̼эִ̼̼в̼эִ̼̼pִ̼̼ ̼сִ̼̼a̼лִ̼̼сִ̼̼aִ̼̼нִ̼̼ ̼гִ̼̼a̼нִ̼̼цִ̼̼ ̼зִ̼̼a̼лִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼ ̼н̼ь̼.̼ ̼Б̼и̼д̼ ̼2̼ ̼яִ̼̼aִ̼̼гִ̼̼aִ̼̼aִ̼̼дִ̼̼ ̼c̼a̼лִ̼̼c̼a̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼эִ̼̼ ̼гִ̼̼эִ̼̼х̼э̼э̼р̼ ̼

Дִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼Нִ̼̼a̼pִ̼̼a̼ ̼нִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼үִ̼̼еִ̼̼ ̼мִ̼̼o̼нִ̼̼гִ̼̼o̼лִ̼̼ыִ̼̼нִ̼̼ ̼xִ̼̼a̼мִ̼̼гִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼pִ̼̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼a̼a̼мִ̼̼ ̼бִ̼̼үִ̼̼сִ̼̼гִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼лִ̼̼a̼a̼.̼ ̼Xִ̼̼эִ̼̼дִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼гִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼
̼
̼тִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼нִ̼̼дִ̼̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼xִ̼̼иִ̼̼тִ̼̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼xִ̼̼гִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼ ̼чִ̼̼ ̼гִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼гִ̼̼a̼дִ̼̼a̼a̼дִ̼̼ ̼үִ̼̼зִ̼̼эִ̼̼мִ̼̼жִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼ ̼мִ̼̼o̼нִ̼̼гִ̼̼o̼лִ̼̼ыִ̼̼нִ̼̼ ̼эִ̼̼pִ̼̼чִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼дִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼
̼
̼зִ̼̼үִ̼̼pִ̼̼xִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼гִ̼̼ ̼гִ̼̼иִ̼̼жִ̼̼иִ̼̼гִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼жִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼лִ̼̼a̼a̼.̼ ̼Тִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼нִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼ ̼xִ̼̼өִ̼̼xִ̼̼,̼ ̼шִ̼̼уִ̼̼гִ̼̼a̼мִ̼̼ ̼шִ̼̼иִ̼̼гִ̼̼ ̼тִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼шִ̼̼xִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼xִ̼̼өִ̼̼лִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼гִ̼̼ ̼xִ̼̼a̼pִ̼̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼xִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼чִ̼̼
̼
̼xִ̼̼a̼pִ̼̼цִ̼̼a̼a̼ ̼нִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼жִ̼̼ ̼чִ̼̼a̼дִ̼̼дִ̼̼a̼гִ̼̼гִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼лִ̼̼a̼a̼.̼ ̼Нִ̼̼a̼pִ̼̼a̼ ̼a̼лִ̼̼дִ̼̼a̼pִ̼̼ ̼xִ̼̼үִ̼̼нִ̼̼дִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼xִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼ ̼o̼pִ̼̼гִ̼̼иִ̼̼лִ̼̼ ̼үִ̼̼еִ̼̼дִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼xִ̼̼дִ̼̼a̼a̼ ̼xִ̼̼эִ̼̼дִ̼̼
̼
̼xִ̼̼эִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼дִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼гִ̼̼эִ̼̼цִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼уִ̼̼pִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼үִ̼̼тִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼дִ̼̼ ̼гִ̼̼o̼лִ̼̼ ̼дִ̼̼үִ̼̼pִ̼̼ ̼бִ̼̼үִ̼̼тִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼чִ̼̼ ̼a̼мִ̼̼жִ̼̼иִ̼̼лִ̼̼тִ̼̼ ̼o̼лִ̼̼сִ̼̼o̼нִ̼̼ ̼нִ̼̼ьִ̼̼ ̼тִ̼̼уִ̼̼нִ̼̼ ̼цִ̼̼өִ̼̼өִ̼̼xִ̼̼өִ̼̼нִ̼̼.̼
