зөвлөгөө

Д̼э̼л̼г̼ү̼ү̼р̼и̼й̼н̼ ̼Х̼у̼д̼а̼л̼д̼а̼г̼ч̼и̼д̼ ̼Т̼а̼н̼ы̼ ̼К̼а̼р̼т̼н̼а̼а̼с̼ ̼Х̼э̼р̼х̼э̼н̼ ̼М̼ө̼н̼г̼ө̼ ̼X̼y̼л̼г̼a̼й̼л̼д̼a̼г̼ ̼В̼э̼?̼ ̼Т̼А̼ ̼Д̼А̼Р̼Ж̼ ̼О̼Р̼О̼О̼Д̼ ̼М̼Э̼Д̼Э̼Э̼Р̼Э̼Й̼ ̼

С̼ү̼ү̼л̼и̼й̼н̼ ̼ү̼е̼д̼ ̼х̼ү̼м̼ү̼ү̼с̼ ̼б̼э̼л̼э̼н̼ ̼м̼ө̼н̼г̼ө̼н̼ө̼ө̼с̼ ̼и̼л̼ү̼ү̼т̼э̼й̼ ̼б̼ү̼х̼и̼й̼ ̼л̼ ̼г̼ү̼й̼л̼г̼э̼э̼г̼э̼э̼ ̼д̼е̼б̼ю̼т̼ ̼к̼а̼р̼т̼а̼а̼р̼ ̼х̼и̼й̼х̼ ̼б̼о̼л̼с̼о̼н̼.̼ ̼Э̼н̼э̼ ̼н̼ь̼ ̼а̼в̼с̼а̼а̼р̼х̼а̼н̼,̼ ̼а̼ю̼у̼л̼г̼ү̼й̼,̼ ̼с̼у̼л̼ ̼м̼ө̼н̼г̼ө̼ ̼у̼р̼с̼г̼а̼х̼а̼а̼с̼ ̼с̼э̼р̼г̼и̼й̼л̼д̼э̼г̼ ̼х̼э̼м̼э̼э̼н̼ ̼б̼о̼д̼д̼о̼г̼.̼ ̼Б̼э̼л̼э̼н̼ ̼м̼ө̼н̼г̼и̼й̼г̼ ̼б̼о̼д̼в̼о̼л̼ ̼к̼а̼р̼т̼ ̼а̼ю̼у̼л̼ ̼б̼а̼г̼а̼т̼а̼й̼ ̼ч̼,̼ ̼м̼ө̼н̼г̼ө̼ө̼ ̼а̼л̼д̼а̼х̼ ̼э̼р̼с̼д̼э̼л̼ ̼и̼х̼т̼э̼й̼ ̼б̼а̼й̼д̼а̼г̼ ̼а̼ж̼э̼э̼.̼ ̼И̼н̼г̼э̼э̼д̼ ̼т̼а̼ ̼б̼ү̼х̼э̼н̼д̼э̼э̼ ̼х̼э̼р̼х̼э̼н̼ ̼к̼а̼р̼т̼н̼ы̼х̼а̼а̼ ̼а̼ю̼у̼л̼г̼ү̼й̼ ̼б̼а̼й̼д̼л̼ы̼г̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼х̼ ̼з̼ө̼в̼л̼ө̼г̼ө̼ө̼г̼ ̼х̼ү̼р̼г̼э̼е̼.̼
̼
̼1̼.̼ ̼Ү̼й̼л̼ч̼и̼л̼г̼э̼э̼н̼и̼й̼ ̼г̼а̼з̼р̼у̼у̼д̼а̼д̼ ̼к̼а̼р̼т̼а̼а̼р̼ ̼т̼о̼о̼ц̼о̼о̼ ̼х̼и̼й̼х̼д̼э̼э̼ ̼а̼н̼х̼а̼а̼р̼а̼а̼р̼а̼й̼.̼
̼
̼Т̼о̼м̼о̼о̼х̼о̼н̼ ̼ү̼й̼л̼ч̼и̼л̼г̼э̼э̼н̼и̼й̼ ̼г̼а̼з̼р̼у̼у̼д̼ы̼н̼ ̼к̼а̼с̼с̼ч̼и̼д̼,̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼к̼а̼р̼т̼ы̼г̼ ̼х̼о̼ё̼р̼ ̼у̼д̼а̼а̼ ̼т̼е̼р̼м̼и̼н̼а̼л̼ ̼д̼э̼э̼р̼ ̼у̼н̼ш̼у̼у̼л̼д̼а̼г̼.̼ ̼Э̼н̼э̼ ̼н̼ь̼ ̼э̼х̼н̼и̼й̼ ̼у̼д̼а̼а̼д̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼х̼у̼д̼а̼л̼д̼а̼ж̼ ̼а̼в̼с̼а̼н̼ ̼ү̼н̼и̼й̼н̼ ̼д̼ү̼н̼г̼,̼ ̼х̼а̼р̼и̼н̼ ̼д̼а̼р̼а̼а̼г̼и̼й̼н̼ ̼у̼д̼а̼а̼д̼ ̼х̼э̼н̼ ̼н̼э̼г̼э̼н̼ ̼ө̼ө̼р̼ ̼х̼ү̼н̼и̼й̼ ̼к̼а̼р̼т̼а̼а̼р̼ ̼ү̼й̼л̼ч̼л̼ү̼ү̼л̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼э̼с̼э̼х̼и̼й̼г̼ ̼х̼а̼р̼а̼х̼ ̼ү̼ү̼д̼н̼э̼э̼с̼ ̼т̼у̼х̼а̼й̼н̼ ̼ү̼й̼л̼ч̼л̼ү̼ү̼л̼э̼г̼ч̼и̼й̼н̼ ̼х̼у̼в̼и̼й̼н̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼л̼и̼й̼н̼ ̼х̼а̼р̼д̼а̼г̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼
̼
̼Г̼э̼х̼д̼э̼э̼ ̼э̼н̼э̼ ̼н̼ь̼ ̼з̼ө̼в̼х̼ө̼н̼ ̼с̼э̼ж̼и̼г̼ ̼б̼ү̼х̼и̼й̼ ̼ү̼й̼л̼ч̼л̼ү̼ү̼л̼э̼г̼ч̼и̼д̼ ̼л̼ ̼х̼и̼й̼д̼э̼г̼.̼ ̼Х̼а̼р̼и̼н̼ ̼ж̼и̼ж̼и̼г̼ ̼х̼у̼д̼а̼л̼д̼а̼а̼н̼ы̼ ̼т̼ө̼в̼ү̼ү̼д̼э̼э̼р̼ ̼“̼K̼а̼р̼т̼ ̼у̼н̼ш̼и̼х̼г̼ү̼й̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼”̼ ̼г̼э̼х̼ ̼н̼э̼р̼и̼й̼д̼л̼э̼э̼р̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼к̼а̼р̼т̼ы̼г̼ ̼х̼о̼ё̼р̼ ̼у̼д̼а̼а̼ ̼у̼н̼ш̼у̼у̼л̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼б̼о̼л̼ ̼б̼о̼л̼г̼о̼о̼м̼ж̼л̼о̼х̼о̼д̼ ̼г̼э̼м̼г̼ү̼й̼.̼ ̼У̼ч̼и̼р̼ ̼н̼ь̼ ̼т̼у̼х̼а̼й̼н̼ ̼х̼у̼д̼а̼л̼д̼а̼г̼ч̼,̼ ̼к̼а̼р̼т̼ ̼у̼н̼ш̼и̼г̼ч̼ ̼т̼е̼р̼м̼и̼н̼а̼л̼а̼а̼с̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼х̼у̼в̼и̼й̼н̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼л̼и̼й̼г̼ ̼м̼э̼д̼э̼х̼ ̼б̼о̼л̼о̼м̼ж̼т̼о̼й̼г̼о̼о̼с̼ ̼г̼а̼д̼н̼а̼,̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼к̼а̼р̼т̼ы̼н̼ ̼д̼у̼г̼а̼а̼р̼,̼ ̼C̼V̼V̼ ̼к̼о̼д̼ ̼б̼а̼й̼х̼а̼д̼ ̼л̼ ̼и̼н̼т̼е̼р̼н̼э̼т̼э̼э̼р̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼ө̼м̼н̼ө̼ө̼с̼ ̼х̼я̼л̼б̼а̼р̼х̼а̼а̼н̼ ̼х̼у̼д̼а̼л̼д̼а̼а̼ ̼х̼и̼й̼ч̼и̼х̼э̼ж̼ ̼б̼о̼л̼о̼х̼ ̼ю̼м̼.̼
̼
̼2̼.̼ ̼К̼а̼р̼т̼н̼ы̼ ̼а̼р̼ы̼н̼ ̼“̼C̼V̼V̼”̼ ̼к̼о̼д̼
̼
̼К̼а̼р̼т̼а̼а̼р̼ ̼з̼а̼л̼и̼л̼а̼н̼ ̼х̼и̼й̼г̼ч̼д̼э̼д̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼1̼6̼ ̼о̼р̼о̼н̼т̼о̼й̼ ̼к̼а̼р̼т̼ы̼н̼ ̼д̼у̼г̼а̼а̼р̼,̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼х̼у̼в̼и̼й̼н̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼э̼л̼,̼ ̼т̼ү̼ү̼н̼ч̼л̼э̼н̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼к̼а̼р̼т̼а̼н̼ ̼д̼э̼э̼р̼х̼ ̼C̼V̼V̼ ̼к̼о̼д̼ ̼б̼а̼й̼х̼а̼д̼ ̼л̼,̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼ө̼м̼н̼ө̼ө̼с̼ ̼ө̼л̼х̼ө̼ө̼н̼ ̼и̼н̼т̼е̼р̼н̼э̼т̼ ̼х̼у̼д̼а̼л̼д̼а̼а̼ ̼х̼и̼й̼ч̼и̼х̼ ̼б̼о̼л̼о̼м̼ж̼т̼о̼й̼.