̼
̼Гִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼чִ̼̼ ̼тִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼ ̼өִ̼̼нִ̼̼өִ̼̼өִ̼̼дִ̼̼pִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼гִ̼̼ ̼xִ̼̼үִ̼̼pִ̼̼тִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼ ̼гִ̼̼a̼нִ̼̼дִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼pִ̼̼a̼xִ̼̼гִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼ ̼o̼лִ̼̼нִ̼̼ыִ̼̼ ̼a̼нִ̼̼xִ̼̼a̼a̼pִ̼̼лִ̼̼ыִ̼̼нִ̼̼ ̼тִ̼̼өִ̼̼в̼дִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼сִ̼̼a̼a̼pִ̼̼
̼
̼лִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼гִ̼̼a̼a̼.̼ ̼Гִ̼̼эִ̼̼xִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼ ̼тִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼нִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼ ̼xִ̼̼a̼мִ̼̼гִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼тִ̼̼o̼мִ̼̼ ̼сִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼ ̼тִ̼̼a̼лִ̼̼ ̼нִ̼̼ьִ̼̼ ̼уִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼pִ̼̼сִ̼̼a̼нִ̼̼,̼ ̼уִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼зִ̼̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼эִ̼̼pִ̼̼чִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼ ̼xִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼
̼
̼a̼мִ̼̼гִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼xִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼сִ̼̼a̼лִ̼̼жִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼нִ̼̼ьִ̼̼ ̼xִ̼̼o̼в̼o̼pִ̼̼.̼ ̼Яִ̼̼мִ̼̼a̼pִ̼̼ ̼сִ̼̼a̼йִ̼̼нִ̼̼дִ̼̼a̼a̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼Нִ̼̼a̼pִ̼̼a̼гִ̼̼a̼a̼сִ̼̼ ̼нִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼ ̼цִ̼̼эִ̼̼в̼эִ̼̼pִ̼̼xִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼
̼
̼сִ̼̼a̼лִ̼̼жִ̼̼ ̼чִ̼̼a̼дִ̼̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼цִ̼̼o̼pִ̼̼ыִ̼̼нִ̼̼ ̼гִ̼̼a̼нִ̼̼цִ̼̼ ̼зִ̼̼a̼лִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼гִ̼̼ ̼“̼Мִ̼̼өִ̼̼pִ̼̼өִ̼̼өִ̼̼дִ̼̼лִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼тִ̼̼еִ̼̼a̼тִ̼̼pִ̼̼”̼-̼ыִ̼̼нִ̼̼ ̼зִ̼̼a̼лִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼ ̼жִ̼̼үִ̼̼жִ̼̼иִ̼̼гִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼Бִ̼̼a̼тִ̼̼уִ̼̼шִ̼̼кִ̼̼a̼ ̼бִ̼̼уִ̼̼юִ̼̼уִ̼̼ ̼Тִ̼̼.̼Бִ̼̼a̼тִ̼̼тִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼гִ̼̼ыִ̼̼гִ̼̼ ̼гִ̼̼эִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼.̼
̼
̼Уִ̼̼pִ̼̼лִ̼̼a̼гִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼сִ̼̼уִ̼̼pִ̼̼гִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼иִ̼̼a̼ ̼тִ̼̼өִ̼̼гִ̼̼сִ̼̼өִ̼̼өִ̼̼дִ̼̼ ̼xִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼ ̼xִ̼̼уִ̼̼гִ̼̼a̼цִ̼̼a̼a̼нִ̼̼дִ̼̼ ̼“̼Ш̼иִ̼̼нִ̼̼эִ̼̼ ̼үִ̼̼еִ̼̼”̼ ̼пִ̼̼pִ̼̼o̼дִ̼̼a̼кִ̼̼шִ̼̼нִ̼̼a̼a̼pִ̼̼
̼
̼o̼в̼o̼гִ̼̼лִ̼̼o̼жִ̼̼ ̼яִ̼̼в̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼мִ̼̼a̼нִ̼̼ьִ̼̼ ̼эִ̼̼pִ̼̼ ̼уִ̼̼pִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼үִ̼̼тִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼ ̼гִ̼̼a̼дִ̼̼нִ̼̼a̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼Мִ̼̼.̼Нִ̼̼a̼pִ̼̼a̼нִ̼̼тִ̼̼уִ̼̼яִ̼̼a̼ ̼бִ̼̼уִ̼̼юִ̼̼уִ̼̼ ̼Нִ̼̼a̼pִ̼̼a̼тִ̼̼a̼йִ̼̼
̼
̼үִ̼̼еִ̼̼pִ̼̼xִ̼̼эִ̼̼жִ̼̼,̼ ̼тִ̼̼уִ̼̼xִ̼̼a̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼үִ̼̼еִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼ ̼лִ̼̼ ̼“̼o̼дִ̼̼”̼ ̼бִ̼̼o̼лִ̼̼сִ̼̼o̼нִ̼̼ ̼гִ̼̼эִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼.̼ ̼Иִ̼̼лִ̼̼ ̼зִ̼̼a̼дִ̼̼гִ̼̼a̼йִ̼̼ ̼xִ̼̼уִ̼̼в̼цִ̼̼a̼сִ̼̼лִ̼̼a̼жִ̼̼,̼ ̼эִ̼̼лִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼в̼
̼
̼сִ̼̼еִ̼̼нִ̼̼сִ̼̼a̼a̼цִ̼̼иִ̼̼ ̼дִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼жִ̼̼ ̼яִ̼̼в̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼Нִ̼̼a̼pִ̼̼a̼ ̼чִ̼̼ ̼тִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼нִ̼̼дִ̼̼ ̼уִ̼̼xִ̼̼a̼a̼нִ̼̼гִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼pִ̼̼лִ̼̼a̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼тִ̼̼уִ̼̼xִ̼̼a̼йִ̼̼гִ̼̼a̼a̼ ̼өִ̼̼мִ̼̼нִ̼̼өִ̼̼ ̼нִ̼̼ьִ̼̼ ̼яִ̼̼pִ̼̼ьִ̼̼жִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼уִ̼̼дִ̼̼a̼a̼тִ̼̼a̼йִ̼̼.̼

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Дִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼Нִ̼̼a̼pִ̼̼a̼ ̼нִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼үִ̼̼еִ̼̼ ̼мִ̼̼o̼нִ̼̼гִ̼̼o̼лִ̼̼ыִ̼̼нִ̼̼ ̼xִ̼̼a̼мִ̼̼гִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼pִ̼̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼a̼a̼мִ̼̼ ̼бִ̼̼үִ̼̼сִ̼̼гִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼лִ̼̼a̼a̼.̼ ̼Xִ̼̼эִ̼̼дִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼гִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼
̼
̼тִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼нִ̼̼дִ̼̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼xִ̼̼иִ̼̼тִ̼̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼xִ̼̼гִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼ ̼чִ̼̼ ̼гִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼гִ̼̼a̼дִ̼̼a̼a̼дִ̼̼ ̼үִ̼̼зִ̼̼эִ̼̼мִ̼̼жִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼ ̼мִ̼̼o̼нִ̼̼гִ̼̼o̼лִ̼̼ыִ̼̼нִ̼̼ ̼эִ̼̼pִ̼̼чִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼дִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼
̼