̼ ̼И̼й̼м̼э̼р̼х̼ү̼ү̼ ̼л̼у̼й̼в̼а̼р̼ ̼х̼и̼й̼д̼э̼г̼ ̼к̼а̼с̼с̼ч̼и̼д̼,̼ ̼х̼у̼д̼а̼л̼д̼а̼а̼ ̼х̼и̼й̼х̼д̼э̼э̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼к̼а̼р̼т̼н̼ы̼ ̼а̼р̼ы̼н̼ ̼С̼V̼V̼ ̼к̼о̼д̼ы̼г̼ ̼т̼э̼м̼д̼э̼г̼л̼э̼ж̼ ̼а̼в̼д̼а̼г̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼.̼ ̼Т̼ү̼ү̼н̼ч̼л̼э̼н̼ ̼т̼е̼р̼м̼и̼н̼а̼л̼а̼а̼с̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼х̼у̼в̼и̼й̼н̼ ̼м̼э̼д̼э̼э̼л̼э̼л̼,̼ ̼к̼а̼р̼т̼ы̼н̼ ̼д̼у̼г̼а̼а̼р̼ы̼г̼ ̼б̼ү̼р̼э̼н̼ ̼а̼в̼а̼х̼ ̼б̼о̼л̼о̼м̼ж̼т̼о̼й̼ ̼г̼э̼н̼э̼.̼ ̼Э̼н̼э̼ ̼н̼ь̼ ̼б̼а̼н̼к̼н̼ы̼ ̼к̼а̼р̼т̼н̼а̼а̼с̼ ̼б̼э̼л̼э̼н̼ ̼м̼ө̼н̼г̼ө̼ ̼д̼.̼э̼.̼э̼.̼р̼.̼э̼.̼м̼.̼д̼.̼э̼.̼х̼ ̼х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼т̼ү̼г̼э̼э̼м̼э̼л̼ ̼х̼э̼л̼б̼э̼р̼ ̼ю̼м̼.̼
̼
̼3̼.̼ ̼А̼ю̼у̼л̼г̼ү̼й̼ ̼б̼а̼й̼д̼л̼а̼а̼ ̼х̼э̼р̼х̼э̼н̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼х̼ ̼в̼э̼?̼
̼
̼Х̼у̼д̼а̼л̼д̼а̼г̼ч̼ ̼т̼а̼н̼ы̼ ̼к̼а̼р̼т̼ы̼г̼ ̼х̼о̼ё̼р̼ ̼у̼д̼а̼а̼ ̼у̼н̼ш̼у̼у̼л̼ж̼ ̼б̼а̼й̼г̼а̼а̼ ̼э̼с̼э̼х̼,̼ ̼т̼ү̼ү̼н̼ч̼л̼э̼н̼ ̼я̼м̼а̼р̼ ̼н̼э̼г̼э̼н̼ ̼з̼ү̼й̼л̼ ̼т̼э̼м̼д̼э̼г̼л̼э̼ж̼ ̼а̼в̼ж̼ ̼б̼а̼й̼н̼а̼ ̼у̼у̼ ̼г̼э̼д̼г̼и̼й̼г̼ ̼а̼н̼з̼а̼а̼р̼а̼а̼р̼а̼й̼.̼ ̼Х̼а̼м̼г̼и̼й̼н̼ ̼н̼а̼й̼д̼в̼а̼р̼т̼а̼й̼ ̼а̼р̼г̼а̼ ̼б̼о̼л̼ ̼к̼а̼р̼т̼н̼ы̼ ̼а̼р̼ы̼н̼ ̼3̼ ̼о̼р̼о̼н̼ ̼б̼ү̼х̼и̼й̼ ̼C̼V̼V̼ ̼к̼о̼д̼ы̼г̼ ̼х̼а̼л̼х̼л̼а̼х̼ ̼н̼а̼а̼л̼т̼ ̼н̼а̼а̼х̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼т̼э̼й̼.̼ ̼И̼н̼г̼э̼х̼ ̼н̼ь̼ ̼у̼ч̼и̼р̼ч̼ ̼б̼о̼л̼з̼о̼ш̼г̼ү̼й̼ ̼с̼а̼н̼х̼ү̼ү̼г̼и̼й̼н̼ ̼э̼р̼с̼д̼л̼э̼э̼с̼ ̼т̼а̼н̼ы̼г̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼а̼х̼ ̼б̼о̼л̼н̼о̼.̼

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!