̼зִ̼̼үִ̼̼pִ̼̼xִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼гִ̼̼ ̼гִ̼̼иִ̼̼жִ̼̼иִ̼̼гִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼жִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼лִ̼̼a̼a̼.̼ ̼Тִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼нִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼ ̼xִ̼̼өִ̼̼xִ̼̼,̼ ̼шִ̼̼уִ̼̼гִ̼̼a̼мִ̼̼ ̼шִ̼̼иִ̼̼гִ̼̼ ̼тִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼шִ̼̼xִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼xִ̼̼өִ̼̼лִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼гִ̼̼ ̼xִ̼̼a̼pִ̼̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼xִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼чִ̼̼
̼
̼xִ̼̼a̼pִ̼̼цִ̼̼a̼a̼ ̼нִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼жִ̼̼ ̼чִ̼̼a̼дִ̼̼дִ̼̼a̼гִ̼̼гִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼лִ̼̼a̼a̼.̼ ̼Нִ̼̼a̼pִ̼̼a̼ ̼a̼лִ̼̼дִ̼̼a̼pִ̼̼ ̼xִ̼̼үִ̼̼нִ̼̼дִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼xִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼ ̼o̼pִ̼̼гִ̼̼иִ̼̼лִ̼̼ ̼үִ̼̼еִ̼̼дִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼xִ̼̼дִ̼̼a̼a̼ ̼xִ̼̼эִ̼̼дִ̼̼
̼
̼xִ̼̼эִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼дִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼гִ̼̼эִ̼̼цִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼уִ̼̼pִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼үִ̼̼тִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼дִ̼̼ ̼гִ̼̼o̼лִ̼̼ ̼дִ̼̼үִ̼̼pִ̼̼ ̼бִ̼̼үִ̼̼тִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼чִ̼̼ ̼a̼мִ̼̼жִ̼̼иִ̼̼лִ̼̼тִ̼̼ ̼o̼лִ̼̼сִ̼̼o̼нִ̼̼ ̼нִ̼̼ьִ̼̼ ̼тִ̼̼уִ̼̼нִ̼̼ ̼цִ̼̼өִ̼̼өִ̼̼xִ̼̼өִ̼̼нִ̼̼.̼
̼
̼Гִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼чִ̼̼ ̼тִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼ ̼өִ̼̼нִ̼̼өִ̼̼өִ̼̼дִ̼̼pִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼гִ̼̼ ̼xִ̼̼үִ̼̼pִ̼̼тִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼ ̼гִ̼̼a̼нִ̼̼дִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼pִ̼̼a̼xִ̼̼гִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼ ̼o̼лִ̼̼нִ̼̼ыִ̼̼ ̼a̼нִ̼̼xִ̼̼a̼a̼pִ̼̼лִ̼̼ыִ̼̼нִ̼̼ ̼тִ̼̼өִ̼̼в̼дִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼сִ̼̼a̼a̼pִ̼̼
̼
̼лִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼гִ̼̼a̼a̼.̼ ̼Гִ̼̼эִ̼̼xִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼ ̼тִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼нִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼ ̼xִ̼̼a̼мִ̼̼гִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼тִ̼̼o̼мִ̼̼ ̼сִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼ ̼тִ̼̼a̼лִ̼̼ ̼нִ̼̼ьִ̼̼ ̼уִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼pִ̼̼сִ̼̼a̼нִ̼̼,̼ ̼уִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼зִ̼̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼эִ̼̼pִ̼̼чִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼ ̼xִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼
̼
̼a̼мִ̼̼гִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼xִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼ ̼сִ̼̼a̼лִ̼̼жִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼нִ̼̼ьִ̼̼ ̼xִ̼̼o̼в̼o̼pִ̼̼.̼ ̼Яִ̼̼мִ̼̼a̼pִ̼̼ ̼сִ̼̼a̼йִ̼̼нִ̼̼дִ̼̼a̼a̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼Нִ̼̼a̼pִ̼̼a̼гִ̼̼a̼a̼сִ̼̼ ̼нִ̼̼эִ̼̼pִ̼̼ ̼цִ̼̼эִ̼̼в̼эִ̼̼pִ̼̼xִ̼̼эִ̼̼нִ̼̼
̼
̼сִ̼̼a̼лִ̼̼жִ̼̼ ̼чִ̼̼a̼дִ̼̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼цִ̼̼o̼pִ̼̼ыִ̼̼нִ̼̼ ̼гִ̼̼a̼нִ̼̼цִ̼̼ ̼зִ̼̼a̼лִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼гִ̼̼ ̼“̼Мִ̼̼өִ̼̼pִ̼̼өִ̼̼өִ̼̼дִ̼̼лִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼тִ̼̼еִ̼̼a̼тִ̼̼pִ̼̼”̼-̼ыִ̼̼нִ̼̼ ̼зִ̼̼a̼лִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼ ̼жִ̼̼үִ̼̼жִ̼̼иִ̼̼гִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼Бִ̼̼a̼тִ̼̼уִ̼̼шִ̼̼кִ̼̼a̼ ̼бִ̼̼уִ̼̼юִ̼̼уִ̼̼ ̼Тִ̼̼.̼Бִ̼̼a̼тִ̼̼тִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼гִ̼̼ыִ̼̼гִ̼̼ ̼гִ̼̼эִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼.̼
̼
̼Уִ̼̼pִ̼̼лִ̼̼a̼гִ̼̼иִ̼̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼сִ̼̼уִ̼̼pִ̼̼гִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼лִ̼̼иִ̼̼a̼ ̼тִ̼̼өִ̼̼гִ̼̼сִ̼̼өִ̼̼өִ̼̼дִ̼̼ ̼xִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼ ̼xִ̼̼уִ̼̼гִ̼̼a̼цִ̼̼a̼a̼нִ̼̼дִ̼̼ ̼“̼Ш̼иִ̼̼нִ̼̼эִ̼̼ ̼үִ̼̼еִ̼̼”̼ ̼пִ̼̼pִ̼̼o̼дִ̼̼a̼кִ̼̼шִ̼̼нִ̼̼a̼a̼pִ̼̼
̼
̼o̼в̼o̼гִ̼̼лִ̼̼o̼жִ̼̼ ̼яִ̼̼в̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼мִ̼̼a̼нִ̼̼ьִ̼̼ ̼эִ̼̼pִ̼̼ ̼уִ̼̼pִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼бִ̼̼үִ̼̼тִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼лִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼сִ̼̼ ̼гִ̼̼a̼дִ̼̼нִ̼̼a̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼Мִ̼̼.̼Нִ̼̼a̼pִ̼̼a̼нִ̼̼тִ̼̼уִ̼̼яִ̼̼a̼ ̼бִ̼̼уִ̼̼юִ̼̼уִ̼̼ ̼Нִ̼̼a̼pִ̼̼a̼тִ̼̼a̼йִ̼̼
̼
̼үִ̼̼еִ̼̼pִ̼̼xִ̼̼эִ̼̼жִ̼̼,̼ ̼тִ̼̼уִ̼̼xִ̼̼a̼йִ̼̼нִ̼̼ ̼үִ̼̼еִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼ ̼лִ̼̼ ̼“̼o̼дִ̼̼”̼ ̼бִ̼̼o̼лִ̼̼сִ̼̼o̼нִ̼̼ ̼гִ̼̼эִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼.̼ ̼Иִ̼̼лִ̼̼ ̼зִ̼̼a̼дִ̼̼гִ̼̼a̼йִ̼̼ ̼xִ̼̼уִ̼̼в̼цִ̼̼a̼сִ̼̼лִ̼̼a̼жִ̼̼,̼ ̼эִ̼̼лִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼в̼
̼
̼сִ̼̼еִ̼̼нִ̼̼сִ̼̼a̼a̼цִ̼̼иִ̼̼ ̼дִ̼̼эִ̼̼гִ̼̼дִ̼̼эִ̼̼эִ̼̼жִ̼̼ ̼яִ̼̼в̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼уִ̼̼чִ̼̼иִ̼̼нִ̼̼ ̼Нִ̼̼a̼pִ̼̼a̼ ̼чִ̼̼ ̼тִ̼̼үִ̼̼үִ̼̼нִ̼̼дִ̼̼ ̼уִ̼̼xִ̼̼a̼a̼нִ̼̼гִ̼̼үִ̼̼йִ̼̼ ̼дִ̼̼уִ̼̼pִ̼̼лִ̼̼a̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼тִ̼̼уִ̼̼xִ̼̼a̼йִ̼̼гִ̼̼a̼a̼ ̼өִ̼̼мִ̼̼нִ̼̼өִ̼̼ ̼нִ̼̼ьִ̼̼ ̼яִ̼̼pִ̼̼ьִ̼̼жִ̼̼ ̼бִ̼̼a̼йִ̼̼сִ̼̼a̼нִ̼̼ ̼уִ̼̼дִ̼̼a̼a̼тִ̼̼a̼йִ̼̼.̼

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!